Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2439 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Ναρκωτικά.
Περίληψη:
Καλλιέργεια, συγκομιδή και κατοχή ινδικής κάνναβης. Έννοια αυτών. Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και ο μοναδικός σχετικός λόγος αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
Αριθμός 2439/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 8 Οκτωβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Ευτύχιο Αλιγιζάκη, περί αναιρέσεως της 61, 62/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Πατρών. Το Πενταμελές Εφετείο Πατρών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 4.4.2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 832/2007.
Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 περ. στ' του ν. 1729/1987, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν.2161/1993, τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών και χρηματική ποινή δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2900) μέχρι διακοσίων ενενήντα χιλιάδων(290.000) ευρώ, όποιος καλλιεργεί ή συγκομίζει, μεταξύ άλλων και οποιοδήποτε φυτό του γένους κάνναβης. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, η καλλιέργεια φυτών ινδικής κάνναβης τελείται με την επιχείρηση από το δράστη, χωρίς άδεια της αρμόδιας Αρχής, πράξεων που ανάγονται στη γεωργική παραγωγή της ναρκωτικής αυτής ουσίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η τοποθέτηση σπόρων στο έδαφος, το οποίο έχει προς τούτο κατάλληλα προπαρασκευαστεί και η περιποίηση γενικώς των δενδρυλλίων που έχουν βλαστήσει για την ταχύτερη και καλύτερη ανάπτυξή τους, όπως επίσης στην έννοια της προβλεπόμενης από την ανωτέρω διάταξη εγκληματικής πράξεως της καλλιέργειας εντάσσονται, εκτός από τις καθαρώς υλικές πράξεις, και η συστηματική παρακολούθηση της ανάπτυξης των φυτών, η επίβλεψη και ο έλεγχος της καλλιέργειας αυτών, η παροχή οδηγιών για την καλύτερη ανάπτυξη και περιποίησή τους. Επίσης, κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 περ. ζ του ιδίου ν. 1729/1987, τιμωρείται ομοίως και όποιος κατέχει ναρκωτικά. Ως κατοχή ναρκωτικών, στα οποία περιλαμβάνεται και η ινδική κάνναβη (αρθρ. 4 Πιν. Α περ. 6 του ν. 1729/1987), νοείται η φυσική εξουσίαση των ναρκωτικών από τον δράστη κατά τρόπο, που να μπορεί κάθε στιγμή να διαπιστώσει την ύπαρξή τους και να τα διαθέσει κατά βούληση. Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του Δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις (αποδεικτικά μέσα) που τα θεμελίωσαν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών, στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προκύπτει με βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολό τους και όχι ορισμένα μόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να μνημονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και μνείας του τι προέκυψε χωριστά από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισμένα αποδεικτικά μέσα, δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Δεν αποτελούν όμως λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη εκτίμηση εγγράφων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της μεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.
Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το αιτιολογικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της προσβαλλόμενης υπ' αριθμ. 61,62/2007 αποφάσεώς του, τα οποία ως ενιαίο σύνολο παραδεκτώς αλληλο-συμπληρώνονται, το Πενταμελές Εφετείο Πατρών, δέχθηκε, κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ'είδος αναφερομένων στην ίδια απόφαση αποδεικτικών μέσων, ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: "Ο κατηγορούμενος Χ στη δασική περιοχή ..... του Δ.Δ. ..... του Δήμου ..... κατά το από 1-5-2005 έως 18-10-2005 χρονικό διάστημα Α) καλλιεργούσε ναρκωτικές ουσίες και συγκεκριμένα δενδρύλλια ινδικής κάνναβης (πότιζε, σκάλιζε, λίπαινε) και ειδικότερα 1) ένα δενδρύλλιο ινδικής κάνναβης ύψους 0,70 εκατοστών που εφάπτονταν στο τοίχο της οικίας του, 2) σε χώρο που είχε ειδικά διαμορφώσει με εκχέρσωση και καθαρισμό από κάθε άλλη βλάστηση: α) τέσσερα (4) δενδρύλλια ινδικής κάνναβης ύψους 3 έως 4 μέτρων και β) τριανταπέντε (35) δενδρύλλια ινδικής κάνναβης ύψους 4 έως 6 μέτρων. Β) προέβη στη συγκομιδή ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα περισυνέλεξε από τα δενδρύλλια που καλλιεργούσε στους ειδικά διαμορφωμένους ως άνω χώρους (υπό στοιχ. Α2) ποσότητα ινδικής κάνναβης 12 κιλών και 800 γραμμαρίων. Γ) κατείχε με την έννοια ότι είχε στη φυσική του εξουσία και μπορούσε να διαθέσει κατά τη βούλησή του την προαναφερθείσα ποσότητα των 12 κιλών και 800 γραμμαρίων από τα οποία: α) τα πέντε (5) κιλά ήταν τοποθετημένα σε πρόχειρο παράπηγμα που είχε κατασκευάσει και στο οποίο είχε τοποθετήσει νάυλον πανί, που είχε προσδέσει στα δένδρα του δάσους, σε ύψος 2 μέτρων από το έδαφος σχηματίζοντας υπόστεγο ενώ κάτω από το πανί είχε προσδέσει σύρμα όπου είχε αναρτήσει την ως άνω ποσότητα, β) από τα έξι (6) κιλά τα πέντε (5) ήταν κρεμασμένα σε πρόχειρο παράπηγμα που είχε κατασκευάσει από νάυλον και το 1 κιλό ήταν μέσα σε ένα πλαστικό δοχείο και τρία χάρτινα κουτιά και γ) το 1 κιλό και 800γραμμάρια βρίσκονταν μέσα σε πλαστικό βαρέλι χωρητικότητος 22 λίτρων και Δ)εκχέρσωσε παράνομα δύο τεμάχια δασικής έκτασης επιφάνειας 5X6 μέτρων το πρώτο και 10Χ 3, 5 μέτρων το δεύτερο στα οποία καλλιέργησε τα ως άνω 4 και 35δενδρύλλια ινδικής κάνναβης αντίστοιχα. Την ανωτέρω κρίση του δικαστηρίου περί του ότι τις άνω πράξεις διέπραξε ο κατηγορούμενος Χ συνάγει από την δέουσα συνεκτίμηση των εξής ιδία στοιχείων: 1) από το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή όπως κατέθεσαν και οι δύο μάρτυρες κατηγορίας (αστυνομικοί) ο πρώτος κατηγορούμενος Α, ο οποίος και τους υπέδειξε τη φυτεία στο δάσος, τους είπε ότι αυτή ήταν του δεύτερου κατηγορουμένου. Τούτο σχεδόν επιβεβαίωσε ο πρώτος κατηγορούμενος και με την απολογία του στο ακροατήριο με μόνη τη διαφορά ότι προσπάθησε να ανασκευάσει κατά ένα μέρος, λέγοντας ότι τους είπε "μήπως είναι του Χ;" 2) Ότι στην ίδια περιοχή και σε απόσταση ενός χιλιομέτρου περίπου από τη φυτεία ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε έντονη παρουσία ασχολούμενος με τη φροντίδα και καλλιέργεια χωραφιών. 3) Ότι το λάστιχο ποτίσματος της φυτείας που βρέθηκε, εκτεινόμενο έφθανε στη βάνα αγωγού ύγρευσης από την οποία ο κατηγορούμενος Χ πότιζε τα χωράφια που ο ίδιος καλλιεργούσε και εκμεταλλευόταν στην ίδια περιοχή. 4) Ότι το μονοπάτι που οδηγούσε στο μέρος που βρέθηκε η συγκομισθείσα ως άνω ποσότητα ινδικής κάνναβης "ξηραντήριο" διερχόταν μέσα από τα χωράφια που καλλιεργούσε στην τοποθεσία αυτή ο κατηγορούμενος Χ. Κατ' ακολουθίαν ο κατηγορούμενος αυτός πρέπει να κηρυχθεί ένοχος για τις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις που διέπραξε, με την ελαφρυντική δε περίσταση του άρθρου 84§2α Π.Κ., η οποία του αναγνωρίσθηκε και με την προσβαλλόμενη απόφαση, καθόσον αυτός μέχρι τον χρόνο τέλεσης τούτων έζησε επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή". Ακολούθως, το Πενταμελές Εφετείο Πατρών, στο διατακτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεώς του, κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο, ήδη αναιρεσείοντα, Χ, του ότι: "στους παρακάτω αναφερόμενους τόπους και χρόνους, χωρίς να είναι τοξικομανής, δηλαδή να έχει αποκτήσει την έξη της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών, με πρόθεση τέλεσε την αντικειμενική υπόσταση των παρακάτω εγκλημάτων τα οποία προβλέπονται και τιμωρούνται από το Νόμο με στερητικές της ελευθερίας ποινές και συγκεκριμένα:
Α) Στη δασική περιοχή ..... του Δ.Δ. ..... του Δήμου ....., μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 1-5-2005 έως 18-10-2005, προέβη, στην καλλιέργεια ναρκωτικών ουσιών, από αυτές που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές και ειδικότερα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, καλλιεργούσε: (α) ένα (1) δενδρύλλιο ινδικής κάνναβης ύψους εβδομήντα (0,70) εκατοστών, το οποίο εφάπτονταν με τοίχο της οικίας του και (β) σε χώρους που είχε ειδικά διαμορφώσει και συγκεκριμένα είχε εκχερσώσει και καθαρίσει από κάθε άλλη βλάστηση καλλιεργούσε: (ι) τέσσερα (4) δενδρύλλια ινδικής κάνναβης ύψους τριών (3) έως τεσσάρων (4) μέτρων και (ιι) τριάντα πέντε (35) δενδρύλλια ινδικής κάνναβης ύψους τεσσάρων (4) έως έξι (6) μέτρων. Τα ανωτέρω δενδρύλλια ινδικής κάνναβης, τα καλλιεργούσε και τα φρόντιζαν (πότισμα, σκάλισμα, λίπανση), με σκοπό την εμπορία.
Β) Στην δασική περιοχή ..... του Δ.Δ. ..... του Δήμου ....., σε χρόνο που δεν διακριβώθηκε επακριβώς, πλην όμως περιλαμβάνεται στο χρονικό διάστημα από 1-5-2005 έως 18-10-2005, με πρόθεση προέβη στη συγκομιδή ναρκωτικών ουσιών, από αυτές που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές και ειδικότερα, στον παραπάνω τόπο και χρόνο περισυνέλεξε από δενδρύλλια ινδικής κάνναβης, που προέρχονταν από καλλιέργειες ευρισκόμενες στους ανωτέρω (οπό στοιχείο Α περ. β), ειδικά διαμορφωμένους χώρους, ποσότητα ινδικής κάνναβης, συνολικού βάρους δώδεκα (12) κιλών και οκτακοσίων (800) γραμμαρίων, με σκοπό την εμπορία.
Γ) Στην δασική περιοχή ..... του Δ.Δ. ..... του Δήμου ....., στις 18-10-2005, κατείχε ναρκωτικές ουσίες, από αυτές που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές και ειδικότερα στον παραπάνω τόπο και χρόνο, κατείχε, κορφάδες (φούντα) ινδικής κάνναβης προς αποξήρανση βάρους δώδεκα (12) κιλών και οκτακοσίων (800) γραμμαρίων, εκ των οποίων (α) τα πέντε (5) κιλά ήταν τοποθετημένα σε πρόχειρο παράπηγμα που είχε κατασκευάσει και στο οποίο είχε τοποθετήσει νάιλον πανί, το οποίο είχαν προσδέσει στα δέντρα του δάσους, σε ύψος δύο (2) μέτρων από το έδαφος σχηματίζοντας υπόστεγο, ενώ κάτω από το πανί είχε προσδέσει σύρμα όπου είχε αναρτήσει την ως άνω ποσότητα, (β) από τα έξι (6) κιλά, τα πέντε (5) ήταν κρεμασμένα σε σύρματα σε πρόχειρο παράπηγμα που είχε κατασκευάσει από νάιλον και το ένα (1) κιλό ήταν μέσα σε ένα πλαστικό δοχείο και τρία χάρτινα κουτιά και (γ) το ένα (1) κιλό και οκτακόσια (800) γραμμάρια, βρίσκονταν μέσα σε πλαστικό βαρέλι χρώματος κόκκινου με μαύρο καπάκι χωρητικότητας είκοσι δύο (22) λίτρων. Τις ως άνω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τις κατείχε με σκοπό την εμπορία.
Δ) Στην δασική περιοχή ..... του Δ.Δ. ..... του Δήμου ....., σε χρόνο που δεν διακριβώθηκε επακριβώς, πλην όμως περιλαμβάνεται στο χρονικό διάστημα από 1-5-2005 έως 18-10-2005, εκχέρσωσε παράνομα δύο τμήματα δασικής έκτασης, επιφάνειας 5X6 μέτρων το πρώτο και 10X3,5 μέτρων το δεύτερο, τα οποία τμήματα καλλιέργησαν παράνομα από κοινού, σε χρονικό διάστημα που δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί, πλην όμως περιλαμβάνεται στο χρονικό διάστημα από 1-5-2005 έως 18-10-2005, με τέσσερα (4) δενδρύλλια ινδικής κάνναβης στον πρώτο χώρο και με τριάντα πέντε (35) δενδρύλλια ινδικής κάνναβης το δεύτερο, με σκοπό την εμπορία".
Στη συνέχεια δε το Δικαστήριο της ουσίας, αφού αναγνώρισε ότι συντρέχει στο πρόσωπο του κατηγορουμένου η ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ.2 εδ. α'ΠΚ, του επέβαλε συνολική ποινή καθείρξεως επτά (7) ετών και τριών (3) μηνών. Με βάση τις παραπάνω παραδοχές το Δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του, την απαιτούμενη από τις αναφερόμενες διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σε αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των άνω εγκλημάτων, για τα οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά, και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 26 παρ.1 α, 27 παρ.1, 84 παρ. 2 α', 94 παρ.1 του ΠΚ, 4 παρ.1,3 Πιν.Α6, 5 παρ. 1 περ. ζ'και στ', 5 παρ.2 του ν.1729/1987, όπως ισχύουν και 71 παρ.1,3 του ν.998/1979, όπως ισχύει, τις οποίες διατάξεις ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε, χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου, και να στερήσει έτσι την απόφαση από νόμιμη βάση. Ειδικότερα αναφέρονται στην αιτιολογία τα αποδεικτικά μέσα κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα και απολογία του κατηγορουμένου), από τα οποία το Δικαστήριο συνήγαγε τα περιστατικά που εκτέθηκαν και οδηγήθηκε στην καταδικαστική του κρίση, ενώ δεν υπήρχε, κατά νόμο, ανάγκη να τα παραθέσει αναλυτικά και να εκθέσει τι προκύπτει χωριστά από το καθένα από αυτά. Ειδικότερα και αναφορικά με τις επί μέρους αιτιάσεις του αναιρεσείοντος, στην προσβαλλόμενη απόφαση, αναφέρονται οι συγκεκριμένες καλλιεργητικές πράξεις στις οποίες προέβαινε ο αναιρεσείων (σπορά, λίπανση και περιποίηση εν γένει των φυτών ινδικής κάνναβης), ότι από τα κατασχεθέντα δενδρύλλια τα οποία καλλιεργούσε ο ίδιος, το ένα ύψους 0,70 εκατ. βρισκόταν έξω και σε επαφή με τον τοίχο της οικίας του στο χωριό ....., τα δε υπόλοιπα δενδρύλλια, τα 4 ύψους 3-4 μέτρων και τα 35 ύψους 4-6 μέτρων αντίστοιχα, τα καλλιεργούσε σε ειδικά από αυτόν διαμορφωμένο με παράνομη εκχέρσωση και καθαρισμό δύο ομόρων τεμαχίων, δασικής εκτάσεως, στη δασική περιοχή ".....", κειμένων πλησίον, σε απόσταση 1 χιλιομέτρου, από καλλιεργούμενα χωράφια του ιδίου, ότι ο αναιρεσείων πότιζε τα φυτά αυτά από βάνα αγωγού υδρεύσεως των άνω χωραφιών του, από τα οποία και εκκινούσε το ανευρεθέν από τις αστυνομικές αρχές πλαστικό λάστιχο ποτίσματος, που έφθανε μέσα στα πιο πάνω δασοτεμάχια όπου καλλιεργούσε τα δενδρύλλια ινδικής κάνναβης και ότι το μονοπάτι που οδηγούσε στο εκεί κοντά κατασκευασμένο από τον αναιρεσείοντα πρόχειρο παράπηγμα- ξηραντήριο, όπου και βρέθηκαν προς αποξήρανση τα συγκομισθέντα από τον αναιρεσείοντα 12.800 γραμμάρια ινδικής κάνναβης, διερχόταν μέσα από τα παραπάνω χωράφια αυτού, ήτοι εξειδικεύονται οι πράξεις καλλιέργειας, η συγκομιδή, η εποπτεία και η κατοχή των ναρκωτικών αυτών από τον αναιρεσείοντα, ο οποίος και τα είχε στη φυσική του εξουσία και μπορούσε να τα αναλάβει και να τα διαθέσει κατά τη βούλησή του. Το Δικαστήριο δε, όπως προκύπτει από το άνω αιτιολογικό του, στήριξε την παραπάνω κρίση του παραδεκτά και στην απολογία του αθωωθέντος στη δίκη αυτή συγκατηγορουμένου του, Α, όχι όμως αποκλειστικά, όπως αβάσιμα υποστηρίζει ο αναιρεσείων, πράγμα βεβαίως που δεν επιτρέπεται κατά το άρθρο 211 Α του ΚΠοινΔ, αλλά και στα παραπάνω αναφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία και ευρήματα της Αστυνομικής Αρχής. Ήτοι εκτίθενται στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως με σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία προκύπτει ότι ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος είναι ο δράστης των διωκομένων εγκλημάτων, για τα οποία και καταδικάστηκε ως άνω. Επομένως, ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠοινΔ μοναδικός λόγος αναιρέσεως της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως, με τον οποίον πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη της επιβαλλόμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Όλες οι λοιπές, σε σχέση με τον παραπάνω λόγο, διαλαμβανόμενες στην κρινόμενη αίτηση αιτιάσεις, πλήττουν την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας, ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων και είναι γι' αυτό απαράδεκτες. Μετά ταύτα, μη υπάρχοντος άλλου λόγου αναιρέσεως, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 4-4- 2007 αίτηση του Χ για αναίρεση της υπ' αριθμ. 61,62/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Πατρών. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Οκτωβρίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 30 Νοεμβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ