Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1049 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Καθυστέρηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, Χρόνος τέλεσης πράξης, Παραγραφή.
Περίληψη:
Εισφορές. Κατά το άρθρο 16 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ οι οριζόμενες εισφορές γίνονται απαιτητές μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κατ' άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 1846/1951. Ασάφεια ως προς τις παραδοχές για το χρόνο τέλεσης των πράξεων που είναι κρίσιμος για τυχόν εξάλειψη του αξιοποίνου λόγω παραγραφής (σχετ. ΟλΑΠ 1/1996). Αναιρεί και παραπέμπει.
Αριθμός 1049/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Γεώργιο Αδαμόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 10 Μαρτίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ......, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αθανάσιο Ψάλτη, για αναίρεση της με αριθμό ΒΤ. 6865/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 7 Μαρτίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 686/2008.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η από 7.3.2008 με αριθμ. εκθ. 6/2008 αίτηση αναίρεσης του Χ, κατοίκου ......, κατά της 6865/2007 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά, με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική φυλάκιση δέκα (10) μηνών και συνολική χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ, για μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, ασκήθηκε νομότυπα με δήλωσή του στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Πειραιά (άρθρ. 474 παρ.1 Κ.Π.Δ.) και εντός δέκα (10) ημερών από την καταχώριση της απόφασης αυτής στο ειδικό βιβλίο του άνω Δικαστηρίου, ήτοι εμπρόθεσμα (αρθρ. 473 παρ. 1,3 Κ.Π.Δ.).
Συνεπώς πρέπει να ερευνηθεί η βασιμότητα των λόγων της.
Κατά την παρ.1 του άρθρου 1 Α.Ν.86/1967, όποιος υπέχει νόμιμη υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ασχέτως ποσού, οι οποίες τον βαρύνουν προς τους υπαγόμενους στο Υπουργείο Εργασίας, πάσης φύσεως ασφαλιστικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης ή ειδικούς λογαριασμούς και δεν τις έχει καταβάλει εντός μηνός από τότε που κατέστησαν απαιτητές τιμωρείται...Κατά δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, όποιος παρακρατεί ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων σε αυτόν προκειμένου να τις αποδώσει στους πιο πάνω οργανισμούς και δεν τις αποδίδει εντός μηνός από τότε που έγιναν απαιτητές τιμωρείται για υπεξαίρεση με φυλάκιση...Εξ άλλου έλλειψη της απαιτούμενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης, η οποία ιδρύει τον, από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' του Κ.Π.Δ., λόγο αναιρέσεως, υπάρχει, όταν δεν περιέχονται σ' αυτή με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και θεμελιώνουν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις, με τις οποίες έγινε η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών, που αποδείχθηκαν, στην ουσιαστική ποινική διάταξη, που εφαρμόστηκε. Στην προκειμένη περίπτωση, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των αναφερόμενων κατ' είδος αποδεικτικών μέσων, δέχτηκε, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του, τα ακόλουθα περιστατικά: Ο κατηγορούμενος (αναιρεσείων) στη ......, ως εργοδότης της επιχείρησης ...... (εμπορία υγρών καυσίμων) και, ενώ είχε απασχολήσει στην επιχείρηση του αυτή, κατά το χρονικό διάστημα από 1-8-1999 έως 31-12-2001, προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας, δεν κατέβαλε εντός μηνός στο Ι.Κ.Α. (που ήταν ασφαλισμένο), τις ασφαλιστικές εισφορές, που βαρύνουν τον ίδιο (εργοδοτικές), ποσού 6.087,46 ευρώ και αυτές που βαρύνουν τους εργαζομένους (εργατικές), ποσού 4.234,36 ευρώ, που ήταν απαιτητές. Με βάση τα παραπάνω δεκτά γενόμενα περιστατικά, το Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για τις πράξεις αυτές, που, κατά την προσβαλλόμενη απόφαση, τελέσθηκαν την 17-1-2006. Με τις παραδοχές αυτές και, ειδικότερα, ότι ο χρόνος απασχολήσεως του άνω προσωπικού ανάγεται στο χρονικό διάστημα από 1-8-1999 έως 31-12-2001, ο δε χρόνος τελέσεως των δύο τούτων εγκλημάτων είναι η 17-1-2006, χωρίς να διευκρινίζεται ο λόγος, για τον οποίο ο χρόνος τελέσεως τους τοποθετείται πολύ αργότερα από το χρόνο απασχολήσεως του προσωπικού και το χρόνο καταβολής των οφειλόμενων αποδοχών, αφού, ελλείψει συμφωνίας, οι αποδοχές καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα (αρθρ. 655 Α.Κ.) και οι, κατά το άρθρο 16 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α., οριζόμενες εισφορές γίνονται, κατά το άρθρο 26 παρ.3 του Ν. 1846/1951, απαιτητές μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, υπάρχει ασάφεια, ως προς τις παραδοχές της απόφασης για το χρόνο τέλεσης των πράξεων τούτων, που είναι κρίσιμος για τυχόν εξάλειψη του αξιοποίνου λόγω παραγραφής (Ολ.Α.Π. 1/1996). Επομένως, ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' Κ.Π.Δ. σχετικός τρίτος λόγος της αίτησης είναι βάσιμος και, αφού παρέλκει πλέον η έρευνα των λοιπών λόγων αναιρέσεως, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 Κ.Π.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ' αριθ. 6865/2007 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά.

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που δίκασαν.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 31 Μαρτίου 2009.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στις 14 Απριλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή