Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 2039 / 2010    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2039/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αιμιλία Λίτινα, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος στη σύνθεση και σύμφωνα με την 101/21-7-2010 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Ανδρέα Τσόλια, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο-Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή και Αθανάσιο Γεωργόπουλο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 19η Οκτωβρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τζαγκουρνή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέα Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει τις δύο αιτήσεις του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου A. R. του A., κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων, που δεν παρέστη, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 1822Α-1827/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, με συγκατηγορούμενη την E. G. του S.. Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητά την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 22 Ιουνίου 2009 και 24 Σεπτεμβρίου 2009 αιτήσεις τους αναιρέσεως, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1429/2009.

Αφού άκουσε Τον Εισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθούν οι προκείμενες αιτήσεις αναίρεσης ως ανυποστήρικτες
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Μετά την έκδοση της με αριθμό 976/2010 αποφάσεως του Δικαστηρίου αυτού, φέρονται προς συζήτηση: α) η από 22-6-2009 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου A. R. του A. και β) η από 28-9-2009 αίτηση αναίρεσης του αυτού κατά τα άνω κατηγορουμένου κατά της υπ' αριθμ. 1822Α - 1827/2009 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, που άσκησε την μεν ως άνω πρώτη ενώπιον του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, όπου τότε αυτός κρατείτο, τη δε δεύτερη με δήλωσή του (κατηγορουμένου - αναιρεσείοντος) που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (αρ. πρωτ. 7.502/29-9-2009). Παραδεκτά ασκήθηκαν, από τον αυτό κατηγορούμενο κατά της αυτής αποφάσεως, διότι με το περιεχόμενό τους αλληλοσυμπληρώνονται και εμπρόθεσμα, πρέπει δε λόγω της συνάφειάς τους, να συνεκδικαστούν. Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' Κ.Ποιν.Δ., ο Εισαγ-γελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Κατά το άρθρο 514 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το υπό ημερομηνία 29 Ιουνίου 2010 αποδεικτικό επίδοσης του Γ. Τ., Γραμματέα Κ.Κ. Τρικάλων, ο αναιρεσείων κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, νόμιμα και εμπρόθεσμα (με παράδοση της κλήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στα χέρια του ιδίου), για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής, για τη συζήτηση των από 22-6-2009 και με αριθμό 501/09 ενώπιον του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού και από 24-9-2009 ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (αρ. πρωτ. 7502/29-9-2009) αιτήσεων αναιρέσεώς του, κατά της 1822Α'- 1827/2009 αποφάσεων του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, πλην όμως δεν εμφανίσθηκε κατ' αυτήν και την εκφώνηση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου. Κατά συνέπεια, οι υπό κρίση αιτήσεις αναίρεσης πρέπει να απορριφθούν και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τις α) από 22 Ιουνίου 2009 ενώπιον του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού ασκηθείσα, για την οποία συντάχθηκε η με αριθμό 501 της ιδίας ημέρας έκθεση και β) από 24-9-2009 ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (αρ. πρωτ. 7502/29-9-2009) αιτήσεις του A. R. του A. και της SINA, για αναίρεση της 1822Α'-1827/2009 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220,00) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 25 Νοεμβρίου 2010.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 21 Δεκεμβρίου 2010.
Η ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή