Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 799 / 2010    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Αιτήσεις αναιρέσεως κατά βουλεύματος. Απόρριψη αιτήσεων ως απαράδεκτων (εκπρόθεσμες). Ασκήθηκαν μετά την παρέλευση του 10ημέρου. Είχε επιδοθεί το βούλευμα πλέον του 10ημέρου. Δεν επικαλούνται λόγο ανώτερης βίας. Ειδοποιήθηκε για την απόρριψη ο αντίκλητός του (τηλεφωνικά από τον αρμόδιο γραμματέα) -.
ΑΡΙΘΜΟΣ 799/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Κωνσταντόπουλου-Εισηγητή και Παναγιώτη Ρουμπή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Ψάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 26 Ιανουαρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση των αναιρεσείοντων - κατηγορουμένων: 1) Χ1, 2) Χ2 και 3) Χ3, κατοίκων ... οι οποίοι δεν παραστάθηκαν περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 1195/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
Με συγκατηγορούμενους τους: 1) Ψ1, και 2) Ψ2.
Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες -κατηγορούμενου ζητούν τώρα την αναίρεση του βουλεύματος αυτού, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 18 Σεπτεμβρίου 2009 τρεις αιτήσεις τους αναιρέσεως, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1337/09.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Ψάνης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή με αριθμό 370/6-11-09, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγων ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 476 παρ. 1 και 485 παρ. 1 του Κ.Π.Δ τις υπ' αριθμ, 170/18-9-2009, 169/18-9-2009 και 171/18-9-2009 αιτήσεις αναιρέσεως των: α) Χ1, επιχειρηματία, κατοίκου ..., β) Χ2 συζύγου Χ1, κατοίκου ..., και γ) Χ3, κατοίκου ..., κατά του υπ' αριθμ. 1195/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, οι οποίες ασκήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αναιρεσειόντων Φ κατόπιν των από 14-9-2009 εξουσιοδοτήσεων που είναι συντεταγμένες κατά τους τύπους των άρθρων 42§2 εδαφ. β και γ και 96 παρ. 2 Κ.Π.Δ, εκθέτω τα ακόλουθα: Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 476 Κ.Π.Δ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, εκτός των άλλων περιπτώσεων, εκπρόθεσμα, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (σε συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα εμφανιστούν, απορρίπτει το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο. Εξάλλου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 του Κ.Π.Δ "όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι δέκα ημέρες από την δημοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δεκαήμερη, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του, οπότε η προθεσμία είναι τριάντα ημερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της απόφασης. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για την προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων". Εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου τότε μόνο συγχωρείται, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, που εμποδίζουν τον δικαιούμενο στην εμπρόθεσμη άσκησή του . Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται στην συντασσόμενη κατά το άρθρο 474 σχετική έκθεση, με ταυτόχρονη επίκληση των αποδεικτικών μέσων που αποδεικνύουν τους λόγους αυτούς ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος. Στην προκειμένη περίπτωση, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών με το υπ' αριθμ. με το υπ' αριθμ. 3368/2008 βούλευμά του, παρέπεμψε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, τους: α) Χ1, επιχειρηματία, κάτοικο ..., β) Ψ1 α.λ.σ, κάτοικο ... και ήδη αγνώστου διαμονής, γ) Ψ2, κάτοικο ... και ήδη άγνωστης διαμονής, δ)Χ1 σύζυγο Χ2, κάτοικο ... και ε) Χ3, κάτοικο ..., για να δικαστούν οι μεν τρεις πρώτοι για απάτες από κοινού και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, τελεσθείσες από υπαίτιους του διαπράττουν απάτες κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, από τις οποίες η ζημία που προξενήθηκε στους παθόντες και το συνολικό όφελος των ιδίων, ήταν ανώτερο των 73.000 ευρώ, οι δε δύο τελευταίοι για απλή συνέργεια σε απάτες από κοινού και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, τελεσθείσες από υπαίτιους του διαπράττουν απάτες κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και από τις οποίες η ζημία που προξενήθηκε στους παθόντες και το συνολικό όφελος των υπαιτίων, ήταν ανώτερο των 73.000 ευρώ. Κατά του παραπάνω βουλεύματος άσκησαν εφέσεις οι 1ος, 4η και 5ος των κατηγορουμένων, οι οποίες όμως απορρίφθηκαν ως ουσιαστικά αβάσιμες με το υπ' αριθμ. 1195/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Το εφετειακό αυτό βούλευμα αυτό επιδόθηκε στους κατηγορουμένους που άσκησαν τις εφέσεις και δη ως εξής: αα) στον Χ1 την 2-9-2009 στην ..., τόπο κατοικίας του, το παρέλαβε δε η σύνοικος σύζυγός του Χ2. ββ) στην Χ2 σύζυγο Χ1 την 2-9-2009, στην ..., τόπο κατοικίας της , το παρέλαβε δε η ίδια, και γγ) στον Χ1, την 2-9-2009, στην ..., τόπο κατοικίας του, το παρέλαβε δε η σύνοικος μητέρα του Χ2 (βλ. τα συνημμένα στη δικογραφία από 2-9-2009 σχετικά αποδεικτικά του Αρχιφύλακα Δημητρίου ...του Α. Τ....). Ως εκ περισσού το σχετικό βούλευμα επιδόθηκε την 8-9-2009 και στον αντίκλητο δικηγόρο των κατηγορουμένων Φ, πλην όμως οι επιδόσεις αυτές στερούνται εννόμου επιρροής, αφού οι επιδόσεις που έγιναν την 2-9-2009, ήταν σύννομες κατά το άρθρο 156 παρ. 1 του Κ.Π.Δ και συνεπώς έκτοτε άρχιζε και η δεκαήμερη προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως κατά του παραπάνω βουλεύματος .Κατά του βουλεύματος αυτού άσκησαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι τις αντίστοιχες υπ' αριθμ. 170, 169 και 171 αιτήσεις αναιρέσεως την 18η Σεπτεμβρίου 2009, χωρίς να εκθέτουν στις εκθέσεις αυτές λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, που τους εμπόδισαν να ασκήσουν τις αναιρέσεις τους εντός της νομίμου προθεσμίας των δέκα ημερών (από της νομίμου επιδόσεως του βουλεύματος) που προβλέπεται από το άρθρο 473 παρ. 1 του Κ.Π.Δ, η οποία έληγε την 14-9-2009, ημέρα Δευτέρα. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, οι κρινόμενες αιτήσεις αναιρέσεως είναι απαράδεκτες, ως ασκηθείσες εκπροθέσμως και ως τέτοιες πρέπει να απορριφθούν, κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του Κ.Π.Δ, να καταδικασθούν δε οι αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα.
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω: α) Να απορριφθούν ως απαράδεκτες(εκπρόθεσμες) οι αντίστοιχες υπ' αριθμ. 170/18-9-2009, 169/18-9-2009 και 171/18-9-2009 αιτήσεις αναιρέσεως των: α) Χ1, επιχειρηματία, κατοίκου ... , β) Χ2 συζύγου Χ1, κατοίκου ..., και γ) Χ3, κατοίκου ..., κατά του υπ' αριθμ. 1195/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, και β) Να καταδικασθούν οι ανωτέρω αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα. Αθήνα 5 Νοεμβρίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Παντελής"
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρονται προς συζήτηση στο Συμβούλιο αυτό οι κρινόμενες αιτήσεις αναιρέσεως των: α)Χ1 κατοίκου ..., β) Χ2 συζύγου Χ1, κατοίκου ..., και γ) Χ3, κατοίκου ..., κατά του υπ' αριθμ. 1195/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, οι οποίες ασκήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αναιρεσειόντων Φ κατόπιν των από 14-9-2009 εξουσιοδοτήσεων, οι οποίες είναι συναφείς και πρέπει να συνεκδικαστούν. Σύμφωνα με το άρθρο 473 του ΚΠΔ, η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων, όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, είναι δέκα ημέρες και αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης ή, εάν αυτός δεν είναι παρών ή πρόκειται για βούλευμα, από την επίδοση τούτων στο δικαιούμενο. Όπως δε ορίζεται με το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠΔ (όπως αντικ. με το άρθρο 2 παρ. 18 του Ν. 2408/96), όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται η όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο για την άσκησή του, καθώς και όταν έγινε νόμιμα παραίτηση από το ένδικο μέσο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Στην προκείμενη περίπτωση, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών με το υπ' αριθ. 3368/2008 βούλευμά του, παρέπεμψε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, τους: α) Χ1 , επιχειρηματία, κάτοικο..., β) Ψ1, α.λ.σ, κάτοικο ...και ήδη άγνωστη διαμονής, γ)Ψ2, κάτοικο ... και ήδη άγνωστης διαμονής, δ) Χ2 σύζυγο Χ1, κάτοικο ..., και ε) Χ3, κάτοικο ..., για να δικαστούν οι μεν τρεις πρώτοι για απάτες από κοινού και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, τελεσθείσες από υπαίτιους που διαπράττουν απάτες κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, από τις οποίες η ζημία που προξενήθηκε στους παθόντες και το συνολικό όφελος των ιδίων, ήταν ανώτερο των 73.000 ευρώ, οι δε δύο τελευταίοι για απλή συνεργεία σε απάτες από κοινού και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, τελεσθείσες από υπαίτιους που διαπράττουν απάτες κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και από τις οποίες η ζημία που προξενήθηκε στους παθόντες και το συνολικό όφελος των υπαιτίων, ήταν ανώτερο των 73.000 ευρώ. Κατά του παραπάνω βουλεύματος άσκησαν εφέσεις οι 1ος , 4η και 5ος των κατηγορουμένων, οι οποίες όμως απορρίφθηκαν ως ουσιαστικά αβάσιμες με το υπ' αριθμ. 1195/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Το εφετειακό αυτό βούλευμα
επιδόθηκε στους κατηγορουμένους που άσκησαν τις εφέσεις και δη ως εξής: αα) στον Χ1 την 2-9-2009 στην ..., τόπο κατοικίας του, το παρέλαβε δε η σύνοικος σύζυγος του Χ2 ββ) στην Χ2 σύζυγο Χ1 την 2-9-2009, στην ..., τόπο κατοικίας της, το παρέλαβε δε η ίδια, και γγ) στον Χ1, την 2-9-2009, στην ..., τόπο κατοικίας του , το παρέλαβε δε η σύνοικος μητέρα του Χ2 (βλ. τα συνημμένα στη δικογραφία από 2-9-2009 σχετικά αποδεικτικά του Αρχιφύλακα ... του Α. Τ. ...). Ως εκ περισσού το σχετικό βούλευμα επιδόθηκε την 8-9-2009 και στον αντίκλητο δικηγόρο των κατηγορουμένων Φ, πλην όμως οι επιδόσεις αυτές στερούνται εννόμου επιρροής, αφού οι επιδόσεις που έγιναν την 2-9-2009, ήταν σύννομες κατά το άρθρο 156 παρ. 1 του Κ.Π.Δ και συνεπώς έκτοτε άρχιζε και η δεκαήμερη προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως κατά του παραπάνω βουλεύματος. Κατά του βουλεύματος αυτού άσκησαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι τις αντίστοιχες υπ' αριθμ. 170, 169 και 171 αιτήσεις αναιρέσεως την 18η Σεπτεμβρίου 2009, χωρίς να εκθέτουν στις εκθέσεις αυτές λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, που τους εμπόδισαν να ασκήσουν τις αναιρέσεις τους εντός της νομίμου προθεσμίας των δέκα ημερών (από της νομίμου επιδόσεως του βουλεύματος) που προβλέπεται από το άρθρο 473 παρ. 1 του Κ.Π.Δ, η οποία έληγε την 14-9-2009, ημέρα Δευτέρα.
Κατά συνέπεια, οι κρινόμενες αιτήσεις αναιρέσεως είναι εκπρόθεσμες και πρέπει, το Δικαστήριο αυτό σε Συμβούλιο, κατά τα άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ: α) να απορρίψει τις αναιρέσεις ως απαράδεκτες και να διατάξει την εκτέλεση του προσβαλλόμενου βουλεύματος και β) να επιβάλλει σε καθέναν από τους αναιρεσείοντες τα δικαστικά έξοδα. Σημειώνεται δε ότι προς τούτο ειδοποιήθηκε ο αντίκλητος δικηγόρος τους κατ' άρθρο 471 παρ. 1 ΚΠΔ, σύμφωνα με την επί του φακέλλου της δικογραφίας επισημείωση του Γραμματέα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει τις, ενώπιον του Γραμματέα του Εφετείου Αθηνών, ασκηθείσες αιτήσεις αναιρέσεως με αριθμούς 170, 169 και 171/18-9-2009 των: α) Χ1, β) Χ2 συζ. Χ1 και γ) Χ3, αντίστοιχα, κατά του υπ' αριθ. 1195/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

Διατάσσει την εκτέλεση του Βουλεύματος αυτού. Και Επιβάλλει σε κάθε αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα από διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 21 Απριλίου 2010. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 22 Απριλίου 2010.-

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ