Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 529 / 2010    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Παραίτηση.
Περίληψη:
Παραίτηση από ένδικο μέσο (αναίρεσης κατά βουλεύματος) με δήλωση δικηγόρου στο ακροατήριο. Απορρίπτει αυτό ως απαράδεκτο.
Αριθμός 529/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Στ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Παναγιώτη Ρουμπή-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 2 Μαρτίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση
του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Σπυρίδωνα Σούλη, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 2704/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Με πολιτικώς ενάγουσα την "Group 4 Securicor Ελλάς", που εδρεύει στην ... και εκπροσωπείται νόμιμα.
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος δήλωσε ότι με τη με αριθμό 1/2010 έκθεση παραιτήσεώς του παραιτείται από την από 2 Νοεμβρίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1534/09.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Παντελής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τη με αριθμό 26/19.01.2010 πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω, κατά τα άρθρα 485 παρ. 1, 513 παρ. 1 εδαφ. α Κ.Π.Δ, την υπ' αριθμ. 4/2-11-2009 αίτηση αναιρέσεως του Χ, κατοίκου ..., κατά του υπ' αριθ. 2704/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, και εκθέτω τα κάτωθι: Ι. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών με το υπ' αριθμ. 2,704/2009 βούλευμά του παρέπεμψε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών τον Χ, κάτοικο ..., για να δικαστεί για εκβίαση κατ' εξακολούθηση από υπαίτιο που διαπράττει τέτοιες πράξεις κατ' επάγγελμα, και απάτη κατ' εξακολούθηση , από υπαίτιο που διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα , με συνολικό όφελος και συνολική ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ(άρθρα 1, 13εδάφ. Στ, 27παρ. 1 , 94παρ. 1 , 98 , 385 παρ. 1 στοιχ. β εδαφ, β και 386 παρ. 1 και 3α Π.Κ, όπως η παρ. 3 του άρθρου 386 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν 2721/ 1999).
ΙΙ. Κατά του βουλεύματος αυτού το οποίο επιδόθηκε στον ίδιο τον κατηγορούμενο την 21-9-2009 ( βλ. το επισυναπτόμενο με ημερομηνία σχετικό 21-9-2009 αποδεικτικό επιδόσεως), άσκησε αναίρεση την 2-11-2009 ενώπιον του Γραμματέα του Πλημμελειοδικείου Αθηνών ο δικηγόρος Κέρκυρας Σπυρίδων Σούλης, ενεργώντας για λογαριασμό του κατηγορουμένου, δυνάμει της από ... εξουσιοδότησης που είναι συντεταγμένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 παρ. 2 εδάφια β και γ και 96 παρ. 2 του Κ.Π.Δ (άρθρο 465 παρ. 1 Κ.Π.Δ.). Περί της δηλώσεως αυτής συντάχθηκε η σχετική με αριθμό 4/2-11-2009 έκθεση αναιρέσεως στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους ασκήθηκε αυτή ( βλ. σχετ. έκθεση). Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 476 Κ.Π.Δ , όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, εκτός των άλλων περιπτώσεων περί των οποίων δεν πρόκειται, εκπρόθεσμα, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (σε συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα εμφανιστούν, απορρίπτει το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο .Εξάλλου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 του Κ.Π.Δ "όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά , η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι δέκα ημέρες από την δημοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δέκα ημερών, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του , οπότε η προθεσμία είναι τριάντα ημερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της απόφασης. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για την προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων. Για τον εισαγγελέα η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων αρχίζει από την πραγματική κοινοποίησή τους (άρθρο 165§2). Αν δεν έχει γίνει πραγματική κοινοποίηση , η προθεσμία είναι ενός μήνα από την έκδοση του βουλεύματος . Η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης κατά βουλεύματος αρχίζει από την λήξη της προθεσμίας έφεσης". Από την διάταξη αυτή προκύπτει σαφώς ότι η προθεσμία άσκησης αναίρεσης από τον κατηγορούμενο κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που υπόκειται σε έφεση, είναι δεκαήμερη και αρχίζει μετά την εκπνοή της δεκαήμερης επίσης προθεσμίας για την άσκηση της έφεσης, που αρχίζει από την ημερομηνία επίδοσης του βουλεύματος, εφόσον βεβαίως ο κατηγορούμενος διαμένει στην ημεδαπή (Α.Π 924/1997 Ποιν. Χρον. ΜΗ 282). Εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου τότε μόνο συγχωρείται , όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος , που εμποδίζουν τον δικαιούμενο στην εμπρόθεσμη άσκησή του . Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται στην συντασσόμενη κατά το άρθρο 474 σχετική έκθεση , με ταυτόχρονη επίκληση των αποδεικτικών μέσων που αποδεικνύουν τους λόγους αυτούς (ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος). Στην προκειμένη περίπτωση, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών με το υπ' αριθμ.2704/2009 βούλευμά του, παρέπεμψε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών τον Χ , κάτοικο ..., για να δικαστεί για εκβίαση κατ' εξακολούθηση από υπαίτιο που διαπράττει τέτοιες πράξεις κατ' επάγγελμα, και απάτη κατ' εξακολούθηση , από υπαίτιο που διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα , με συνολικό όφελος και συνολική ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ(άρθρα 1, 13εδάφ. Στ, 27παρ. 1 , 94παρ. 1 , 98 , 385 παρ. 1 στοιχ. β εδαφ, β και 386 παρ. 1 και 3α Π.Κ, όπως η παρ. 3 του άρθρου 386 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν 2721/ 1999). Κατά του βουλεύματος αυτού το οποίο επιδόθηκε νομίμως στον ίδιο τον κατηγορούμενο την 21-9-2009( βλ. το σχετικό αποδεικτικό), δεν άσκησε αυτός έφεση,όπως εδικαιούτο, αλλά την από 2-11-2009 αναίρεσή του ενώπιον του γραμματέα του Πλημμελειοδικείου Αθηνών, συντάχθηκε δε γι' αυτήν η σχετική με αριθμό 4/2009 έκθεση, στην οποία δεν εκτίθενται λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος που τον εμπόδισαν να ασκήσει αυτήν εμπροθέσμως. Η ασκηθείσα κατά τα ανωτέρω αναίρεση είναι εκπρόθεσμη, γιατί έπρεπε να ασκηθεί εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την επίδοση του βουλεύματος , δηλαδή μέχρι την 22-10-2009, ημέρα Πέμπτη. Ασκηθείσα συνεπώς αυτή την 2-11-2009 , χωρίς να εκτίθενται στην σχετική έκθεση λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος που δικαιολογούν την εκπρόθεσμη άσκησή της, είναι απαράδεκτη και ως τέτοια πρέπει να απορριφθεί. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως είναι απαράδεκτη, ως ασκηθείσα εκπροθέσμως και πρέπει να απορριφθεί κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του Κ.Π.Δ ,να καταδικασθεί δε ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα .

Για τους λόγους αυτούς Προτείνω:
α) Να απορριφθεί ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) η υπ' αριθμ. 4/2-11-2009 αίτηση αναιρέσεως του Χ, κατοίκου ..., κατά του υπ' αριθ. 2704/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, και
β) Να καταδικασθεί ο ανωτέρω αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα. Αθήνα ...Ιανουαρίου 2010
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Παντελής"

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και τον πληρεξούσιο του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 474 παρ. 1, 475 παρ. 1, 476. παρ. 1 και 513 παρ. 1 ΚΠΔ, ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο το οποίο έχει ασκήσει, με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση, για την οποία συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλλει ή τον αντιπρόσωπό του και από εκείνον που την δέχεται, είτε ακόμη και στο ακροατήριο, πριν αρχίσει η συζήτηση με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδριάσεως. Στην περίπτωση αυτή το Δικαστικό Συμβούλιο ή το Δικαστήριο κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα. Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων Χ με την από 2-3-2010 δήλωσή του, που έγινε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, πριν αρχίσει η συζήτηση της υπόθεσης κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης δικάσιμο, δια του πληρεξουσίου του Σπυρίδωνα Κ.Σούλη, δικηγόρου Αθηνών, στον οποίο έχει δοθεί σχετική εντολή δυνάμει του από 26-1-2010 ειδικού πληρεξουσίου του αναιρεσείοντος και καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου παραιτήθηκε από την από 2-11-2009 αίτηση αναιρέσεώς του, που ασκήθηκε με δήλωση ενώπιον του γραμματέα του Πρωτοδικείου ή Εφετείου Αθηνών, για αναίρεση του υπ' αριθ. 2704/2009 Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών. Επομένως σύμφωνα με τα προεκτεθέντα το ένδικο αυτό μέσο πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτο και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 2943/2001).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κηρύσσει απαράδεκτη την από 2-11-2009 αίτηση του Χ, κατοίκου ..., για αναίρεση του υπ' αριθ. 2704/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 10 Μαρτίου 2010. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ