Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 815 / 2010    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία, Ανωτέρα βία.
Περίληψη:
Καταδικαστική απόφαση για αγορά, κατοχή ναρκωτικών και οπλοκατοχή. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως εκπροθέσμως ασκηθείσα (άρθρα 473 παρ. 1,2, 507 παρ. 1 ΚΠΔ). Ο προς δικαιολογία του εκπροθέσμου ασκήσεώς της λόγος, συνιστάμενος στο ότι δεν έλαβε γνώση της καταχωρήσεως της στο ειδικό βιβλίο, απορρίπτεται προεχόντως, διότι δεν συνιστά λόγο ανώτερης βίας ή άλλου ανυπερβλήτου κωλύματος, αλλά και γιατί δεν επικαλείται συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της βασιμότητας αυτού.
ΑΡΙΘΜΟΣ 815/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο και Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 12 Φεβρουαρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Ψάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αθανάσιο Σανιδά, περί αναιρέσεως της 700/2009 αποφάσεως Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Με συγκατηγορούμενο τον ....

Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων -κατηγορούμενος ζητά την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 15 Σεπτεμβρίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1335/09.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 507 παρ. 1 και 473 παρ. 1, 2 του ΚΠΔ προκύπτει ότι η προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως κατ' αποφάσεως που εκδόθηκε παρόντος του κατηγορουμένου είναι δεκαήμερη από τη δημοσίευση της αποφάσεως και αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση καταχωρείται καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου και δεν είναι αναγκαία η προς τον εκκαλούντα επίδοση της. Αν η αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 2 του ΚΠΔ, η προθεσμία είναι εικοσαήμερη και έχει την ίδια αφετηρία ενάρξεως. Περαιτέρω, από τη γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία κανένας δεν μπορεί να υποχρεωθεί στα αδύνατα, συνάγεται ότι επιτρέπεται η εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου, συνεπώς και της αναίρεσης, όταν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Στην εξαιρετική όμως αυτή περίπτωση, όπως συνάγεται από τα άρθρα 473 παρ. 2 και 474 παρ. 2 του ΚΠΔ, εκείνος που ασκεί εκπροθέσμως το ένδικο μέσο, οφείλει να αναφέρει στη δήλωση ασκήσεως του το λόγο που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση του, δηλαδή τα περιστατικά της ανώτερης βίας ή του ανυπέρβλητου κωλύματος από τα οποία παρεμποδίστηκε στην εμπρόθεσμη άσκηση τούτου, και συγχρόνως να επικαλεστεί τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία αποδεικνύονται τα περιστατικά αυτά. Αν δεν περιληφθούν στην έκθεση τέτοια περιστατικά ή αυτά δεν αποδεικνύονται από τα επικληθέντα αποδεικτικά μέσα, το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Ως ανώτερη βία, η οποία δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου, νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και εξαιρετικό, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούσε να αποτραπεί με μέτρα εξαιρετικής επιμέλειας και συνέσεως, ανυπέρβλητο δε κώλυμα θεωρείται εκείνο το οποίο οπωσδήποτε δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του διαδίκου που ασκεί το ένδικο μέσο και δεν μπορούσε να υπερνικηθεί από αυτόν με κανένα τρόπο.
Στην προκειμένη περίπτωση η προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 700/2009 απόφαση του κατ' έφεση δικάσαντος Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία κηρύχθηκε ένοχος και καταδικάστηκε ο αναιρεσείων σε συνολική ποινή κάθειρξης επτά (7) ετών και έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή 15.000 ευρώ για αγορά, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και οπλοκατοχή, όπως από αυτή προκύπτει δημοσιεύτηκε, παρόντος του εκκαλούντος και ήδη αναιρεσείοντος στις 6/3/2009, καταχωρήθηκε δε καθαρογραμμένη στο προαναφερόμενο ειδικό βιβλίο στις 26/6/2009, όπως προκύπτει από τη με ημερομηνία 23/9/2009 σχετική υπηρεσιακή βεβαίωση του γραμματέα του ποινικού τμήματος του Εφετείου Αθηνών. Κατά της αποφάσεως αυτής ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος Αθανάσιος Σανιδάς άσκησε την κρινόμενη από 17/9/2009 αίτηση αναιρέσεως με δήλωση επιδοθείσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την 17/9/2009. Έτσι όμως η αίτηση αυτή έχει ασκηθεί εκπρόθεσμα, αφού από την επομένη της ημέρας που καταχωρήθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση στο ειδικό βιβλίο, ήτοι την 27/6/2009, παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών, που είναι, όπως προεκτέθηκε, η προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως κατ' αποφάσεως που εκδόθηκε παρόντος του κατηγορουμένου, με δήλωση του επιδοθείσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο αναιρεσειων προς δικαιολόγηση του εκπροθέσμου της ασκήσεως της αιτήσεώς του διαλαμβάνει σ' αυτή ότι την ημερομηνία καταχώρηση της προσβαλλόμενης στο ειδικό βιβλίο δεν την έμαθε ποτέ, παρά τις προσπάθειες του, ως κρατούμενος, και ότι την 9/9/2009 έλαβε γνώση ότι αυτή κατέστη αμετάκλητη. Ο ισχυρισμός του όμως αυτός είναι χωρίς έννομη επιρροή, προεχόντως μεν γιατί το επικαλούμενο ως άνω περιστατικό δεν μπορεί να συστήσει κατά νόμο λόγο ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, εφόσον ο αναιρεσειων όφειλε να πληροφορηθεί περί της ημερομηνίας καταχώρησης της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο είτε παρά του διορισθέντος συνηγόρου του, είτε και παρά του γραμματέα του ποινικού τμήματος του Εφετείου Αθηνών, πράγμα που υπαιτίως παρέλειψε να πράξει, αλλά και γιατί δεν επικαλείται συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της βασιμότητας αυτού. Περαιτέρω, οι με το υπόμνημα του επικαλούμενοι λόγοι ανώτερης βίας, άλλως ανυπέρβλητου κωλύματος, δικαιολογούντες, κατά την άποψη του, την εκπρόθεσμη άσκηση της αιτήσεως του, και συνιστάμενοι στο γεγονός ότι ο Πρόεδρος του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών δεν του γνωστοποίησε από πότε αρχίζει η προθεσμία για την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως, άλλως ότι αυτός επλανήθη ως προς την προθεσμία της ασκήσεως της, είναι επίσης απορριπτέοι, διότι δεν συνιστούν λόγο ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, ανεξαρτήτως του ότι αυτοί (λόγοι) δεν διαλαμβάνονται στην έκθεση ασκήσεως της αιτήσεως του, αλλά το πρώτον προτείνονται με το υπόμνημα του.
Μετά από όλα αυτά, πρέπει, λόγω της εκπρόθεσμης ασκήσεως της να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, ως απαράδεκτη, και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 του ΚΠΔ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 15/9/2009 αίτηση του ..., για αναίρεση της υπ' αριθμ. 700/2009 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ. Κρίθηκε κτλ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Μαρτίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 23 Απριλίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ