Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 641 / 2010    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Παραίτηση.
Περίληψη:
Καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα και ηθική αυτουργία σ' αυτή. Έγινε νομότυπη παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης από τον πολιτικώς ενάγοντα (ο λόγος της αιτήσεως αφορούσε το τμήμα της καταδικαστικής απόφασης που απέρριψε την πολιτική αγωγή ως μη στηριζομένη στο νόμο). Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
ΑΡΙΘΜΟΣ 641/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Kωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο και Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Φεβρουαρίου 2010, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - πολιτικώς ενάγοντος Χ1, κατοίκου ...ατομικά και ως εκπροσώπου και εκκαθαριστή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "Σ1 - Χ1 - Ψ2", που δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, περί αναιρέσεως της 2545/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών. Με κατηγορούμενους τους: 1. Ψ1, κάτοικο ...και 2. Ψ2, κατοίκους ..., που δεν παραστάθηκαν στο ακροατήριο.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - πολιτικώς ενάγων ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 14 Σεπτεμβρίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1565/2009.

Αφού άκουσε
Την Αντεισαγγελέα, η οποία, αφού αναφέρθηκε στην από 5 Φεβρουαρίου 2010 με αριθμό 40/10 έκθεση παραιτήσεως του ως άνω αναιρεσείοντος, με την οποία αυτός δήλωσε ότι παραιτείται από την από 14 Σεπτεμβρίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 474 παρ. 1, 475 παρ.1 και 465 παρ. 1 του ΚΠΔ προκύπτει ότι ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο που έχει ασκήσει, με δήλωση που γίνεται είτε από τον ίδιο είτε από τον αντιπρόσωπο του στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή το βούλευμα, ή στο γραμματέα του Ειρηνοδικείου κτλ..., ότι για τη δήλωση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλλει ή τον αντιπρόσωπό του και από εκείνον που την δέχεται. Εξ άλλου, κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠΔ, όταν έγινε νόμιμα παραίτηση από το ένδικο μέσο το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο ή το Δικαστήριο (σε Συμβούλιο), ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανισθούν, το κηρύσσει απαράδεκτο, διατάσσει την εκτέλεση της αποφάσεως ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο.
Στην κρινόμενη περίπτωση ο αναιρεσείων Χ1 άσκησε ενώπιον του γραμματέα του τμήματος ποινικών ενδίκων μέσων του Εφετείου Αθηνών την υπ' αριθμ. 305/14/9/2009 αίτησή του, ατομικά και ως εκπρόσωπος και εκκαθαριστής της Ο.Ε. με την επωνυμία Σ1 - Χ1 - Ψ2, περί αναιρέσεως της καταδικαστικής για τους Ψ1 και Ψ2 υπ' αριθμ. 2545/2009 αποφάσεως του Ζ' Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, και μόνον για το τμήμα αυτής που απέρριψε την πολιτική αγωγή του, ως μη στηριζομένη στο νόμο. Στη συνέχεια ο αναιρεσείων, υπό την ως άνω ιδιότητα του, με την υπ' αριθμ.40/5/2/2010 δήλωσή του που συντάχθηκε ενώπιον του πιο πάνω γραμματέα, παραιτήθηκε από το υπ' αυτού ασκηθέν ως άνω ένδικο μέσο. Κατόπιν τούτου, η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί, ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ' αριθμ. 305/14/9/2009 αίτηση του Χ1, ατομικά και ως εκπροσώπου και εκκαθαριστή της Ο.Ε με την επωνυμία Σ1 - Χ1 - Ψ2, για αναίρεση της υπ' αριθμ.2545/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 12 Μαρτίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 26 Μαρτίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ