Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 551 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 551/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα (σε συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Γεώργιο Αδαμόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημά του στις 17 και 24 Φεβρουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος - εκζητουμένου Χ, Αλβανού υπηκόου, κρατουμένου στις δικαστικές φυλακές ....., ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ζήση Κωνσταντίνου, κατά της υπ' αριθμ. 1338/2008 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με την οποία γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως του ανωτέρω στις Δικαστικές Αρχές της Αλβανίας.
Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε την με αριθμό και ημερομηνία 7/12.12.2008 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, η οποία συντάχθηκε ενώπιον της Γραμματέως του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Ναούμας Γράβα και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 2025/2008.
Προκειμένης συζητήσεως
Αφού άκουσε τον εκζητούμενο και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, που με προφορική ανάπτυξη ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά, καθώς και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί η έφεση του εκζητουμένου και να εκδοθεί αυτός στις αρχές του κράτους της Αλβανίας.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 451§1 του ΚΠΔ κατά της οριστικής απόφασης του συμβουλίου Εφετών, με την οποία τούτο γνωμοδότησε επί αιτήσεως εκδόσεως αλλοδαπού, επιτρέπεται σ' αυτόν για τον οποίο ζητείται η έκδοση και στον Εισαγγελέα να ασκήσουν έφεση στο Β' Τμήμα του Αρείου Πάγου μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την δημοσίευση της απόφασης, για την έφεση συντάσσεται έκθεση από τον γραμματέα εφετών. Επομένως, η υπό κρίση από 12.12.2008 με αριθ. εκθ. κατ. 7/2008 έφεση του Χ ενώπιον του γραμματέα Εφετών Θεσσαλονίκης, κατά της 1338/11.12.2008 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με την οποία τούτο γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσής του στις δικαστικές αρχές της Αλβανίας προς έκτιση ποινής φυλάκισής του τεσσάρων ετών και οκτώ μηνών, που του επιβλήθηκε με την 374/26.10.2005 απόφαση του Εφετείου Αυλώνας Αλβανίας, η οποία εκδόθηκε επί εφέσεώς του κατά της 176/13.7.2005 αποφάσεως του Δικαστηρίου της δικαστικής επαρχίας Fieri Αλβανίας, ασκήθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως και πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και ερευνηθεί κατ' ουσίαν.
Κατά το άρθρο 436 ΚΠΔ, αν δεν υπάρχει σύμβαση, οι όροι και η διαδικασία της έκδοσης αλλοδαπών εγκληματιών ρυθμίζονται από τις διατάξεις των επομένων άρθρων, ήτοι των άρθρων 437 - 451 ΚΠΔ, οι οποίες εφαρμόζονται ακόμη και αν υπάρχει σύμβαση, αν δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτή καθώς και στα σημεία που δεν προβλέπει η σύμβαση. Τέτοια σύμβαση, την οποία έχουν κυρώσει η Ελλάδα και η Αλβανία, είναι η από 13.1.1957 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως, που υπεγράφη στο Παρίσι και κυρώθηκε από την Ελλάδα την 6.5.1961 με το Ν.4165/1961 και από την Αλβανία την 19.5.1998 και ισχύει στη χώρα αυτή από 17.8.1998 και έκτοτε διέπει το δίκαιο της εκδόσεως, μεταξύ και των κρατών τούτων. Κατά το άρθρο 2 §1 της σύμβασης αυτής "έκδοσις ενεργείται δια πράξεις κολασίμους υπό των Νόμων του αιτούντος Μέρους και του Μέρους παρ' ού αιτείται η έκδοσις, αίτινες τιμωρούνται δια ποινής στερήσεως της ελευθερίας ή δια μέτρου ασφαλείας ανωτάτου ορίου ενός τουλάχιστον έτους ή αυστηροτέρας ποινής. Οσάκις έλαβε χώρα καταδίκη εις ποινήν ή επεβλήθη μέτρο ασφαλείας εις το έδαφος του αιτούντος Μέρους, η απαγγελθείσα κύρωσις δέον να είναι διαρκείας τεσσάρων μηνών κατ' ελάχιστον όριον". Κατά δε το άρθρο 12 παρ. 1 και 2 της ίδιας Σύμβασης "η αίτησις θέλει διατυπωθεί εγγράφως και υποβληθεί δια της διπλωματικής οδού. Δι' απευθείας συνεννοήσεως δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Μερών, έτερον μέσον. Προς υποστήριξιν της αιτήσεως θέλουσι προσαχθή α) το πρωτότυπον ή επίσημον αντίγραφον, είτε εκτελεστής καταδικαστικής αποφάσεως, είτε εντάλματος συλλήψεως ή ετέρας τινός πράξεως εχούσης την αυτήν ισχύν, εκδιδομένη κατά τους τύπους τους καθοριζομένους υπό της Νομοθεσίας του αιτούντος Μέρους, β) έκθεσιν των αξιοποίνων πράξεων δι' ας ζητείται η έκδοσις, του τόπου και χρόνου διαπράξεως του κατά Νόμον χαρακτηρισμού και της παραπομπής εις τας νομοθετικάς διατάξεις, αίτινες έχουσιν εφαρμογήν και αίτινες δέον να εμφαίνωνται κατά το δυνατόν ακριβέστερον, γ) αντίγραφον των προβλεπουσών την πράξιν διατάξεων, ή εφόσον τούτον δεν καθίσταται εφικτόν, δήλωσιν περί του εφαρμοστέου δικαίου, ως και ο κατά το δυνατόν ακριβέστερος χαρακτηρισμός του καταζητούμενου ατόμου και πάσα ετέρα πληροφορία δυναμένη να καθορίσει την ταυτότητα και την εθνικότητα τούτου". Στην προκειμένη περίπτωση, από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδριάσεως του παρόντος Δικαστηρίου, τις ένορκες βεβαιώσεις των Α, Β και Γ, για τις οποίες συντάχθηκαν οι ....., ..... πράξεις του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης και ..... πράξη της συμβολαιογράφου Αργοστολίου Αγλαΐας Ν. Λουκάτου, αντίστοιχα, που προσκόμισε και επικαλείται ο εκζητούμενος και όλα τα έγγραφα της δικογραφίας και τα εκτεθέντα στο ακροατήριο τούτο από τον παραστάντα εκζητούμενο και τον συνήγορό του, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα γεγονότα: Με την από 19.11.2008 ρηματική διακοίνωση της Αλβανικής Πρεσβείας στην Αθήνα διαβιβάσθηκε η 425/14.11.2008 αίτηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Αλβανίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας προς έκδοση στις δικαστικές αρχές της Αλβανίας του Χ, Αλβανού υπηκόου, που γεννήθηκε στις ..... στο Fieri Αλβανίας, ο οποίος διώκεται με το ..... ένταλμα συλλήψεως της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Fieri Αλβανίας, προκειμένου να εκτίσει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και οκτώ μηνών, που του επιβλήθηκε με την 374/26.10.2005 απόφαση του Εφετείου Αυλώνας Αλβανίας, η οποία έκρινε επί εφέσεώς του κατά της 176/2005 αποφάσεως του δικαστηρίου του Fieri, που τον κήρυξαν ένοχο για το ποινικό αδίκημα της "υποστήριξης πορνείας", το οποίο τέλεσε σε βάρος της ανήλικης Αλβανής Δ τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο του 1997 στο ....., πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 114§2 του Ποινικού Κώδικα της Αλβανίας, κατά το οποίο "η παρότρυνση, μεσολάβηση ή το όφελος από την άσκηση της πορνείας, τιμωρείται με πρόστιμο ή φυλάκιση έως πέντε έτη. Η ίδια πράξη αν γίνει κατά μιας ανήλικης ή με εξάσκηση βίας τιμωρείται με φυλάκιση από πέντε έως δέκα έτη". Υπό τα άνω πραγματικά περιστατικά, η πράξη αυτή προβλέπεται και τιμωρείται από τη διάταξη του άρθρου 349 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα με φυλάκιση, ήτοι μέχρι πέντε ετών, δηλαδή με ανώτατο όριο ποινής ενός τουλάχιστον έτους, όπως απαιτείται κατά την ανωτέρω Σύμβαση, είναι δε, σε κάθε περίπτωση αδιάφορος ο νομικός χαρακτηρισμός της πράξεως από την νομοθεσία των κρατών τούτων. Προς υποστήριξη της αίτησης αυτής προσκομίζονται τα κατά το άνω άρθρο 12 της Σύμβασης απαιτούμενα έγγραφα στην αλβανική, μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και συγκεκριμένα: α) αντίγραφο των άνω δικαστικών αποφάσεων, από τις οποίες προκύπτει ότι ο εκζητούμενος καταδικάστηκε τελεσιδίκως στην πιο πάνω ποινή η οποία είναι εκτελεστή κατά το αλβανικό δίκαιο, όπως εκτελεστό είναι και το άνω 268/6.12.2005 ένταλμα συλλήψεώς του προς έκτιση της ποινής αυτής, αφού και αυτό εκδόθηκε κατά τους τύπους της νομοθεσίας της Αλβανίας, β) η από 31.10.2008 έκθεση του γενικού Εισαγγελέα της Αλβανίας, στην οποία περιγράφεται η άνω αξιόποινη πράξη για την οποία ζητείται η έκδοση και δη κατά τόπο, χρόνο διαπράξεως και νομικό χαρακτηρισμό αυτής, γ) η έκθεση του Εισαγγελέα του δικαστικού νομού Fieri Αλβανίας, σχετική με πληροφορίες για τον εκζητούμενο - εκκαλούντα που περιέχει και δήλωση περί του εφαρμοστέου δικαίου και δη της διατάξεως του άρθρου 114§2 του Ποινικού Κώδικα της Αλβανίας το περιεχόμενο της οποίας διαλαμβάνεται αυτούσιο στις άνω αλλοδαπές δικαστικές αποφάσεις. Η ταυτότητα του εκκαλούντος και παραστάντος πρωτοδίκως ως και ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου διακριβώθηκε πλήρως, είναι δε εκείνος του οποίου ζητείται η έκδοση και καταδικάστηκε με τις άνω αλλοδαπές αποφάσεις και ήδη κρατείται στην Ελλάδα δυνάμει της 479/2008 εντολής προσωρινής σύλληψης του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης και του 4/28.11.2008 εντάλματος σύλληψης και κράτησης του Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης. Περαιτέρω, ο εκζητούμενος με την ένδικη έφεσή του παραπονείται για τους ακόλουθους λόγους και δη ότι α) το άνω αδίκημα δεν το τέλεσε αυτός, β) ουδέποτε κλήθηκε ή του επιδόθηκε κατηγορητήριο ή άλλο έγγραφο, προκειμένου να λάβει γνώση της κατηγορίας και να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενώπιον των ανακριτικών αρχών και των άνω αλβανικών δικαστηρίων, γ) δικάστηκε ερήμην ενώπιον των άνω αλβανικών δικαστηρίων και συνεπώς στερήθηκε του δικαιώματος υπερασπίσεώς του (ακροάσεως του), καθόσον οι παραστάντες ως υπερασπιστές του δικηγόροι Έντμοντ Τόσκα και Σπετίμ Μπάτσι παραστάθηκαν ενώπιον των άνω αλλοδαπών Δικαστηρίων χωρίς την εντολή του, το δε αναφερόμενο στις αποφάσεις αυτές ειδικό πληρεξούσιο 2135/7.4.2005, με το οποίο φέρεται να έδωσε σ' αυτούς την εντολή να τον υπερασπιστούν είναι πλαστό και δ) ότι η άνω απόφαση του αλβανικού δικαστηρίου δεν έχει καταστεί αμετάκλητη και συνεπώς δεν είναι εκτελεστή. Ο πρώτος των άνω λόγων της εφέσεως αναφέρεται στην ουσία της υπόθεσης που κρίθηκε και συνεπώς είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, καθόσον το συμβούλιο Εφετών και το παρόν Δικαστήριο που επιλαμβάνεται της εφέσεως κατά της απόφασης του συμβουλίου Εφετών, το οποίο έκρινε επί της αιτήσεως εκδόσεως του αλλοδαπού, δεν μπορούν να εξετάσουν ζητήματα σχετικά με την βασιμότητα ή μη της καταδίκης. Απορριπτέος ομοίως είναι και ο δεύτερος λόγος της έφεσης περί του ότι, όπως ισχυρίζεται ο εκκαλών, δεν κλήθηκε ενώπιον των αλλοδαπών ανακριτικών αρχών και των αλλοδαπών τούτων δικαστηρίων και έτσι δεν έλαβε γνώση της κατηγορίας και δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό του, καθόσον κατά τη Σύμβαση και τα άρθρα 436 - 456 το θέμα τούτο δεν μπορεί να ερευνηθεί από το συμβούλιο Εφετών και το Δικαστήριο αυτό και να καταλήξουν σε αντίθετη κρίση από εκείνη της εκτελεστής απόφασης του αλλοδαπού Δικαστηρίου. Περαιτέρω, από την επισκόπηση των πιο πάνω αποφάσεων των αλβανικών δικαστηρίων προκύπτει ότι ο εκκαλών δεν παραστάθηκε αυτοπροσώπως αλλά "υπερασπίστηκε", κατά το κείμενο της 176/2005 απόφασης, από τους πιο πάνω δικηγόρους, ενώπιον δε του Εφετείου Αυλώνας "υπερασπίστηκε", κατά το κείμενο της 374/2005 απόφασης, από τον συνήγορο του Σ. Μπάτσι. Το παράπονο επίσης του εκκαλούντος ότι δεν είχε δώσει εντολή στους πιο πάνω δικηγόρους να τον υπερασπιστούν ως και ότι το άνω πληρεξούσιο είναι κατά τον ισχυρισμό του πλαστό δεν ερευνάται απ' το δικαστήριο. Εξάλλου, το γεγονός ότι ο εκκαλών παλαιότερα έφερε το όνομα ή και το όνομα ..... δεν ασκεί καμία ουσιαστική επιρροή, αφού κρίθηκε ότι ο δράστης του εγκλήματος είναι ο εκκαλών. Σημειώνεται ότι το πρωτόδικο αλβανικό δικαστήριο έχει κρίνει ότι είχε αρμοδιότητα να δικάσει το άνω έγκλημα, παρότι τελέστηκε εκτός του αλβανικού εδάφους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 77/1 του Κ.Π.Δ. της Αλβανίας και το σχετικό ζήτημα δεν ερευνάται από το Δικαστήριο τούτο, ούτε ασκεί έννομη επιρροή το ότι σε ορισμένα έγγραφα ή δικόγραφα ο εκκαλών αναφέρεται ως άγαμος, ενώ ήταν έγγαμος με δύο κόρες από το έτος 2002. Τέλος, και ο τελευταίος λόγος της εφέσεως είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος καθόσον, επί εκδόσεως αλλοδαπού προς εκτέλεση ποινικής απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου, αρκεί η τελεσιδικία αυτής όπως στην προκειμένη περίπτωση, και όχι το αμετάκλητο. Εξάλλου πρέπει να αναφερθεί ότι το αδίκημα, για το οποίο καταδικάστηκε ο εκζητούμενος, δεν είναι πολιτικό και δεν προέκυψε ότι η αίτηση για την έκδοσή του διαβιβάστηκε με σκοπό να διωχθεί για πολιτικά εγκλήματα ή για πράξεις συναφείς προς αυτά. Επίσης δεν προέκυψε ότι ο εκζητούμενος πρόκειται να διωχθεί ή κρατηθεί για τα φυλετικά, θρησκευτικά, πολιτικά ή εθνικά του φρονήματα, ούτε έχει προκύψει άλλος λόγος που να εμποδίζει την δίωξη ή αποκλείει ή εξαλείφει το αξιόποινο της πράξεως αυτής, ούτε ότι η αίτηση προς έκδοση αφορά πράξεις, για τις οποίες ο άνω εκζητούμενος καταδικάστηκε ή απαλλάχθηκε στην Ελλάδα. Συντρέχουν επομένως όλες οι απαιτούμενες για την έκδοση θετικές κατά τη Σύμβαση και το Κ.Π.Δ. προϋποθέσεις και ελλείπουν τα κωλύματα προς έκδοσή του κατά τη Σύμβαση αυτή και το άρθρο 438 ΚΠΔ. Η εκκαλούμενη απόφαση, που έκρινε ομοίως, ορθώς εκτίμησε τις αποδείξεις και εφάρμοσε το νόμο και συνεπώς δεν έσφαλε και συνακολούθως η έφεση πρέπει να απορριφθεί κατ' ουσίαν και καταδικαστεί ο εκκαλών στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 ΚΠΔ, όπως ισχύει).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία του εκκαλούντος.

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την έφεση,

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αυτήν κατ' ουσίαν. Και

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον εκκαλούντα τα δικαστικά έξοδα, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, σε δημόσια συνεδρίαση, στην Αθήνα στις 24 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή