Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 724 / 2010    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Αποδεικτικά μέσα, Εφέσεως απαράδεκτο.
Περίληψη:
Έλλειψη της απαιτούμενης αιτιολογίας υπάρχει και όταν δεν αναφέρονται οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά για την καταδίκη αθώωση ή άλλη κρίση του Δικαστηρίου, όπως όταν απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη. Αναιρείται η προσβαλλόμενη και παραπέμπεται η υπόθεση σε νέα συζήτηση προκειμένου να κριθεί το παραδεκτό ή μη της έφεσης και η τυχόν παραγραφή της πράξης.
Αριθμός 724/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο - Εισηγητή και Αικατερίνη Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 12 Φεβρουαρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Ψάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αντώνιο Γεωργακόπουλο, περί αναιρέσεως της 42158/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 7.9.2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1346/2009.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά, καθώς και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκειμένη αίτηση αναιρέσεως και να παύσει οριστικώς η κατά του αναιρεσείοντος ασκηθείσα ποινική δίωξη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Έλλειψη της απαιτούμενης από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της δικαστικής αποφάσεως, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν δεν αναφέρονται σε αυτή με πληρότητα και σαφήνεια τα πραγματικά περιστατικά που λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο για τον σχηματισμό της κρίσης του περί της συνδρομής των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν, τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις με τις οποίες έγινε η υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφαρμόστηκαν. Εξάλλου, η απαιτούμενη από τα άνω άρθρα ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία περιλαμβάνει και τη μνεία των αποδεικτικών μέσων, τα οποία έλαβε υπόψη το δικαστήριο για τον σχηματισμό της καταδικαστικής ή αθωωτικής ή όποιας άλλης κρίσεώς του, ήτοι να προκύπτει ότι έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε όλα ανεξαιρέτως τα αποδεικτικά μέσα. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη 42158/2009 απόφασή του, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών απέρριψε ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της την 17786/2008 έφεση του κατηγορουμένου και ήδη αναιρεσείοντος κατά της 37957 2001 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία αυτός καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση δεκαπέντε (15) μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική ποινή και χρηματική ποινή 400.000 δρχ. για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών ΙΚΑ. Ειδικότερα, απέρριψε ως εκπρόθεσμη την έφεση του με την αιτιολογία "ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ. Με την 37957 2001 απόφαση του Μ.Π. Αθηνών, ο εκκαλών -κατηγορούμενος καταδικάστηκε ερήμην σε ποινή φυλάκισης δέκα πέντε μηνών μετατραπείσα προς 1.500 δρχ. ημερησίως για παράβαση του νόμου περί καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών ΙΚΑ. Η εν λόγω απόφαση επιδόθηκε σε αυτόν στις 22-11-2001, στην οδό ... και ... , με θυροκόλληση. Κατά τον επίμαχο χρόνο ο εκκαλών είχε ως κατοικία του και το επί της οδού ... κατάστημα (εστιατόριο) και το επί της ... γραφείο, πλην όμως εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί την ανωτέρω οικία στα ...ως κατοικία του και συνεπώς δεν υπάρχει σφάλμα στη γενόμενη επίδοση. Κατόπιν τούτου και επειδή η έφεση ασκήθηκε μετά την πάροδο της κατ' άρθρο 473 παρ. 1β ΚΠΔ (εννοεί προθεσμίας) πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη (αρθρ. 476 παρ. 1 ΚΠΔ)". Και στη συνέχεια απέρριψε αυτήν ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της. Η αιτιολογία όμως αυτή δεν είναι ειδική και εμπεριστατωμένη ως προς τα αποδεικτικά μέσα, καθόσον δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με τα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπόψη του το Δικαστήριο για να καταλήξει στην παραδοχή ότι η έφεση ασκήθηκε εκπροθέσμως και την απέρριψε ως απαράδεκτη.
Συνεπώς, είναι βάσιμος ο σχετικός για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την παράθεση των αποδεικτικών μέσων λόγος της αναίρεσης, η οποία ασκήθηκε νομοτύπως, εμπροθέσμως και παραδεκτώς. Επομένως, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, προκειμένου να κρίνει το παραδεκτό ή μη της εφέσεως και την τυχόν παραγραφή της πράξεως (Ολ. ΑΠ 3/1995 Νόμος).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την 42158/2009 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
Παραπέμπει την υπόθεση στο ίδιο Δικαστήριο προς νέα συζήτηση, κατά τα εις το σκεπτικό αναφερόμενα θέματα.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα 12 Μαρτίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 16 Απριλίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ