Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1593 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Αποδεικτικά μέσα.
Περίληψη:
Αιτιολογίας ανεπάρκεια ως προς τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία δεν αναφέρονται ούτε κατ΄ είδος. Αναιρεί και παραπέμπει.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1593/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Μιχαήλ Δέτση), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Θεοδώρα Γκοϊνη, Ιωάννη Παπουτσή (ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 44/2008 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Ιωάννη Σιδέρη (ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 30/2008 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου) και Ελευθέριο Μάλλιο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 14 Μαϊου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, περί αναιρέσεως της 2061/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Με κατηγορούμενο τον Χ.
Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό και ημερομηνία 55/25-10-2007 έκθεση αναιρέσεως, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέα του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Γεωργίου Σωφρονιάδη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1797/2007.

Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που ζήτησε να γίνει δεκτή η έκθεση αναίρεσης
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139, σε συνδ. προς 533, 536 και 537 του ΚΠοινΔ προκύπτει ότι η δικαστική απόφαση, η οποία απορρίπτει αίτηση αποζημιώσεως υπό του Δημοσίου προσωρινώς κρατηθέντος ή φυλακισθέντος και αθωωθέντος έχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, όταν αναφέρονται σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα προκύψαντα από την αποδεικτική διαδικασία πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων, που δικαιολογούν την απόρριψη της αιτήσεως αποζημιώσεως, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στις εφαρμοσθείσες διατάξεις. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας, σε σχέση προς τα αποδεικτικά μέσα , δεν είναι μεν ανάγκη να εκτίθεται τι προέκυψε από το καθένα χωριστά, ή να αξιολογούνται καθ' έκαστο ή να συσχετίζονται ειδικώς ή να συγκρίνονται προς άλληλα ή να προσδιορίζεται η αποδεικτική βαρύτητα εκάστου, απαιτείται όμως η γενικώς και κατά το είδος τους αναφορά και η εκτίμηση όλων των υπαρχόντων αποδεικτικών μέσων. Στην προκείμενη περίπτωση, από την επισκόπηση των πρακτικών της προσβαλλομένης υπ' αριθμ. 2061/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών προκύπτει ότι ουδεμία γίνεται μνεία κατ' είδος των αποδεικτικών μέσων, τα οποία έλαβε υπόψη του το δικαστήριο, προς σχηματισμό της δικαστικής του κρίσεως, αν και ανεγνώσθησαν τα αναφερόμενα στα πρακτικά είκοσι οκτώ (28) έγγραφα.
Συνεπώς η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται της άνω απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, με αποτέλεσμα να θεμελιώνεται, από την αιτία αυτή ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ'του ΚΠοινΔ αναιρετικός λόγος, περί ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας. Κατ' ακολουθία, πρέπει η προσβαλλόμενη ως άνω απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών να αναιρεθεί και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συντιθέμενο από άλλους δικαστές, πλην εκείνων που την δίκασαν προηγουμένως (άρθρ. 519 ΚΠοινΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ' αριθμ. 2061/2007 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συντιθέμενο από άλλους δικαστές, πλην εκείνων που τη δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Μαϊου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 13 Ιουνίου 2008.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1593/2008 σελ. 22