Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1903 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 1903/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Γεώργιο Αδαμόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 17 Φεβρουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση της αναιρεσείουσας - πολιτικώς ενάγουσας, εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ" "ΑΛΕΣΙΣ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΕ", που εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στα Νέα ... και ήδη Βιομηχανική Περιοχή ... του δήμου ..., που δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 7772/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημ/κείου Κορίνθου. Με κατηγορούμενο τον Χ , κάτοικο ... .
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Κορίνθου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - πολιτικώς ενάγουσα ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 6 Οκτωβρίου 2008 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1609/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή με αριθμό 539/18.11.08, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω στο Δικαστήριό σας (σε Συμβούλιο) την προκειμένη ποινική δικογραφία και εκθέτω τα εξής:
Ι. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Κορίνθου με την 7772/2007 απόφασή του κήρυξε απαράδεκτη την ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί κατά του κατηγορουμένου Χ, για την πράξη της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, που φέρεται να τελέστηκε στην Κόρινθο στις 15-10-2005, σε βάρος της εταιρείας "ΑΛΕΣΙΣ ΑΒΕΕ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑ-ΣΤΙΚΗΣ", που εδρεύει στα Νέα..., λόγω μη νομότυπης υποβολής της εγκλήσεως (βλ. απόφαση).
ΙΙ. Στις 6-10-2008 εμφανίστηκε στην αρμόδια Γραμματέα του Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, ο δικηγόρος Κορίνθου Σταύρος Μακαρώνας και δήλωσε ότι ως πληρεξούσιος της παραπάνω εταιρείας, που είχε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η παραπάνω 7772/2007 απόφαση, ασκεί αναίρεση κατ'αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό 6/6-10-2008 αίτηση αναίρεσης (βλ. αναίρεση).
ΙΙΙ. Η αναίρεση αυτή, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ, γιατί ασκήθηκε από διάδικο που δεν είχε το σχετικό δικαίωμα, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 505 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠΔ, ο πολιτικώς ενάγων δικαιούται να ασκήσει αναίρεση μόνο κατά καταδικαστικής απόφασης και μόνο για το τμήμα της που επιδικάζει σ'αυτόν αποζημίωση ή ικανοποίηση ή απορρίπτει την αγωγή του, επειδή δεν στηρίζεται στο νόμο, περίπτωση που δεν συντρέχει στην κρινομένη υπόθεση, αφού είναι σαφές ότι η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση ούτε ως καταδικαστική μπορεί να θεωρηθεί, ούτε ασχολήθηκε με ζητήματα πολιτικής αγωγής.
IV. Πρέπει συνεπώς η αναίρεση να απορριφθεί ως απαράδεκτη και παράλληλα να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στην αναιρεσείουσα.

Για τους λόγους αυτούς

Π ρ ο τ ε ί ν ω
Ι. Να απορριφθεί η 6/6-10-2008 αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε από τον δικηγόρο Κορίνθου Σταύρο Μακαρώνα, για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ" κατά της 7772/2007 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου.
ΙΙ. Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στην αναιρεσείουσα.
Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Μαρκής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 505 παρ. 1 ΚΠΔ,αναίρεση μπορούν να ζητήσουν: α)... γ) ο πολιτικώς ενάγων για την καταδικαστική απόφαση, μόνο όμως για το τμήμα της που επιδικάζει σ' αυτόν αποζημίωση ή ικανοποίηση ή απορρίπτει την αγωγή του, επειδή δεν στηρίζεται στο νόμο.
Συνεπώς, ο πολιτικώς ενάγων στερείται του δικαιώματος (και του εννόμου συμφέροντος) να ασκήσει αναίρεση κατά απόφασης με την οποία το δικαστήριο κήρυξε την ποινική δίωξη απαράδεκτη ένεκα μη νομότυπης υποβολής της εγκλήσεως, ήτοι το ένδικο τούτο μέσο κατά τοιαύτης αποφάσεως είναι απαράδεκτο (ΑΠ 559/2007). Κατά δε το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωμα... το δικαστικό συμβούλιο ή το Δικαστήριο (ως συμβούλιο), που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ασκούσει τους διαδίκους, που εμφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Ο εισαγγελέας οφείλει να ειδοποιήσει το διάδικο που άσκησε το ένδικο μέσο ή τον αντίκλητό του για να προσέλθει στο συμβούλιο και εκθέσει τις απόψεις του είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες πριν από την εισαγωγή της υπόθεσης στο δικαστήριο (συμβούλιο). Την ειδοποίηση ενεργεί ο γραμματέας της Εισαγγελίας με οποιοδήποτε μέσο (και προφορικώς και τηλεφωνικώς) στην αναγραφόμενη στο ένδικο μέσο διεύθυνση και σημειώνει τούτο στο φάκελλο της δικογραφίας. Στην προκειμένη περίπτωση εισάγεται στο παρόν Δικαστήριο (ως Συμβούλιο) προς κρίση η από 6.10.2008 με αριθ.6/6.10.2008 αίτηση αναίρεσης της εδρεύουσας στα ... ΑΕ με την επωνυμία "ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑ-ΣΤΙΚΗΣ", την οποία αυτή άσκησε με δήλωση της ενώπιον του Γραμματέα του Πλημμελειοδικείου Κορίνθου κατά της 7772/10.12.2007 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδι-κείου Κορίνθου, με την οποία, όπως από αυτή προκύπτει, κηρύχθηκε απαράδεκτη η κατά του κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., ποινική δίωξη που ασκήθηκε εναντίον του για έκδοση της αναφερομένης ακάλυπτης επιταγής λόγω μη νομότυπης υποβολής της εγκλήσεως της αναιρεσείουσας, η οποία στη δίκη εκείνη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου παραστάθηκε ως πολιτικώς ενάγουσα.
Συνεπώς, η αναίρεση αυτή, η οποία ασκήθηκε από την ως άνω πολιτικώς ενάγουσα και για τη συζήτηση της οποίας κλήθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως ο αντίκλητος της αναιρεσείουσας Ψ, αλλά δεν στρέφεται κατά καταδικαστικής απόφασης και μάλιστα κατά το τμήμα της, που επιδικάζει σε αυτήν αποζημίωση ή ικανοποίηση ή απορρίπτει την αγωγή της, ως μη στηριζόμενη στο νόμο, είναι απαράδεκτη και απορριπτέα διότι ασκήθηκε από μη δικαιούμενο πρόσωπο. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να επιβληθούν στην αναιρεσείουσα (αρθρ. 476 και 583 ΚΠΔ.)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ

την 6/6.10.2008 αίτηση αναίρεσης της εδρεύουσας στα ... ΑΕ με την επωνυμία "ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ" κατά της 7772/2007 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου. Και ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα στην αναιρεσείουσα, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 3 Μαρτίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 7 Οκτωβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή