Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 17 / 2016    (Νόμου 3068)


Αριθμός απόφ. 17/2016

ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3068/2002
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Συγκροτήθηκε από τους: Ευφημία Λαμπροπούλου, αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (αναπληρώτρια της Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου σύμφωνα με την 207/2015 πράξη της), Χρήστο Βρυνιώτη και Πηνελόπη Ζωντανού -εισηγήτρια, αναπληρωματικό μέλος (λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Κωνσταντίνου Τσόλα) αρεοπαγίτες.
Συνήλθε με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τσιουρή, στις 14 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00', στο μέγαρο του Αρείου Πάγου και στο γραφείο της αντιπροέδρου του. Αφού έλαβε υπόψη: Α) Την από 21-10-2015 αίτηση του Γ. Τ. του Β., κατοίκου ..., κατά του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης με την επωνυμία "..." που εδρεύει στην … και εκπροσωπείται νόμιμα, κατατεθείσα νόμιμα στη γραμματεία του Αρείου Πάγου, με την οποία αυτός παραπονείται για τη μη συμμόρφωση του καθ' ου προς την αμετάκλητη 255/2000 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας και στην οποία εκθέτει αναλυτικά τις απόψεις του, ώστε να μην κρίνεται αναγκαία η δια πληρεξουσίου δικηγόρου παράστασή του ενώπιον του συμβουλίου (άρθρο 2 παρ. 3 π.δ. 61/2004) Β) Τα στοιχεία του φακέλου και ειδικότερα: 1) Την προαναφερόμενη αμετάκλητη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, με την οποία αναγνωρίσθηκε ο ενάγων και ήδη αιτών α) δικαιούχος δουλείας διόδου υπέρ του περιγραφομένου στο σκεπτικό ακινήτου του και β) δικαιούχος δουλείας διοχετεύσεως ύδατος στη περιγραφόμενη εδαφική λωρίδα, υποχρεώθηκε ο εναγόμενος ..., του οποίου καθολικός διάδοχος είναι ο ήδη καθ' ου, να άρει την προσβολή των παραπάνω δικαιωμάτων του ενάγοντος και απειλήθηκε σε βάρος του εναγομένου χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση των νομίμων εκπροσώπων του για κάθε παράβαση των όρων της αποφάσεως.
2) Την 22/2013 απόφαση του συμβουλίου τούτου με την οποία επιβλήθηκε στον καθ' ου ως κύρωση για τη μη συμμόρφωσή του προς την πιο πάνω απόφαση το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, καθώς και την .../11-11-2013 έκθεση επιδόσεως αυτής, του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκίδας Π. Τ..
3) Το 8/2014 πρακτικό του συμβουλίου τούτου.
4) Τις έγγραφες εξηγήσεις του καθ' ου σε απάντηση του ανωτέρω πρακτικού που περιέχονται στο 4421/3-4-2014 έγγραφό του.
5) Το 18/2014 πρακτικό του συμβουλίου τούτου. 6) Το 12413/28-7-2014 έγγραφο του καθ' ου με το οποίο, σε απάντηση του ανωτέρω πρακτικού, αποστέλλει στο συμβούλιο τούτο την 257/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου.
7) Την 24/2014 αναβλητική απόφαση του συμβουλίου τούτου, και την .../26-11-2014 έκθεση επιδόσεως αυτής, του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκίδας Π. Τ..
8) Το 2/19-1-2015 υπόμνημα-απάντηση του αιτούντος προς το συμβούλιο τούτο. 9) Την 3/2015 απόφαση του συμβουλίου τούτου, με την οποία επιβλήθηκε στον καθ' ου ως κύρωση για τη μη συμμόρφωσή του προς την πιο πάνω απόφαση το χρηματικό ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και το 94/9-3-2015 απόγραφο εκτελεστό της ανωτέρω αποφάσεως του συμβουλίου τούτου.
10) Το 21/2015 πρακτικό του συμβουλίου τούτου και τη .../14-12-2015 έκθεση επίδοσης αυτού, του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκίδας Π. Τ..
11) Το 2/2016 πρακτικό του συμβουλίου τούτου και την .../11-4-2016 έκθεση επίδοσης αυτού, του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκίδας Π. Τ..

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι) Κατά το άρθρο 1 του ν. 3068/2002, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3301/2004 και με το άρθρου 4 Ε παρ. 3 του ν. 3388/2005, το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων, η αρμοδιότητα δε για τη λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 του ιδίου νόμου μέτρων για τη συμμόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις ανατίθεται στο τριμελές συμβούλιο που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του αυτού νόμου. Εξάλλου στο άρθρο 3 παρ. 1, 2 και 3 του π.δ. 61/2004 ορίζονται τα εξής "1. Το συμβούλιο συντάσσει πρακτικό μέσα σε δύο μήνες από τότε που περιέρχεται σ' αυτό η αίτηση, με το οποίο, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καλεί την αρχή να υποβάλει στοιχεία και απόψεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3068/2002... 2. Αν μετά από έρευνα των στοιχείων που απεστάλησαν, το συμβούλιο διαπιστώσει αιτιολογημένα ότι η καθυστέρηση, παράλειψη ή άρνηση συμμόρφωσης ή η πλημμελής συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση είναι αδικαιολόγητη, συντάσσει πρακτικό, με το οποίο καλεί την υπόχρεη αρχή να συμμορφωθεί προς την απόφαση μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο... 3. Αν η υπόχρεη αρχή δεν συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το συμβούλιο εκδίδει απόφαση, με την οποία βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση και προσδιορίζει το χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 3068/2002". Τέλος κατά το άρθρο 5 του ίδιου π.δ. 61/2004 νέα αίτηση των ίδιων ή άλλων ενδιαφερομένων για επανάληψη της διαδικασίας διαπίστωσης της μη συμμόρφωσης και επιβολή νέας χρηματικής κύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 εδαφ. τελευταίο του ν. 3068/2002, δεν υποβάλλεται πριν περάσει τρίμηνο από την κοινοποίηση της απόφασης του συμβουλίου στην υπόχρεη προς συμμόρφωση αρχή. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι στην περίπτωση κατά την οποία η υπόχρεη αρχή δεν συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση, μετά τη διαπίστωση από το αρμόδιο τριμελές συμβούλιο ότι η μη συμμόρφωση είναι αδικαιολόγητη, την κλήση αυτής για συμμόρφωσή της και την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που τάχθηκε σχετικά, το τριμελές συμβούλιο εκδίδει απόφαση με την οποία βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση και προσδιορίζει ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση. Κριτήρια για τον καθορισμό του ποσού αυτού είναι η φύση και η σημασία της διαφοράς για την οποία εκδόθηκε η μη εκτελούμενη απόφαση, οι συνθήκες της μη συμμόρφωσης και οι συνέπειές της για το πρόσωπο του θιγομένου, η χρονική διάρκεια και ο αποτρεπτικός χαρακτήρας της κύρωσης.
ΙΙ) Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο αιτών Γ. Τ. με την υπό κρίση αίτησή του, η οποία είναι η τρίτη μετά τις προηγηθείσες από 3-10-2012 και 12-2-2014 όμοιες αιτήσεις του, ζήτησε τη συμμόρφωση του καθ' ου Δήμου Καρυστίας προς την 255/2000 αμετάκλητη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Με την απόφαση αυτή αναγνωρίσθηκε ο ενάγων και ήδη αιτών: α) δικαιούχος δουλείας διόδου υπέρ του περιγραφομένου στο σκεπτικό της ως άνω απόφασης ακινήτου του και σε βάρος του περιγραφόμενου στην ίδια απόφαση ακινήτου του ήδη καθ' ου και β) δικαιούχος δουλείας διοχετεύσεως ύδατος στην περιγραφόμενη εδαφική λωρίδα, υποχρεώθηκαν οι εναγόμενοι, μεταξύ των οποίων και ο ήδη καθ' ου, να άρουν την προσβολή των παραπάνω δικαιωμάτων του ήδη αιτούντος με την απομάκρυνση των χωμάτων και των μπάζων που έχουν επιρρίψει επί της κατά τα άνω εδαφικής λωρίδας και να μην προσβάλλουν στο μέλλον τα δικαιώματά του αυτά και απειλήθηκε σε βάρος του καθ' ου χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση των νομίμων εκπροσώπων του για κάθε παράβαση των όρων της απόφασης. Το συμβούλιο τούτο με τις 22/2013 και 3/2015 αποφάσεις του δέχθηκε τις προηγούμενες (από 3-10-2012 και 12-2-2014) αιτήσεις του αιτούντος και υποχρέωσε τον καθ' ου να καταβάλει σ' αυτόν, ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση, τα ποσά των 2.000 ευρώ και των 5.000 ευρώ αντίστοιχα. Μετά δε την εκ νέου επανάληψη της διαδικασίας και τη διαπίστωση από το συμβούλιο της συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης του καθ' ου προς την προαναφερόμενη δικαστική απόφαση, με το 2/2016 πρακτικό του κάλεσε αυτόν σε συμμόρφωση εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την επίδοσή του. Το ως άνω πρακτικό επιδόθηκε στον καθ' ου στις 11-4-2016, όπως προκύπτει από την .../11-4-2016 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκίδας Π. Τ.. Ο καθ' ου όμως δεν έχει συμμορφωθεί προς την πιο πάνω δικαστική απόφαση και η σχετική προθεσμία που του τάχθηκε παρήλθε άπρακτη. Επομένως η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να βεβαιωθεί η μη συμμόρφωση του καθ' ου προς την πιο πάνω δικαστική απόφαση και να προσδιορισθεί χρηματικό ποσό ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση. Το μέγεθος του χρηματικού αυτού ποσού προσδορίζεται, ενόψει της φύσης και της σημασίας της διαφοράς για την οποία εκδόθηκε η εκτελούμενη δικαστική απόφαση, των συνθηκών της μη συμμόρφωσης και των συνεπειών της για το πρόσωπο του θιγομένου αιτούντος, της χρονικής διάρκειας και του αποτρεπτικού χαρακτήρα της κύρωσης, σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δέχεται την αίτηση.
Βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση του καθ' ου προς την 255/2000 αμετάκλητη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας και Προσδιορίζει το χρηματικό ποσό που πρέπει να επιβληθεί υπέρ του αιτούντος και σε βάρος του καθ' ου, ως κύρωση για τη μη συμμόρφωσή του προς τη δικαστική αυτή απόφαση, σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 14 Ιουνίου 2016 και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου 2016.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή