Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1867 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Επανάληψη διαδικασίας.
Περίληψη:
Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων. Η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτά από τη σύζυγο του καταδικασθέντος. Απορρίπτεται η αίτηση, διότι δεν καθίσταται φανερό ότι ο καταδικασθείς είναι αθώος των εγκλημάτων για τα οποία καταδικάστηκε αμετάκλητα.
Αριθμός 1867/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια - Εισηγητή, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου - Πριάμου Λεκκού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 18 Νοεμβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση της αιτούσας ΑΑ, συζύγου Χ, κατοίκου ..., που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Κων/νο Πεχλιβανίδη, για επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε με την υπ' αριθμ. 144/2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας. Με κατηγορούμενο τον Χ, κάτοικο ..., που παραστάθηκε με τον ίδιο ως άνω δικηγόρο.

Το Τριμελές Εφετείο Λαμίας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αιτούσα ζητεί τώρα την επανάληψη της διαδικασίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 22.1.2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 183/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος - Πρίαμος Λεκκός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη με αριθμό 221/ 29.4.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω στο Δικαστήριό σας την προκείμενη ποινική δικογραφία και εκθέτω τα εξής:
Εισάγω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 525 παρ. 1 περίπτ. 2, 527 παρ. 1,3 και 528 Κ.Ποιν.Δ. την από 22-1-2008 αίτηση της ΑΑ, κατοίκου ..., οδ. ..., την οποία υπέβαλε με την ιδιότητά της ως συζύγου του Χ, κατοίκου ... ομοίως, με την οποία αυτή ζητάει την επανάληψη προς το συμφέρον του παραπάνω συζύγου της της ποινικής διαδικασίας που περατώθηκε με την έκδοση της υπ'αριθμ. 144/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Λαμίας, με την οποία καταδικάσθηκε αυτός σε συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) ετών, δέκα (10) μηνών και δέκα πέντε (15) ημερών, που μετατράπηκε σε χρηματική προς 4,40 € ημερησίως για τις πράξεις της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή (άρθρα 94 παρ. 1, 302 παρ. 1, 314 παρ. 1α, 315 παρ. 1 Π.Κ.) εκθέτω δε τα ακόλουθα:
Κατά τη διάταξη του άρθρου 525 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ. η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση επαναλαμβάνεται προς το συμφέρον του καταδικασμένου για πλημμέλημα ή κακούργημα, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που περιοριστικά αναφέρονται στο ως άνω άρθρο και όταν, μετά την οριστική καταδίκη κάποιου, αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν, γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία, μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως, καθιστούν φανερό ότι αυτός που καταδικάσθηκε είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Κατά την αληθινή έννοια της διατάξεως αυτής νέα γεγονότα ή αποδείξεις θεωρούνται εκείνες, οι οποίες, ασχέτως του αν υπήρχαν και πριν από την καταδίκη, δεν υποβλήθηκαν στην κρίση των δικαστών που δίκασαν και ως εκ τούτου ήταν άγνωστες σ'αυτούς, την κρίση του δε αυτή το επιλαμβανόμενο της αιτήσεως επαναλήψεως διαδικασίας δικαστήριο σχηματίζει από την έρευνα των πρακτικών της προηγουμένης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της δικογραφίας. Νέες αποδείξεις μπορούν να είναι οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία, όπως καταθέσεις μαρτύρων ή και νεώτερες των προηγουμένως εξετασθέντων, συμπληρωματικές ή διευκρινιστικές των όσων είχαν τεθεί υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αμφίβολα σημεία της υποθέσεως, με την προϋπόθεση όμως ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιμώμενες μόνες τους ή σε συνδυασμό με εκείνες που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, καθιστούν φανερό, δηλαδή σε σημείο που εγγίζει την βεβαιότητα και όχι απλώς πιθανό, ότι ο κατηγορούμενος είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για βαρύτερο έγκλημα από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Νέα απόδειξη αποτελεί και η κατά τα άρθρα 183 επ. Κ.Π.Δ., γνωμοδότηση του πραγματογνώμονα και μάλιστα όταν η εξέταση του πραγματικού γεγονότος γίνεται με νέες επιστημονικές γνώσεις, όχι όμως η νέα ή διαφορετική αξιολόγηση ή εκτίμηση του αυτού γεγονότος ή απλά επιχειρήματα και κρίσεις σε προϋπάρχουσες αποδείξεις ή λόγοι που πλήττουν την κατά το άρθρο 177 Κ.Ποιν.Δ. ανέλεγκτη εκτίμηση των αποδείξεων και επομένως την από ουσιαστικής απόψεως ορθότητα της αποφάσεως που καταδίκασε τον σύζυγο της αιτούσας (ΑΠ 1743/1990 ΠΧ, ΜΑ, 737, ΑΠ 717/1986 ΠΧ, ΛΣΤ, 725). Ακόμα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο επαναλήψεως της διαδικασίας γεγονότα, τα οποία δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, αλλά, αντιθέτως, ερευνήθηκαν αμέσως ή εμμέσως και απορρίφθηκαν από αυτούς, έστω κατ'εσφαλμένη εκτίμηση των τεθέντων υπόψη τους αποδεικτικών στοιχείων (ΑΠ 137/2004 ΠΧ, ΝΔ, 1070, ΑΠ 552/2002, ΠΧ, ΝΓ, 37, ΑΠ 1269/2001, ΠΧ, ΝΒ, 507, ΑΠ 127/2001 ΠΧ, ΝΑ, 896). Εξάλλου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 527 του ίδιου Κώδικα, η αίτηση για την επανάληψη της διαδικασίας υπέρ του καταδικασμένου υποβάλλεται από τον ίδιο ή τη σύζυγό του ή τους εξ αίματος συγγενείς του μέχρι και του δευτέρου βαθμού ή από το συνήγορο που παρέστη στη συζήτηση κατά την οποία εκδόθηκε η αμετακλήτως περατώσασα τη διαδικασία καταδικαστική απόφαση ή από τον εισαγγελέα του δικαστηρίου που τον καταδίκασε. Όπως δε αναφέρεται στην επί του αντιστοίχου άρθρου 427 του Σχεδίου Κ.Π.Δ. έτους 1934 αιτιολογική έκθεση, το δικαίωμα εκάστου εκ των αναφερομένων στην πιο πάνω διάταξη προσώπων είναι ανεξάρτητο και αυτοτελές και δεν αναιρείται ούτε από την αντίθετη δήλωση του καταδικασμένου (βλ. Αιτιολογική 'Εκθεση Σχεδίου Κ.Ποιν.Δ. 1934, έκδοση Ζαχαροπούλου, σελ. 591, ομοίως Α. Μπουροπούλου, Ερμηνεία Κ.Π.Δ., τόμος Β, σελ. 318, Ηλ. Γάφου, Ποινική Δικονομία, τεύχος Γ', σελ. 82 κλπ).
Στην κρινόμενη υπόθεση η παραπάνω υπ'αριθμ. 144/2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Λαμίας είναι αμετάκλητη, αφού με την υπ'αριθμ. 2041/2007 απόφαση του Αρείου Πάγου απορρίφθηκε η εναντίον της ασκηθείσα από το σύζυγό της αιτούσας, Χ, αίτηση αναιρέσεως. Με την απόφαση αυτή ο παραπάνω σύζυγος της αιτούσας την επανάληψη της διαδικασίας ΑΑ, Χ, καταδικάσθηκε για τις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις, που συνίστανται στο ότι: Στις 20-2-2000 και ώρα 15.55 περίπου οδηγώντας το υπ' αριθ. κυκλοφορίας ... ΔΧΦ αυτοκίνητο, ρυμουλκό με ρυμουλκούμενο, και κινούμενος με αυτό στη Ν.Ε.Ο. ...-... με κατεύθυνση προς την ..., από αμέλεια του, δηλαδή από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του και έτσι: α) με μία πράξη επέφερε το θάνατο των πιο κάτω αναφερομένων προσώπων και β) προκάλεσε σωματικές κακώσεις στα πιο κάτω, επίσης, μνημονευόμενα πρόσωπα, αν και για τις κακώσεις αυτές ήταν υπόχρεος λόγω του επαγγέλματος του ως οδηγού αυτοκινήτου να καταβάλει ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή. Συγκεκριμένα, οδηγώντας το άνω ΔΧΦ ρυμουλκό μετά ρυμουλκουμένου, δεν οδηγούσε με σύνεση και με διαρκώς τεταμένη την προσοχή του, όπως ήταν υποχρεωμένος, αλλ' έβαινε με ταχύτητα υπερβαίνουσα κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των 60χ/ω, μολονότι υπήρχε αυξημένη κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, το οδόστρωμα ήταν ιδιαίτερα ολισθηρό λόγω σφοδρής βροχόπτωσης και το ρυμουλκούμενο ήταν φορτωμένο. Επιπλέον, δεν τηρούσε αρκετή απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο αυτού όχημα, ώστε να μπορεί σε κάθε στιγμή να εκτελέσει τους κατάλληλους χειρισμούς και να διακόψει χωρίς κίνδυνο την πορεία του. Έτσι στο ύψος της 206,400 χιλ. θέσης της άνω οδού, όταν τα προπορευόμενα αυτού οχήματα μετρίασαν την ταχύτητα τους, λόγω των καιρικών συνθηκών, και αναγκάστηκε να πεδήσει απότομα για να μη συγκρουσθεί με το προπορευόμενο όχημα, λόγω της αυξημένης ταχύτητας του οχήματος του, του έμφορτου και μεγάλου μεγέθους αυτού, της ολισθηρότητας της οδού και της απότομης πεδήσεως, το ρυμουλκούμενο μέρος του οχήματος του "δίπλωσε" και εισήλθε εξ ολοκλήρου κάθετα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Στη συνέχεια αυτό αποκολλήθηκε από το ρυμουλκό, το οποίο παρεξέκλινε προς τα δεξιά και ακινητοποιήθηκε στο δεξιό του ρεύματος πορείας του, ενώ το ρυμουλκούμενο συνέχισε να κινείται ανέλεγκτα στο αντίθετο προς την πορεία του (προς ...) ρεύμα κυκλοφορίας. Αποτέλεσμα αυτών ήταν να παρεμβληθεί ξαφνικά το ρυμουλκούμενο όχημα στην πορεία των κανονικά κινουμένων, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, αυτοκινήτων και να συγκρουστεί αρχικά με το υπ' αριθ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο ..., κάτοικος εν ζωή ..., στη συνέχεια με το υπ' αριθ κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο ΥΥ, κάτοικος εν ζωή ..., και τέλος με το υπ αριθ. κυκλοφορίας ... ΔΧ τουριστικό, λεωφορείο, που οδηγούσε ο ΠΠ, κάτοικος εν ζωή ... . Στη συνέχεια το υπ' αριθ. κυκλοφορίας ... ΙΧΦ αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο ..., κάτοικος ..., και έβαινε πίσω από το προαναφερόμενο λεωφορείο, επέπεσε σ'αυτό, το οποίο μετά τη σύγκρουση του με το ρυμουλκούμενο εξωθήθηκε προς τα πίσω, προς τα δεξιά και απέκλεισε την πορεία του. Εξαιτίας του ατυχήματος τραυματίστηκαν βαρύτατα και συνεπεία των τραυμάτων επήλθε ο θάνατος των 1) ..., (οδηγού του υπ' αριθ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκινήτου), ο οποίος υπέστη βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάκωση αριστερού θώρακος και ρήξη ήπατος, 2) ΥΥ, (οδηγού του υπ' αριθ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκινήτου), ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό κεφαλής, κατάγματα αμφοτέρων πλευρών και θλάση δεξιού πνεύμονος, 3) ..., (επιβάτη του ως άνω οχήματος), ο οποίος υπέστη βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση, βαρεία κάκωση αριστερού ημιθωρακίου, αιμοπνευμονοθώρακος, 4) ΠΠ, (οδηγού του υπ' αριθ. κυκλοφορίας ... ΔΧ λεωφορείου), ο οποίος υπέστη βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάκωση θώρακος, κατάγματα αμφοτέρων πλευρών και θλάση αμφοτέρων πνευμόνων, 5) ..., (επιβάτιδας του ως άνω λεωφορείου), η οποία υπέστη βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ενδοκοιλιακή αιμορραγία, ρήξη σπλήνας και θλάση δεξιού πνεύμονος, 6) ..., (επιβάτη του ως άνω λεωφορείου), ο οποίος υπέστη κάκωση αριστερού ημιθωρακίου, αιμοπνευμονοθώρακος, 7) ΡΡ, (επιβάτιδας του λεωφορείου), η οποία υπέστη δεξιά αιμοθώρακος, ρήξη ήπατος και ολιγοαιμική ωταπληγία και 8) ..., (επιβάτιδας του λεωφορείου), η οποία υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση με θλάσεις και οίδημα του εγκεφάλου και αιμοδυναμική αστάθεια. Επίσης τραυματίσθηκαν οι 1) ..., (επιβάτης του υπ' αριθ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκινήτου), ο οποίος υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, βαρύ θώρακος, μετώπου, 2) ΦΦ, (επιβάτης του ως άνω αυτοκινήτου), ο οποίος υπέστη βαρεία κάκωση κεφαλής - έπεσε σε κώμα -, θλαστικό τραύμα τριχωτού κεφαλής, 3) ..., (επιβάτης του ως άνω οχήματος), 4) ΤΤ, (επιβάτης του ως άνω οχήματος), ο οποίος υπέστη δεξιά πηχειοκαρπική κάκωση κρανίου, κάκωση ΑΜΣΣ, κάταγμα δεξιάς ''πηχειοκαρπικής θλ. κάτω γνάθου, 5) ΗΗ, (επιβάτης του λεωφορείου), ο οποίος υπέστη κάκωση κεφαλής, βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάταγμα αριστερού ώμου, 6) ..., (επιβάτιδα του λεωφορείου) 7) ..., (επιβάτιδα του λεωφορείου), η οποία υπέστη κάταγμα δεξιού μηρού, παρακέντηση κοιλίας, 8) ΑΑ, (επιβάτης του λεωφορείου), ο οποίος υπέστη βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάταγμα δεξιού αντιβραχίονα, 9) ΔΔ, (επιβάτιδα του λεωφορείου), η οποία υπέστη κάκωση στέρνου, κεφαλής, 10) ΕΕ, (επιβάτιδα του λεωφορείου), η οποία υπέστη κάκωση κεφαλής, κάκωση ΑΜΣΣ, κάκωση δεξιού γόνατος, 11) ΖΖ, (επιβάτιδα του λεωφορείου), η οποία υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, 12) ..., (επιβάτιδα του λεωφορείου), η οποία υπέστη ΑΜΣΣ θώρακος πηχιοκαρπικής, 13) ..., (επιβάτης του λεωφορείου), 14) ΓΓ, (επιβάτιδα του λεωφορείου), 15) ΣΤ, (επιβάτης του λεωφορείου), ο οποίος υπέστη κάκωση ημιθωρακίου, 16) ..., (επιβάτης του λεωφορείου), 17) ..., (επιβάτης του λεωφορείου), 18) ΘΘ,(επιβάτης του λεωφορείου), ο οποίος υπέστη κάκωση αριστερού ημιθωρακίου, κάκωση δεξιού ώμου, 19) ΒΒ, (επιβάτης του λεωφορείου), ο οποίος υπέστη κάκωση, πλευρών, 20) ..., (επιβάτης του λεωφορείου), ο οποίος υπέστη κάκωση προσώπου, κρανίου, δεξιού ώμου, θώρακα, 21) ΛΛ, (επιβάτης του λεωφορείου), ο οποίος υπέστη κάκωση θώρακος, ολικός δεξιά πνευμονοθώρακος, 22) ΚΚ, (επιβάτης του λεωφορείου), η οποία υπέστη πολλαπλά θλαστικά τραύματα προσώπου, κάκωση θώρακος, κάταγμα δεξιού αντιβραχιονίου, 23) ΜΜ, (επιβάτης του λεωφορείου), η οποία υπέστη θλαστικό τραύμα κεφαλής, κάκωση θώρακος, 24) ..., (επιβάτης του υπ' αριθ. κυκλοφορίας ... ΙΧΦ αυτοκινήτου), 25) ..., (οδηγός του ως άνω αυτοκινήτου), 26) ..., (επιβάτης του υπ' αριθ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκινήτου), η οποία υπέστη κάκωση θώρακος, αριστερού βραχίονα και 27) ..., (επιβάτης του ως άνω αυτοκινήτου).
Το δικαστήριο, στην καταδικαστική, για τον σύζυγο της αιτούσας, κρίση του, κατέληξε, στηριζόμενο στις καταθέσεις των μαρτύρων, ΑΑ, ΒΒ, ΓΓ, ΔΔ, ΕΕ, ΣΤ, ΖΖ, ΗΗ, ΘΘ, ΚΚ, ΛΛ, ΜΜ, ΝΝ, ΞΞ, ΠΠ, ΣΣ, ΤΤ, ΦΦ και ΩΩ, στα έγγραφα που αναγνώσθηκαν, μεταξύ των οποίων, ή έκθεση αυτοψίας τροχαίου ατυχήματος, το από 20-2-2000 πρόχειρο σχεδιάγραμμα της επιληφθείσας Τροχαίας και η από 25-2-2000 έκθεση επιθεώρησης των οχημάτων και στην απολογία του κατηγορουμένου συζύγου της αιτούσας. Ως νέο γεγονός και απόδειξη για την ευδοκίμηση της κρινόμενης αιτήσεώς της επικαλείται και προσκομίζει η αιτούσα την από Σεπτέμβριο 2005 έκθεση διερευνήσεως-αναλύσεως τροχαίου ατυχήματος που συνέβη την 20-2-2000 στην 206, 400 χ.θ. της Ν.Ε.Ο. ...-... του ειδικού πραγματογνώμονα τροχαίων ατυχημάτων ΩΩ. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή ο παραπάνω πραγματογνώμονας αφού αξιολογεί το σχεδιάγραμμα της επιληφθείσας Τροχαίας, την έκθεση αυτοψίας τροχαίου ατυχήματος, την από 25-2-2000 έκθεση επιθεώρησης οχημάτων, τις καταθέσεις των μαρτύρων-επιβατών του λεωφορείου και όλα τα στοιχεία της δικογραφίας και προβαίνει σε υποκειμενικές επανεκτιμήσεις αυτών καταλήγει στα συμπεράσματα ότι η εκτροπή του φορτηγού (ρυμουλκού μετά ρυμουλκουμένου) δεν μπορεί να αποδοθεί σε υπερφόρτωσή του, ότι η σύγκρουση του λεωφορείου με το ρυμουλκούμενο ήταν καθαρά μετωπική και έκκεντρη, ότι η ταχύτητα του φορτηγού, κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, ήταν 81,5 χιλ. την ώρα, ενώ του λεωφορείου 97 χιλ. την ώρα, ότι η σύγκρουση μεταξύ λεωφορείου και συρμού (ρυμουλκού μετά ρυμουλκουμένου) συνετελέσθη σε δύο φάσεις ήτοι την πρωτογενή πλευρομετωπική πρόσκρουση του λεωφορείου επί του οπισθίου αριστερού τμήματος του ρυμουλκού και σχεδόν ταυτόχρονα τη δευτερογενή μετωπική πρόσκρουση του λεωφορείου επί του εμπροσθίου ακραίου αριστερού τμήματος του μετώπου του ρυμουλκουμένου, με αποτέλεσμα την αποκόλληση του "μύλου" έδρασης του ρυμουλκουμένου μετά του τριγώνου ζεύξης με το ρυμουλκό και τελικά ότι δεν συντελέσθηκε είσοδος του ρυμουλκού στο αντίθετο ρεύμα, αλλά κατά τη στιγμή της πρωτογενούς σύγκρουσης λεωφορείου και ρυμουλκού, το λεωφορείο ήταν αυτό που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και εν συνεχεία ακολούθησε η δευτερογενής μετωπική σύγκρουση του λεωφορείου επί του ρυμουλκούμενου και η επακολουθήσασα εκτροπή του ρυμουλκουμένου με αποτέλεσμα την περαιτέρω σύγκρουσή του με τα δύο προπορευόμενα του λεωφορείου ΙΧΕ αυτοκίνητα ... και ... και ότι η φερόμενη εκτροπή του ρυμουλκουμένου στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας του, λόγω απότομης τροχοπέδησης του φορτηγού θα πρέπει να αποκλεισθεί.
Όμως η έκθεση αυτή, δεν εκθέτει νέα περιστατικά και καταστάσεις αλλά συμπεράσματα, που αποτελούν επιχειρήματα και υποκειμενικές επανεκτιμήσεις των συνθηκών σύγκρουσης των αυτοκινήτων και κρίσεις σε προϋπάρχουσες αποδείξεις, που το δικαστήριο διαφορετικά αξιολόγησε και επομένως η έκθεση αυτή δεν αποτελεί νέα απόδειξη, κατά την έννοια της προαναφερθείσης διάταξης του άρθρου 525 παρ. 1 εδ. 2 ΚΠοινΔ.
Περαιτέρω ο πραγματογνώμονας ωω που συνέταξε την παραπάνω έκθεση κατέθεσε και ως μάρτυρας στη σχετική δίκη, επί της οποίας εξεδόθη η ένδικη με αριθμό 144/2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Λαμίας (βλ. 12η σελίδα των οικείων πρακτικών) και αναφέρθηκε στην έκθεσή του αυτή, το περιεχόμενο δε της καταθέσεώς του αυτής είναι σχεδόν ταυτόσημο με τα συμπεράσματα που περιέχονται στην έκθεσή του και επομένως, εμμέσως, αξιολογήθηκε το περιεχόμενό της από το Δικαστήριο και απορρίφθηκε και κατά συνέπεια δεν ήταν άγνωστο στους δικαστές που καταδίκασαν τον σύζυγο της αιτούσας.
Από τα ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι το ως άνω αποδεικτικό στοιχείο, που επικαλείται και προσκομίζει η αιτούσα για τη θεμελίωση της κρινόμενης αιτήσεώς της, τόσο από μόνο του, όσο και συνεκτιμώμενο με τις αποδείξεις που είχαν προσκομισθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας, που δίκασε την υπόθεση, με βάση τις οποίες αυτό δέχθηκε ότι ο σύζυγος της αιτούσας Χ τέλεσε τις αξιόποινες πράξεις της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή, για τις οποίες καταδικάσθηκε, δεν καθιστούν φανερό, σε σημείο μάλιστα που να εγγίζει την βεβαιότητα, ότι εκείνος είναι αθώος των πράξεων αυτών.
Με τα δεδομένα αυτά ο επικαλούμενος ως άνω λόγος της κρινόμενης αιτήσεως επαναλήψεως διαδικασίας είναι αβάσιμος και επομένως πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αυτή και να καταδικασθεί η αιτούσα στα δικαστικά έξοδα.
Καθόσον αφορά το αίτημα της αιτούσας να κληθεί ενώπιον του Συμβουλίου σας, αυτό είναι άνευ αντικειμένου, αφού η κλήτευσή της είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 528 παρ. 1 ΚΠοινΔ.
Για τους λόγους αυτούς
Π ρ ο τ ε ί ν ω: Α) Να απορριφθεί η από 28-1-2008 αίτηση της ΑΑ, κατοίκου ..., οδ. ..., για επανάληψη της ποινικής διαδικασίας, που περατώθηκε με την έκδοση της υπ'αριθμ. 144/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας. Και
Β) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στην αιτούσα ΑΑ.
Αθήνα 22 Απριλίου 2008
Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ".

Αφού άκουσε τον πληρεξούσιο των διαδίκων, καθώς και τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΠΕΙΔΗ, κατά το άρθρο 525 παρ. 1 περ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η ποινική διαδικασία, που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση επαναλαμβάνεται προς το συμφέρον του καταδικασμένου για πλημμέλημα ή κακούργημα, αν μετά την οριστική καταδίκη του, αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομιστεί προηγουμένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάστηκε είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Νέες αποδείξεις, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είναι εκείνες που δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και ως εκ τούτου, ήταν άγνωστες στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, την κρίση του δε αυτή σχηματίζει το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας, από την έρευνα των πρακτικών της προηγούμενης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της δικογραφίας. Νέες αποδείξεις μπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όπως καταθέσεις νέων μαρτύρων, ή νεότερες καταθέσεις συμπληρωματικές, ή διευκρινιστικές ή και τροποποιητικές εκείνων που τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή δικαστικές αποφάσεις ή πρακτικά ή άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αμφίβολα σημεία της υποθέσεως, με την προϋπόθεση, όμως, ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιμώμενες, είτε μόνες τους είτε σε συνδυασμό με εκείνες που είχαν προσκομιστεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, καθιστούν φανερό και όχι απλώς πιθανό ότι ο καταδικασμένος είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγον επαναλήψεως της διαδικασίας γεγονότα, τα οποία δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, αλλ' αντιθέτως ερευνήθηκαν αμέσως ή εμμέσως και απορρίφθηκαν απ' αυτούς, καθώς και εκείνα με τα οποία επιδιώκεται ο από ουσιαστικής και νομικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλόμενης αποφάσεως, με βάση το αποδεικτικό υλικό που έλαβαν υπόψη τους οι δικαστές, που την εξέδωσαν, εφ' όσον η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας, ως στρεφόμενη κατά αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως, δεν αποτελεί ένδικο μέσο, αλλ' έκτακτη διαδικασία. Εξάλλου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 527 του ίδιου Κώδικα, η αίτηση για την επανάληψη της διαδικασίας υπέρ του καταδικασμένου υποβάλλεται από τον ίδιο ή τη σύζυγό του ή τους εξ αίματος συγγενείς του μέχρι και του δευτέρου βαθμού ή από τον συνήγορο που παρέστη στη συζήτηση, κατά την οποία εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση, που περάτωσε αμετακλήτως τη διαδικασία ή από τον εισαγγελέα του δικαστηρίου, που τον καταδίκασε. Όπως δε αναφέρεται στην επί του αντιστοίχου άρθρου 427 του Σχεδίου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας του έτους 1934 αιτιολογική έκθεση, το δικαίωμα εκάστου από τα αναφερόμενα στην πιο πάνω διάταξη πρόσωπα είναι ανεξάρτητο και αυτοτελές και δεν αναιρείται ούτε από την αντίθετη δήλωση του καταδικασμένου.
Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση για επανάληψη της ποινικής διαδικασίας που περατώθηκε με την 144/2006 αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας [με την οποία ο σύζυγος της αιτούσας, Χ καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλακίσεως τεσσάρων (4) ετών, δέκα (10) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, που μετατράπηκε σε χρηματική ποινή προς 4,40 € ημερησίως για τις πράξεις της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή], στηριζόμενη (η αίτηση) σε νέα γεγονότα και αποδείξεις, που αποκαλύφθηκαν μετά την καταδίκη του συζύγου της αιτούσας, από τα οποία, κατά το περιεχόμενο της αιτήσεως, καθίσταται φανερό ότι αυτός είναι αθώος για τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε, είναι νόμιμη σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, παραδεκτώς δε εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (σε συμβούλιο), κατά τις διατάξεις των άρθρων 527 παρ. 1 και 3 και 528 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και πρέπει να εξεταστεί και κατ' ουσίαν.
Επειδή, από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Ο σύζυγος της αιτούσας, Χ, καταδικάστηκε με την 144/2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας (πλημμελημάτων), η οποία έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη, αφού η κατ' αυτής ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως απορρίφθηκε με την 2041/2007 απόφαση του Αρείου Πάγου. Με την ως άνω εφετειακή απόφαση ο αναφερόμενος Χ καταδικάστηκε για τις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις, που συνίστανται στο εξής: Στις 20 Φεβρουαρίου 2000, και ώρα 15.55, περίπου, οδηγώντας ο Χ το με αριθμό κυκλοφορίας ... δημόσιας χρήσεως φορτηγό αυτοκίνητο, ρυμουλκό με ρυμουλκούμενο, και κινούμενος με αυτό στη Νέα Εθνική Οδό ...-..., με κατεύθυνση προς την ..., από αμέλειά του, δηλαδή από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε, κατά τις περιστάσεις, και μπορούσε να καταβάλει, δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα, που προκάλεσε η πράξη του και έτσι: α) με μία πράξη επέφερε τον θάνατο των πιο κάτω αναφερομένων προσώπων και β) προκάλεσε σωματικές κακώσεις στα πιο κάτω επίσης μνημονευόμενα πρόσωπα, αν και ήταν υπόχρεος, λόγω του επαγγέλματός του, ως οδηγός αυτοκινήτου, να καταβάλει ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή. Συγκεκριμένα, οδηγώντας το ως άνω ΔΧΦ ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου, δεν οδηγούσε με σύνεση και διαρκώς τεταμένη την προσοχή του, όπως ήταν υποχρεωμένος, αλλ' έβαινε με ταχύτητα, υπερβαίνουσα κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των 60 χιλιομέτρων ανά ώρα, μολονότι υπήρχε αυξημένη κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, το οδόστρωμα ήταν ιδιαίτερα ολισθηρό, λόγω σφοδρής βροχοπτώσεως και το ρυμουλκούμενο ήταν φορτωμένο. Επί πλέον, δεν τηρούσε αρκετή απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο αυτού όχημα, ώστε να μπορεί σε κάθε στιγμή να εκτελέσει τους κατάλληλους χειρισμούς και να διακόψει χωρίς κίνδυνο την πορεία του. Έτσι, στο ύψος 206,400 χιλ. θέσεως της άνω οδού, όταν τα προπορευόμενα αυτού οχήματα μετρίασαν την ταχύτητά τους, λόγω των καιρικών συνθηκών, και αναγκάστηκε να πεδήσει απότομα για να μη συγκρουσθεί με το προπορευόμενο όχημα, λόγω της αυξημένης ταχύτητας του οχήματός του, του έμφορτου και μεγάλου μεγέθους αυτού, της ολισθηρότητας της οδού και της απότομης πεδήσεως, το ρυμουλκούμενο μέρος του οχήματός του "δίπλωσε" και εισήλθε εξ ολοκλήρου κάθετα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, αυτό αποκολλήθηκε από το ρυμουλκό, το οποίο παρεξέκλινε προς τα δεξιά και ακινητοποιήθηκε στο δεξιό του ρεύματος πορείας του, ενώ το ρυμουλκούμενο συνέχισε να κινείται ανέλεγκτα στο αντίθετο προς την πορεία του ρεύμα (προς ...) ρεύμα κυκλοφορίας. Αποτέλεσμα αυτών ήταν να παρεμβληθεί ξαφνικά το ρυμουλκούμενο όχημα στην πορεία των κανονικά κινουμένων στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας αυτοκινήτων και να συγκρουσθεί αρχικά με το με αριθμό κυκλοφορίας ... ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγό αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο ..., κάτοικος εν ζωή ..., στη συνέχεια με το με αριθμό κυκλοφορίας ... ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγό αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο ΥΥ, κάτοικος εν ζωή ... και τέλος με το με αριθμό κυκλοφορίας ... δημόσιας χρήσεως τουριστικό λεωφορείο, που οδηγούσε ο ΠΠ, κάτοικος εν ζωή ... . Στη συνέχεια, το με αριθμό κυκλοφορίας ... ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο ..., κάτοικος ... και έβαινε πίσω από το προαναφερόμενο λεωφορείο, επέπεσε σ' αυτό, το οποίο μετά τη σύγκρουσή του με το ρυμουλκούμενο εξωθήθηκε προς τα πίσω, προς τα δεξιά και απέκλεισε την πορεία του. Εξαιτίας του ατυχήματος τραυματίστηκαν βαρύτατα και συνεπεία των τραυμάτων επήλθε ο θάνατος των: 1) ... (οδηγού του με αριθμό κυκλοφορίας ... ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγού αυτοκινήτου), ο οποίος υπέστη βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάκωση αριστερού θώρακος και ρήξη ήπατος, 2) ΥΥ (οδηγού του με αριθμό κυκλοφορίας ... ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγού αυτοκινήτου), ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό κεφαλής, κάταγμα αμφοτέρων πλευρών και θλάση δεξιού πνεύμονας, 3) ... (επιβάτη του ως άνω οχήματος), ο οποίος υπέστη βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση, βαρεία κάκωση αριστερού ημιθωρακίου, αιμοπνευμονοθώρακος, 4) ΠΠ (οδηγού του με αριθμό κυκλοφορίας ... δημόσιας χρήσεως λεωφορείου), ο οποίος υπέστη βαρεία κρανιο-εγκεφαλική κάκωση, κάκωση θώρακος, κατάγματα αμφοτέρων πλευρών και θλάση αμφοτέρων πνευμόνων, 5) ... (επιβάτιδας του ως άνω λεωφορείου), η οποία υπέστη βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ενδοκοιλιακή αιμορραγία, ρήξη σπληνός και θλάση δεξιού πνεύμονος, 6) ... (επιβάτη του ως άνω λεωφορείου), ο οποίος υπέστη κάκωση αριστερού ημιθωρακίου, αιμοπνευμονοθώρακος, 7) ΡΡ(επιβάτιδας του λεωφορείου), η οποία υπέστη δεξιά αιμοθώρακος, ρήξη ήπατος και ολιγοαιμική ωταπληγία και 8) ... (επιβάτιδας του λεωφορείου), η οποία υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση με θλάσεις και οίδημα του εγκεφάλου και αιμοδυναμική αστάθεια. Επίσης τραυματίσθηκαν οι: 1) ... (επιβάτης του με αριθμό κυκλοφορίας ... ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγού αυτοκινήτου), ο οποίος υπέστη κρανιο-εγκεφαλική κάκωση, βαρύ θώρακος, μετώπου, 2) ΦΦ (επιβάτης του ως άνω αυτοκινήτου), ο οποίος υπέστη βαρεία κάκωση κεφαλής - έπεσε σε κώμα -, θλαστικό τραύμα τριχωτού κεφαλής, 3) ... (επιβάτης του ως άνω οχήματος), 4) ΤΤ (επιβάτης του ως άνω οχήματος), ο οποίος υπέστη δεξιά πηχεοκαρπική κάκωση κρανίου, κάκωση ΑΜΣΣ, κάταγμα δεξιάς πηχεοκαρπικής θλ. κάτω γνάθου, 5) ΗΗ (επιβάτης του λεωφορείου), ο οποίος υπέστη κάκωση κεφαλής, βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάταγμα αριστερού ώμου, 6) ... (επιβάτιδα του λεωφορείου), 7) ... (επιβάτιδα του λεωφορείου), η οποία υπέστη κάταγμα δεξιού μηρού, παρακέντηση κοιλίας, 8) ΑΑ (επιβάτης του λεωφορείου), ο οποίος υπέστη βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάκωση δεξιού αντιβραχίονα, 9) ΔΔ (επιβάτιδα του λεωφορείου), η οποία υπέστη κάκωση στέρνου, κεφαλής, 10) ΕΕ (επιβάτιδα του λεωφορείου), η οποία υπέστη κάκωση κεφαλής, κάκωση ΑΜΣΣ, κάκωση δεξιού γόνατος, 11) ΖΖ (επιβάτιδα του λεωφορείου), η οποία υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, 12) ... (επιβάτιδα του λεωφορείου), η οποία υπέστη ΑΜΣΣ θώρακος, πηχεοκαρπικής, 13) ... (επιβάτης του λεωφορείου), 14) ΓΓ (επιβάτιδα του λεωφορείου), 15) ΣΤ (επιβάτης του λεωφορείου), ο οποίος υπέστη κάκωση ημιθωρακίου, 16) ... (επιβάτιδα του λεωφορείου), 17) ... (επιβάτιδα του λεωφορείου), 18) ΘΘ (επιβάτης του λεωφορείου), ο οποίος υπέστη κάκωση αριστερού ημιθωρακίου, κάκωση δεξιού ώμου, 19) ΒΒ (επιβάτης του λεωφορείου), ο οποίος υπέστη κάκωση πλευρών, 20) ... (επιβάτης του λεωφορείου), ο οποίος υπέστη κάκωση προσώπου, κρανίου, δεξιού ώμου, θώρακα, 21) ΛΛ (επιβάτης του λεωφορείου), ο οποίος υπέστη κάκωση θώρακος, ολικός δεξιά πνευμονοθώρακος, 22) ΚΚ (επιβάτιδα του λεωφορείου), η οποία υπέστη πολλαπλά θλαστικά τραύματα προσώπου, κάκωση θώρακος, κάταγμα δεξιού αντιβραχιονίου, 23) ΜΜ (επιβάτιδα του λεωφορείου), η οποία υπέστη θλαστικό τραύμα κεφαλής, κάκωση θώρακος, 24) ... (επιβάτης του με αριθμό κυκλοφορίας ... ιδιωτικής χρήσεως φορτηγού αυτοκινήτου, 25) ... (οδηγός του ως άνω αυτοκινήτου), 26) ... (επιβάτιδα του με αριθμό κυκλοφορίας ... ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγού αυτοκινήτου), η οποία υπέστη κάκωση θώρακος, αριστερού βραχίονα και 27) ... (επιβάτιδα του ως άνω αυτοκινήτου). Το Δικαστήριο, προκειμένου να καταλήξει στην καταδικαστική κρίση του για τον σύζυγο της αιτούσας, στηρίχθηκε στις καταθέσεις των μαρτύρων ΑΑ, ΒΒ, ΓΓ, ΔΔ, ΕΕ, ΣΤ, ΖΖ, ΗΗ, ΘΘ, ΚΚ, ΛΛ, ΜΜ, ΝΝ, ΞΞ, ΡΡ, ΣΣ, ΤΤ, ΦΦ και ΩΩ, στα έγγραφα που αναγνώσθηκαν, μεταξύ των οποίων, η έκθεση αυτοψίας τροχαίου ατυχήματος, το από 20 Φεβρουαρίου 2000 πρόχειρο σχεδιάγραμμα της Τροχαίας, που επιλήφθηκε και η από 25 Φεβρουαρίου 2000 έκθεση επιθεωρήσεως των οχημάτων και στην απολογία του κατηγορουμένου συζύγου της αιτούσας.
Ως νέο γεγονός και απόδειξη για την ευδοκίμηση της κρινόμενης αιτήσεώς της, επικαλείται και προσκομίζει η αιτούσα την από Σεπτεμβρίου 2005 έκθεση διερευνήσεως - αναλύσεως τροχαίου ατυχήματος, που συνέβη στις 20.2.2000 στην 206,400 χ.θ. της Νέας Εθνικής Οδού ...-..., του ειδικού πραγματογνώμονας ατυχημάτων ΩΩ. Σύμφωνα με την ως άνω έκθεση, ο πραγματογνώμων, αφού αξιολογεί το σχεδιάγραμμα της Τροχαίας, την έκθεση αυτοψίας τροχαίου ατυχήματος, την από 25 Φεβρουαρίου 2000 έκθεση επιθεωρήσεως οχημάτων, τις καταθέσεις των μαρτύρων - επιβατών του λεωφορείου και όλα τα στοιχεία της δικογραφίας και προβαίνει σε υποκειμενικές επανεκτιμήσεις αυτών, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εκτροπή του φορτηγού (ρυμουλκού μετά ρυμουλκούμενου) δεν μπορεί να αποδοθεί σε υπερφόρτωση του φορτηγού, ότι η σύγκρουση του λεωφορείου με το ρυμουλκούμενο ήταν καθαρά μετωπική και έκκεντρη, ότι η ταχύτητα του φορτηγού, κατά τη στιγμή της συγκρούσεως ήταν 81,5 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ του λεωφορείου 97 χιλιόμετρα την ώρα, ότι η σύγκρουση λεωφορείου και συρμού (ρυμουλκού μετά ρυμουλκούμενου) συντελέσθηκε σε δύο φάσεις, ήτοι την πρωτογενή πλευρομετωπική πρόσκρουση του λεωφορείου στο οπίσθιο αριστερό τμήμα του ρυμουλκού και σχεδόν ταυτόχρονα τη δευτερογενή μετωπική πρόσκρουση του λεωφορείου στο εμπρόσθιο ακραίο αριστερό τμήμα του μετώπου του ρυμουλκούμενου, με αποτέλεσμα την αποκόλληση του "μύλου" εδράσεως του ρυμουλκούμενου με το τρίγωνο ζεύξεως με το ρυμουλκό και ότι τελικά δεν συντελέσθηκε είσοδος του ρυμουλκού στο αντίθετο ρεύμα, αλλά κατά τη στιγμή της πρωτογενούς συγκρούσεως λεωφορείου και ρυμουλκού, το λεωφορείο ήταν αυτό που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και εν συνεχεία ακολούθησε η δευτερογενής μετωπική σύγκρουση του λεωφορείου επί του ρυμουλκούμενου και η επακολουθήσασα εκτροπή του ρυμουλκούμενου, με αποτέλεσμα την περαιτέρω σύγκρουσή του με τα δύο προπορευόμενα του λεωφορείου ΙΧΕ αυτοκίνητα ... και ... και ότι η φερόμενη εκτροπή του ρυμουλκούμενου στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας του, λόγω απότομης τροχοπεδησεως του φορτηγού θα πρέπει να αποκλεισθεί. Όμως, στην ως άνω έκθεση δεν εκτίθενται νέα περιστατικά και καταστάσεις, αλλά συμπεράσματα, τα οποία αποτελούν επιχειρήματα και υποκειμενικές επανεκτιμήσεις των συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα η σύγκρουση των οχημάτων και κρίσεις σε προϋπάρχουσες αποδείξεις, τις οποίες το Δικαστήριο αξιολόγησε κατά διαφορετικό τρόπο, και επομένως η έκθεση αυτή δεν αποτελεί νέα απόδειξη κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως του άρθρου 525 παρ. 1 εδ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Περαιτέρω, ο πραγματογνώμων, ΩΩ, που συνέταξε την παραπάνω έκθεση, κατέθεσε και ως μάρτυς στη δίκη, επί της οποίας εκδόθηκε η ως άνω 144/2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας και αναφέρθηκε στην έκθεση του αυτή, το περιεχόμενο δε της καταθέσεώς του αυτής είναι σχεδόν ταυτόσημο με τα συμπεράσματα που περιέχονται στην έκθεσή του και, επομένως, εμμέσως αξιολογήθηκε το περιεχόμενό της από το Δικαστήριο και απορρίφθηκε και κατά συνέπεια δεν ήταν άγνωστο στους δικαστές, που καταδίκασαν τον σύζυγο της αιτούσας. Από τα ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι το ως άνω αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο επικαλείται και προσκομίζει η αιτούσα για τη θεμελίωση της κρινόμενης αιτήσεώς της, τόσο από μόνο του, όσο και συνεκτιμώμενο με τις αποδείξεις που είχαν προσκομισθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας, που δίκασε την υπόθεση, με βάση τις οποίες αυτό δέχθηκε ότι ο σύζυγος της αιτούσας Χ τέλεσε τις αξιόποινες πράξεις της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και σωματικής βλάβης από αμέλεια, κατά συρροή, για τις οποίες καταδικάσθηκε, δεν καθιστούν φανερό, σε σημείο μάλιστα που να εγγίζει τη βεβαιότητα, ότι εκείνος είναι αθώος των πράξεων αυτών.
Επειδή, κατ' ακολουθίαν των προεκτεθέντων, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη. Τέλος, το αίτημα της αιτούσας να κληθεί ενώπιον του Συμβουλίου τούτου είναι άνευ αντικειμένου, διότι η κλήτευσή της είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 528 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Επειδή, η αιτούσα πρέπει να καταδικασθεί στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 22.1.2008 αίτηση της Χ, κατοίκου ..., οδός ..., για επανάληψη της ποινικής διαδικασίας, που περατώθηκε με την 144/2006 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας. Και

Καταδικάζει την αιτούσα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 14 Ιανουαρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 29 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή