Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1928 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο.
Περίληψη:
Προσφυγή του Μ.Π. [εκτιμωμένη ως αίτηση αναιρέσεως] κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών, μα την οποία απορρίφθηκε προσφυγή του Μ.Π., κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών που απέρριψε την έγκληση του προσφεύγοντα κατά της Δ.Δ. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη, διότι η διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών, δεν φέρει τον χαρακτήρα βουλεύματος ή αποφάσεως και συνεπώς δεν συγχωρείται κατ' αυτής.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1928/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Kωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 18 Σεπτεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - προσφεύγοντος Χ1, ο οποίος δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 37/2008 διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου.
Ο Εισαγγελέας Εφετών Δωδεκανήσου, με την ως άνω διάταξή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - προσφεύγων ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 6 Μαρτίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 437/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη με αριθμό 144/21.4.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω την από 6-3-2009 "προσφυγή" του Χ1, ως αίτηση αναιρέσεως εκτιμωμένη, κατά της υπ'αριθμ. 37/2008 διατάξεως του Εισαγγελέως Εφετών Δωδεκανήσου, και εκθέτω τα εξής:
-Κατά το άρθρο 462 Κ.Π.Δ., τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα στην ποινική διαδικασία κατά βουλευμάτων και αποφάσεων, εκτός από όσα ορίζονται με ειδικές διατάξεις του Κώδικα, είναι η έφεση και η αίτηση αναιρέσεως. Εξ άλλου, κατά το άρθρ. 47 § 1 του ιδίου Κώδικα, ο εισαγγελέας (πλημμελειοδικών) εξετάζει την έγκληση που έλαβε και, αν κρίνει ότι αυτή δεν στηρίζεται στον νόμο ή είναι ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιμήσεως ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της, την απορρίπτει με αιτιολογημένη διάταξή του, η οποία επιδίδεται στον εγκαλούντα. Κατά δε την § 2 του ίδιου άρθρου, αν ενεργήθηκαν προκαταρκτική εξέταση ή ανακριτικές πράξεις, κατά το άρθρ. 243 § 2 ή ένορκη διοικητική εξέταση και ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση της ποινικής δίωξης, ενεργεί όπως στην προηγουμένη παράγραφο. Τέλος, κατά το άρθρ. 48 Κ.Π.Δ., ο εγκαλών μπορεί μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την επίδοση της διατάξεως του εισαγγελέα κατά τις παραγρ. 1 και 2 του προηγουμένου άρθρου να προσφύγει στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών κατά της διατάξεως του εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Αν ο Εισαγγελέας Εφετών δεχθεί την προσφυγή, διατάσσει τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών να ασκήσει ποινική δίωξη.
Όμως, ούτε από τις ανωτέρω διατάξεις, ούτε από καμία άλλη γενική ή ειδική διάταξη του νόμου προκύπτει ότι η επί της απορριπτούσης την έγκληση διατάξεως του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών εκδιδομένη από τον Εισαγγελέα Εφετών διάταξη υπόκειται εις ένδικο μέσο ή βοήθημα (ΑΠ 602/2004, Ποιν.Δικ./2004/885, ΑΠ 1457/2005, εις ΠΧ/ΝΣΤ'/249, ΑΠ 1609/1988 ΠΧ ΛΘ'/485, ΑΠ 459/01 Π.Λογ. 01/573 κ.ά.). Επομένως, η υπό κρίση "προσφυγή" ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του Χ1, ως αίτηση αναιρέσεως εκτιμωμένη, κατά της υπ'αριθμ. 37/2008 διατάξεως του Εισαγγελέως Εφετών Δωδεκανήσου, δια της οποίας απερρίφθη η προσφυγή τούτου, κατά της υπ'αριθμ. 16/2007 διατάξεως του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου, ως μη προβλεπομένη, κατά τα προεκτεθένα, από τον νόμο, είναι απαράδεκτη. Κατ'ακολουθία, πρέπει να απορριφθεί αυτή και να καταδικασθεί ο "προσφεύγων" αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα, κατ'άρθρ. 476 § 1 και 583 Κ.Π.Δ.

Για τους λόγους αυτούς-Προτείνω
Να απορριφθεί, ως απαράδεκτη, η από 6-3-2009 "προσφυγή", εκτιμωμένη ως αίτηση αναιρέσεως, του Χ1, κατά της υπ'αριθμ. 37/2008 διατάξεως του Εισαγγελέως Εφετών Δωδεκανήσου. Και
Να καταδικασθεί ο προσφεύγων-αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.
Αθήνα 10 Απριλίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο προσφεύγων,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 462 ΚΠΔ, "Τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στην ποινική διαδικασία κατά των βουλευμάτων και των αποφάσεων, εκτός από όσα ορίζονται με ειδικές διατάξεις του Κώδικα, είναι: α] η έφεση και β] η αίτηση για αναίρεση". Η διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΚΠΔ σε προσφυγή κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημ/κών, που απέρριψε την έγκληση, δεν φέρει τον χαρακτήρα βουλεύματος ή αποφάσεως. Επομένως, δεν συγχωρείται κατ' αυτής αναίρεση, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο από καμία άλλη γενική ή ειδική διάταξη του νόμου. Κατά συνέπεια η υπό κρίση "προσφυγή", εκτιμώμενη ως αίτηση αναιρέσεως, ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Χ1 [που ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά, κατ' άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ, από την γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου], κατά της υπ' αριθμ. 37/2008 διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή του κατά της υπ' αριθμ. 16/2007 διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημ/κών Ρόδου που απέρριψε την έγκληση του κατά της ..., πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, καταδικασθεί δε ο προσφεύγων στα δικαστικά έξοδα, κατά τα άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 του ΚΠΔ.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει, την από 6/3/2009 "προσφυγή" - εκτιμωμένη ως αίτηση αναιρέσεως, του Χ1, κατά της υπ' αριθμ. 37/2008 διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου. Και
Καταδικάζει τον προσφεύγοντα - αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, ύψους διακοσίων είκοσι [220] ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 9 Οκτωβρίου 2009.-

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή