Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 461 / 2010    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 461/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο - Εισηγητή, και Ανδρέα Ξένο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 17 Φεβρουαρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που εμφανίσθηκε στο ακροατήριο αυτοπροσώπως χωρίς δικηγόρο, περί αναιρέσεως της 371/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας.
Με πολιτικώς ενάγοντα τον ..., που δεν παραστάθηκε.

Το Τριμελές Εφετείο Λαμίας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 3 Μαρτίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 417/2009.

Αφού άκουσε
Τον αναιρεσείοντα, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να η απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 515 παρ.1 του Κ.Π.Δ, με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή του Εισαγγελέα μπορεί τα δικαστήριο του Αρείου Πάγου, σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις, να αναβάλει για μια μόνο φορά τη συζήτηση της υποθέσεως σε ρητή δικάσιμο. Στην προκείμενη περίπτωση, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως εμφανίσθηκε ο αναιρεσείων αυτοπροσώπως, ο οποίος υπέβαλε προς το Δικαστήριο αίτημα αναβολής της συζητήσεως της υποθέσεως, για το λόγο ότι από παραδρομή είχε πει άλλη δικάσιμο στο δικηγόρο του, ο οποίος δεν προσήλθε για να τον εκπροσωπήσει. Όπως, όμως, προκύπτει από την υπ` αριθ. 2018/2009 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, η υπόθεση αυτή είχε αναβληθεί από τη δικάσιμο της 21.10.2009 για τη σημερινή και, επομένως, σύμφωνα με τη διάταξη που προπαρατέθηκε, δεύτερη αναβολή δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Κατά συνέπειαν, το αίτημα αυτό πρέπει να απορριφθεί. Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' Κ.Ποιν.Δ., ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Εξάλλου, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το ανωτέρω άρθρο 515 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, αν αναβληθεί η συζήτηση της υποθέσεως σε ρητή δικάσιμο, όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εμφανισθούν σ' αυτή χωρίς νέα κλήτευση και αν ακόμη δεν ήταν παρόντες, όταν δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αναβολή. Τέλος, κατά το άρθρο 514 εδ. α' Κ.Ποιν.Δ., εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτηση του απορρίπτεται.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα από ...και ... αποδεικτικά επιδόσεως των επιμελητών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας... και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ... αντιστοίχως, ο αναιρεσείων κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα με επίδοση κλήσεως προς αυτόν με θυροκόλληση στην δηλωθείσα στην έκθεση αναιρέσεως διεύθυνση της κατοικίας του στο ... και στον αντίκλητό του δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Μόσχο, για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2009, κατά την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση για τη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης. Αυτός, όμως, μετά την απόρριψη του προαναφερομένου αιτήματος για τη χορήγηση δεύτερης αναβολής, δεν εμφανίσθηκε προσηκόντως, δηλαδή με νόμιμα διορισμένο συνήγορο, κατά τη συνεδρίαση αυτή. Επομένως, θεωρείται δικονομικώς απών και πρέπει η υπό κρίση αίτησή του να απορριφθεί και να καταδικασθεί αυτός, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 583 παρ. 1 του Κ.Π.Δ., στα δικαστικά έξοδα.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 3 Μαρτίου 2009 (με αριθ. πρωτ. 1892/2009) αίτηση του ..., για αναίρεση της υπ` αριθ. 371/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Μαρτίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 4 Μαρτίου 2010.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή