Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 687 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία, Εφέσεως απαράδεκτο, Ανωτέρα βία.
Περίληψη:
Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεώς της, διότι το Δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος ως εκπρόθεσμη, εκπροσωπήθηκε ο εκκαλών - αναιρεσείων δια συνηγόρου και την κρινόμενη αίτηση άσκησε μετά την παρέλευση της κατ΄ άρθρον 473 β παρ. 1,3 ΚΠΔ οριζόμενης 10ημέρου προθεσμίας, από της καταχωρήσεως της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεων, που τηρείται στην γραμματεία του ποινικού Δικαστηρίου, ενώ στην κρινόμενη αίτηση δεν αναφέρεται οιοσδήποτε λόγος ανωτέρας βίας, που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή της, η δε αναφερόμενη δυσχέρεια του αιτούντος, λόγω κρατήσεώς του στη φυλακή, λόγω οικονομικής δυσχέρειας και λόγω αορίστως αναφερομένων προβλημάτων του υγείας του υιού του, να μεριμνήσει για την εμπρόθεσμη άσκησή της, δε συνιστά ανώτερη βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα.
Αριθμός 687/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 28 Ιανουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ...., κατοίκου ..... και ήδη κρατουμένου στις Δικαστικές Φυλακές ....., που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξουσία δικηγόρο του Πηνελόπη Παρπόγλου, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 1200/2005 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Πειραιά.

Το Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) Πειραιά, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτήν, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 19 Ιουνίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1178/2008.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Βλάσσης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρότασή του με αριθμό 476/10.10.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 476 § 1 Κ.Π.Δ. την από 19-6-2008 αίτηση του ....., κατοίκου ...... (ήδη κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή .....) για αναίρεση της υπ'αριθμ. 1200/2005 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Πειραιώς, με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) η από 12-10-2004 έφεση του ανωτέρω κατά της υπ'αριθμ. 7437/30-10-2002 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, με την οποία καταδικάσθηκε για κλοπή σε ποινή φυλάκισης δώδεκα (12) μηνών μετατραπείσα προς 4,40 ευρώ ημερησίως και εκθέτω τα εξής: Κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της σχετικής υπόθεσης ο αναιρεσείων εκπροσωπήθηκε κατά τα άρθρα 340 § 2 και 501 § 1 του Κ.Π.Δ. από τον δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Ζαβαλιάνη, η δε προσβαλλομένη απόφαση καταχωρήθηκε καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου Πειραιά στις 13-1-2006. Κατά της απόφασης αυτής η δικηγόρος Αθηνών Ελένη Καλλέργη άσκησε στις 19-6-2008 ενώπιον του αρμοδίου γραμματέως του ποινικού τμήματος του Εφετείου Πειραιώς, στο όνομα και για λογαριασμό του ....., δυνάμει της από 19-6-2008 εξουσιοδοτήσεως του τελευταίου, την υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως, δηλαδή μετά την παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 473 § § 1 και 3 του Κ.Π.Δ., όταν ο κατηγορούμενος είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωρηθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Εάν δε ο κατηγορούμενος εκπροσωπήθηκε με συνήγορο στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, κατά τα άρθρα 340 § 2 και 501 § 1 Κ.Π.Δ., όπως στην προκειμένη περίπτωση, τότε θεωρείται παρών και δεν χρειάζεται επίδοση της απόφασης (Συμ. ΑΠ 679/04, Συμ. ΑΠ 637/03, ΑΠ 291/03, ΑΠ 450/00). Ενόψει δε του ότι από το περιεχόμενο της αίτησης προκύπτει ότι σ'αυτή δεν αναφέρεται οποιοσδήποτε λόγος που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή της, ενώ δεν συνιστά ανώτερη βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα το γεγονός, όπως ισχυρίζεται, ότι όντας κρατούμενος στις φυλακές, δεν μπορούσε να μεριμνήσει άμεσα για την άσκηση ενδίκων μέσων, αφού η αίτηση αναίρεσης μπορούσε να ασκηθεί εμπρόθεσμα και ενώπιον του Διευθυντού Φυλακών, σύμφωνα με το άρθρο 474 § 1 Κ.Π.Δ., πρέπει η υπό κρίση αίτηση να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα (αρ. 476 § 1 Κ.Π.Δ.).

Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω να απορριφθεί ως απαράδεκτη η από 19-6-2008 αίτηση αναίρεσης του ...., κατά της υπ'αριθμ. 1200/2005 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Πειραιώς και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.
Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Γεώργιος Βλάσσης"

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και την πληρεξουσία δικηγόρο του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τον συνδυασμό των άρθρων 462, 473 παρ. 1 και 3 και 507 παρ. 1α' ΚΠοινΔ προκύπτει ότι, όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως εναντίον τελεσιδίκου αποφάσεως αρχίζει από τότε, που αυτή θα καταχωριστεί καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο, το οποίο τηρείται από την γραμματεία του εκδόσαντος αυτήν ποινικού δικαστηρίου και είναι δέκα (10) ημέρες από την καταχώρησή της, εφόσον ο δικαιούμενος, καίτοι απών, εκπροσωπήθηκε στην έκκλητη δίκη από το συνήγορό του (άρθρα 340 παρ. 2, 501 παρ. 3 ΚΠοινΔ), οπότε λογίζεται ως παρών, η εκπρόθεσμη δε άσκησή της συγχωρείται μόνον, όταν στην κατ' άρθρο 474 παρ. 1 και 2 ΚΠοινΔ συντασσόμενη έκθεση ασκήσεως ενδίκου μέσου γίνεται επίκληση των περιστατικών, τα οποία συνιστούν την ανώτερη βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα, που κατέστησαν αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση, καθώς και των αποδεικτικών μέσων, που αποδεικνύουν τα εν λόγω περιστατικά, ενώ, τέλος, κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, αφενός μεν το εκπροθέσμως ασκηθέν ένδικο μέσο είναι, ως απαράδεκτο, απορριπτέο και ο ασκήσας αυτό καταδικάζεται στα έξοδα.
Στην προκείμενη περίπτωση, όπως διαπιστώνεται από την επιτρεπτή επισκόπηση από τον Άρειο Πάγο των εγγράφων της δικογραφίας, για τον έλεγχο του παραδεκτού ή όχι της ασκηθείσας αιτήσεως αναιρέσεως, με την προσβαλλόμενη 1200/2005 απόφαση του κατ'έφεση δικάσαντος Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς, που δίκασε με απόντα τον αναιρεσείοντα, αλλά εκπροσωπηθέντα νομίμως, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως, με τον συνήγορό του Ιωάννη Ζαβαλιάνη, δικηγόρο Αθηνών, οπότε και ο εκκαλών κατηγορούμενος λογίζεται ως παρών, απορρίφθηκε, ως απαράδεκτη, ως εκπροθέσμως ασκηθείσα, η έφεση του αναιρεσείοντος κατά της με αριθ. 7437/2002 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς. Η ανωτέρω τελεσίδικη και πληττόμενη απόφαση καταχωρήθηκε καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο της γραμματείας του Tριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, με αριθμό 37, στις 13-1-2006, όπως προκύπτει από τη σχετική από 13-1-2006 βεβαίωση της αρμόδιας γραμματέως, οπότε και άρχισε η προθεσμία προς άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως, ενώ η κρινόμενη αίτηση ασκήθηκε στις 19-6-2008, ήτοι, πολύ μετά την πάροδο της ανωτέρω δεκαημέρου και νόμιμης προθεσμίας. Εξάλλου, ο αναιρεσείων, στην έκθεση αναιρέσεώς του, δεν δικαιολογεί, ούτε αποδεικνύει, ότι το εκπρόθεσμο της ασκήσεώς της οφείλεται σε γεγονός ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, ενώ οι επικαλούμενοι στην έκθεση αναιρέσεως λόγοι, οικονομική δυσχέρεια, εγκλεισμός στη φυλακή, προβλήματα υγείας και δη επιληψίας ενός εκ των τεσσάρων τέκνων του, χωρίς μάλιστα επίκληση (στην έκθεση) αποδεικτικών μέσων, δε συνιστούν ανώτερη βία ή ανυπέρβλητα κωλύματα. Κατ'ακολουθίαν αυτών, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠοινΔ, να απορριφθεί, ως απαράδεκτη, η εκπροθέσμως ασκηθείσα κρινόμενη αίτηση και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 19-6-2008 αίτηση του ...... για αναίρεση της με αριθ. 1200/2005 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς. Και.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 4 Μαρτίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 2009.-

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ