Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1961 / 2007    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Αριθμός 1961/2007

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z΄ Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Δέτση, Αντιπρόεδρο, Θεοδώρα Γκοΐνη, Βασίλειο Κουρκάκη, Βιολέτα Κυτέα και Ελευθέριο Μάλλιο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 24 Οκτωβρίου 2007, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενο τον Χ1. Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 29 Μαΐου 2007, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 960/2007.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Βλάσσης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ανδρέα Ζύγουρα με αριθμό 247/18.06.2007 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Φέρομεν ενώπιον του Δικαστηρίου υμών την υπ΄αριθμ. πρωτ. 29065/2007 αίτησιν του Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών, δια της οποίας ζητείται, συμφώνως προς τα άρθρα 136 περ. ε΄ και 137 παρ. 1 εδ. γ΄ Κ.Π.Δ., η παραπομπή της διαλαμβανομένης εις αυτήν υποθέσεως εις άλλας δικαστικάς αρχάς και εκθέτομεν τα εξής:
Εκ του συνδυασμού των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε΄ και 137 παρ. 1 εδ. γ΄ Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμόν του παρέδρου εις πρωτοδικείον ή εισαγγελίαν και άνω και υπηρετεί εις το αρμόδιον δικαστήριον συμφώνως με τα άρθρα 122-125, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως εις άλλο ισοβάθμιον και ομοειδές δικαστήριον. Δια την παραπομπήν που νοείται όχι μόνον κατά την κυρίαν διαδικασίαν αλλά και κατά την προδικασίαν (Α.Π. 1300/2006 Ποιν Δικ 2007 σελ. 124 κ.ά.), αποφασίζει ο ΄Αρειος Πάγος, που συνέρχεται εις συμβούλιον, εις οιονδήποτε άλλην, μη διαλαμβανομένην εις τα εδάφια α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 137 περίπτωσιν, εις την οποίαν υπάγεται και η παραπομπή από ένα εισαγγελέα εφετών ή εφετείον εις έτερον (Α.Π. 729/2006, 731/2006 Ποιν Δικ 2006 σελ. 1104 κ.ά.). Τοιαύτη περίπτωσις υπάρχει και επί διαβιβάσεως εις τον αρμόδιον Εισαγγελέα Εφετών, υπό του αρμοδίου Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, πορίσματος σχετικώς με ανακριβείς δηλώσεις περιουσιακής καταστάσεως που υπέβαλεν εν ενεργεία εφέτης, που υπηρετεί εις το αρμόδιον δια την ανάκρισιν και εκδίκασιν της υποθέσεως εφετείον (Α.Π. 729/2006, 731/2006 ενθ΄ανωτ.).
Εις την προκειμένην περίπτωσιν ο αρμόδιος Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου δια τον έλεγχον των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως απέστειλε το υπ΄αριθμ. πρωτ. 173/2007 πόρισμά του, που αφορά τον Χ1, Εφέτην Αθηνών, αποσπασθέντα εις το Εφετείον Λαμίας, εις τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Ο τελευταίος δε ζητεί δια της προαναφερθείσης αιτήσεώς του, λόγω της ανωτέρω ιδιότητος του κατηγορουμένου Χ1 την παραπομπήν της υποθέσεως εις έτερον Εισαγγελέα Εφετών και Εφετείον. Εν όψει τούτου πρέπει να γίνη δεκτή η αίτησίς του και να παραπεμφθή το πόρισμα του άνω Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου από τον κατά τόπον αρμόδιον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών εις τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και το Εφετείον Πειραιώς, προκειμένου να διενεργηθούν τα υπό του άρθρου 9 παρ. 5 ν.3213/2003, ως προσετέθη δι΄άρθρου 13 παρ. 4 στοιχ. β΄ ν.3242/2004, προβλεπόμενα.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Προτείνομεν: Να παραπεμφθή το υπ΄αριθμ. πρωτ. 173/2007 πόρισμα του αρμοδίου Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου δια τον έλεγχον των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως, που αφορά τον Χ1 , Εφέτην Αθηνών, εκ του αρμοδίου κατά τόπον Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών, εις τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και το Εφετείον Πειραιώς.
Αθήνα 12 Ιουνίου 2007Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου
Ανδρέας Ι. Ζύγουρας"

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1.Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή του σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η άσκηση της ποινικής διώξεως. Σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ' του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από το δικαστήριο της περιφέρειας ενός εφετείου σε δικαστήριο της περιφέρειας άλλου εφετείου, ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 ΚΠΔ.
2.Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα τηςδικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Σε βάρος του Χ1 Εφέτη Αθηνών, και ήδη αποσπασμένου στο Εφετείο Λαμίας, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 27 του Ν. 2429/1996 και 3 παρ. 4, (όπως το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3327/2005) και 5 παρ. 1 του Ν. 3213/2003, και συγκεκριμένα για παράλειψη υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για τα έτη 2002, 2003 και 2004. Επομένως, συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας και παραπομπής της ανωτέρω υπόθεσης από του κατά τόπον αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Πειραιώς, προκειμένου να κρίνουν και να αποφασίσουν για τον περαιτέρω χειρισμό αυτής, όπως ορίζεται στο διατακτικό.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διατάσσει την παραπομπή της σχηματισθείσης σε βάρος του Χ1 Εφέτη Αθηνών, για παράβαση των διατάξεων που αναφέρθηκαν στο σκεπτικό και συγκεκριμένα, για παράλειψη υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για τα έτη 2002, 2003 και 2004, από τον κατά τόπον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 31 Οκτωβρίου 2007.
Εκδόθηκε στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου 2007.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ