Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2131 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Αίτηση αναιρέσεως εκπρόθεσμη. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2131/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Παναγιώτη Ρουμπή, Γεώργιο Μπατζαλέξη και Χριστόφορο Κοσμίδη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάγου Τσάγγα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 13 Οκτωβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, ο οποίος δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 1023/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κείου Αιγίου.
Το Τριμελές Πλημ/κείο Αιγίου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 20 Φεβρουαρίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 341/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Τσάγγας εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση με αριθμό 156/29.4.09, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ, την υπ'αριθμ. 1/2009 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου Χ, κατά της υπ'αριθμ. 1023/3-12-2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου, και εκθέτω τα εξής:
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου, με την υπ'αριθμ. 1023/3-12-2008 απόφασή του, κατεδίκασε, κατ'έφεση, τον αναιρεσείοντα σε ποινή φυλάκισης δύο (2) μηνών, την οποία ανέστειλε επί τριετία για έκδοση ακαλύπτου επιταγής (αρ. 79 παρ. 1 Ν. 5960/33).
Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ο κατηγορούμενος Χ εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο Αιγίου Ιωάννη Καρβούνη, η δε απόφαση καταχωρήθηκε καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου Αιγίου στις 15-1-2009 (βλ. υπηρεσιακή βεβαίωση). Στις 20 Φεβρουαρίου 2009 εμφανίστηκε στην αρμόδια Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αιγίου ο ανωτέρω κατηγορούμενος και δήλωσε ότι ασκεί αναίρεση κατά της παραπάνω 1023/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείο Αιγίου και έτσι συντάχθηκε η με αριθμό 1/2009 έκθεση αναίρεσης.
Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι η αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε μετά την παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, εντός της οποίας μπορούσε να ασκηθεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1, 3 ΚΠΔ Δεδομένου, όμως, ότι από το περιεχόμενο της αίτησης προκύπτει ότι σ'αυτή δεν αναφέρεται οποιοσδήποτε λόγος, που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή της, θα πρέπει η αίτηση να απορριφθεί ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.

Για τους λόγους αυτούς----------------------
Π ρ ο τ ε ί ν ω να απορριφθεί ως απαράδεκτη η υπ'αριθμ. 1/2009 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Χ, κατά της υπ'αριθμ. 1023/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.
Αθήνα 8 Απριλίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Βλάσσης
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1. Από τις διατάξεις των άρθρων 462, 473 παρ. 1 έως 3, 474 παρ. 1 και 507 παρ. 1 του ΚΠοινΔ συνάγεται ότι, εφόσον με ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζεται διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως εναντίον καταδικαστικής αποφάσεως από εκείνον που καταδικάστηκε, αν είναι ημεδαπός και παρών κατά την απαγγελία αυτής, είναι α) δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης, στην περίπτωση που ασκείται με δήλωση προς το γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή προς εκείνον που διευθύνει τη φυλακή, αν ο αναιρεσείων κρατείται ή β) είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης, στην περίπτωση που ασκείται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της τελεσίδικης απόφασης στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεων, που τηρεί η γραμματεία του εκδόντος δικαστηρίου. Οι παραπάνω προθεσμίες αρχίζουν μετά την επίδοση της αποφάσεως μόνον όταν ο κατηγορούμενος δεν ήταν παρών κατά την απαγγελία αυτής και δεν εκπροσωπήθηκε στη δίκη δια πληρεξουσίου δικηγόρου (ΚΠοινΔ 501 παρ. 3), εφόσον αυτή έγινε μετά την καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο, διότι, άλλως, αν η επίδοση προηγήθηκε της καταχωρίσεως, η προθεσμία της αναίρεσης αρχίζει από την καταχώρηση. Τέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 476 παρ. 1 και 513 παρ. 1 ΚΠοινΔ, αν υπάρχει περίπτωση απαραδέκτου, όπως όταν η αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε εκπροθέσμως, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου που συνεδριάζει σε συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα, αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα εμφανιστούν και, πάντως, κατόπιν ειδοποίησης του αναιρεσείοντος ή του αντικλήτου αυτού προ 24 ωρών από το γραμματέα της εισαγγελίας, απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως και καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα (ΚΠοινΔ 583 παρ.1). Εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου τότε μόνο συγχωρείται, όταν στην κατά το άρθρο 474 του ΚΠοινΔ έκθεση γίνεται επίκληση περιστατικών, τα οποία συνιστούν ανώτερη βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα και κατέστησαν αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση, καθώς και των αποδεικτικών μέσων που τα επαληθεύουν.
2. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την με ημερομηνία 23-2-2009 υπηρεσιακή βεβαίωση του αρμόδιου γραμματέα, η προσβαλλόμενη με την υπό κρίση αίτηση αναίρεσης 1023/3-12-2008 καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου, που δίκασε κατ' έφεση, η οποία απαγγέλθηκε με απόντα τον κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα Χ, πλην, όμως, εκπροσωπούμενο νομίμως από ειδικώς εξουσιοδοτημένο συνήγορο, καταχωρήθηκε καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο του ως άνω Δικαστηρίου την 15-1-2009. Η κρινόμενη αναίρεση ασκήθηκε με δήλωση του αναιρεσείοντος, η οποία έγινε προς το γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση την 20-2-2009, ήτοι την 36π ημέρα από την προηγηθείσα καταχώρηση αυτής στο ειδικό βιβλίο. Έτσι, όμως, η άσκηση της έγινε μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από της καταχωρίσεως της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Ως εκ τούτου, είναι εκπρόθεσμη.
3. Σύμφωνα με τις σκέψεις αυτές και δεδομένου του ότι στην προκειμένη περίπτωση α) για την έναρξη της προθεσμίας ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως, δεν απαιτείτο επίδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως στον αναιρεσείοντα, αφού αυτός, κατά τη δημοσίευση αυτής θεωρήθηκε νομίμως παρών, εκπροσωπούμενος πλήρως από συνήγορο και β) ο αναιρεσείων δεν επικαλείται οποιοδήποτε περιστατικό, που θα μπορούσε να συνιστά ανώτερη βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα, ως λόγο για την άρση της εκπρόθεσμης άσκησης της αιτήσεως αναιρέσεως, πρέπει η αίτηση να κηρυχθεί απαράδεκτη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον ασκήσαντα αυτήν. Σημειώνεται ότι ο αναιρεσείων, αν και ειδοποιήθηκε νομοτύπως δια του αντικλήτου δικηγόρου, δεν εμφανίσθηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το οικείο έκθεμα (ΚΠοινΔ 476 παρ. 1).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Κηρύσσει απαράδεκτη την από 20-2-2009 αίτηση του Χ, για αναίρεση της 1023/3-12-2008 καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου.- Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στην πληρωμή διακοσίων είκοσι (220) ευρώ, για τα δικαστικά έξοδα.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 9 Νοεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή