Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2186 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Πλαστογραφία.
Περίληψη:
Πλαστογραφία με χρήση. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 216 § 1 του Ποινικού Κώδικα. Απορρίπτει αίτηση.
Αριθμός 2186/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια - Εισηγητή, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 3 Μαρτίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου Πτολεμαΐδος, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Άγγελο Κωνσταντινίδη, περί αναιρέσεως της 467/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας. Με πολιτικώς ενάγουσα την εταιρεία με την επωνυμία "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που εδρεύει στο ... και εκπροσωπείται νόμιμα και που στο ακροατήριο εκπροσωπήθηκε από τις πληρεξούσιες δικηγόρους της Αικατερίνη Ημέλλου και Έμμα Αντωνιάδου.

Το Τριμελές Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 21.4.2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 983/2008.
Αφού άκουσε
Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά, καθώς και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΠΕΙΔΗ, κατά το άρθρο 216 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της πλαστογραφίας, απαιτείται, αντικειμενικώς μεν, η κατάρτιση από τον υπαίτιο εγγράφου, το οποίο είναι αντικειμενικά πρόσφορο να παράγει με τη χρήση του έννομες συνέπειες, που το εμφανίζει ότι καταρτίσθηκε από άλλον ή η νόθευση γνήσιου εγγράφου, υποκειμενικώς δε δόλος, που περιλαμβάνει τη γνώση και τη θέληση των πραγματικών περιστατικών, που απαρτίζουν την πράξη αυτή και ο σκοπός του υπαιτίου (υπερχειλής δόλος) να παραπλανήσει με τη χρήση του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου άλλον για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, δηλαδή δημιουργία, κατάργηση ή μεταβίβαση δικαιώματος, που προστατεύεται από τον νόμο, οι οποίες μπορούν να αφορούν τον παραπλανώμενο ή τρίτο, ασχέτως αν επιτεύχθηκε ή όχι η παραπλάνηση. Χρήση του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου από τον πλαστογράφο αποτελεί και η παράδοση, ως και η αποστολή του σε τρίτους, ανεξαρτήτως αν αυτό έγινε με αμοιβή ή όχι, για να παραπλανηθεί άλλος με τη χρήση του σε γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες. Η χρησιμοποίηση του εγγράφου με γνώση της πλαστότητας από τον τρίτο τιμωρείται κατά την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου. Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση, για να έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ίδιου Κώδικα, πρέπει να αναφέρονται σ' αυτήν τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις και από τα οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε συνήγαγε την ύπαρξη των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, τα αποδεικτικά μέσα γενικώς, κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα απ' αυτά, από τα οποία αποδείχθηκαν τα περιστατικά αυτά και οι συλλογισμοί, με βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στις εφαρμοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, αφού ο δόλος ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγματικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος και προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες τελέσεώς του, διαλαμβάνεται δε περί αυτού αιτιολογία, στην κύρια αιτιολογία για την ενοχή και προκύπτει από τα περιστατικά που αναφέρονται σ' αυτή, εκτός αν αξιώνονται από το νόμο πρόσθετα στοιχεία, για την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, όπως η εν γνώσει ορισμένου περιστατικού τέλεση της πράξεως (άμεσος δόλος) ή η επιδίωξη ορισμένου σκοπού (εγκλήματα με υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση). Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η συμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Εξάλλου, λόγο αναιρέσεως, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠοινΔ, συνιστά και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη πού πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υφίσταται όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα περιστατικά που δέχθηκε, στη διάταξη που εφαρμόστηκε. Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, για τον λόγο ότι στο πόρισμα της αποφάσεως, το οποίο περιλαμβάνεται στον συνδυασμό του αιτιολογικού με το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του οικείου εγκλήματος έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο για την ορθή ή μη εφαρμογή του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσεως. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη 467/2007 απόφαση, το Τριμελές Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας (που δίκασε ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο), δέχθηκε, κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, με επιτρεπτή αλληλοσυμπλήρωση σκεπτικού και διατακτικού, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ' είδος εκεί αναφερομένων αποδεικτικών μέσων, ότι προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: "Η εγκαλούσα είχε αναθέσει στην εργοληπτική επιχείρηση "ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕ" την κατασκευή του έργου "MELITI - ACHLADA S.E.S, UNITI, CONTRAKT No DMTK - 00128" της ΔΕΗ που εκτελείτο στη ..., τμήμα του οποίου και συγκεκριμένα, την κατασκευή της αποχέτευσης, όπως περιγραφόταν στα σχέδια του έργου, η τελευταία ανέθεσε, με το από 19.11.2001 ιδιωτικό συμφωνητικό και τις αναγραφόμενες σ' αυτό τιμές και όρους, στην εταιρεία με την επωνυμία TENΑ ΑΤΒΕ, ως υπεργολάβο, της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο κατηγορούμενος. Μετά την αποχώρηση της εταιρείας οδών και οδοστρωμάτων ΑΕ από το έργο, λόγω αδυναμίας της να συνεχίσει, η εγκαλούσα συμφώνησε τη συνέχιση του έργου που είχε ήδη αναλάβει με το προαναφερθέν ιδιωτικό συμφωνητικό η εταιρεία ΤΕΝΑ ΑΤΒΕ με απευθείας ανάθεση σ' αυτήν, με τους αυτούς όρους και τιμές που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ της τελευταίας και της αποχωρήσασας εταιρείας και είχαν περιληφθεί στο άνω συμφωνητικό. Ο κατηγορούμενος, προκειμένου να παραπλανήσει τους νόμιμους εκπροσώπους της εγκαλούσας και να επιτύχει μεγαλύτερη αμοιβή, προς όφελος της εκπροσωπούμενης απ' αυτόν εταιρείας, αφού η εγκαλούσα ανέλαβε, με βάση τη συμφωνία τους, να καταβάλει τη συμφωνηθείσα κατά τα άνω αμοιβή, υπογράφοντας σχετικό συμφωνητικό, νόθευσε το περιεχόμενο του συμφωνητικού και συγκεκριμένα, αφού αφήρεσε τις υπ' αριθμ. 4, 5 και 6 σελίδες αυτού, στις οποίες αναγράφονται οι επί μέρους εργασίες και η κατά μονάδα αμοιβή, στη θέση τους έθεσε νέες, εκτυπωμένες με διαφορετική γραμματοσειρά και χωρίς αρίθμηση, στις οποίες, και ειδικότερα στο άρθρο 6 του συμφωνητικού, αντικατέστησε τις αναγραφόμενες και συμφωνηθείσες τιμές με την αποχωρήσασα εταιρεία αμοιβές, με άλλες υψηλότερες, όπως αυτές αναγράφονται αναλυτικά στο διατακτικό, στη συνέχεια δε, στις νέες αυτές σελίδες έθεσε κατ' απομίμηση τις μονογραφές του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας "ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕ" ΑΑ και του ΒΒ, που εκπροσωπούσε νόμιμα την εταιρεία "ΤΕΝΑ ΑΤΒΕ", χωρίς αυτοί να το γνωρίζουν. Στην πράξη του αυτή προέβη προκειμένου να παραπλανήσει τους εκπροσώπους της εγκαλούσας, σχετικά με το γεγονός ότι η συμφωνηθείσα αμοιβή ήταν υψηλότερη, το οποίο θα είχε έννομες συνέπειες σε βάρος της τελευταίας, αφού κατά τα μεταξύ τους συμφωνηθέντα η εγκαλούσα ανέλαβε την υποχρέωση να υπογράψει συμφωνητικό για συνέχιση του έργου με τους ίδιους όρους και αμοιβή, που είχε προηγηθεί με την εταιρεία "ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕ", με συνέπεια την αποκόμιση επί πλέον οφέλους από την ΤΕΝΑ ΑΤΒΕ, επί ζημία της εγκαλούσας. Πρέπει, συνεπώς, κατά την πλειοψηφούσα γνώμη του Δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος να κηρυχθεί ένοχος της αποδιδόμενης σ' αυτόν ως άνω αξιόποινης πράξης, όπως ορίζεται στο διατακτικό". Με βάση δε τα αποδειχθέντα αυτά περιστατικά, το παραπάνω Δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα - κατηγορούμενο για την αποδιδόμενη σ' αυτόν πράξη (πλαστογραφία με χρήση) και του επέβαλε ποινή φυλακίσεως οκτώ (8) μηνών, την οποία μετέτρεψε προς 4, 40 ευρώ ημερησίως. Ειδικότερα, το Τριμελές Εφετείο κήρυξε τον αναιρεσείοντα ένοχο του ότι "στην ... την 25.4.2002 νόθευσε έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, στη συνέχεια δε έκανε χρήση του νοθευμένου αυτού εγγράφου. Συγκεκριμένα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, νόθευσε το από 19.11.2001 ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο η εδρεύουσα στο ... εργοληπτική επιχείρηση ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, που είχε αναλάβει την κατασκευή των Έργων Πολιτικού Μηχανικού του Έργου MELITI -ACHLADA S.E.S. UNIT CONTRACT No DMTK - 00128 της ΔΕΗ, που εκτελείτο στη ..., μεταξύ των οποίων και την κατασκευή της αποχέτευσης όπως περιγραφόταν στα σχέδια του Έργου, ανέθεσε στην εργοληπτική επιχείρηση ΤΕΝΑ ΑΤΒΕ, της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο κατηγορούμενος, την κατασκευή της αποχέτευσης της μονάδος. Ειδικότερα, αφαίρεσε τις υπ' αριθμ. 4, 5 και 6 σελίδες του ανωτέρω συμφωνητικού και στη θέση τους προσέθεσε νέες, εκτυπωμένες με διαφορετική γραμματοσειρά και χωρίς αρίθμηση, αναγράφοντας παράλληλα στις νέες αυτές σελίδες, χωρίς οι εκπρόσωποι της εδρεύουσας στο ... εγκαλούσης εταιρείας με την επωνυμία "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" να το γνωρίζουν και να συναινούν προς τούτο, στο 6° άρθρο του παραπάνω συμφωνητικού που αφορούσε τη συμφωνηθείσα αμοιβή του Υπεργολάβου για την εκτέλεση των υπ' αυτού αναλαμβανομένων εργασιών, διαφορετικές τιμές από τις αναγραφόμενες αρχικά στο συμφωνητικό αυτό. Συγκεκριμένα, υπό το στοιχείο Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ και παραπλεύρως του στοιχείου 1 εξάλειψε την τιμή των 700 δρχ./m3 που αφορούσε τη συμφωνηθείσα αμοιβή του υπεργολάβου για εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές και ανέγραψε στην αντίστοιχη θέση, ολογράφως και αριθμητικώς την τιμή των 900 δρχ./m3, παραπλεύρως του στοιχείου 2 εξάλειψε την τιμή των 400 δρχ./m3 που αφορούσε τη συμφωνηθείσα αμοιβή του υπεργολάβου για επίχωση με προϊόντα εκσκαφής, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές και ανέγραψε στην αντίστοιχη θέση, ολογράφως και αριθμητικώς την τιμή των 500 δρχ./m3, παραπλεύρως του στοιχείου 3 εξάλειψε την τιμή των 2.000 δρχ./m3 που αφορούσε τη συμφωνηθείσα αμοιβή του υπεργολάβου για την επίχωση με φυσικό αμμοχάλικο σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές και ανέγραψε στην αντίστοιχη θέση, ολογράφως και αριθμητικώς την τιμή των 2.500 δρχ./m3, παραπλεύρως του στοιχείου 4 εξάλειψε την τιμή των 2.300 δρχ./m3 που αφορούσε τη συμφωνηθείσα αμοιβή του υπεργολάβου για την επίχωση με φυσικό θραυστικό υλικό 3Α, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές και ανέγραψε στην αντίστοιχη θέση, ολογράφως και αριθμητικώς την τιμή των 2.700 δρχ./m3, παραπλεύρως του στοιχείου 5 εξάλειψε την τιμή των 2.720 δρχ./m3 που αφορούσε τη συμφωνηθείσα αμοιβή του υπεργολάβου για την επίχωση με ορυκτή άμμο, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές και ανέγραψε στην αντίστοιχη θέση, ολογράφως και αριθμητικώς την τιμή των 3.000 δρχ./m3. Περαιτέρω, υπό το στοιχείο Β. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ και παραπλεύρως του στοιχείου 1 που αφορούσε τη συμφωνηθείσα αμοιβή του υπεργολάβου για την προμήθεια - μεταφορά -τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές, ονομαστικής διαμέτρου Φ50 εκ., εξάλειψε την τιμή των 9.520 δρχ./mm και ανέγραψε στην αντίστοιχη θέση ολογράφως και αριθμητικώς την τιμή των 12.300 δρχ./mm, παραπλεύρως του στοιχείου 2 που αφορούσε τη συμφωνηθείσα αμοιβή του υπεργολάβου για την προμήθεια - μεταφορά - τοποθέτιση τσιμεντοσωλήνων, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές, ονομαστικής διαμέτρου Φ60 εκ., εξάλειψε την τιμή των 12.070 δρχ./mm και ανέγραψε στην αντίστοιχη θέση ολογράφως και αριθμητικώς την τιμή των 15.700 δρχ./mm, παραπλεύρως του στοιχείου 3 που αφορούσε τη συμφωνηθείσα αμοιβή του υπεργολάβου για την προμήθεια - μεταφορά - τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές, ονομαστικής διαμέτρου Φ80 εκ., εξάλειψε την τιμή των 17.170 δρχ./mm και ανέγραψε στην αντίστοιχη θέση ολογράφως και αριθμητικώς την τιμή των 22.300 δρχ./mm, παραπλεύρως του στοιχείου 4 που αφορούσε τη συμφωνηθείσα αμοιβή του υπεργολάβου για την προμήθεια - μεταφορά - τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές, ονομαστικής διαμέτρου Φ100 εκ., εξάλειψε την τιμή των 26.095 δρχ./mm και ανέγραψε στην αντίστοιχη θέση ολογράφως και αριθμητικώς την τιμή των 33.900 δρχ./mm, παραπλεύρως του στοιχείου 5 που αφορούσε τη συμφωνηθείσα αμοιβή του υπεργολάβου για την προμήθεια - μεταφορά - τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές, ονομαστικής διαμέτρου Φ120 εκ., εξάλειψε την τιμή των 37.570 δρχ./mm και ανέγραψε στην αντίστοιχη θέση ολογράφως και αριθμητικώς την τιμή των 48.800 δρχ./mm, παραπλεύρως του στοιχείου 6 που αφορούσε τη συμφωνηθείσα αμοιβή του υπεργολάβου για την προμήθεια - μεταφορά - τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές, ονομαστικής διαμέτρου Φ140 εκ., εξάλειψε την τιμή των 50.320 δρχ./mm και ανέγραψε στην αντίστοιχη θέση ολογράφως και αριθμητικώς την τιμή των 65.400 δρχ./mm. Επίσης, υπό το στοιχείο Γ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC και παραπλεύρως του στοιχείου 1, που αφορούσε τη συμφωνηθείσα αμοιβή του υπεργολάβου για την προμήθεια - μεταφορά - τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων αποχέτευσης ΡVC σειράς Σ41, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές, εσωτερικής διαμέτρου Φ200, εξάλειψε την τιμή των 2.500 δρχ./mm και ανέγραψε στην αντίστοιχη θέση, ολογράφως και αριθμητικώς την τιμή των 3250 δρχ./mm, παραπλεύρως του στοιχείου 2, που αφορούσε τη συμφωνηθείσα αμοιβή του υπεργολάβου για την προμήθεια - μεταφορά - τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων αποχέτευσης PVC σειράς Σ41, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές, εσωτερικής διαμέτρου Φ250, εξάλειψε την τιμή των 3.500 δρχ./mm και ανέγραψε στην αντίστοιχη θέση, ολογράφως και αριθμητικώς την τιμή των 4.550 δρχ./mm, παραπλεύρως του στοιχείου 3, που αφορούσε τη συμφωνηθείσα αμοιβή του υπεργολάβου για την προμήθεια -μεταφορά - τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων αποχέτευσης PVC σειράς Σ41, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές, εσωτερικής διαμέτρου Φ315, εξάλειψε την τιμή των 5.500 δρχ./mm και ανέγραψε στην αντίστοιχη θέση, ολογράφως και αριθμητικώς την τιμή των 7.150 δρχ./mm. Προσέτι δε, υπό το στοιχείο Δ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ και παραπλεύρως του στοιχείου 1 που αφορούσε τη συμφωνηθείσα αμοιβή του υπεργολάβου για τη διάστρωση σκυροδέματος εγκιβωτισμού σωλήνων σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές, εξάλειψε την τιμή των 3.500 m3 και ανέγραψε στην αντίστοιχη θέση, ολογράφως και αριθμητικώς την τιμή των 4.500 δρχ./m3, παραπλεύρως του στοιχείου 2 που αφορούσε τη συμφωνηθείσα αμοιβή του υπεργολάβου για την κατασκευή φρεατίων όμβριων χυτών διαστάσεων 2μΧ2μμ περίπου ύψους 2, 5 μ, εξάλειψε την τιμή των 300.000 δρχ./τεμ. και ανέγραψε στην αντίστοιχη θέση, ολογράφως και αριθμητικώς την τιμή των 400.000 δρχ./τεμ. και παραπλεύρως του στοιχείου 3 που αφορούσε τη συμφωνηθείσα αμοιβή του υπεργολάβου για την κατασκευή φρεατίων ακαθάρτων προκατασκευασμένων διαστάσεων Φ120, οπλισμένων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, ύψους 2, 2 μ περίπου, εξάλειψε την τιμή των 170.000 δρχ./τεμ. και ανέγραψε στην αντίστοιχη θέση, ολογράφως και αριθμητικώς την τιμή των 220.000 δραχμών. Ακολούθως, στις σελίδες 4, 5 και 6, τις οποίες προσέθεσε στο νοθευμένο πιο πάνω συμφωνητικό και στη θέση των μονογραφών του ΑΑ, ο οποίος εκπροσωπούσε νομίμως την εταιρεία ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε., για την υπογραφή του πιο πάνω συμφωνητικού και του ΒΒ, ο οποίος εκπροσωπούσε νομίμως την εταιρεία ΤΕΝΑ ΑΤΒΕ, για την υπογραφή του συμφωνητικού αυτού, έθεσε κατ' απομίμηση τις υπογραφές των τελευταίων, χωρίς αυτοί να το γνωρίζουν και να συναινούν προς τούτο. Στην πράξη του δε αυτή προέβη με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του εν λόγω συμφωνητικού τους εκπροσώπους και τους αρμοδίους υπαλλήλους της προαναφερθείσας εγκαλούσης εταιρείας, σχετικά με το γεγονός ότι η συμφωνηθείσα αμοιβή του υπεργολάβου αντιστοιχούσε στις προαναφερθείσες τιμές που ανέγραψε στο ανωτέρω από 19.11.2001 νοθευμένο από τον ίδιο συμφωνητικό και ότι, συνεπώς, οι τιμές αυτές αντιστοιχούσαν στην αμοιβή της εταιρείας την οποία εκπροσωπούσε ΤΕΝΑ ΑΤΒΕ για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, στην οποία και είχε ανατεθεί από την εγκαλούσα εταιρεία η κατασκευή του έργου αυτού, Στη συνέχεια δε, του κατά τα πιο πάνω νοθευμένου ιδιωτικού συμφωνητικού έκανε χρήση, στις 25.4.2002, παραδίδοντάς το και εμφανίζοντάς το έτσι στους αρμόδιους υπαλλήλους της εγκαλούσης εταιρείας". Με αυτά που δέχθηκε το Τριμελές Εφετείο, διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σε αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξεως για την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά, καθώς επίσης και τους συλλογισμούς με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στην ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 του Π Κ την οποία εφάρμοσε σωστά, χωρίς να την παραβιάσει ευθέως ή εκ πλαγίου, αφού τα δεκτά γενόμενα ως άνω περιστατικά συνιστούν νόθευση εγγράφου, με τη χρήση των οποίων μπορούσε να παραπλανηθεί άλλος περί του ότι είχαν συμφωνηθεί οι ανωτέρω αναφερόμενες τιμές. Περαιτέρω στην προσβαλλόμενη απόφαση αιτιολογείται επαρκώς αφενός μεν ο δόλος του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου στην τέλεση της ως άνω αξιόποινης πράξεως και δη η γνώση του κατηγορουμένου και ο σκοπός του να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλους ως προς το προαναφερόμενο γεγονός. Επομένως, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' λόγοι της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως, με τους οποίους αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση οι πλημμέλειες της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογία και της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής της προαναφερθείσας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 216 παρ. 1α ΠΚ, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αιτιάσεις του αναιρεσείοντος, ότι δηλαδή το Τριμελές Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, δεν διαλαμβάνει σαφή και συγκεκριμένα περιστατικά και συλλογισμούς, αλλά το σκεπτικό του αποτελεί αντιγραφή του διατακτικού, το οποίο και αυτό αποτελεί αντιγραφή του κατηγορητηρίου, ότι δεν αξιολογούνται επαρκώς τα πραγματικά περιστατικά, συσχετιζόμενα μεταξύ τους, και ότι δεν διευκρινίζεται εάν το επίμαχο νοθευμένο συμφωνητικό ήταν προορισμένο ή πρόσφορο να παραπλανήσει την εγκαλούσα, είναι αβάσιμες, διότι το σκεπτικό δεν αποτελεί αντιγραφή του διατακτικού, σε κάθε δε περίπτωση σε όσα σημεία ταυτίζεται υπάρχουν αιτιολογίες, το δε γεγονός ότι το διατακτικό αποτελεί αντιγραφή του κατηγορητηρίου δεν συνιστά λόγο αναιρέσεως, αφού το κατηγορητήριο είναι πλήρες και επαρκές. Τέλος, οι αιτιάσεις του αναιρεσείοντος, καθόσον με αυτές προβάλλεται ότι δεν έγινε σωστή εκτίμηση των αποδείξεων είναι απαράδεκτη, διότι με την πρόφαση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας. Μετά από αυτά και εν όψει του ότι δεν προβάλλονται άλλοι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να απορριφθεί στο σύνολό της και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 583 παρ. ΚΠοινΔ) και στη δικαστική δαπάνη της πολιτικώς ενάγουσα, λόγω της ήττας του (άρθρο 176 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 21 Απριλίου 2008 αίτηση του Χ, κατοίκου ..., για αναίρεση της με αριθμό 467/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ και στη δικαστική δαπάνη της πολιτικώς ενάγουσας, την οποία προσδιορίζει στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €).

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 17 Νοεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή