Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1052 / 2010    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Ναρκωτικά, Αναίρεση μερική, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου, Απόφαση αθωωτική.
Περίληψη:
Ο Εισαγγελέας Αρείου Πάγου ζητεί την αναίρεση οποιασδήποτε αποφάσεως ήτοι και της αθωωτικής δι' έλλειψη αιτιολογίας. Αντικείμενο της ποινικής δίκης είναι η ενοχή και όχι η αθωότητα του κατηγορουμένου. Αναιρεί για κατοχή από κοινού δια τον ένα κατηγορούμενο που εκηρύχθη αθώος, δι' έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν εκθέτει περιστατικά που αποκλείουν τα στοιχεία της πράξεως. Παραπέμπει κατά το αναιρούμενο μέρος.
Αριθμός 1052/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα-Eισηγήτρια, Γεώργιο Αδαμόπουλο και Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 30 Απριλίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, περί αναιρέσεως της 652/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κρήτης.
Με κατηγορούμενο τον ..., κρατούμενο στο Κατάστημα Κράτησης ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Διονύσιο Βέρρα και συγκατηγορούμενους τους: 1. ... και 2. .....

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό 8/2010 και ημερομηνία 4 Μαρτίου 2010 έκθεση αναιρέσεως, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Γεωργίου Σωφρονιάδη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 321/10.

Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που ζήτησε να γίνει δεκτή η έκθεση αναίρεσης και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του κατηγορουμένου, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά εις διατάξεις των άρθρων 505 § 2 και 473 § 3 Κ.Π.Δ., σε συνδυασμό με τις των άρθρων 504, 506 του Κώδικος, σαφώς προκύπτει ότι ο εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση πάσης αποφάσεως, οιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου, ήτοι και της αθωωτικής αποφάσεως, δι' οιονδήποτε, εκ των εις το άρθρο 510 § 1 Κ.Π.Δ, λόγων, συνεπώς και δι' έλλειψη αιτιολογίας (στοιχ. Δ'), ειδικής που επιβάλλει το Σύνταγμα, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την καταχώριση της αποφάσεως καθαρογεγραμμένης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Κατ' ακολουθίαν η κρινομένη αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, υπ' αριθμ. 8/4 Μαρτίου 2010, κατά της υπ' αριθμ. 652/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης και ως προς το σκέλος της με το οποίον ο κατηγορούμενος ... εκηρύχθη αθώος της κακουργηματικής κατοχής ναρκωτικών ουσιών, έχει ασκηθεί υπ' αυτού (εισαγγελέως), νομοτύπως και εμπροθέσμως (από της κατά την 9/2/2010 καταχωρίσεώς της στο άνω βιβλίο), με λόγο την έλλειψη της απαιτουμένης από το Σύνταγμα ειδικής αιτιολογίας και, ούσα παραδεκτή, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν. Ως ανεφέρθη, μεταξύ των λόγων αναιρέσεως του άρθρου 510 § 1 Κ.Π.Δ είναι η έλλειψη της από τα άρθρα 93 § 3 του Συντάγματος και 139 Κ.Π.Δ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ειδικά προκειμένου περί αθωωτικής αποφάσεως, ενόψει του τεκμηρίου αθωότητος, αντικείμενο αποδείξεως στην ποινική δίκη αποτελεί η ενοχή του κατηγορουμένου και όχι η αθωότης αυτού, ο οποίος κηρύσσεται ένοχος μόνο εάν αποδειχθεί η ενοχή του, και όχι αν δεν αποδειχθεί η αθωότης του, τεκμηρίου που θεσπίζεται, άλλωστε, και από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ (ν.δ. 53/1974)· τοιαύτη έλλειψη αιτιολογίας, ιδρύουσα τον άνω λόγον αναιρέσεως υπάρχει, είτε όταν δεν εκτίθενται καθόλου ή εκτίθενται ελλιπώς ή κατά τρόπο ασαφή τα πραγματικά περιστατικά τα οποία προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία και αποκλείουν την συνδρομή όλων ή τινών από τους αντικειμενικούς και υποκειμενικούς όρους του εγκλήματος που του αποδίδεται, είτε όταν δεν αιτιολογείται καθόλου ή με πληρότητα και σαφήνεια, διατί το δικαστήριο της ουσίας δεν επείσθη για την ενοχή του κατηγορουμένου από τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στα πρακτικά του. (Δεν απαιτείται όμως να παρατίθενται περιστατικά από τα οποία το δικαστήριο επείσθη για την αθωότητα του κατηγορουμένου). Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλομένη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης, ο κατηγορούμενος ... εκηρύχθη αθώος της κακουργηματικής κατοχής από κοινού ναρκωτικών ουσιών. Ως αιτιολογία της απαλλακτικής κρίσεως το άνω δικαστήριο διέλαβε τα εξής, μετά από αναφορά των αποδεικτικών μέσων που αναφέρει και "ειδικότερα (από) τα έγγραφα τα οποία αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο και από την απολογία των κατηγορουμένων": "καθόσον αφορά την πρώτη (πράξη) της κατοχής ναρκωτικών από κοινού, ο πρώτος κατηγορούμενος" (είναι ο εδώ ...) πρέπει να κηρυχθεί αθώος γιατί από το πιο πάνω αποδεικτικό υλικό δεν αποδείχθηκε ότι κατείχε τις προαναφερόμενες ποσότητες ναρκωτικών που βρέθηκαν εκεί". Η αιτιολογία, όμως αυτή δεν είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, υπό την άνω εκτεθείσαν έννοια, διότι ουδόλως εκτίθενται σ' αυτή τα πραγματικά περιστατικά τα οποία προέκυψαν από τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα και έγιναν δεκτά από το δικαστήριο και απέκλεισαν την ύπαρξη των στοιχείων της πράξεως ως και οι λόγοι για τους οποίους το δικαστήριο δεν κατέληξε ότι επραγματώθη η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του ανωτέρω εγκλήματος της κατοχής ναρκωτικών.
Συνεπώς ο σχετικός μόνος λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ' Κ.Π.Δ είναι αβάσιμος και πρέπει, δεκτού γενομένου, να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση εν μέρει, παραπεμφθεί δε η υπόθεση για νέα κρίση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτηθησόμενο από άλλους δικαστάς, εκτός εκείνων, οι οποίοι εδίκασαν προηγουμένως (άρθρ. 519 Κ.Π.Δ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί εν μέρει την υπ' αριθμ. 652/2009 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (για κακουργήματα) Κρήτης και μόνον ως προς το σκέλος της που εκήρυξε αθώο τον κατηγορούμενο ....
Παραπέμπει την υπόθεση κατά το αναιρούμενο μέρος της για νέα κρίση στο ίδιο δικαστήριο.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 14 Μαΐου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 20 Μαΐου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ