Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1377 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο.
Περίληψη:
Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης γιατί ασκήθηκε δίχως να συνταχθεί έκθεση και να υπογραφεί. Απορρίπτει.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1377/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -----
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ανδρέα Δουλγεράκη - Εισηγητή και Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 28 Απριλίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης ..., που δεν παρέστη στο συμβούλιο, για αναίρεση της με αριθμό 4.640/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητά τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 6 Νοεμβρίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1.942/2008.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τη με αριθμό 30.21.01.2009 έγγραφη πρότασή του, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου υπεβλήθη με το υπ'αρ. πρωτ. 75925/4-12-2008 έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, η υπ'αρ. 1531/08 αίτηση αναίρεσης του κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης ... Χ1, κατοίκου ..., κατά της υπ'αρ. 4640/2008 συγχωνευτικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, η οποία (αίτηση) έχει κατά λέξη ως εξής: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Β' ΤΡΙΜΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ (ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ) ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ (Αρθρο 551 παρ. 3 εδαφ. 4') Χ1, κάτοικος ..., και νύν κρατούμενος Γενικού Καταστήματος Κράτησης .... 1. Κατά την 18-8-2008, υπέβαλλα αρμοδίως, νομοτύπως, δια μέσου του Κου Διευθυντού Γενικού Καταστήματος Κράτησης ...., όπου κρατούμαι, Αίτηση συγχωνεύσεως, επι περισσοτέρων ποινών επι συρρεουσών εγκλημάτων, που συνέπεσαν κατά την εκτέλεση, κατ'Αρθρα 94-97 Π.Κ. και 551 Κ.Ποιν.Δ., η οποία και υπεβλήθη και διαβιβάσθη ενώπιόν σας, δυνάμει το Υπ'αριθμ. 12782/18-8-2008 Αρθμ.Πρωτοκ./Γ.Κ.Κράτησης .... 2. Προ, εκδικάσεως, επι της ως ανω υποβληθείσης Αίτησης συγχώνευσης, υφ'υμών, παραιτήθηκα εγγράφως, νομοτύπως και εμπροθέσμως, επι της επικειμένης ως ανω εκδίκασης της εκδόσεως συγχωνευτικής (συνολικής) ποινής, επι της σχετικώς, ως ανωτέρω, υποβληθείσης αιτήσεως, δυνάμει, ως συνδυαστικά εφαρμοστέου, Αρθρων 94-97 Π.Κ. και 466 παραγρ. 1 Κ.Ποιν.Δ, εδαφ. β', δεδομένου ότι το δικονομικό (αλλά και ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου) δικαίωμά μου, περι Αιτήσεως, προς συγχώνευση περισσοτέρων ποινών που συμπίπτουν κατά την εκτέλεση, συμφώνως των Αρθρων 94 παραγρ. 3 Π.Κ. και 551 Κ.Ποιν.Δ, είναι ένα "οιονεί" ένδικο μέσο, προς όφελος του κατηγορουμένου, επι του οποίου, εφαρμοστέου του Δικαιώματος παραίτησής του (κατ'Αρθρον 466 Κ.Ποιν.Δ.), δοθέντος, ότι δεν επιτρέπεται, άλλως δεν γίνεται αποδεκτό, απο το Δικονομικό μας σύστημα, η αθροιστική εκτιση, ή η ταυτόχρονη εκτέλεση περισσοτέρων ποινών, που συμπίπτουν κατα την εκτέλεση. Η ως άνω αίτηση παραίτησής μου, φωτοαντίγραφο της οποίας, σε Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Ν. 1599/1986), όπου και την συνέταξα, και ενεγχείρισα, αρμοδίως, στο Γ.Κ.Κράτησης ..., υπεβλήθη, δια του Γ.Κ.Κράτησης ..., με Αριθμ.Πρωτ. ..., ενόψει της, κατα την 30-10-2008, ημερομηνίας εκδίκασης της Συγχωνευτικής διαδικασίας υφ'υμών. 3. Κατόπιν, όλων των προδιαλαμβανομένων Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι
Την ακύρωση της αναιρεσιβαλλομένης, δια της παρούσης, εκδοθείσης υφ'υμών Υπ'αριθμ: 4640/27-10-2008 Δικαστικής Απόφασης, περι συγχωνεύσεως των ποινών μου, συμφώνως των Αρθρων 94-97 Π.Κ., 551, 466 Κ.Ποιν.Δ, η οποία μου επιδόθηκε στο Γ.Κ.Κράτησης στις 30-10-08.4. Διορίζω, ως αντίκλητο, πληρεξούσιο Δικηγόρο, επι της εκδικάσεως της παρούσης τον Δικηγόρο Αθηνών Βασίλειο Σταυρόπουλο - Αθήνα - οδός ... (ΑΜ/ΔΣΑ: 10375). ...: 6-11-2008 - Ο - Αναιρεσείων Από τις διατάξεις των άρθρων 474 & 1, και 476 § 1 ΚΠΔ κατά τις οποίες κατά μεν την πρώτη ''. & 1 Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 473 το ένδικο μέσο ασκείται με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (ή το βούλευμα ) ή στο γραμματέα του ειρηνοδικείου ή στον προϊστάμενο της προξενικής αρχής που βρίσκεται στο εξωτερικό και στην περιφέρεια των οποίων κατοικεί ή διαμένει προσωρινά ο δικαιούμενος. 'Αν αυτός κρατείται στην φυλακή, η δήλωση μπορεί να γίνει και σε εκείνο που την διευθύνει. Για την δήλωση αυτή συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από εκείνο που την υποβάλλει ή τον αντιπρόσωπο του και από εκείνο που την δέχεται .........'' κατά δε την δεύτερη 476&1..'' Όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε .... χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από τον νόμο για την άσκηση του ......... το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί.. και καταδικάζει στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο .....'' προκύπτει ότι η άσκηση αναίρεσης κατά βουλεύματος (ή αποφάσεως) γίνεται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις με δήλωση του δικαιουμένου σε άσκηση του προς τον γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή τον γραμματέα του Ειρηνοδικείου του τόπου κατοικίας ή διαμονής και αν κρατείται, όπως εν προκειμένω, στον διευθυντή της φυλακής και συντάσσεται για τον σκοπό αυτό έκθεση την οποία υπογράφουν τόσο ο δηλών την άσκηση, όσο και ο δεχόμενος την δήλωση και στην έκθεση περιλαμβάνονται οι λόγοι άσκησης του ένδικου μέσου και ότι αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις αυτές το ένδικο μέσο κηρύσσεται από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο σε συμβούλιο απαράδεκτο αφού ακούσει τους διαδίκους που θα εμφανιστούν (ΑΠ 498/1981 ΠΧ ΛΑ 747, ΑΠ 577 και 578/1974 Π.Χ ΚΕ 15 και 16 ΑΠ 400/1999 ΠΧ Ν 2000-35 ΑΠ 143/2004 ΠΧ ΝΔ 2004-881,ΑΠ 754/2005 ΝΕ 2005 -1019). Εισάγω ενώπιον του Συμβουλίου Σας την ως άνω αίτηση αναίρεσης του Χ1 κατά της προμνηθείσης συγχωνευτικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και προτείνω να απορριφθεί αυτή ως απαράδεκτη (άρ. 474-476 παρ. 1 ΚΠΔ) για τους εξής λόγους: Α) Διότι δεν ασκήθηκε ως ορίζει το άρθρο 474 παρ. 1 ΚΠΔ, δηλαδή με δήλωση ενώπιον του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης ..., όπου εκρατείτο ο αιτών συντασσομένης σχετικής εκθέσεως που υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλλει ή τον αντιπρόσωπό του και από εκείνον που τη δέχεται (ΑΠ 143/04 Π.Χρ. ΝΔ/881 και ΑΠ 754/05 Π.Χρ. ΝΕ'/1019).
Β) Η αίτηση ουδένα λόγο σαφή και ορισμένο περιέχει, οι αναφερόμενες δε αιτιάσεις κατά της ως άνω αποφάσεως δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντικείμενο δικαστικής εκτίμησης από τον 'Αρειο Πάγο (ΑΠ 295/01 Π.Χρ. ΝΑ/975 και ΑΠ 2397/04 Π.Χρ. ΝΕ'/822).
Συνεπώς η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να επιβληθούν τα έξοδα της παρούσης στον αιτούντα (αρ. 476 παρ. 1 - 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Π ρ ο τ ε ί ν ω να απορριφθεί η υπ'αρ. 1531/2008 αίτηση αναίρεσης του Χ1 κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης ... κατά της υπ'αρ. 4640/2008 συγχωνευτικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αιτούντα.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης".

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην προαναφερόμενη εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την από 27-4-2009 αίτηση ο αναιρεσείων ζητεί από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου 1) το διορισμό δικηγόρου, προκειμένου να υποστηρίξει την κρινομένη αίτηση αναίρεσης, επικαλούμενος, ειδικότερα, την οικονομική αδυναμία του και 2)την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης, μέχρι το διορισμό του. Το αίτημα, το οποίο εισήχθη ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (σε Συμβούλιο), πρέπει να απορριφθεί, διότι δεν υποβλήθηκε από τον αναιρεσείοντα προς το Δικαστήριο αυτό, ανεξαρτήτως του ότι δεν συντρέχει και νόμιμη περίπτωση αναβολής, δοθέντος ότι το παραπάνω αίτημα για διορισμό δικηγόρου υποβλήθηκε και με την από 9-4-2009 προηγούμενη αίτηση του. Κατά το άρθρο 476 παρ.1 του ΚΠΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο για την άσκησή του, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο), που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα, που οφείλει να ειδοποιήσει, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες πριν να εισαχθεί η υπόθεση στο δικαστήριο (συμβούλιο), το διάδικο που άσκησε το ένδικο μέσο ή τον αντίκλητό του για να προσέλθει στο συμβούλιο και να εκθέσει τις απόψεις του και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που το άσκησε. Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 474 παρ.1 και 476 παρ. 1 ΚΠΔ, προκύπτει, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 473, ότι το ένδικο μέσο ασκείται με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση(ή το βούλευμα) ή στο γραμματέα του ειρηνοδικείου ή στον προϊστάμενο της προξενικής αρχής που βρίσκεται στο εξωτερικό και στην περιφέρεια των οποίων κατοικεί ή διαμένει προσωρινά ο δικαιούμενος. Αν αυτός κρατείται στην φυλακή, η δήλωση μπορεί να γίνει και σ' εκείνο που τη διευθύνει. Για την δήλωση αυτή συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλλει ή τον αντιπρόσωπο του και από εκείνο που τη δέχεται. Στην προκειμένη περίπτωση, με την 6-11-2008 αίτηση αναίρεσης προσβάλλεται από τον αναιρεσείοντα, κρατούμενο στο κατάστημα Κράτησης ..., η 4640/2008 συγχωνευτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών. Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της, η αίτηση αναίρεσης, που υπογράφεται από τον αναιρεσείοντα και απευθύνεται προς το Β' Τριμελές Εφετείο Αθηνών, δεν ασκήθηκε σύμφωνα με τις διατυπώσεις που ορίζονται από τη διάταξη του άρθρου 474 παρ.1 του ΚΠΔ, δηλαδή με δήλωση ενώπιον του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης ..., τη σύνταξη σχετικής έκθεσης και την υπογραφή της από τον αιτούντα και το Διευθυντή των φυλακών ή με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση κλπ., αλλά με απλό έγγραφο, απευθυνόμενο προς το Β' Τριμελές Εφετείο Αθηνών. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης, πρέπει να απορριφθεί, ως απαράδεκτη, αφού ειδοποιήθηκε ο αναιρεσείων, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του, σχετικά με το παραδεκτό ή μη αυτής (αναίρεσης), όπως προκύπτει από το με χρονολογία 23-2-2009 αποδεικτικό επιδόσεως του γραμματέα της φυλακής Κ.Κ. ... και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ.1 και 583 παρ.1 του ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 6-11-2008 αίτηση του Χ1, για αναίρεση της με αριθ. 4640/2008 συγχωνευτικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Μαΐου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουνίου 2009

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή