Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1901 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε με δήλωση του αναιρεσείοντος που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1901/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια - Εισηγητή, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 20 Ιανουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ... και ήδη κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού, που δεν παραστάθηκε στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 66870/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών.

Το Συμβούλιο Πλημ/κείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 11 Φεβρουαρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 896/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Χρυσός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση με αριθμό 344/26.6.08, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 476 § 1 Κ.Π.Δ. την από 11-2-2007 αίτηση του Παναγιώτη Κυριαζή του Σταύρου, κατοίκου Αθηνών (και προσωρινά κρατουμένου στο κατάστημα κράτησης Δομοκού) για αναίρεση της υπ'αριθμ. 66870/2007 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης δυο (2) ετών, (που μετετράπη προς 5 ευρώ ημερησίως) και χρηματική ποινή 7000 ευρώ για έκδοση ακαλύπτων επιταγών κατ'εξακολούθηση και εκθέτω τα εξής:
Κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της σχετικής υπόθεσης ο αναιρεσείων εκπροσωπήθηκε κατά τα άρθρα 340 § 2 και 501 § 1 Κ.Π.Δ. από τον δικηγόρο Αθηνών Βασίλειο Σταυρόπουλο, η δε υπ'αριθμ. 66870/2007 καταδικαστική απόφαση καταχωρήθηκε καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 18-1-2008 (βλ. υπηρεσιακή βεβαίωση). Κατά της απόφασης αυτής ο ανωτέρω δικηγόρος άσκησε στο όνομα και για λογαριασμό του καταδικασθέντος Χ την από 11-2-2008 αίτηση αναίρεσης, την οποία επέδωσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 11-2-2008. Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι η αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε μετά την παρέλευση της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, εντός της οποίας μπορούσε να ασκηθεί, με επίδοσή της στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 473 § § 1,2 και 3 του Κ.Π.Δ., αφού η προθεσμία αυτή αρχίζει, όταν ο κατηγορούμενος είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωρηθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Εάν δε ο κατηγορούμενος εκπροσωπήθηκε με συνήγορο στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, κατά τα άρθρα 340 § 2 και 501 § 1 Κ.Π.Δ., όπως στην προκειμένη περίπτωση, τότε θεωρείται παρών και δεν χρειάζεται επίδοση της απόφασης (Συμ. ΑΠ 679/2004, Συμ ΑΠ 637/2003, ΑΠ 291/2003, ΑΠ 450/2000). Δεδομένου δε ότι από το περιεχόμενο της αίτησης προκύπτει ότι σ'αυτή δεν αναφέρεται οποιοσδήποτε λόγος που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή της ενώ δεν συνιστά ανώτερη βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα το γεγονός, όπως ισχυρίζεται ο αναιρεσείων ότι διαβιβάσθηκε στο κατάστημα κράτησης ..., όπου εκρατείτο, από το αρμόδιο Εισαγγελέα απόσπασμα της προσβαλλομένης απόφασης και όχι πλήρες αντίγραφο αυτής ώστε να λάβει γνώση του περιεχομένου της, αφού η τοιαύτη διαβίβαση της απόφασης έγινε υπηρεσιακώς από τον αρμόδιο εισαγγελέα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής του αναιρεσείοντος στο κατάστημα κράτησης (αρ. 22-23 ν.2776/1999), θα πρέπει η αίτηση να απορριφθεί ως απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 476 § 1 Κ.Π.Δ., επιβαλλομένων των δικαστικών εξόδων στον αναιρεσείοντα.
Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω να απορριφθεί ως απαράδεκτη η από 11-2-2008 αίτηση αναίρεσης του Χ κατά της υπ'αριθμ. 66870/2007 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και
Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.
Αθήνα 11 Ιουνίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Γεώργιος Βλάσσης".

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΠΕΙΔΗ, από τα άρθρα 462, 473 παρ. 1 - 3, 474 παρ. 1 και 507 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας συνάγεται ότι, εφόσον με ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζεται διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως, από εκείνον που καταδικάστηκε, αν είναι παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως, είναι δέκα ημερών από τη δημοσίευση της αποφάσεως, στην περίπτωση που το ένδικο αυτό μέσο ασκείται με δήλωση ενώπιον του γραμματέως του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση αυτή ή ενώπιον εκείνου, που διευθύνει τη φυλακή, στην περίπτωση που ο αναιρεσείων κρατείται και είκοσι ημερών, όταν η αίτηση αναιρέσεως ασκείται με δήλωση, απευθυνόμενη στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, χωρίς όμως να αρχίζει η προθεσμία σε κάθε περίπτωση, πριν από την καταχώριση της τελεσίδικης αποφάσεως στο βιβλίο καθαρογραφημένων αποφάσεων της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου 473 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Επίδοση της αποφάσεως για να τρέξουν οι παραπάνω προθεσμίες, απαιτείται μόνον όταν ο κατηγορούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως και δεν τον εκπροσώπησε κατά τη δίκη πληρεξούσιος δικηγόρος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 501 παρ. 3 του ίδιου Κώδικα. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε εκπροθέσμως, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο σε συμβούλιο, που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέως και αφού ακούσει τους διαδίκους, που τυχόν θα εμφανιστούν, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του αναιρεσείοντος πριν από 24 ώρες από τον Γραμματέα της Εισαγγελίας, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση του βουλεύματος και την καταδίκη του αναιρεσείοντος στα δικαστικά έξοδα. Συγχωρείται εκπρόθεσμη άσκηση κατά του ως άνω ένδικου μέσου, όταν ο αναιρεσείων επικαλείται στη σχετική έκθεση περιστατικά, τα οποία συνιστούν ανώτερη βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα, που κατέστησαν αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση του ένδικου μέσου, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία αποδεικνύουν τα ως άνω περιστατικά.
Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από τη σχετική υπηρεσιακή βεβαίωση του αρμόδιου γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, η προσβαλλόμενη με την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως 66.870/2007 καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που δίκασε ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο, καταχωρίστηκε καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών, που τηρείται, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη του άρθρου 473 παρ. 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στις 18 Ιανουαρίου 2008, ενώ, κατά την εκδίκαση της υποθέσεως, ο κατηγορούμενος και ήδη αναιρεσείων εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Βασίλειο Σταυρόπουλο. Η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2008, με δήλωση του αναιρεσείοντος, που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έτσι όμως, και σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί παραπάνω, η άσκηση του ως άνω ένδικου μέσου έγινε μετά την παρέλευση της πιο πάνω εικοσαήμερης προθεσμίας από την καταχώριση της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο και για τον λόγο αυτόν είναι εκπρόθεσμη. Κατ' ακολουθίαν και ενόψει του ότι ο αναιρεσείων δεν επικαλείται συνδρομή ανώτερης βίας ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος για να δικαιολογήσει την εκπρόθεσμη άσκηση της, πρέπει η αίτηση να κηρυχθεί απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

ΚΗΡΥΣΣΕΙ απαράδεκτη την από 11 Φεβρουαρίου 2008 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., κατά της 66.870/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι ευρώ (220 €).

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 7 Οκτωβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή