Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1991 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Τραπεζική επιταγή.
Περίληψη:
Αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για έλλειψη νομίμου βάσεως, διότι ούτε στο σκεπτικό, ούτε στο διατακτικό διαλαμβάνει τον χρόνο κατά τον οποίο κάθε επιταγή εμφανίστηκε προς πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1991/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 18 Σεπτεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημήτριο Ποντικάκη, περί αναιρέσεως της 594/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - κατηγορούμενη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 4 Απριλίου 2009 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 638/2009.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσείουσας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 79 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως ισχύει, με τις αναφερόμενες σ'αυτό ποινές τιμωρείται ο εκδότης επιταγής που δεν πληρώθηκε, από πληρωτή που δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιμα για την πληρωμή κεφάλαια κατά το χρόνο εκδόσεως ή πληρωμής της επιταγής. Κατά τα άρθρα 28 παρ. 1 και 29 παρ. 1 και 4 του ίδιου νόμου, η επιταγή , η οποία εκδόθηκε και είναι πληρωτέα στην ίδια χώρα, εμφανίζεται για πληρωμή εντός προθεσμίας οκτώ [8] ημερών από την αναγραφόμενη σ'αυτήν ημερομηνία εκδόσεως της. Από τα άρθρα αυτά προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του τυπικού εγκλήματος της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, εκδοθείσας και πληρωτέας στην Ελλάδα, προσαπαιτείται η εντός οκτώ [8] ημερών από την έκδοση της, εμφάνιση αυτής προς πληρωμή, διότι μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας αυτής η επιταγή παύει να ισχύει ως τίτλος. Το ουσιώδες στοιχείο της ημερομηνίας εμφανίσεως της επιταγής στην πληρώτρια Τράπεζα, πρέπει να αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο για το εμπρόθεσμο της εμφανίσεως της προς πληρωμή, μη αρκούντος ότι στην απόφαση αναγράφεται ότι η επιταγή εμφανίστηκε εμπροθέσμως προς πληρωμή.
Εξ άλλου, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 Ε' ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει, όχι μόνον όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα αποδειχθέντα περιστατικά στη διάταξη που εφάρμοσε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου, γιατί δεν αναφέρονται στην απόφαση με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, με συνέπεια να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος για την ορθή εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εφαρμόστηκε, οπότε η απόφαση στερείται νομίμου βάσεως.
Τέλος, έλλειψη της απαιτουμένης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως που ιδρύει τον προβλεπόμενο από το άρθρο 510 παρ.1 Δ' ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, συντρέχει όταν στην καταδικαστική απόφαση δεν εκτίθενται με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του για την συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος.
Στην προκειμένη περίπτωση, το Τριμελές Πλημ/κείο Χανίων που εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση όπως προκύπτει από το σκεπτικό, σε συνδυασμό με το διατακτικό της, που αλληλοσυμπληρώνονται, δέχθηκε κατά την αναιρετικός ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, ότι, από τα αποδεικτικά μέσα που επιτρεπτώς κατ' είδος αναφέρει, η κατηγορουμένη στις 28/2/03, 6/3/03, 12/3/03, 17/3/03, 18/3/03, 20/3/03, 21/3/03, 24/3/03, 11/4/03, 15/4/03 και 18/4/03 με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση σε ένα και το αυτό έγκλημα, εξέδωσε επιταγή που δεν πληρώθηκε από πληρωτή στον οποίο δεν αντιστοιχεί διαθέσιμα κεφάλαια κατά το χρόνο της έκδοσης ή της πληρωμής της επιταγής, δηλαδή εξέδωσε τραπεζικές επιταγές με αριθμούς α] ..., β] ..., γ] ...., δ] ..., ε] ..., στ] ..., ζ] ..., η] ..., θ] ..., ι] ..., και ια] ..., και αριθμ. Λογαριασμού .... στην Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, για τα ποσά των 3000, 1000,2150,2150,3000,3000,3000,2150, 2935, 2935 και 2935, ευρώ, σε διαταγή ..., οι οποίες εμφανισθείσες εμπρόθεσμα στην πληρώτρια τράπεζα δεν πληρώθηκαν από έλλειψη αντικρίσματος. Με αυτά που δέχθηκε η απόφαση στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, αφού ούτε στο σκεπτικό, ούτε στο διατακτικό αναφέρεται ο χρόνος εμφανίσεως των επιταγών προς πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα. Η έλλειψη αυτή καθιστά την απόφαση αναιρετέα για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για έλλειψη νομίμου βάσεως, ειδικά δε παραβίασε εκ πλαγίου τις ως άνω περί ακαλύπτων επιταγών ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, εφ όσον δεν διαλαμβάνει τον χρόνο κατά τον οποίο κάθε επιταγή εμφανίστηκε προς πληρωμή στην πληρώτρια Τράπεζα.
Επομένως, πρέπει κατά παραδοχή ως βάσιμου του πρώτου λόγου αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ.1 Δ και Ε του ΚΠΔ, να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, διότι είναι εφικτή η σύνθεση του από άλλους δικαστές [αρθρ. 519 ΚΠΔ], παρελκούσης της έρευνας των λοιπών λόγων αναιρέσεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την 594/2009 απόφαση του Τριμελούς Πλημ/κείου Χανίων.

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές εκτός από εκείνους που είχαν δικάσει.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 16 Οκτωβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή