Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1788 / 2010    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Εκπρόθεσμη αίτηση αναίρεσης, χωρίς επίκληση λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απαράδεκτη η αίτηση.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1788/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Θεοχαρίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη - Εισηγητή, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά και Κυριακούλα Γεροστάθη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Αικατερίνης Φωτοπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 1 Οκτωβρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ... και νυν κρατούμενου στο Γ.Κ.Κ. ..., που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 61/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας.
Το Πενταμελές Εφετείο Κέρκυρας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 8 Φεβρουαρίου 2010 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 354/2010.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Μπόμπολη με αριθμό 188/18-5-2010, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Εισάγοντας ενώπιόν Σας, κατά το άρθρο 513 παρ. 1α ΚΠΔ την με αριθμ. 1/8-2-2010 αίτηση αναίρεσης του Χ, κρατουμένου στο ΓΚΚ ... κατά της με αριθμ. 61/22-9-2009 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας εκθέτουμε τα ακόλουθα:
Ι) Κατά την διάταξη του άρθρου 476 παρ.1 ΚΠΔ "όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε εκπρόθεσμα το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (σε συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν εμφανισθούν, απορρίπτει ως απαράδεκτο το ένδικο μέσον και καταδικάζει αυτόν που το άσκησε στα δικαστικά έξοδα". Εξάλλου από τον συνδυασμό των άρθρων 462 και 473 παρ.1 ΚΠΔ, προκύπτει ότι η προθεσμία άσκησης του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατ' αποφάσεως είναι 10ήμερη, αρχόμενη από της εκδόσεως της απόφασης, παρόντος του διαδίκου, άλλως από της νομίμου επιδόσεως αυτής στον δικαιούμενο σε αναίρεση, χωρίς ν' αρχίζει η προθεσμία αυτή, σε κάθε περίπτωση, πριν την καταχώρηση της απόφασης στο βιβλίο των καθαρογραμμένων αποφάσεων (άρθρ. 473 παρ.3 ΚΠΔ). Τυχόν εκπρόθεσμη άσκησή του, τότε μόνο συγχωρείται, όταν στην κατά το άρθρο 474 ΚΠΔ συντασσόμενη έκθεση άσκησης του ένδικου μέσου, γίνεται, επίκληση περιστατικών, τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία, ή ανυπέρβλητο κώλυμα, που κατέστησε αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση του ένδικου μέσου, καθώς και των αποδεικνυόντων τα περιστατικά αυτά αποδεικτικών μέσων, άλλης η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΙΙ) Στην προκείμενη περίπτωση η προσβαλλόμενη με αριθμ. 61/22-9-2009 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας, εκδόθηκε - παρόντος του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου στις 22/9/2009 και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο στις 13/1/2010, ενώ ο αναιρεσείων άσκησε την υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως την 1η/2/2010, δια δηλώσεώς του ενώπιον του Διευθυντή ΓΚΚ ... - συνταχθείσης της υπ' αριθμ. 7/1-2-2010 εκθέσεως αναιρέσεως, δηλαδή μετά 19 ημέρες από την καταχώρησή της, χωρίς να προβάλλει οποιονδήποτε λόγο ανώτερης βίας, ή, ανυπέρβλητου κωλύματος εξαιτίας του οποίου να παρακωλύθηκε στην εμπρόθεσμη άσκησή της.
ΙΙΙ) Κατά συνέπεια, η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης θα πρέπει ν' απορριφθεί, ως απαράδεκτη, και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα (άρθρ. 476 παρ.1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

Για τους λόγους αυτούς Προτείνουμε :
1) Ν' απορριφθεί ως απαράδεκτη η με αριθμ. 1/8-2-2010 αίτηση αναίρεσης του Χ, κρατούμενου στο ΓΚΚ ... κατά της με αριθμ. 61/22-9-2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας.
2) Να επιβληθούν σε βάρος του τα δικαστικά έξοδα.
Αθήνα 11-5-2010
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Κ. Μπόμπολης
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά την παρ. 1 του άρθρου 476 Κ.Ποιν.Δ., όπως ισχύει με την αντικατάσταση της με την παρ. 18 του άρθρου 2 του Ν. 2408/1996, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, εκτός των άλλων περιπτώσεων, εκπρόθεσμα, απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Εξ' άλλου, από το συνδυασμό των άρθρων 462 και 473 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ., προκύπτει ότι η προθεσμία ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατ' αποφάσεως είναι 10ήμερη και αρχίζει από την έκδοσή της, όταν η καταδικαστική απόφαση απαγγέλθηκε παρόντος του κατηγορουμένου, άλλως από τη νόμιμη επίδοσή της, χωρίς να αρχίζει η προθεσμία, σε κάθε περίπτωση, πριν από την καταχώρισή της στο βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 473 Κ.Ποιν.Δ., ενώ τυχόν εκπρόθεσμη άσκηση του, τότε μόνο συγχωρείται, όταν στην κατά το άρθρο 474 ΚΠοινΔ συντασσόμενη έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου, γίνεται επίκληση των περιστατικών, τα οποία συνιστούν την ανώτερη βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα που κατέστησε αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση, καθώς και των αποδεικνυόντων τα περιστατικά αυτά αποδεικτικών μέσων, άλλως η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στην προκειμένη περίπτωση, από την παραδεκτή επισκόπηση του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτει, ότι ο αναιρεσείων, με την υπ' αριθμό 61/22-9-2009 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κερκύρας, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, καταδικάσθηκε για τις πράξεις της κατοχής και της διαμετακόμισης ναρκωτικών ουσιών κατ' επάγγελμα (1, 12, 13στ, 14, 16, 17, 18, 26 παρ.1, 27 παρ.1, 51 και 52 του Π.Κ, 20 παρ.1 περ. α', ζ', 2 και 23 του Ν. 3459/2006 σε συνδυασμό με άρθρο 1 παρ.1 Πίν. Α' περ.5 του ίδιου νόμου) και του επιβλήθηκε η ποινή της ισόβιας κάθειρξης και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε στις 22-9-2009, με παρόντα τον κατηγορούμενο, και καταχωρίσθηκε στο ειδικό βιβλίο στις 13 Ιανουαρίου 2010, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 45/13-1-2010 υπηρεσιακή βεβαίωση του αρμοδίου γραμματέα. Ωστόσο, ο αναιρεσείων άσκησε την κρινόμενη αίτηση για αναίρεση της εν λόγω αποφάσεως, με δήλωση ενώπιον του Διευθυντή του Γ. Κ. Κ. ..., μετά την παρέλευση της δεκαήμερης προθεσμίας, που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 του Κ.Π.Δ., ήτοι την 1η Φεβρουαρίου 2010, δεδομένου ότι η δεκαήμερη προθεσμία για την άσκηση της, έληγε την 23η Ιανουαρίου 2010, χωρίς μάλιστα σ' αυτήν (έκθεση αναιρέσεως), να επικαλείται ο αναιρεσείων την ύπαρξη ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση της.
Συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την με αριθμό 7 από 1-2-2010 αίτηση του Χ, κρατουμένου στο Γ.Κ.Κ. ..., για αναίρεση της υπ' αριθμ. 61/22-9-2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 15 Οκτωβρίου 2010. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 19 Νοεμβρίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ