Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1612 / 2009    (Α, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Έκδοση.
Περίληψη:
Έκδοση υπηκόου Γεωργίας σε δικαστικές αρχές Ιταλίας με βάση Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμη η έφεση.
Αριθμός 1612/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
A' Ποιν. Τμήμα Διακοπών - (σε συμβούλιο)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Μαζαράκη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Παναγιώτη Ρουμπή, Ανδρέα Δουλγεράκη, Κωνσταντίνο Φράγκο - Εισηγητή και Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημά του στις 3 και 6 Ιουλίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου - Πριάμου Λεκκού και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος - εκζητουμένου ..., Γεωργιανού υπήκοου, που παραστάθηκε αυτοπροσώπως, χωρίς δικηγόρο, κατά της υπ' αριθμ. 397/2009 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.

Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, με την υπ' αριθμ. 397/2009 απόφασή του, αποφάσισε την εκτέλεση του από 15.1.2009 Ευρωπαϊκού Εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από τον Δικαστή του Δικαστηρίου του Ρηγίου Καλαβρίας Ιταλίας σε βάρος του ανωτέρω εκζητουμένου.
Κατά της αποφάσεως αυτής, ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε, στο Κατάστημα του Εφετείου Θεσσαλονίκης την με αριθμό και ημερομηνία 3/8-5-2009 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή, ενώπιον του Γραμματέα του τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, Μιχαήλ Θεολόγου, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 791/2009.

Αφού άκουσε
τον εκζητούμενο, που με προφορική ανάπτυξη ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί η έφεση του εκζητουμένου και να εκτελεστεί το από 15.1.2009 Ευρωπαϊκό Ενταλμα Σύλληψης των αρχών της Ιταλίας.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3251/2004 "Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κλπ", σε περίπτωση μη συγκατάθεσης του εκζητουμένου, επιτρέπεται η άσκηση εφέσεως στον Άρειο Πάγο από τον εκζητούμενο ή τον Εισαγγελέα κατά της οριστικής αποφάσεως του συμβουλίου εφετών, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη δημοσίευση της αποφάσεως. Για την έφεση συντάσσεται έκθεση ενώπιον του γραμματέα εφετών, στην οποία πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι για τους οποίους ασκείται αυτή. Επομένως, η υπό κρίση με αριθμ. εκθ. 3/8-5-2009 νομίμως και εμπροθέσμως ενώπιον του αρμοδίου γραμματέα του Εφετείου Θεσσαλονίκης ασκηθείσα έφεση του εκζητουμένου αλλοδαπού υπηκόου Γεωργίας, κατά της με αριθμ. 397/8-5-2009 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με την οποία τούτο διέταξε την εκτέλεση του υπό στοιχεία 4360/08 R.G.N.R./4557/08 R.G.I.P./ αρ.476/08 ROOC/15-1-2009 Eυρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης του Δικαστή του Δικαστηρίου του Ρηγίου Καλαβρίας Ιταλίας κατά του άνω εκκαλούντος, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί κατ' ουσίαν.
Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του άνω Ν. 3251/2004, το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδεται με σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους έκδοσης του εντάλματος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας α) προκειμένου σε πρόσωπο στο οποίο έχει ήδη αποδοθεί η αξιόποινη πράξη να ασκηθεί ποινική δίωξη ή β) να εκτελεστεί ποινή ή μέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία. Στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου ορίζεται το περιεχόμενο και ο τύπος του Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, που περιέχει ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία: α) την υπηκοότητα και ιθαγένεια του εκζητουμένου, β) το όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφωνικής και τηλεομοιοτυπι-κής σύνδεσης και ηλεκτρονική διεύθυνση της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλματος, γ) μνεία της εκτελεστής δικαστικής απόφασης του εντάλματος σύλληψης ή της συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής, δ) φύση και νομικό χαρακτηρισμό του εγκλήματος, ε) περιγραφή των περιπτώσεων τέλεσης του εγκλήματος, στις οποίες περιλαμβάνονται ο χρόνος και τόπος τέλεσης, καθώς και η μορφή συμμετοχής του εκζητουμένου στην αξιόποινη πράξη, στ) την επιβληθείσα ποινή, αν πρόκειται για αμετάκλητη απόφαση ή το πλαίσιο ποινής που προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη από τη νομοθεσία του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος και ζ) στο μέτρο του δυνατού, κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την αξιόποινη πράξη και τις συνέπειές της. Στο άρθρο 9 παρ. 3 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι όταν ο εκζητούμενος δεν συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλματος, αρμόδια δικαστική αρχή για την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του εντάλματος είναι το Συμβούλιο Εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαμένει ή συλλαμβάνεται ο εκζητούμενος, κατά δε το άνω άρθρο 22 παρ. 1 του ίδιου νόμου κατά της παραπάνω οριστικής απόφασης του Συμβουλίου Εφετών επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στον Άρειο Πάγο από τον εκζητούμενο ή τον Eισαγγελέα εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη δημοσίευση της απόφασης. Κατά το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδίδεται για πράξεις, οι οποίες τιμωρούνται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών ή σε περίπτωση που έχει ήδη επιβληθεί ποινή ή μέτρο ασφαλείας τα οποία στερούν την ελευθερία για απαγγελθείσες καταδίκες διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών, κατά δε το άρθρο 10 παρ. 1 στοιχ. α' του νόμου τούτου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 έως 13 αυτού, το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκτελείται εφόσον η αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί τούτο, συνιστά έγκλημα σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους, ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού, το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλματος με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, όπως επίσης εκτελείται, κατά το στοιχ. β' της άνω παρ. 1 του άρθρου 10, εφόσον τα δικαστήρια του κράτους έκδοσης του εντάλματος καταδίκασαν τον εκζητούμενο σε ποινή ή μέτρο ασφαλείας, στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών για αξιόποινη πράξη, την οποία και οι ελληνικοί νόμοι χαρακτηρίζουν ως πλημμέλημα ή κακούργημα.
Περαιτέρω, κατά την παρ. 2 του αμέσως ανωτέρω άρθρου 10, η εκτέλεση του Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης επιτρέπεται, χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου, για τις αναφερόμενες στην παράγραφο αυτή (2) αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές ορίζονται από το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλματος, εφόσον τιμωρούνται στο κράτος αυτό με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον τριών (3) ετών, ειδικότερα δε μεταξύ των άλλων, και για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για οργανωμένες ληστείες και κλοπές ( στοιχ. ιδ, ιη).
Στην προκείμενη περίπτωση, από όλα τα έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία,από τα με αριθ. 397/2009 πρακτικά του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με όσα ο ίδιος εξέθεσε δια διορισθέντος διερμηνέα ο εκζητούμενος ενώπιον του Αρείου Πάγου, προέκυψαν τα ακόλουθα: Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης με την προσβαλλόμενη απόφασή του διέταξε την εκτέλεση του υπό στοιχεία 4360/08 R.G.N.R./4557/08 R.G.I.P./ αρ.476/08 ROOC/15-1-2009 Eυρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης του Δικαστή του Δικαστηρίου του Ρηγίου Καλαβρίας Ιταλίας κατά του άνω εκκαλούντος Γεωργιανού υπηκόου. Το ως άνω Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, που προσάγεται σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, εκδόθηκε προκειμένου ο εκζητούμενος να συλληφθεί και να προσαχθεί ενώπιον της Ιταλικής δικαστικής αρχής που εξέδωσε το ένταλμα για να διωχθεί και να δικασθεί για τις αξιόποινες πράξεις της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της ληστείας, πράξεις που φέρονται ότι τελέστηκαν υπ'αυτού στην Ιταλία. Συγκεκριμένα ο εκζητούμενος διώκεται για το ότι, στις 9-7-2008, στο Ρήγιο Καλαβρίας της Ιταλίας, από κοινού με τον... έπληξαν με μυτερό αγχέμαχο όπλο σε διάφορα μέρη του σώματος τον ... και τον σκότωσαν και στη συνέχεια τον λήστεψαν, πράγμα στο οποίο και στόχευαν.
Η αξιόποινη αυτή πράξη της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της ληστείας, προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 61 παρ.2, 110- 575 και 628 παρ. 3 α του Ποινικού Κώδικα της Ιταλίας, με ποινή ισόβιας καθείρξεως και φυλακίσεως όχι κατώτερης των είκοσι ετών. Το ένδικο Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, φέρει ημεροχρονολογία εκδόσεως, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του δικαστικού λειτουργού που το εξέδωσε και περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 2 του Ν. 3251/2004, ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητούμενου, όνομα, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλματος, μνεία των διατάξεων στις οποίες βασίστηκε η δίωξη και η έκδοση αυτού περί σύλληψης, φύση και νομικό χαρακτηρισμό των αξιoποίνων πράξεων που αποδίδονται στον εκζητούμενο, το πλαίσιο της προβλεπόμενης ποινής, τόπο και περιστάσεις τελέσεως των άνω αξιόποινων πράξεων και επομένως πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους της τυπικής νομιμότητάς του, κατά το Ν. 3251/2004. Περαιτέρω, οι άνω πράξεις για τις οποίες διώκεται ο εκζητούμενος, εμπίπτουν σε εκείνες τις πράξεις, για τις οποίες, κατά το άρθρο 10 παρ. 2 περ. ιγ' του Ν. 3251/2004, επιτρέπεται η εκτέλεση του Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου και με μόνη προϋπόθεση να τιμωρείται στο κράτος εκδόσεως του εντάλματος με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητική της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας τουλάχιστον τριών (3) ετών ως προς το ανώτατο όριό τους, περίπτωση η οποία κατά τα παραπάνω συντρέχει στην προκείμενη περίπτωση. Ανεξαρτήτως τούτου, οι εν λόγω πράξεις προβλέπονται και τιμωρούνται και από το Ελληνικό ποινικό δίκαιο, της ανθρωποκτονίας με πρόθεση με ποινή ισόβιας καθείρξεως και της ληστείας με επελθόντα θάνατο του θύματος με ποινή επίσης ισόβιας καθείρξεως (άρθρα 299 παρ.1 και 380 παρ.1,2 Ελλην. ΠΚ). Τέλος, συντρέχουν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 10 του Ν. 3251/2004 θετικές προϋποθέσεις για να επιτραπεί η εκτέλεση του άνω εντάλματος, ενώ δεν συντρέχει καμία από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 11 και 12 του ίδιου νόμου περιπτώσεις απαγορεύσεως της εκτελέσεως ή δυνατότητας, αντιστοίχως, να απαγορευθεί η εκτέλεσή του, για τις προαναφερόμενες πράξεις που διώχθηκε ο εκζητούμενος εκκαλών.
Περαιτέρω, αφού κατά τα προεκτεθέντα, συντρέχουν στην προκείμενη περίπτωση, όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του ανωτέρω Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, το οποίο με την προσβαλλόμενη απόφασή του απεφάσισε την εκτέλεση του εν λόγω εντάλματος, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 παρ. 1,2 εδ.ιγ, 11 περ.ζ και 19 παρ.1,3 του Ν.3251/2001. ορθώς όλες τις προπαρατεθείσες διατάξεις ερμήνευσε και εφάρμοσε και πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι σχετικοί λόγοι της εφέσεως, με τους οποίους ο εκζητούμενος - εκκαλών, χωρίς να αμφισβητεί ότι είναι το πρόσωπο που αφορά το υπό κρίση ένταλμα, δε συγκατατίθεται στην έκδοσή του και επικαλείται ότι δεν τέλεσε τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται και ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και το ένδικο ένταλμα σύλληψης δεν πρέπει να εκτελεσθεί.
Κατ'ακολουθίαν, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη έφεση του εκζητουμένου, ως αβάσιμη κατ'ουσίαν και να καταδικασθεί ο εκκαλών στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει κατ' ουσία τη με αριθ. εκθ. 3/8-5-2009 έφεση του ...., υπηκόου Γεωργίας, κατοίκου Θεσσαλονίκης, κατά της με αριθμ. 397/2009 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με την οποία αποφασίστηκε η σε βάρος του εκτέλεση του υπό στοιχεία 4360/08 R.G.N.R./4557/08 R.G.I.P./ αρ.476/08 ROOC/15-1-2009 Eυρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης του Δικαστή του Δικαστηρίου του Ρηγίου Καλαβρίας Ιταλίας. Και.
Καταδικάζει τον εκκαλούντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου 2009.
Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου 2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή