Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1705 / 2010    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Αρμόδια Εισαγγελία Εφετών Πειραιά και Δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1705/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αιμιλία Λίτινα, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος στη σύνθεση και σύμφωνα με την 101/21-7-10 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Ανδρέα Τσόλια, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή - Εισηγητή και Αθανάσιο Γεωργόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τζαγκουρνή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 19 Οκτωβρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιό-τητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον ... και εγκαλουμένους τους 1) Χ1, Εφέτη Αθηνών, 2) Χ2, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 3) Χ3, Αρεοπαγίτη, 4) Χ4, Αρεοπαγίτη, 5) Χ5, Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, 6) Χ6, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, 7) Χ7, Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, 8) Χ8, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, 9) Χ9, Αντεισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου, 10) Χ10, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, 11) Χ11, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών, 12) Χ12, Εφέτη Αθηνών, 13) Χ13, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 14) Χ14, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, 15) Χ15, Εφέτη Αθηνών. Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 46861/30 Ιουλίου 2010, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1145/2010.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ιωάννης Τζαγκουρνής, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Τσάγγα, με αριθμό 343/12-10-10, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Κατόπιν της από 22-9-2008 αιτήσεως - καταγγελίας και του από 22-9-2008 υπομνήματος του Ζ1, κατοίκου ..., προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, διετάχθη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως περί του εάν έχουν διαπραχθεί οι αξιόποινες πράξεις της παραβάσεως καθήκοντος και της καταχρήσεως εξουσίας (άρθρα 13α, 26 παρ. 1 α, 27 παρ. 1, 259 και 239 του Π.Κ.) από τους κατωτέρω καταγγελόμενους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς : 1) Χ4, Αρεοπαγίτη, 2) Χ12, Εφέτη Αθηνών, 3) Χ1, Εφέτη Αθηνών, 4) Χ3, Αρεοπαγίτη, 5) ... τέως Εφέτη Αθηνών, ο οποίος έχει ήδη εξέλθει από την υπηρεσία συνεπεία παραιτήσεως, 6) Χ15, Εφέτη Αθηνών, 7) Χ2, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 8) Χ6, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, 9) Χ11, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών, 10) Χ13, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 11) Χ14, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, 12) ..., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 13) Χ7, Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, 14) Χ5, Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, 15) Χ9, Αντεισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου, 16) ..., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών και ήδη συνταξιοδοτηθέντα λόγω ορίου ηλικίας από 1-7-2009, 17) ..., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών και ήδη εξελθούσα από την υπηρεσία κατόπιν του από 12-10-2007 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 838/23-10-2007), 18) ..., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών και ήδη τελούσα εκτός υπηρεσίας κατόπιν του από 9-2-2009 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 117/18-2-2009), 19) ... τέως Προέδρου Εφετών Αθηνών, ο οποίος αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας την 1-7-2006, 20) ... τέως Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ο οποίος αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας την 1-7-2007, 21) Χ10, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, 22) ..., Επίτιμου Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, ο οποίος αποχώρησε από την υπηρεσία λόγο ορίου ηλικίας την 1-7-2006, 23) Χ8, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών 24) ... τέως Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ο οποίος απεβίωσε την 23-11-2007, μετά το πέρας της οποίας η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών ... απέρριψε την προαναφερομένη έγκληση ως μη δυναμένη να εκτιμηθεί δικαστικά σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 47 Κ.Π.Δ. με την υπ' αριθμ. : ΕΓ 135 - 09/168/24Δ/09 ΔΙΑΤΑΞΗ.
Κατά της ως άνω ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ο εν λόγω εγκαλών άσκησε κατ' εφαρμογή του άρθρου 48 Κ.Π.Δ. την υπ' αριθμ. 192/29-3-2010 προσφυγή που απευθύνεται στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Ο εν λόγω Εισαγγελέας και συγκεκριμένα η Αντεισαγγελέας Εφετών ... με την υπ' αριθμ. πρωτ. 318/26-4-2010 ΔΙΑΤΑΞΗ παράγγειλε την συνέχιση της προκαταρκτικής εξετάσεως προκειμένου να επισυναφθεί στη δικογραφία υπηρεσιακή βεβαίωση σχετικά με την ιδιότητα ενός εκάστου εκ των καταγελλομένων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.
Μετά την επισύναψη της ανωτέρω υπηρεσιακής βεβαιώσεως η αυτή ως άνω Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών ... με το υπ' αριθμ. πρωτ. 46861/30-7-2010 έγγραφό της που απευθύνεται προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αιτείται όπως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 136 περίπτωση (ε) και 137 παρ. 1(γ) Κ.Π.Δ. το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου που συνέρχεται εν προκειμένω σε Συμβούλιο διατάξει την παραπομπή της προκειμένης υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο, ώστε να κριθεί η βασιμότητα ή μη της υπ' αριθμ. 192/29-3-2010 προσφυγής που άσκησε ο εν λόγω εγκαλών ... κατά της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΓ 135-09/168/24Δ/09 ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών ....
Επειδή η εν λόγω αναφορά υπ' αριθμ. πρωτ. 46861/30-7-2010 είναι νόμω βάσιμη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 136 περίπτωση (ε) και 137 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Κ.Π.Δ. και υφίσταται αρμοδιότητα του Δικαστηρίου Σας σε Συμβούλιο όπως προβλέπεται από τις δικονομικές διατάξεις που προαναφέρθηκαν, πρέπει η προκειμένη υπόθεση να παραπεμφθεί στο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο του Εφετείου Πειραιώς και στις εκεί ανακριτικές αρχές δοθέντος ότι οι περισσότεροι από τους καταγγελλόμενους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς υπηρετούν στο Εφετείο και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Για τους λόγους αυτούς - Π ρ ο τ ε ί ν ω :
Να παραπεμφθεί λόγω κανονισμού αρμοδιότητος η προκειμένη υπόθεση που αφορά την υπ' αριθμ. πρωτ. 192/29-3-2010 προσφυγή του εγκαλούντος ... η οποία στρέφεται κατά της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΓ 135-09/168/24Δ/09 ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών ..., με την οποία απορρίφθηκε σχετική έγκλησή του κατά δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών οι περισσότεροι των οποίων υπηρετούν στο Εφετείο και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, από το Εφετείο και την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών όπου εκκρεμεί προς εκδίκαση στο Εφετείο και την Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς καθώς και στις εκεί ανακριτικές αρχές.
Αθήνα 11/10/2010

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Τσάγγας
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε πρωτοδικείο ή Εισαγγελέα και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τόπο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία της οφειλομένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής, όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόμη ασκηθεί δίωξη. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 48 του ΚΠΔ, την προσφυγή του εγκαλούντος κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που απορρίπτει την έγκληση (άρθρο 47 ΚΠΔ) εξετάζει και κρίνει ο αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ' του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών σε άλλο ισόβαθμο Εισαγγελέα ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 ΚΠΔ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας, προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την από 22-9-2008 αίτηση-καταγγελία, σε συνδυασμό με το από 29-9-2008 υπόμνημα του Ζ1, κατοίκου Αθηνών προς τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, κατά Χ4, Αρεοπαγίτη, και λοιπών είκοσι τριών (23) δικαστικών ή Εισαγγελικών λειτουργών [εν ενεργεία ή αποχωρησάντων από την υπηρεσία και ενός αποβιώσαντος (του αντεισαγγελέα Εφετών ...)] ζητήθηκε η ποινική δίωξή τους για τις αξιόποινες πράξεις της παράβασης καθήκοντος και της κατάχρησης εξουσίας (άρθρα 13α, 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 259 και 239 ΠΚ). Την ως άνω αίτηση, μετά τη διενέργεια της σχετικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, απέρριψε η αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών ..., ως μη δυνάμενη να εκτιμηθεί δικαστικά σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 47 του ΚΠΔ, με την υπ' αριθμ. ΕΓ 135-09/168/24Δ/09 διάταξή της. Κατά της ως άνω Εισαγγελικής διάταξης ο αιτών-εγκαλών άσκησε κατ' άρθρο 48 του ΚΠΔ, ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών την υπ' αριθμ. 192/2010 προσφυγή του, για την οποία αρμόδιος να αποφανθεί είναι ο προαναφερόμενος Εισαγγελέας Εφετών. Ο τελευταίος, μετά τη διενέργεια όσων διέταξε με την υπ' αριθμ. 318/2010 διάταξή του (επισύναψη στη δικογραφία υπηρεσιακής βεβαίωσης σχετικά με την ιδιότητα ενός εκάστου εκ των καταγγελομένων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών), με το υπ' αριθμ. 46861/30-7-2010 έγγραφό του αιτείται τον κανονισμό αρμοδιότητας, προκειμένου αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών να κρίνει την προμνημονευόμενη προσφυγή του εγκαλούντος, λόγω του ότι οι περισσότεροι των εγκαλουμένων είναι εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί που υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών ή στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών αντίστοιχα. Επομένως συντρέχει περίπτωση κανο-νισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. ε' και 137 του ΚΠΔ) και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της ανωτέρω υπόθεσης από τον κατά τόπον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, προκειμένου αυτός να αποφανθεί επί της προαναφερόμενης προσφυγής και αν συντρέξει περίπτωση στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Πειραιώς, προκειμένου να κρίνουν και να αποφασίσουν για τον περαιτέρω χειρισμό αυτής, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Διατάσσει την παραπομπή της υπόθεσης που αναφέρεται στο υπ' αριθμ. 46861/30-7-2010 έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών που αφορά την υπ' αριθμ. 192/29-3-2010 προσφυγή του εγκαλούντος ..., κατοίκου Αθηνών, κατά της υπ' αριθμ. πρωτ. 135-09/168/24Δ/09 διάταξης της Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ..., με την οποία απορρίφθηκε η από 22-9-2008 αίτηση-καταγγελία του κατά των αναφερομένων σ' αυτήν είκοσι τεσσάρων (24) δικαστικών ή εισαγγελικών λειτουργών, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Πειραιώς, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου 2010. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα, στις 26 Οκτωβρίου 2010.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ