Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 842 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Έκδοση.
Περίληψη:
Έφεση κατά αποφάσεων Συμβουλίου Εφετών Θράκης που διέταξε - απεφάσισε την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Οι Γερμανικές αρχές ζητούν Ιρακινό υπήκοο, προκειμένου να ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για παράνομη εμπορία ναρκωτικών. Συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις Ν. 3251/2004 για εκτέλεση του εντάλματος (άρθρα 1, 2, 5, 9, 10, 22). Δεν υπάρχει απαγόρευση εκ των άρθρων 11, 12, 13 αυτού. Η κατ’ άρθρο 27 παρ. 3 προσωρινή αναστολή της προσαγωγής για ανθρωπιστικούς λόγους ιδία όταν εκτιμάται ότι αυτή θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία του εκζητουμένου, λαμβάνει χώρα μετά την τελεσίδικη απόφαση για την εκτέλεση του εντάλματος. Υποβαλλόμενο αίτημα στο συμβούλιο Εφετών είναι μη νόμιμο. Απορρίπτει έφεση.
Αριθμός 842/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποινικό Τμήμα (σε συμβούλιο) ----

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 και 26 Μαρτίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Παναγιώτη Θάνου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την έφεση του Χ, εκκαλούντος - εκζητουμένου, Ιρακινού υπηκόου, κρατουμένου στο Νοσοκομείο Κρατουμένων ......, ο οποίος παρέστη αυτοπροσώπως στο ακροατήριο χωρίς δικηγόρο, κατά της με αριθμό 4/2009 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Θράκης.
Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης, με την ως άνω απόφασή του, αποφάσισε την εκτέλεση του από 26 Ιανουαρίου 2009 Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, που εκδόθηκε από τη Γενική Εισαγγελέα, Διευθύντρια Τμήματος της Εισαγγελίας του Αουγκσμπούργκ της Γερμανίας.
Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε την από 13 Φεβρουαρίου 2009 και με αριθμό 21/2009 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Εφετείου Θράκης Χρήστου Αρβανιτίδη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 269/2009. Προκειμένης συζητήσεως
Αφού άκουσε, δια του διερμηνέως, τον αυτοπροσώπως παραστάντα εκκαλούντα - εκζητούμενο, που ζήτησε να γίνει δεκτή η έφεσή του και να μην εκδοθεί και τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, ο οποίος ζήτησε να απορριφθεί η έφεση του εκζητουμένου και να εκτελεστεί το από 26.01.2009 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των Αρχών της Γερμανίας.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 22 παρ. 1 Ν.3251/2004 "Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης", "Σε περίπτωση μη συγκατάθεσης του εκζητουμένου επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στον Άρειο Πάγο από τον εκζητούμενο ή τον εισαγγελέα κατά της οριστικής απόφασης του συμβουλίου εφετών, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη δημοσίευση της απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 451 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Για την έφεση συντάσσεται έκθεση ενώπιον του γραμματέα εφετών". Στην έφεση αυτή πρέπει να διατυπώνονται οι λόγοι για τους οποίους ασκείται.
Συνεπώς η κρινομένη υπ' αριθμ. 21/13.2.2009 έφεση κατά της υπ' αριθμ. 4/12.2.2009 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Θράκης, με την οποία αυτό απεφάσισε την εκτέλεση του από 26.1.2009 Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από τις γερμανικές αρχές κατά του εκκαλούντος Χ, Ιρακινού υπηκόοου, παραπονουμένου δια τους εις αυτήν λόγους, νομίμως και εμπροθέσμως ασκηθείσα ενώπιον του αρμοδίου γραμματέως του Εφετείου Θράκης, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν. Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του άνω Ν. 3251/2004 "Το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδεται με σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους έκδοσης του εντάλματος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας : α) προκειμένου σε πρόσωπο στο οποίο έχει ήδη αποδοθεί η αξιόποινη πράξη να ασκηθεί ποινική δίωξη, ή β) να εκτελεστεί ποινή ή μέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία". Κατά δε την παρ. 2 εδαφ. α' του ιδίου άρθρου "Η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών που διατυπώνονται στο ισχύον Σύνταγμα και στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περαιτέρω, στο άρθρο 2 του ιδίου νόμου ορίζεται το περιεχόμενο και ο τύπος του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, που περιέχει ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία: "α) ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητουμένου, β) το όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφωνικής και τηλεομοιοτυπικής σύνδεσης και ηλεκτρονική διεύθυνση της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλματος, γ) μνεία της εκτελεστής δικαστικής απόφασης του εντάλματος σύλληψης ή της συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής, δ) φύση και νομικό χαρακτηρισμό του εγκλήματος, ε) περιγραφή των περιστάσεων τέλεσης του εγκλήματος, στις οποίες περιλαμβάνονται ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης, καθώς και η μορφή συμμετοχής του εκζητουμένου στην αξιόποινη πράξη, στ) την επιβληθείσα ποινή, αν πρόκειται για αμετάκλητη απόφαση ή το πλαίσιο ποινής πουπροβλέπεται για την αξιόποινη πράξη από τη νομοθεσία του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος και ζ) στο μέτρο του δυνατού, κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την αξιόποινη πράξη και τις συνέπειες της". Στο άρθρο 9 παρ. 3 του ιδίου Νόμου ορίζεται ότι "Όταν ο εκζητούμενος δεν συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλματος, αρμόδια δικαστική αρχή για την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του εντάλματος είναι το συμβούλιο εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαμένει ή συλλαμβάνεται ο εκζητούμενος". Εξάλλου, κατά το άρθρο 5 του ιδίου νόμου, "Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδίδεται για πράξεις, οι οποίες τιμωρούνται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους με στερητικήτης ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτροασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα μηνών ή σε περίπτωση που έχει ήδη επιβληθεί ποινή ή μέτρο ασφαλείας τα οποία στερούν την ελευθερία για απαγγελθείσες καταδίκες διαρκείας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών", κατά δε το άρθρο 10 παρ. 1 στοιχ. α' του νόμου τούτου, "Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 έως 13 αυτού, το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκτελείται εφόσον η αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί τούτο, συνιστά έγκλημα σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους, ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού, το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλματος με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα μηνών", όπως επίσης εκτελείται, κατά το στοιχ. β' της άνω παρ 1 του άρθρου 10 εφόσον "Τα δικαστήρια του κράτους έκδοσης του εντάλματος καταδίκασαν τον εκζητούμενο σε ποινή ή μέτρο ασφαλείας, στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών για αξιόποινη πράξη, την οποία και οι ελληνικοί νόμοι χαρακτηρίζουν ως πλημμέλημα ή κακούργημα", ενώ κατά την παρ. 2 του αμέσως ανωτέρω άρθρου 10, η εκτέλεση του Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης επιτρέπεται, χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου, για τις αναφερόμενες στην παράγραφο αυτή (2) αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές ορίζονται από το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλματος, εφόσον τιμωρούνται στο κράτος αυτό με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον τριών (3) ετών, ειδικότερα δε μεταξύ των άλλων και για παράνομη εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (στοιχ. ε'). Στην προκειμένη περίπτωση, από όλα τα έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία, μεταξύ των οποίων και τα πρακτικά της πρωτοβαθμίου δίκης, σε συνδυασμό με όσα εξέθεσε ο συνήγορος του εκζητουμένου στο Συμβούλιο Εφετών ως και ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ο αυτοπροσώπως παραστάς εκζητούμενος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης με την προσβαλλομένη απόφασή του διέταξε την εκτέλεση του από 26.1.2009 ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης της Εισαγγελίας Αουγκσμπούργκ της Γερμανίας, που εκδόθηκε από την Γενική Εισαγγελέα, Διευθύντρια Τμήματος της Εισαγγελίας αυτής Hampp-Weigand Urlike, βάσει του από 28.11.2005 εντάλματος σύλληψης του Ειρηνοδικείου του Αουγκσμπούργκ Γερμανίας, προκειμένου να ασκηθεί κατά του εκκαλούντος - εκζητουμένου Ιρακινού υπηκόου συλληφθέντος και κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή ......, ποινική δίωξη για τις πράξεις α) της αμέσου συνεργείας σε πώληση ναρκωτικών ουσιών κατ' εξακολούθηση και β) της πώλησης ναρκωτικών ουσιών κατ' εξακολούθηση, σύμφωνα με τις διατάξεις 29 εδάφιο 1, 3 εδάφιο 1 αριθμός 1, 1 εδάφιο 1 του Νόμου ναρκωτικών, 53 γερμανικού Ποιν. Κώδικος, με τις οποίες προβλέπεται η συνέργεια σε παράνομη εμπορία ναρκωτικών σε 5 περιπτώσεις και εκ προθέσεως παράνομη εμπορία με ναρκωτικά σε 5 περιπτώσεις και απειλείται γι' αυτές στερητική της ελευθερίας ποινή μέχρι 15 έτη. Ειδικότερα στον εκζητούμενο αποδίδεται η κατηγορία, όπως από το ένταλμα αυτό προκύπτει, το οποίο προσκομίζεται σε πρωτότυπο και μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα, .... "1. Στο χρονικό διάστημα από 10.02.2005 και 10.03.2005 πουλούσε και παρέδιδε ο χωριστά διωκόμενος Α, καλούμενος "Α1" ή "Α1Α", ηρωϊνη και κοκαΐνη στον χωριστά διωκόμενο Β πάντα με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Για παράδειγμα παρέδωσε στον Β στο κατάστημα ......, ......, στην πόλη ...... σε 4 περιπτώσεις από 2 γραμμάρια κοκαΐνη και σε μία άλλη περίπτωση 5 γραμμάρια ηρωϊνη και 2 γραμμάρια κοκαΐνη. Τον ακολουθούσε και στις δύο περιπτώσεις ο καταζητούμενος, ο οποίος τον προστάτευε και τον παρακολουθούσε. 2. Στο διάστημα μεταξύ 13 και 16.03.2005 πουλούσε και παρέδιδε ο καταζητούμενος με σκοπό την επίτευξη κέρδους καθημερινά, σε 4 περιπτώσεις, κατά το μεσημέρι στον σταθμό ...... στην πόλη ...... 3 γραμμάρια κοκαΐνη στον χωριστά διωκόμενο Γ. Από αυτή την ποσότητα έλαβε ο Β τουλάχιστον 1 γραμμάριο κοκαΐνη. Εκτός αυτού συμφώνησε ο καταζητούμενος στις 17.03.2005 τηλεφωνικά κατά τις 12.00 η ώρα με τον χωριστά διωκόμενο Γ μία συνάντηση στον σταθμό ...... στην πόλη ...... για την παράδοση 5 γραμμαρίων κοκαΐνης σε τιμή 300 Ευρώ. Πράγματι ο καταζητούμενος συνάντησε τον Γ στον σταθμό ...... στην πόλη ...... στις 17.03.2005 κατά τις 13.30 η ώρα και του παρέδωσε 5 γραμμάρια κοκαΐνη σε τιμή 300 Ευρώ. Ένα μέρος της ποσότητας αυτής, δηλαδή 2 γραμμάρια κοκαΐνη, τα παρέδωσε ο Γ στον Β. Ο καταζητούμενος, όπως γνώριζε, δεν είχε την άδεια για συναλλαγές με ναρκωτικά". Το ένδικο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το οποίο φέρει ημεροχρονολογία εκδόσεως, ονοματεπώνυμο και υπογραφή της Εισαγγελέως που το εξέδωσε και περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 2 Ν.3251/2004 (ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητουμένου, όνομα, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία της εισαγγελέως, φύση και νομικό χαρακτηρισμό των αξιοποίνων πράξεων που αποδίδονται στον εκζητούμενο, η ποινή που προβλέπεται γι' αυτές κατά το δίκαιο του κράτους εκδόσεως του εντάλματος, περιγραφή των περιστάσεων τελέσεως των αξιοποίνων πράξεων και διάφορες άλλες πληροφορίες σχετικά με αυτές και τις συνέπειές των) πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους της τυπικής νομιμότητός του κατά τον Ν.3251/2004. Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο εκκαλών εκζητούμενος, οι οποίες επαρκώς προσδιορίζονται στο ένταλμα και για τις οποίες ζητείται η προσαγωγή του στις αρμόδιες Γερμανικές Αρχές, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του Γερμανικού Ποινικού Κώδικος, χαρακτηρίζονται ως παράνομη εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, εμπίπτουν σε εκείνες τις πράξεις, για τις οποίες κατά το άρθρο 10 παρ. 2 περίπτ. ε' Ν.3251/2004 επιτρέπεται η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου και με μόνη προϋπόθεση να τιμωρείται στο κράτος εκδόσεως του εντάλματος με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας τουλάχιστον τριών (3) ετών ως προς το ανώτατο όριό τους, περίπτωση η οποία συντρέχει εν προκειμένω. Άλλωστε οι πράξεις αυτές είναι αξιόποινες και κατά τους Ελληνικούς ποινικούς νόμους (άρθρ. 46 παρ. 1β', 94 και 98 Π.Κ. και άρθρα 1 §§ 1 και 2 Πιν. Α' αριθμ. 5, Πιν. Β' αριθμ. 20 § 1 στοιχ. β'Κ.Ν.Ν.3459/2006 και άρθρ. 4 και 5 Ν.1729/1987).
Συνεπώς συντρέχουν στην κρινομένη περίπτωση οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του ανωτέρω ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και εντεύθεν, το Συμβούλιο Εφετών Θράκης, το οποίο με την προσβαλλομένη απόφασή του απεφάσισε την εκτέλεση του εν λόγω εντάλματος, δεν έσφαλε και οι περί του αντιθέτου λόγοι της υπό κρίση εφέσεως, με τους οποίους, υποστηρίζει ο εκκαλών ότι υπάρχει σ'αυτό (ένταλμα) ελλιπής περιγραφή των περιστάσεων τελέσεως ως προς τον χρόνον και τον τόπο ως και την μορφήν συμμετοχής του, δηλαδή, χωρίς ορισμένην αναφορά στο πρόσωπό του, είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Κατ' άρθρον 27 §1 Ν.3251/2004 "Με μέριμνα του εισαγγελέα εφετών, ο εκζητούμενος προσάγεται το ταχύτερο δυνατόν σε ημερομηνία που συμφωνείται με τις αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης του εντάλματος. Η προθεσμία προσαγωγής του εκζητουμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα ημέρες, αφ' ότου εκδόθηκε η τελεσίδικη απόφαση για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Κατά την προσαγωγή, με μέριμνα του ιδίου εισαγγελέα, διαβιβάζονται στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης του εντάλματος όλες οι πληροφορίες σχετικά με την διάρκεια κράτησης του εκζητουμένου στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης", §3 "Κατ' εξαίρεση, η προσαγωγή μπορεί να αναστέλλεται προσωρινά για σοβαρούς ανθρωπιστικούς λόγους, ιδίως όταν, ευλόγως εκτιμάται ότι αυτή θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία του εκζητουμένου. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκτελείται μόλις παύσουν να υφίστανται οι λόγοι αυτοί.....". Εκ των διατάξεων αυτών σαφώς προκύπτει ότι η εξαιρετική, προσωρινή, αναστολή της προσαγωγής για σοβαρούς ανθρωπιστικούς λόγους ενδεικτικώς ως άνω αναφερομένους, είναι δυνητική, το δε σχετικό αίτημα υποβάλλεται μετά την έκδοση της τελεσιδίκου αποφάσεως για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως και όχι πριν από την έκδοση αυτής (τελεσιδίκου αποφάσεως) για την εκτέλεσή του, δηλαδή όχι στο στάδιο της έρευνας. Στην προκειμένη περίπτωση ο εκζητούμενος, δια του συνηγόρου του προέβαλε πρωτοδίκως (ενώπιον δηλ. του Συμβουλίου Εφετών Θράκης) αίτημα προσωρινής αναστολής της προσαγωγής, εκ του λόγου ότι η τελευταία αυτή θα έθετε σε κίνδυνο την ζωή και την υγεία του εκζητουμένου, δεδομένου ότι ο εκζητούμενος νοσηλεύεται από 29 Ιανουαρίου 2009 στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρουπόλεως, πάσχων από HIV λοίμωξη (στάδιο Β2) και σοβαρού βαθμού θρομβοπενία ("συνεπεία της οποίας χρήζει άμεσης έναρξης αντιρετροϊκής αγωγής και εκτίμησης - παρακολούθησης"), όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. ...... Ιατρική γνωμάτευση του υπευθύνου της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων της Β' Πανεπιστημιακής Κλινικής, Καθηγητού Παθολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ...... . Το άνω Συμβούλιο απέρριψεν ως μη νόμιμο το αίτημα αναστολής, προσωρινώς της προσαγωγής, διότι υπεβλήθη κατά το στάδιο της έρευνας, για την προσαγωγή ή μη του εκζητουμένου. Ούτως αυτό δεν έσφαλε, κατά τα εις την μείζονα σκέψη εκτεθέντα και ο συναφής έτερος και τελευταίος λόγος της εφέσεως, είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Μετά πάντα ταύτα συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του άνω ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως και εντεύθεν το Συμβούλιο Εφετών Θράκης, το οποίο με την προσβαλλομένη απόφασή του απεφάνθη υπέρ της εκτελέσεως αυτού δεν έσφαλε και πρέπει να απορριφθεί η κρινομένη έφεση ως αβάσιμη κατ' ουσίαν. Ταύτα και λαμβανομένου υπόψη ότι δεν συντρέχει περίπτωση υποχρεωτικής ή δυνητικής απαγορεύσεως εκτελέσεως του ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως εν προκειμένω, εκ των εις τα άρθρα 11 και 12 του άνω Νόμου 3251/2004 αναφερομένων, ούτε περίπτωση παροχής του κατά το άρθρο 13 του νόμου αυτού εγγυήσεων, αφού το κρινόμενο ευρωπαϊκό ένταλμα έχει εκδοθεί προς τον σκοπό ασκήσεως ποινικής διώξεως και όχι προς τον σκοπόν εκτελέσεως ποινής ή μέτρου ασφαλείας, ούτε τέλος, ο εκζητούμενος διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση, κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του άνω νόμου, (ουδενός, άλλωστε, αντιθέτου των ανωτέρω, επικαλου-μένου υπό του εκζητουμένου). Ο εκκαλών πρέπει να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 583 παρ. 1 Κ.Π.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την υπ' αριθμ. 21/2009 έφεση του Χ κατά της υπ' αριθμ. 4/2009 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Θράκης. Και

Καταδικάζει τον εκκαλούντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 24 Μαρτίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε, σε δημόσια συνεδρίαση, στην Αθήνα στις 26 Μαρτίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή