Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1590 / 2012    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1590/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Γεώργιο Αδαμόπουλο-Εισηγητή, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη και Μαρία Βασιλάκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Νοεμβρίου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιος Μπόμπολης (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγία Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντα-κατηγορουμένου Γ. Λ. του Σ., κατοίκου ..., με πληρεξούσιο δικηγόρο του τον δικηγόρο Δημήτριο Παπαδέλη, ο οποίος δήλωσε ότι τον εκπροσωπεί, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. Α 8227/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 6 Δεκεμβρίου 2011 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 60/2012.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντα, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 513 παρ.3 ΚΠΔ, ο αναιρεσείων παρίσταται κατά τη συζήτηση της αίτησής του ενώπιον του Αρείου Πάγου με συνήγορο, ο οποίος διορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ.2 περ.α του ιδίου Κώδικα, με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδρίασης ή μπορεί να αντιπροσωπευθεί από συνήγορο που έχει διορισθεί με έγγραφη δήλωση κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ.2 εδ.β' και γ'. Κατά δε το άρθρο 514 εδ.α' του αυτού Κώδικα, εάν ο αναιρεσείων δεν εμφανισθεί στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου με συνήγορο, ή ο παριστάμενος γι' αυτόν ως εκπρόσωπος συνήγορος δεν έχει νομίμως κατά τα ανωτέρω διορισθεί, οπότε ο αναιρεσείων θεωρείται ως μη εκπροσωπούμενος από τον συνήγορο και ως εκ τούτου αιτών, η αίτηση αναίρεσης απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη (ΑΠ 1996/2009, 2459/2008, 1707/2005).
Στην προκειμένη περίπτωση, κατά τη συζήτηση της κρινόμενης από 6-12-2011 αίτησης του Γ. Λ. του Σ. για αναίρεση της 8227/2011 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, ο δικηγόρος Αθηνών Δημήτριος Σ. Παπαδέλης ο οποίος ζήτησε να αναβληθεί η υπόθεση και το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αυτό διότι έκρινε ότι δεν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, ως απαιτεί το άρθρο 515 ΚΠΔ και στη συνέχεια δήλωσε ότι παρίσταται για τον απόντα αναιρεσείοντα και ζήτησε προθεσμία για να προσκομίσει τη σχετική εξουσιοδότηση που θα τον νομιμοποιεί να εκπροσωπήσει αυτόν. Το Δικαστήριο χορήγησε στον άνω δικηγόρο προθεσμία μέχρι την Δευτέρα 26-11-2012 προκειμένου να προσκομίσει την εξουσιοδότηση αυτή, πλην, καίτοι παρήλθε η προθεσμία αυτή, ο δικηγόρος αυτός δεν προσκόμισε τέτοια εξουσιοδότηση. Έτσι ο αναιρεσείων θεωρείται ότι δεν εμφανίσθηκε κατά τη συνεδρίαση και την εκφώνηση της υπόθεσής του ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου. Εφόσον δε, όπως προκύπτει από το από 2-7-2012 αποδεικτικό επιδόσεως του επιμελητή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ..., ο αναιρεσείων κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα για να εμφανισθεί δια συνηγόρου κατά τη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής για τη συζήτηση της άνω αίτησής του, πρέπει αυτή να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 583 παρ.1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει το αίτημα αναβολής.
Απορρίπτει την από 6-12-2011 αίτηση του Γ. Λ. του Σ., κατοίκου ..., για αναίρεση της 8227/2011 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών. Και
Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 2012.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 19 Δεκεμβρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή