Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1342 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Προσβαλλόμενη απόφαση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κατερίνης. Η αναίρεση ασκήθηκε μετά την παρέλευση 10ημέρου από την καταχώριση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1342/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, ο οποίος ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 42/2009 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Γρηγορίου Μάμαλη), Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο-Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ανδρέα Ζύγουρα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 8 Απριλίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος- κατηγορουμένου ..., που δεν παρέστη στο Συμβούλιο, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 986/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κατερίνης.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κατερίνης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 17 Νοεμβρίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1960/2008.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ανδρέας Ζύγουρας εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση με αριθμό 59/4.2.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Eισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 476 § 1 Κ.Π.Δ., την υπ'αριθμ. 4/17-11-2008 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου ..., κατά της υπ'αριθμ. 986/28-5-2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κατερίνης και εκθέτω τα εξής: Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κατερίνης ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο, με την υπ'αριθμ. 986/28-5-2008 απόφασή του, καταδίκασε τον αναιρεσείοντα σε ποινή φυλάκισης 4 μηνών, με τριετή αναστολή για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ'εξακολούθηση. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ο κατηγορούμενος εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης Κων/νο Μήτσου, η δε απόφαση καταχωρήθηκε καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου Κατερίνης στις 29-10-2008 (βλ. υπηρεσιακή βεβαίωση). Στις 17-11-2008 εμφανίσθηκε στον αρμόδιο γραμματέα του Πρωτοδικείου Κατερίνης ο δικηγόρος Κατερίνης Δημήτριος Σιανίδης και δήλωσε ότι ενεργώντας για λογαριασμό του ..., δυνάμει της από 13-11-2008 ειδικής εντολής και εξουσιοδοτήσεως του τελευταίου, ασκεί αναίρεση κατά της παραπάνω 986/28-5-2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κατερίνης και έτσι συντάχθηκε η υπ'αριθμ. 4/17-11-2008 έκθεση αναίρεσης. Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι η αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε μετά την παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, εντός της οποίας μπορούσε να ασκηθεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 473 § § 1,3 Κ.Π.Δ. Δεδομένου, όμως, ότι από το περιεχόμενο της αίτησης προκύπτει ότι σ'αυτή δεν αναφέρεται οποιοσδήποτε λόγος, που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή της, θα πρέπει η αίτηση να απορριφθεί ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 476 § 1 Κ.Π.Δ. και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.

Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω να απορριφθεί ως απαράδεκτη η υπ'αριθμ. 4/17-11-2008 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου ..., κατά της υπ αριθμ. 986/28-5-2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κατερίνης και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.
Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Γεώργιος Βλάσσης".

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά την παρ. 1 του άρθρου 473 ΚΠοινΔ, όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση του ένδικου μέσου είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της αποφάσεως και, αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία αυτής, η πιο πάνω προθεσμία αρχίζει από την επίδοση της αποφάσεως, ενώ κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου η προθεσμία για την άσκηση της αναιρέσεως αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού Δικαστηρίου. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 507 παρ. 1 εδ. α' ΚΠοινΔ, προκύπτει ότι στην περίπτωση που η απόφαση απαγγελθεί, χωρίς να είναι παρών ο κατηγορούμενος, η προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως αρχίζει από την επίδοση της αποφάσεως στον κατηγορούμενο, για την οποία αρκεί και η επίδοση αποσπάσματος αυτής, που περιέχει τα πλήρη στοιχεία της και παρέχει στο δικαιούμενο τη δυνατότητα ενημερώσεως του, εφόσον η επίδοση της αποφάσεως είναι μεταγενέστερη από την καταχώρησή της στο πιο πάνω ειδικό βιβλίο, σε αντίθετη δε περίπτωση η ειρημένη δεκαήμερη προθεσμία αφετηριάζεται από την εν λόγω καταχώρηση (Ολ. ΑΠ 4/2002). Από την εν λόγω καταχώρηση αρχίζει η προθεσμία για την άσκηση της αναίρεσης και στην περίπτωση κατά την οποία ο αναιρεσείων ήταν μεν απών κατά την ημέρα της δικασίμου, εκπροσωπήθηκε όμως από συνήγορο με βάση πληρεξούσιο, οπότε, κατά την ΚΠΔ 340 παρ. 2 εδ. γ', όπως η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε με άρθρο 13 Ν. 3346/2005, ο κατηγορούμενος θεωρείται παρών. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα πρακτικά της δίκης, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη 986/2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημ/κείου Κατερίνης, προκύπτει ότι η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στις 28-5-2008 με απόντα τον κατηγορούμενο, και ήδη αναιρεσείοντα, ... που εκπροσωπήθηκε από το δικηγόρο Θεσ/νίκης, Κων/νο Μήτσου, με βάση πληρεξούσιο. Όπως δε προκύπτει από την από 4-12-2008 σχετική βεβαίωση του αρμόδιου Γραμματέα η ίδια (τελεσίδικη) απόφαση καταχωρήθηκε καθαρογραμμένη στο τηρούμενο από το πιο πάνω Δικαστήριο ουσίας ειδικό βιβλίο στις 29-10-2008. Η κρινόμενη όμως, αίτηση αναιρέσεως κατά της άνω υπ' αριθμ. 986/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κείου Κατερίνης ασκήθηκε ενώπιον του Γραμματέα Πλημ/κών Κατερίνης στις 17-11-2008 με δήλωση του δικηγόρου Κατερίνης, Δημητρίου Σιανίδη, με βάση ειδική εξουσιοδότηση από τον κατηγορούμενο (επισυναπτόμενη στην αναίρεση), όπως προκύπτει από τη συνταχθείσα από τον τελευταίο σχετική υπ' αριθμ.4/17-11-2008 έκθεση, ήτοι μετά την πάροδο της πιο πάνω δεκαήμερης από την καταχώρηση της απόφασης προθεσμίας. Επομένως, η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε εκπροθέσμως και, πρέπει, για το λόγο αυτό να απορριφθεί ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠοινΔ, δοθέντος ότι δεν διαλαμβάνεται σ' αυτήν κάποιος λόγος ανώτερης βίας ή άλλος λόγος ανυπέρβλητου κωλύματος, που εμπόδισαν τυχόν την εμπρόθεσμη άσκηση της, επίδοση δε της απόφασης δεν απαιτούνταν. Σημειώνεται, ότι ο αναιρεσείων που άσκησε το ένδικο αυτό μέσο, ειδοποιήθηκε δια του πληρεξουσίου του και αντικλήτου του δικηγόρου να προσέλθει στο Συμβούλιο αυτό και να εκθέσει τις απόψεις του από τον αρμόδιο εισαγγελέα κατά την ΚΠΔ 476 παρ. 1 εδ. τελ., όπως προκύπτει από την επισημείωση του γραμματέα στο φάκελο της δικογραφίας. Περαιτέρω πρέπει, να καταδικασθεί ο αναιρεσεΐων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 17 Νοεμβρίου 2008 αίτηση του ... για αναίρεση της 986/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κείου Κατερίνης. Και
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις6 Μαΐου 2009.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ