Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 902 / 2013    (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Περίληψη:
Από την αναφορά στο προεισαγωγικό τμήμα της δικαστικής απόφασης, ότι για κάποιο διάδικο παραστάθηκε ο αναφερόμενος σε αυτή πληρεξούσιος δικηγόρος και τη βεβαίωση στο κύριο σώμα της απόφασης, ότι το δικαστήριο δίκασε κατ’ αντιμωλία των διαδίκων, υπάρχει πλήρης απόδειξη για το διορισμό του εν λόγω δικηγόρου, κατά το άρθρο 96 ΚΠολΔ, ως δικαστικού πληρεξουσίου του διαδίκου που εκπροσωπήθηκε. Οι διαδοχικές σχέσεις εργασίας των αναιρεσίβλητων καταρτίστηκαν πριν την 18-4-2001 και μπορούσαν να προσλάβουν, ενιαία, κατά το χρόνο που εκτείνεται η ένδικη έννομη σχέση, το χαρακτήρα της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον αυτοί κάλυπταν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες του αναιρεσείοντος, καλυπτόμενες από διδακτικό και μόνο προσωπικό, ο δε καθορισμός του είδους των, ως συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εξακολουθητικά, δεν δικαιολογείται, αλλά τέθηκε προς καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των αναιρεσίβλητων μισθωτών.
Αριθμός 902/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β1' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ανδρέα Δουλγεράκη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένων του Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου Σπυρίδωνος Ζιάκα και της αρχαιοτέρας της συνθέσεως Αρεοπαγίτου Βαρβάρας Κριτσωτάκη), Νικόλαο Πάσσο, Νικόλαο Τρούσα, Δημήτριο Κόμη και Αγγελική Αλειφεροπούλου, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 2 Απριλίου 2013, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:
Του αναιρεσείοντος - υπέρ ου η πρόσθετη παρέμβαση: ΝΠΔΔ με την επωνυμία "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ", που εδρεύει στο δ.δ. Αντικαλάμου του Δήμου Καλαμάτας και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Ευθυμία Παναταζοπούλου.
Των αναιρεσιβλήτων - καθ' ων η πρόσθετη παρέμβαση: 1) Γ. Γ. του Η., κατοίκου …, 2) Δ. Κ. του Γ., κατοίκου …, 3) ’. Δ. του Ν., κατοίκου …, 4) Α. Κ. του Α., κατοίκου ... 5) Σ. Κ. του Ν., κατοίκου …, 6) Φ. Κ. του Ι., κατοίκου …, 7) Γ. Ξ. του Ι., κατοίκου ... 8) Δ. Τ. του Γ., κατοίκου …, 9) Σ. Σ. του Σ., κατοίκου ... 10) Κ. Π. του Α., συζ. Ι. Β., κατοίκου … και 11) Ν. Χ. του Ι., κατοίκου …, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Νικόλαο Γαβαλά με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ. Του προσθέτως παρεμβαίνοντος: Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Γεώργιο Σινάνη, Πάρεδρο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 28-11-2005 αγωγή των ήδη αναιρεσιβλήτων και άλλων προσώπων, που δεν είναι διάδικοι στην παρούσα δίκη, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας και συνεκδικάστηκε με την από 17-2-2006 ανακοίνωση δίκης και προσεπίκληση για παρέμβαση του ήδη αναιρεσείοντος. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 177/2006 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 54/2012 του Εφετείου Καλαμάτας. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί το αναιρεσείον με την από 2-11-2012 αίτησή του και το Ελληνικό Δημόσιο με την από 27-3-2013 πρόσθετη παρέμβασή του.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Ανδρέας Δουλγεράκης διάβασε την από 21-3-2013 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης.
Οι πληρεξούσιοι του αναιρεσείοντος και του προσθέτως παρεμβαίνοντος ζήτησαν την παραδοχή της αίτησης και της πρόσθετης παρέμβασης και την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η α) από 2-11-2012 αίτηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Τ.Ε.Ι.) Καλαμάτας", για αναίρεση της 54/2012 απόφασης του Εφετείου Καλαμάτας και β) από 27-3-2013 πρόσθετη, υπέρ του αναιρεσείοντος, παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου, που νόμιμα και παραδεκτά ασκήθηκε, για πρώτη φορά ενώπιον του Αρείου Πάγου, με δικόγραφο που επιδόθηκε στους διαδίκους (άρθρ. 80, 81 παρ. 1 ΚΠολΔ), πρέπει να ενωθούν και συνεκδικαστούν, λόγω της μεταξύ τους συνάφειας και προκειμένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή της δίκης και να μειωθούν τα έξοδα αυτής (άρθρ. 573 παρ. 1, 31, 246 ΚΠολΔ). Το επικαλούμενο από το παρεμβαίνον έννομο συμφέρον είναι πρόδηλο, αφού το αναιρεσείον τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους και χρηματοδοτείται από το παρεμβαίνον, που έχει επιπλέον την ευθύνη και τη γενικότερη μέριμνα για την αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών, με προσαρμογή τους στις εκάστοτε επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις (άρθρα 68 ΚΠολΔ, 13 Ν. 1403/1983, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρ. 5 παρ. 11 Ν. 2916/2001, 1 παρ. 1 Ν. 1238/1982 όπως ισχύει, άρθρο 1 Ν. 4009/2011). Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθ. 94 § 1, 96 §§ 1 και 2 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθ. 7 § 2 ν. 3994/2011) και 104 ΚΠολΔ προκύπτει ότι (α) στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν την υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο (β) η πληρεξουσιότητα παρέχεται, είτε με συμβολαιογραφική πράξη, είτε με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, είτε με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή εκείνου που παρέχει την πληρεξουσιότητα βεβαιώνεται από δημόσια, δημοτική ή άλλη αρχή, μπορεί δε να αφορά ορισμένες ή όλες τις δίκες εκείνου που την παρέχει (γ) για τις προπαρασκευαστικές πράξεις και τις κλήσεις έως τη συζήτηση στο ακροατήριο θεωρείται ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα, ενώ για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και αν αυτή δεν υπάρχει, κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις ακόμη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουμένως (δ) εάν ο διάδικος δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο, όπου είναι υποχρεωτική η παράστασή του, ή παρίσταται με δικηγόρο και δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας αυτού, η οποία απαιτείται κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και την οποία αυτεπάγγελτα ερευνά το δικαστήριο, ο διάδικος αυτός θεωρείται δικονομικά απών. Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 305, 440, 438 και 104 ΚΠολΔ, προκύπτει, ότι από την υπάρχουσα αναφορά στο προεισαγωγικό τμήμα της δικαστικής απόφασης, ότι για κάποιο από τους διαδίκους παραστάθηκε ο αναφερόμενος σε αυτή πληρεξούσιος δικηγόρος του, και τη βεβαίωση στο κύριο σώμα της απόφασης, ότι το δικαστήριο δίκασε κατ` αντιμωλία των διαδίκων, υπάρχει πλήρης απόδειξη για το διορισμό του εν λόγω δικηγόρου, κατά το άρθρο 96 ΚΠολΔ, ως δικαστικού πληρεξουσίου του διαδίκου που εκπροσωπήθηκε, δεδομένου ότι η συνδρομή του στοιχείου της δικαστικής πληρεξουσιότητας είναι γεγονός, την αλήθεια του οποίου όφειλε το δικαστήριο να εξετάσει αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με το άρθρο 104 ΚΠολΔ. Εξάλλου, κατά μεν το άρθρο 438 ΚΠολΔ, τα δημόσια έγγραφα έχουν αυξημένη αποδεικτική δύναμη και παράγουν πλήρη απόδειξη για όλους ως προς όσα βεβαιώνονται στο έγγραφο, ότι έγιναν από το πρόσωπο που συνέταξε το έγγραφο ή ότι έγιναν ενώπιόν του, εφόσον προέρχονται από πρόσωπο που είναι καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο να κάνει αυτή τη βεβαίωση, οπότε επιτρέπεται ανταπόδειξη μόνο με προσβολή του εγγράφου ως πλαστού, κατά δε το άρθρ. 449 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, αντίγραφα των οποίων η ακρίβεια βεβαιώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο έχουν αποδεικτική δύναμη ίση με το πρωτότυπο. Τέλος, κατά το άρθρο 10 παρ. 3 εδ. δ' του ν. 1758/1988, περί Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, ο γραμματέας του δικαστηρίου εκδίδει τα απόγραφα και αντίγραφα, τα πιστοποιητικά και αποσπάσματα, τηρεί και ενημερώνει τα βιβλία και φυλάσσει τα αρχεία και τα άλλα αντικείμενα του δικαστηρίου. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται, ότι το αντίγραφο δικαστικής απόφασης, που εκδίδει ο αρμόδιος δικαστικός υπάλληλος του οικείου δικαστηρίου, που εξέδωσε την απόφαση, εφόσον βεβαιώνεται η ακρίβειά του από αυτόν, έχει ισχύ επισήμου αντιγράφου και δεν είναι δυνατή η αμφισβήτηση της βεβαίωσης περί της ακριβείας του, εκτός αν προσβληθεί, κατά το άρθρο 438 ΚΠολΔ, ως πλαστό. Στην προκείμενη περίπτωση, από την επισκόπηση των κατωτέρω διαδικαστικών εγγράφων, προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την ένδικη αίτηση αναίρεσης πλήττεται η 54/2012 απόφαση του Εφετείου Καλαμάτας, με την οποία έγινε δεκτή η έφεση των αναιρεσίβλητων. Από το ακριβές αντίγραφο της αναιρεσιβαλλομένης απόφασης, το οποίο εκδόθηκε από τη γραμματέα του Εφετείου Καλαμάτας Γ. Π., στις 2-11-2012, από το επίσημο που βρίσκεται στο ανωτέρω Εφετείο και ειδικότερα από την υπάρχουσα αναφορά στο προεισαγωγικό τμήμα της δικαστικής απόφασης, ότι οι εκκαλούντες (ήδη αναιρεσίβλητοι) παραστάθηκαν ενώπιον του Εφετείου κατά την εκδίκαση της έφεσής των, διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Αναστασίου Ορφανού και τη βεβαίωση στο κύριο σώμα της απόφασης, ότι το δικαστήριο δίκασε κατ` αντιμωλία των διαδίκων, υπάρχει πλήρης απόδειξη για το διορισμό του εν λόγω δικηγόρου, κατά το άρθρο 96 ΚΠολΔ, ως δικαστικού πληρεξουσίου των αναιρεσίβλητων, που εκπροσωπήθηκαν, δεδομένου ότι η συνδρομή του στοιχείου της δικαστικής πληρεξουσιότητας είναι γεγονός, την αλήθεια του οποίου όφειλε το δικαστήριο να εξετάσει, αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με το άρθρο 104 ΚΠολΔ. Το αναιρεσείον, με τον πρώτο λόγο της αναίρεσης, κατ' εκτίμηση του περιεχομένου του, αληθώς από τους αρ. 14 (και όχι από τον αρ. 1 όπως, εσφαλμένα, αυτό επικαλείται) και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, προβάλλει ότι το Εφετείο, παρά το νόμο, δεν κήρυξε απαράδεκτη, για έλλειψη πληρεξουσιότητας στο πρόσωπο του παραπάνω δικηγόρου, την παράσταση, ενώπιόν του, των αναιρεσίβλητων και την έφεση, με αντιφατικές δε και εσφαλμένες αιτιολογίες απέρριψε την ένστασή του, περί έλλειψης πληρεξουσιότητας. Το αντίγραφο, όμως, της αναιρεσιβαλλομένης δικαστικής απόφασης, που εξέδωσε η παραπάνω αρμόδια γραμματέας του Δικαστηρίου, έχει ισχύ επίσημου αντιγράφου, αφού βεβαιώνεται η ακρίβειά του από αυτήν, και δεν είναι δυνατή η αμφισβήτηση της βεβαίωσης περί της ακρίβειάς του, ειδικά, ως προς το διορισμό του εν λόγω δικηγόρου, κατά το άρθρο 96 ΚΠολΔ, ως δικαστικού πληρεξουσίου των αναιρεσίβλητων, παρά μόνο με την προσβολή του, κατά το άρθρο 438 ΚΠολΔ, ως πλαστού, πράγμα που δεν πράττει το αναιρεσείον. Επομένως, ο παραπάνω λόγος είναι απαράδεκτος. Από το συνδυασ΅ό των διατάξεων των άρθρων 648, 649, 669, 672 ΑΚ προκύπτει, ότι σύ΅βαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει, όταν οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν συμφωνήσει ορισμένη διάρκεια για την παροχή της εργασίας, ούτε η χρονική αυτή διάρκεια συνάγεται από το είδος και το σκοπό της εργασίας. Αντίθετα, η σύ΅βαση εργασίας είναι ορισ΅ένου χρόνου όταν συνομολογείται η διάρκεια αυτής ΅έχρις ορισ΅ένου χρονικού ση΅είου ή ΅έχρις την επέλευση ορισ΅ένου μέλλοντος και βεβαίου γεγονότος ή την εκτέλεση ορισμένου έργου, ΅ετά την περάτωση του οποίου ή την επέλευση του βεβαίου γεγονότος ή του χρονικού ση΅είου, παύει να ισχύει αυτοδικαίως. Επο΅ένως, η διάρκεια της σύ΅βασης εργασίας ορισ΅ένου χρόνου είναι σαφώς καθορισμένη, είτε γιατί συμφωνήθηκε, ρητά ή σιωπηρά, είτε γιατί προκύπτει από το είδος και το σκοπό της σύμβασης εργασίας. Χαρακτηριστικό της σύ΅βασης εργασίας ορισ΅ένου χρόνου είναι ότι τα ΅έρη γνωρίζουν επακριβώς το χρονικό ση΅είο της λήξης της. Η σύ΅βαση αυτή παύει αυτοδικαίως, σύ΅φωνα ΅ε το άρθ. 669 § 1 ΑΚ, όταν λήξει ο χρόνος για τον οποίο συνομολογήθηκε, χωρίς να χρειάζεται καταγγελία της και καταβολή αποζημίωσης. Εξάλλου, ο χαρακτηρισμός μιας σχέσης ως σύμβασης έργου ή εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου δεν εξαρτάται από το χαρακτηρισμό που δίνουν σ' αυτήν οι δικαιοπρακτούντες ή ο νόμος, διότι ο χαρακτηρισμός αυτός, ως κατ' εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας, όπως οριοθετείται από τις διατάξεις των άρθ. 26 § 3 και 87 § 2 του Συντάγματος, ανήκει στο δικαστήριο, το οποίο, αξιολογώντας τα πραγματικά περιστατικά που εκτίθενται στο δικόγραφο της αγωγής και εφόσον στη συνέχεια προκύψουν και κατά την αποδεικτική διαδικασία, προσδίδει τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό στη σύμβαση, κρίση η οποία στη συνέχεια ελέγχεται αναιρετικά στα πλαίσια της διάταξης του άρθ. 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ. Η δυνατότητα του ορθού χαρακτηρισμού από το δικαστήριο της έννομης σχέσης ως σύμβασης έργου ή εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου δεν αποκλείεται στις εργασιακές σχέσεις του δημόσιου (και του ευρύτερου δημόσιου) τομέα (Ολ.ΑΠ 18/2006). Περαιτέρω, η Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28-6-1999 (που δημοσιεύθηκε την 10-7-1999 στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και άρχισε να ισχύει από 10-7-2001) έχει ως σκοπό την αποτροπή της κατάχρησης σύναψης διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με τη λήψη από τα κράτη μέλη, όταν δεν υπάρχουν ισοδύναμα μέτρα για την πρόληψη των καταχρήσεων, συγκεκριμένων μέτρων προσαρμογής (ρήτρα 5 του παραρτήματος αυτής), η Οδηγία δε αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τα ΠΔ 81/2003 και 164/2004, που εφαρμόζεται στους εργαζομένους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα, η ισχύς των οποίων άρχισε από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την 2-4-2003 και 19-7-2004, αντίστοιχα. Ανεξάρτητα από την Οδηγία αυτή, στην ελληνική έννομη τάξη η διασφάλιση των εργαζομένων από την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους, με την προσχηματική επιλογή της σύμβασης έργου ή εργασίας ορισμένου αντί αορίστου χρόνου, αντιμετωπιζόταν ΅ε το άρθ. 8 § 3 ν. 2112/1920 (σε συνδυασ΅ό ΅ε τα άρθ. 281, 671 ΑΚ, 25 §§ 1 και 3 του Συντάγματος), το οποίο εφαρ΅όζεται σε όλες τις περιπτώσεις συ΅βάσεων ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα αν έχουν συναφθεί στον ιδιωτικό ή δημόσιο το΅έα, και ορίζει ότι οι διατάξεις του νό΅ου αυτού εφαρμόζονται και επί συμβάσεων εργασίας ΅ε ορισμένη χρονική διάρκεια, αν ο καθορισμός της διάρκειας αυτής δεν δικαιολογείται από τη φύση της σύμβασης, αλλά τέθηκε σκόπι΅α προς καταστρατήγηση των διατάξεων του ίδιου νόμου, περί υποχρεωτικής καταγγελίας της υπαλληλικής σύμβασης. Η διάταξη αυτή αξιοποιήθηκε, γενικότερα, για τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό των συμβάσεων εργασίας ως ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας, ΅ε πληρέστερη μάλιστα προστασία έναντι εκείνης της μεταγενέστερης ως άνω κοινοτικής Οδηγίας, εφόσον πρόκειται για διαδοχικές συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισ΅ένου χρόνου, που καλύπτουν πραγματικά πάγιες και όχι πρόσκαιρες ή απρόβλεπτες ανάγκες της υπηρεσίας, και τούτο διότι ο ορθός νο΅ικός χαρακτηρισ΅ός ορισμένης σχέσης, κατά την προαναφερθείσα έννοια, και δη της σύ΅βασης έργου ή εργασίας, ως ορισ΅ένου ή αορίστου χρόνου, αποτελεί κατεξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας των δικαστηρίων, ανεξάρτητα από τον εκ του νό΅ου χαρακτηρισ΅ό της συ΅βατικής σχέσης ως ορισ΅ένου χρόνου (ΑΕΔ 3/3001, Ολ.ΑΠ 6/2001, 7 και 8/2011), χωρίς παράλληλα ο ορθός αυτός νο΅ικός χαρακτηρισ΅ός εκ ΅έρους του δικαστηρίου, όταν συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις των καλυπτομένων αναγκών, να συνιστά ανεπίτρεπτη "μετατροπή" του ισχύοντος νο΅ικού καθεστώτος απασχόλησης από ορισ΅ένου χρόνου σε αόριστου (Ολ.ΑΠ 18/2006). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 19 παρ. 1 α' και 1 β' του Ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 3 του ν. 2916/2001, για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των ΤΕΙ ΅πορεί να προσλαμβάνεται εκπαιδευτικό προσωπικό ΅ε σύ΅βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισ΅ένου χρόνου, η οποία ΅πορεί να διαρκεί ΅έχρι ένα ακαδημαϊκό έτος και να ανανεώνεται ΅έχρι δύο ακό΅η ακαδημαϊκά έτη. Η ενδεχόμενη απασχόληση του προσωπικού αυτού για ένα ή περισσότερα εξά΅ηνα στο ίδιο ή άλλο ΤΕΙ σε κα΅ιά περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίω΅α μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα δικαιώ΅ατα, που δεν προβλέπονται από το νό΅ο αυτό, έναντι του ΤΕΙ ή του Δη΅οσίου. Συνάγεται, περαιτέρω, από τα προαναφερθέντα, ότι επί διαδοχικών συ΅βάσεων έργου ή εργασίας ορισ΅ένου χρόνου, που καταρτίσθηκαν με το Δημόσιο κ.λπ. πριν από την έναρξη ισχύος 1) της ως άνω Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, 2) των παραγράφων 7 και 8 του άρθ. 103 του Συντάγματος, που προστέθηκαν κατά την αναθεώρηση του έτους 2001, ισχύουν από 18-4-2001 και απαγορεύουν την, ακόμη και από το νόμο, μονιμοποίηση του προσλαμβανομένου ως άνω προσωπικού ή τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου ακόμη και σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δημοσίου και 3) των άρθ. 5 και 11 του ΠΔ 164/2004, που άρχισε να ισχύει από 19-7-2004 και διαγράφει τις προϋποθέσεις μετατροπής των, κατά την έναρξη της ισχύος του, ενεργών συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, συνεχίζονται δε και είναι ενεργές κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος τους και μετά ταύτα και καλύπτουν κατά τη φύση τους πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δεν εφαρμόζονται οι ως άνω διατάξεις, διότι αυτές (συμβάσεις έργου ή εργασίας) είχαν προσλάβει ήδη κατά το χρόνο που εκτείνεται η έννομη σχέση και το αντικείμενό της, δηλ. και πριν την έναρξη ισχύος των ως άνω συνταγματικών και άλλων διατάξεων, το χαρακτήρα της σύμβασης αορίστου χρόνου, κατ' ορθό νομικό χαρακτηρισμό, παρά την τυχόν απαγόρευση από το νόμο της σύναψής τους ως τέτοιων (αορίστου χρόνου), τον οποίο διατηρούν και μετά ταύτα, δηλ. και μετά την έναρξη ισχύος των πιο πάνω διατάξεων, ως ενιαίες πλέον συμβάσεις αορίστου χρόνου (Ολ.ΑΠ 7 και 8/2011). Ενόψει όλων των ανωτέρω, αν η πρόσληψη του προσωπικού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας (ΤΕΙ και ήδη ΑΤΕΙ-Κ)" με διαδοχικές συμβάσεις, διαρκώς ανανεού΅ενες, που καταρτίστηκαν πριν την ισχύ των ως άνω συνταγματικών και άλλων διατάξεων, έγινε προσχηματικά, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στην πραγματικότητα όμως για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, η άσκηση του διευθυντικού αυτού δικαιώματος, ως εργοδότη, εκ μέρους των οργάνων του γίνεται προς καταστρατήγηση των από το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2112/1920 δικαιωμάτων των εργαζομένων, που απορρέουν από τις διατάξεις για την υποχρεωτική καταγγελία της υπαλληλικής σύμβασης (με την έννοιά τους που προαναφέρθηκαν), κατά προφανή υπέρβαση από μέρους του εργοδότη των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του διευθυντικού αυτού δικαιώματος και ως εκ τούτου είναι καταχρηστική (άρθρο 281 ΑΚ), ακόμη και αν, κατά την πρόσληψη ή την κατάρτιση των συ΅βάσεων, παραβιάσθηκαν οι διατάξεις τις κείμενης νο΅οθεσίας, που διέπει την πρόσληψη ή την κατάρτιση της σύμβασης, των ΠΥΣ 236/94 και 55/98, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 και του άρθρου 19 παρ. 1 α' και 1 β' του Ν. 1404/1983. Στην προκειμένη περίπτωση το Εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, δέχθηκε τα παρακάτω, κρίσιμα για την έρευνα των λόγων αναίρεσης, πραγματικά περιστατικά: 1) Ο ενάγων Γ. Γ. προσελήφθη ως έκτακτο μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού στη βαθμίδα του επιστημονικού και εργαστηριακού συνεργάτη, των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΑΤΕΙ Καλαμάτας, με ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, ως ακολούθως: Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998, από 22-9-1997 έως 16-2-1998, από 4-3-1998 έως 15-3-1998 και από 16-3-1998 έως 3-7-1998, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί έξι διδακτικές ώρες και του εαρινού επί δώδεκα διδακτικές ώρες την εβδομάδα για τα εργαστηριακά μαθήματα Εδαφολογία, Λαχανοκομία Ι και Ειδική Γεωργία
ΙΙ και τα θεωρητικά μαθήματα Ανθοκομία και Γενική Γεωργία στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999, από 13-10-1998 έως 19-2-1999 και από 23-2-1999 έως 2-7-1999, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί πέντε διδακτικές ώρες και του εαρινού εξαμήνου επί εννέα διδακτικές ώρες την εβδομάδα για τα εργαστηριακά μαθήματα Βοτανική Ι και
ΙΙ και Λαχανοκομία Ι στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000, από 20-9-1999 έως 1-3-2000 και 2-3-2000 έως 3-7-2000, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, επί δέκα τέσσερις διδακτικές ώρες την εβδομάδα για τα εργαστηριακά μαθήματα Βοτανική Ι και
ΙΙ στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, από 24-9-2001 έως 22-2-2002 και 25-2-2002 έως 2-7-2002, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, επί δώδεκα διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα για τα εργαστηριακά ΅αθή΅ατα Βοτανική Ι και
ΙΙ στο Τ΅ή΅α Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγο΅ένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, από 23-9-2002 έως 14-2-2003 και 24-2-2003 έως 30-6-2003, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χει΅ερινού και του εαρινού εξα΅ήνου, επί δέκα πέντε διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα για το εργαστηριακό και θεωρητικό ΅άθη΅α Μετασυλλ. Χειρ. Σπορ. Σποράς και τα εργαστηριακά ΅αθή΅ατα Βοτανική Ι και
ΙΙ στα Τ΅ή΅ατα Φυτικής Παραγωγής και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγο΅ένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, από 22-9-2003 έως 16-2-2004 και 1-3-2004 έως 2-7-2004, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χει΅ερινού και του εαρινού εξα΅ήνου, επί δέκα πέντε διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα για το εργαστηριακό και θεωρητικό ΅άθη΅α Μετασυλλ. Χειρ. Σπορ. Σποράς και Συστη΅ατική Βοτανική και το εργαστηριακό ΅άθη΅α Φυσιολογία Φυτών στα Τ΅ή΅ατα Φυτικής Παραγωγής και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγο΅ένου. Για το ακαδη΅αϊκό έτος 2004-2005, από 11-10-2004 έως 22-2-2005 και 1-3-2004 έως 4-7-2005, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χει΅ερινού και του εαρινού εξα΅ήνου, επί δέκα πέντε διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα για τα εργαστηριακά και θεωρητικά ΅αθή΅ατα Μετασυλλ. Χειρ. Σπορ. Σποράς και Συστη΅ατική Βοτανική και το εργαστηριακό ΅άθη΅α Φυσιολογία Φυτών στα Τ΅ή΅ατα Φυτικής Παραγωγής και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. 2) Η ενάγουσα Δ. Κ. προσελήφθη ως έκτακτο μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού στη βαθμίδα του εργαστηριακού συνεργάτη, των τμημάτων Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, Φυτικής Παραγωγής και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΑΤΕΙ Καλαμάτας, με ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, ως ακολούθως: Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001, από 25-9-2000 έως 16-2-2001 και 27-2-2001 έως 29-6-2001, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, επί δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα για τα εργαστηριακά μαθήματα Κηποτεχνία -Αρχιτεκτονική Τοπίου στο Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, από 24-9-2001 έως 22-2-2002 και 25-2-2002 έως 2-7-2002, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, επί τέσσερις διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για τα εργαστηριακά μαθήματα Ανθοκομία και Κηποτεχνία -Αρχιτεκτονική Τοπίου στα Τμήματα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, από 23-9-2002 έως 14-2-2003 και 24-2-2003 έως 1-7-2003, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί οκτώ διδακτικές ώρες και του εαρινού επί έξι διδακτικές ώρες την εβδομάδα για τα εργαστηριακά μαθήματα Ανθοκομία, Κηποτεχνία - Αρχιτεκτονική Τοπίου, Εισαγωγή στη Φυτοτεχνία στα Τμήματα ΤΕΓΕΠ και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, από 22-9-2003 έως 16-2-2004 και 1-3-2004 έως 2-7-2004, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, επί δέκα διδακτικές ώρες την εβδομάδα για τα εργαστηριακά μαθήματα Καλλωπιστικά Φυτά και Ανθοκομία Ι στα Τμήματα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, από 11-10-2004 έως 2-7-2005, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου επί δέκα τρεις διδακτικές ώρες και του εαρινού επί δεκαπέντε διδακτικές ώρες την εβδομάδα για τα εργαστηριακά μαθήματα Εισαγωγή στη Φυτοτεχνολογία, Ανθοκομία IV, Κηποτεχνία - Αρχιτεκτονική Τοπίου και Εισαγωγή στη Φυτοτεχνία στο Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. 3) Ο ενάγων ’. Δ. προσελήφθη ως έκτακτο μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού στη βαθμίδα του επιστημονικού και εργαστηριακού συνεργάτη, των Τμημάτων Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, Φυτικής Παραγωγής και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΑΤΕΙ Καλαμάτας, με ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, ως ακολούθως: Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001, από 25-9-2000 έως 16-2-2001 και 27-2-2001 έως 29-6-2001, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, επί τέσσερις διδακτικές ώρες την εβδομάδα για το εργαστηριακό μάθημα Αρχές Μηχανολογίας - Γεωργικά Μηχανήματα στο Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας στη Σχολή Τεχνολογίας - Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, από 24-9-2001 έως 12-2-2002 και 25-2-2002 έως 2-7-2002, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, επί δώδεκα διδακτικές ώρες την εβδομάδα για τα εργαστηριακά μαθήματα Γεωργικά Μηχανήματα και Αρχές Μηχανολογίας - Γεωργικά Μηχανήματα στα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής και ΤΕΓΕΠ στη Σχολή Τεχνολογίας - Γεωπονίας του εναγομένου. Για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, από 23-9-2002 έως 14-2-2003 και από 24-2-2003 έως 1-7-2003, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, επί δέκα πέντε διδακτικές ώρες την εβδομάδα για τα εργαστηριακά μαθήματα Γεωργικά Μηχανήματα, Αρδεύσεις - Στραγγίσεις και Αρχές Μηχανολογίας - Γεωργικά Μηχανήματα στα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής, ΤΕΓΕΠ και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, στη Σχολή Τεχνολογίας - Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, από 22-9-2003 έως 16-2-2004, από 1-3-2004 έως 2-7-2004 και από 16-9-2004 έως 30-9-2004, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χει΅ερινού και του εαρινού εξα΅ήνου, επί δώδεκα διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα για τα εργαστηριακά ΅αθή΅ατα Γεωργικά Μηχανήματα και Αρδεύσεις - Στραγγίσεις στα Τ΅ή΅ατα Φυτικής Παραγωγής, ΤΕΓΕΠ και Θερ΅οκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκο΅ίας, στη Σχολή Τεχνολογίας - Γεωπονίας του εναγο΅ένου. Για το ακαδη΅αϊκό έτος 2004-2005, από 11-10-2004 έως 22-2-2005 και από 7-3-2004 έως 7-7-2005, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χει΅ερινού και του εαρινού εξα΅ήνου, επί δέκα πέντε διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα για τα εργαστηριακά ΅αθή΅ατα Γεωργικά Μηχανήματα και Αρχές Μηχανολογίας - Γεωργικά Μηχανήματα στα Τ΅ή΅ατα Φυτικής Παραγωγής, Θερ΅οκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκο΅ίας και ΤΕΓΕΠ, στη Σχολή Τεχνολογίας - Γεωπονίας του εναγο΅ένου. 4) Ο ενάγων Α. Κ. προσελήφθη ως έκτακτο ΅έλος εκπαιδευτικού προσωπικού στη βαθ΅ίδα του επιστη΅ονικού και εργαστηριακού συνεργάτη, των Τ΅η΅άτων ΤΕΓΕΠ και Θερ΅οκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκο΅ίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΑΤΕΙ Καλα΅άτας, ΅ε ανάθεση διδακτικού έργου ΅ε ωριαία αντιμισθία, ως ακολούθως: Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000 - 2001, από 5-10-2000 έως 16-2-2001 και από 27-2-2001 έως 29-6-2001, απασχολήθηκε δε κατά τη διάρκεια του χει΅ερινού εξα΅ήνου, για το διάστη΅α από 5-10-2000 έως 24-10-2000, επί δύο διδακτικές ώρες και για το διάστη΅α από 24-10-2000 έως 16-2-2001, επί τρεις διδακτικές ώρες και καθόλη τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, επί τέσσερις διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το εργαστηριακό μάθημα Φυσική, στο Τμήμα ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, από 24-9-2001 έως 22-2002 και από 25-2-2002 έως 2-7-2002, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί τρεις διδακτικές ώρες και του εαρινού, επί έξι διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για τα εργαστηριακά μαθήματα Φυσική και Χημεία - Βιοχημεία Γεωργικών Προϊόντων, στο Τμήμα ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, από 22-9-2003 έως 16-2-2004, από 1-3-2004 έως 2-7-2004 και από 16-9-2004 έως 30-9-2004, απασχολήθηκε δε κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, για το διάστημα από 22-9-2003 έως 2-12-2003, επί τέσσερις διδακτικές ώρες και για το διάστημα από 3-12-2003 έως 16-2-2004, επί οκτώ διδακτικές ώρες και του εαρινού εξαμήνου, επί οκτώ διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για τα εργαστηριακό μάθημα Φυσική, στο Τμήμα ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, από 11-10-2004 έως 22-2-2005 και από 7-3-2005 έως 4-7-2005, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί δώδεκα διδακτικές ώρες και του εαρινού, επί δέκα τέσσερις διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το μάθημα Αξιοποίηση Φυτικών Υπολειμμάτων (εργαστηριακό και θεωρία), καθώς και τα εργαστηριακά μαθήματα Γεωργική Χημεία, Γενική και Ανόργανη Χημεία, και Χημεία - Βιοχημεία Γεωργικών Προϊόντων, στα Τμήματα ΤΕΓΕΠ και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. 5) Ο ενάγων Σ. Κ. προσελήφθη ως έκτακτο μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού στη βαθμίδα του επιστημονικού και εργαστηριακού συνεργάτη, των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΑΤΕΙ Καλαμάτας, με ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, ως ακολούθως: Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998, από 22-9-1997 έως 16-2-1998 και από 23-2-1998 έως 3-2-1998, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, αλλά και του εαρινού, επί δώδεκα διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για τα εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα Κτηνοτροφικά Φυτά και Λαχανοκομία
ΙΙ, καθώς και το θεωρητικό μάθημα Λαχανοκομία IV, στα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999, από 22-9-1998 έως 19-2-1999 και από 23-2-1999 έως 2-7-1999, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί επτά διδακτικές ώρες και του εαρινού, επί εννέα διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το εργαστηριακό και θεωρητικό μάθημα Ειδική Γεωργία
ΙΙ, καθώς και το εργαστηριακό μάθημα Ειδική Γεωργία Ι, στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000, από 20-9-1999 έως 1-3-2000 και από 2-3-2000 έως 3-7-2000, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, αλλά και του εαρινού, επί ένδεκα διδακτικές ώρες την εβδομάδα για το εργαστηριακό και θεωρητικό μάθημα Ειδική Γεωργία
ΙΙ, το εργαστηριακό μάθημα Ειδική Γεωργία Ι και το θεωρητικό μάθημα Λαχανοκομία V, στο Τμήμα της Φυτικής Παραγωγής και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001, από 25-9-2000 έως 16-2-2001 και από 27-2-2001 έως 29-6-2001, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού αλλά και του εαρινού εξαμήνου, επί δώδεκα διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για τα εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα Ειδική Γεωργία
ΙΙ και IV στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, από 24-9-2001 έως 22-2-2002 και από 25-2-2002 έως 2-7-2002, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, αλλά και του εαρινού, επί δώδεκα διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για τα εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα Ειδική Γεωργία Ι και
ΙΙ, στα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, από 23-9-2002 έως 14-2-2003 και από 24-2-2003 έως 30-6-2003, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, αλλά και του εαρινού, επί δέκα τέσσερις διδακτικές ώρες την εβδομάδα για το εργαστηριακό και θεωρητικό μάθημα Ειδική Γεωργία
ΙΙ, καθώς και τα εργαστηριακά μαθήματα Ειδική Γεωργία Ι και IV, Χειμερινά Σιτηρά, Εαρινά Σιτηρά, Σολονώδη και Ψυχανθή και Γενική Γεωργία, στα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, από 22-9-2003 έως 16-2-2004 και από 1-3-2004 έως 2-7-2004, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, αλλά και του εαρινού, επί δέκα πέντε διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για τα θεωρητικά μαθήματα Γενική Γεωργία και Ειδική Γεωργία Ι και
ΙΙ, καθώς και το εργαστηριακό και θεωρητικό μάθημα Χειμερινά Σιτηρά, στα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, από 11-10-2004 έως 22-2-2005 και από 7-3-2005 έως 4-7-2005, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, αλλά και του εαρινού, επί δέκα πέντε διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το εργαστηριακό μάθημα Λαχανοκομία, καθώς και το εργαστηριακό και θεωρητικό μάθημα Χειμερινά Σιτηρά, στα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Επίσης, εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης και στο Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής του εναγομένου ΤΕΙ, κατά τους μήνες Μάιο και lούνιο του διδακτικού έτους 1998-1999 για 20 και 14 ώρες αντίστοιχα, κατά τα διδακτικά έτη 1999, 2000, για 36 ώρες κάθε έτος και κατά το διδακτικό έτος 2001 για 99 ώρες. 6) Ο ενάγων Φ. Κ. προσελήφθη ως έκτακτο μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού στη βαθμίδα του επιστημονικού και εργαστηριακού συνεργάτη, των Τμημάτων Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΑΤΕΙ Καλαμάτας, με ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, ως ακολούθως: Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000, από 20-9-1999 έως 1-3-2000 και από 2-3-2000 έως 3-7-2000, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, αλλά και του εαρινού, επί πέντε διδακτικές ώρες την εβδομάδα για το εργαστηριακό και θεωρητικό μάθημα Αρδεύσεις - Στραγγίσεις, στο Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001, από 25-9-2000 έως 16-2-2001 και από 27-2-2001 έως 29-6-2001, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί πέντε διδακτικές ώρες και του εαρινού εξαμήνου επί επτά διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το εργαστηριακό και θεωρητικό ΅άθη΅α Αρδεύσεις - Στραγγίσεις, στο Τ΅ή΅α Θερ΅οκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκο΅ίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγο΅ένου. Για το ακαδη΅αϊκό έτος 2001-2002, από 24-9-2001 έως 22-2-2002 και από 25-2-2002 έως 2-7-2002, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χει΅ερινού εξα΅ήνου, αλλά και του εαρινού, επί επτά διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα, για το εργαστηριακό και θεωρητικό ΅άθη΅α Αρδεύσεις - Στραγγίσεις, στο Τ΅ή΅α Θερ΅οκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκο΅ίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγο΅ένου. Για το ακαδη΅αϊκό έτος 2002-2003, από 23-9-2004 έως 14-2-2003 και από 24-2-2003 έως 1-7-2003, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χει΅ερινού εξα΅ήνου, επί δέκα τέσσερις διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα και του εαρινού επί οκτώ διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα, για το εργαστηριακό και θεωρητικό ΅άθη΅α Σχεδ. και Εξοπλ. Μονάδων Χειρ. και Επεξ. Φυτικών Προϊόντων και το εργαστηριακό ΅άθη΅α ΕΜ Θερμοκηπίων και Γεωργικά Μηχανήματα, στα Τ΅ή΅ατα Θερ΅οκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκο΅ίας και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγο΅ένου. Για το ακαδη΅αϊκό έτος 2003-2004, από 22-9-2003 έως 16-2-2004, από 1-3-2004 έως 2-7-2004 και από 16-9-2004 έως 30-9-2004, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χει΅ερινού εξα΅ήνου, αλλά και του εαρινού, επί δέκα πέντε διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα, για τα εργαστηριακά και θεωρητικά ΅αθή΅ατα Αρδεύσεις - Στραγγίσεις και Σχεδ. και Εξοπλ. Μονάδων Χειρ. και Επεξ. Φυτικών Προϊόντων και το εργαστηριακό μάθημα Εξοπλ. Λειτουργ. Auτoμ. Θερμοκηπίων, στα Τμήματα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, από 11-10-2004 έως 22-2-2005 και από 7-3-2005 έως 4-7-2005, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί ένδεκα διδακτικές ώρες και του εαρινού επί δέκα τρεις διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για τα εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα Αρδεύσεις -Στραγγίσεις και Σχεδ. και Εξοπλ. Μονάδων Χειρ. και Επεξ. Φυτικών Προϊόντων και το εργαστηριακό μάθημα Γεωργικά Μηχανήματα, στα Τμήματα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. 7) Ο ενάγων Γ. Ξ., προσελήφθη ως έκτακτο μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού στη βαθμίδα του επιστημονικού και εργαστηριακού συνεργάτη, των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΑΤΕΙ Καλαμάτας, με ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, ως ακολούθως: Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999, από 22-9-1998 έως 19-2-1999 και από 23-2-1999 έως 2-7-1999, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, αλλά και του εαρινού, επί δύο διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα, το εργαστηριακό ΅άθη΅α Αξιοποίηση Εδαφών, στο Τ΅ή΅α Θερ΅οκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκο΅ίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγο΅ένου. Για το ακαδη΅αϊκό έτος 1999-2000, από 20-9-1999 έως 1-3-2000 και από 2-3-2000 έως 3-7-2000, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χει΅ερινού εξα΅ήνου, επί τέσσερις διδακτικές ώρες και του εαρινού επί επτά διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα, για το εργαστηριακό και θεωρητικό μάθημα Φυλλοδιαγνωστική, στο Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδη΅αϊκό έτος 2000-2001, από 25-9-2000 έως 16-2-2001 και από 27-1-2001 έως 29-6-2001, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χει΅ερινού εξα΅ήνου, επί πέντε διδακτικές ώρες και του εαρινού, επί οκτώ διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα, για τα εργαστηριακά ΅αθή΅ατα Ειδική Γεωργία V και
ΙΙΙ και τα θεωρητικά ΅αθή΅ατα Φυλλοδιαγνωστική και Εδαφολογία, στα Τ΅ή΅ατα Θερ΅οκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκο΅ίας και Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγο΅ένου. Για το ακαδη΅αϊκό έτος 2001-2002, από 24-9-2001 έως 22-2-2002 και από 25-2-2002 έως 2-7-2002, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χει΅ερινού εξα΅ήνου, αλλά και του εαρινού, επί δώδεκα διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα, για το εργαστηριακό ΅άθη΅α Εδαφολογία, στα Τ΅ή΅ατα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, από 23-9-2002 έως 14-2-2003 και από 24-2-2003 έως 30-6-2003, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί δέκα πέντε διδακτικές ώρες και του εαρινού, επί δέκα τέσσερις διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για τα εργαστηριακά μαθήματα Εδαφολογία και Γενική Δενδροκομία, στα Τμήματα ΤΕΓΕΠ και Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, από 22-9-2003 έως 16-2-2004 και από 1-3-2004 έως 2-7-2004, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, αλλά και του εαρινού, επί δέκα τέσσερις διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το θεωρητικό και εργαστηριακό μάθημα Αγενές Πολ/κό Υλικό, τα θεωρητικά μαθήματα Βιομηχανικά Φυτά και Παραγωγή Αγενούς Πολ/κού Υλικού και το εργαστηριακό μάθημα Σολανώδη και Ψυχανθή, στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, από 11-10-2004 έως 22-2-2005 και από 7-3-2005 έως 4-7-2005, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, αλλά και του εαρινού εξαμήνου, επί δέκα πέντε διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το θεωρητικό μάθημα Βιομηχανικά Φυτά, τα εργαστηριακά μαθήματα Παραγωγή Αγενούς Πολ/κού Υλικού, Σολανώδη και Ψυχανθή και Εαρινά Σιτηρά και το θεωρητικό και εργαστηριακό μάθημα Γενική Γεωργία, στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Επίσης, εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης και στο Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής του εναγομένου ΤΕΙ, κατά τα διδακτικά έτη 2000 (14-1-2000 έως 14-4-2000), 2001 (24-9-2001 έως 24-12-2001 και 2002 (16-4-2002 έως 24-6-2002), για τρεις ώρες την εβδομάδα το έτος 2000, πέντε ( 5) ώρες την εβδομάδα το έτος 2001 και έξι ώρες την εβδομάδα το έτος 2002. 8) Ο ενάγων Δ. Τ. προσελήφθη ως έκτακτο μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού στη βαθμίδα του εργαστηριακού συνεργάτη, των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΑΤΕΙ Καλαμάτας, με ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, ως ακολούθως: Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001, από 25-9-2000 έως 16-2-2001 και από 27-2-2001 έως 29-6-2001, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί τέσσερις διδακτικές ώρες και του εαρινού επί δέκα πέντε διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για τα εργαστηριακά μαθήματα Αξιοποίηση Εδαφών, Εφαρμοσμένη Φυσιολογία, Γενική Δενδροκομία και Γενική Γεωργία, στα Τμήματα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, από 24-9-2001 έως 22-2-2002 και από 25-2-2002 έως 2-7-2002, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί δώδεκα διδακτικές ώρες και του εαρινού επί δέκα πέντε διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για τα εργαστηριακά μαθήματα Φυλλοδιαγνωστική, Εφαρμοσμένη Φυσιολογία, Γενική Γεωργία, Λαχανοκομία, Ειδική Δενδροκομία Ι στα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Ακόμη κατά το χρονικό διάστημα από 14-1-2002 έως 14-4-2002 απασχολήθηκε ως εργαστηριακός συνεργάτης στο Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής του Τ.Ε.Ι Καλαμάτας για έξι ώρες την εβδομάδα για το εργαστηριακό μάθημα Ειδική Λαχανοκομία. Για το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, από 23-9-2002 έως 11-11-2002 και από 12-11-2002 έως 1-7-2003, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί δώδεκα διδακτικές ώρες και του εαρινού επί δέκα πέντε διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για τα εργαστηριακά μαθήματα Ειδική Δενδροκομία Ι, Φυλλοδιαγνωστική, Εισαγωγή στη Φυτοτεχνολογία, Φυλλοβόλα Καρποφόρα Δένδρα στα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, από 22-9-2003 έως 16-2-2004, 1-3-2004 έως 2-7-2004 και από 16-9-2004 έως και 30-9-2004, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, αλλά και του εαρινού, επί έξι διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα, για το εργαστηριακό ΅άθη΅α Φυλλοδιαγνωστική, στο Τ΅ή΅α Θερ΅οκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκο΅ίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγο΅ένου. Για το ακαδη΅αϊκό έτος 2004-2005, από 11-10-2004 έως 4-7-2005, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χει΅ερινού εξα΅ήνου επί δέκα πέντε διδακτικές ώρες και του εαρινού επί δώδεκα διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα, για το εργαστηριακό ΅άθη΅α Φυλλοδιαγνωστική, στο Τ΅ή΅α Θερ΅οκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκο΅ίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγο΅ένου. 9) Ο ενάγων Σ. Σ. προσελήφθη ως έκτακτο ΅έλος εκπαιδευτικού προσωπικού στη βαθ΅ίδα του επιστη΅ονικού και εργαστηριακού συνεργάτη, των Τ΅η΅άτων Φυτικής Παραγωγής, Θερ΅οκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκο΅ίας και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΑΤΕΙ Καλα΅άτας, ΅ε ανάθεση διδακτικού έργου ΅ε ωριαία αντιμισθία, ως ακολούθως: Κατά το ακαδη΅αϊκό έτος 2000-2001, από 25-9-2000 έως 16-2-2001 και από 27-2-2001 έως 29-6-2001, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χει΅ερινού εξα΅ήνου, επί έξι διδακτικές ώρες και του εαρινού, επί δέκα πέντε διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα, για τα εργαστηριακά ΅αθή΅ατα Βοτανική Ι, Λιπασ΅ατολογία και Εδαφολογία, στα Τ΅ή΅ατα Φυτικής Παραγωγής και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, από 24-9-2001 έως 22-2-2002 και από 25-2-2002 έως 2-7-2002, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού, αλλά και του εαρινού εξαμήνου, επί δώδεκα διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για τα εργαστηριακά μαθήματα Εδαφολογία, Γενική Δενδροκομία, Γενική Γεωργία και Λαχανοκομία, στα Τμήματα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, από 23-9-2002 έως 14-2-2003 και από 24-2-2003 έως 30-6-2003, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί δέκα τέσσερις διδακτικές ώρες, αλλά και του εαρινού επί δέκα πέντε διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το εργαστηριακό μάθημα Εδαφολογία και τα θεωρητικά μαθήματα Ειδική Γεωργία Ι και Λιπασ΅ατολογία, στα Τμήματα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, από 22-9-2003 έως 16-2-2004 και από 1-3-2004 έως 2-7-2004, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, αλλά και του εαρινού, επί δέκα πέντε διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για τα εργαστηριακά μαθήματα Εδαφολογία και Εαρινά Σιτηρά, το θεωρητικό και εργαστηριακό μάθημα Φυλλοδιαγνωστική και το θεωρητικό μάθημα Λιπασ΅ατολογία, στα Τ΅ή΅ατα Φυτικής Παραγωγής και Θερ΅οκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκο΅ίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγο΅ένου. Για το ακαδη΅αϊκό έτος 2004-2005, από 11-10-2004 έως 22-2-2005 και από 7-3-2005 έως 4-7-2005, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χει΅ερινού εξα΅ήνου, αλλά και του εαρινού, επί δέκα πέντε διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα, για τα εργαστηριακά ΅αθή΅ατα Εδαφολογία και Εαρινά Σιτηρά, το θεωρητικό και εργαστηριακό ΅άθη΅α Φυλλοδιαγνωστική και το θεωρητικό ΅άθη΅α Λιπασ΅ατολογία, στα Τ΅ή΅ατα Φυτικής Παραγωγής και Θερ΅οκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκο΅ίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγο΅ένου. 10) Η ενάγουσα Κ. Π. προσελήφθη ως έκτακτο ΅έλος εκπαιδευτικού προσωπικού στη βαθ΅ίδα του έκτακτου Καθηγητή Εφαρμογών, ειδικότητας Γεωπόνου, ΅ε ελλιπή προσόντα για τα ακαδημαϊκά έτη 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 και 1995-1996, του Επιστη΅ονικού Συνεργάτη για τα ακαδημαϊκά έτη 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 και 2002-2003 και του Εργαστηριακού Συνεργάτη για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2004 και 2004-2005, του Τ΅ή΅ατος Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΑΤΕΙ Καλα΅άτας, ΅ε ανάθεση διδακτικού έργου ΅ε ωριαία αντιμισθία, ως ακολούθως: Κατά το ακαδη΅αϊκό έτος 1990-1991, από 1-10-1990 έως 1-3-1991 και από 4-3-1991 έως 5-7-1991, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί έξι διδακτικές ώρες και του εαρινού, επί τέσσερις διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για τα εργαστηριακά μαθήματα Γενική Δενδροκομία - Μονάδα Υπαίθριων Καλλιεργειών και Γενική Δενδροκομία - Ειδική Δενδροκομία, στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992, από 23-9-1991 έως 18-2-1992 και από 24-2-1992 έως 26-6-1992, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού, αλλά και του εαρινού εξαμήνου, επί επτά διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το εργαστηριακό και θεωρητικό μάθημα Γενική Δενδροκομία και το εργαστηριακό μάθημα Ειδική Δενδροκομία στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 1992-1993, από 21-9-1992 έως 17-9-1993 και από 22-2-1993 έως 28-6-1993, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το εργαστηριακό μάθημα Γενική Δενδροκομία και το θεωρητικό μάθημα Γεωργικές Βιομηχανίες, στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994, από 20-9-1993 έως 18-2-1994 και από 28-2-1994 έως 1-7-1994, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, αλλά και του εαρινού, επί οκτώ διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα, για το εργαστηριακό ΅άθη΅α Γενική Δενδροκομία και το θεωρητικό και εργαστηριακό ΅άθη΅α Γεωργικές Βιο΅ηχανίες, στο Τ΅ή΅α Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγο΅ένου. Για το ακαδη΅αϊκό έτος 1994-1995, από 19-9-1994 έως 17-2-1995 και από 27-2-1995 έως 30-6-1995, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χει΅ερινού εξα΅ήνου, αλλά και του εαρινού, επί έξι διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα, για το θεωρητικό και εργαστηριακό ΅άθη΅α Γεωργικές Βιο΅ηχανίες, στο Τ΅ή΅α Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγο΅ένου. Για το ακαδη΅αϊκό έτος 1995-1996, από 25-9-1995 έως 23-2-1996 και από 4-3-1996 έως 5-7-1996, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χει΅ερινού εξα΅ήνου, αλλά και του εαρινού, επί έξι διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα, για το θεωρητικό και εργαστηριακό ΅άθη΅α Γεωργικές Βιο΅ηχανίες, στο Τ΅ή΅α Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγο΅ένου. Για το ακαδη΅αϊκό έτος 1996-1997, από 4-10-1996 έως 23-2-1997 και από 24-2-1997 έως 1-7-1997, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χει΅ερινού εξα΅ήνου, αλλά και του εαρινού, επί οκτώ διδακτικές ώρες την εβδο΅άδα, για το θεωρητικό και εργαστηριακό ΅άθη΅α Γεωργικές Βιο΅ηχανίες και το θεωρητικό ΅άθη΅α Αγροτική Κοινωνιολογία, στο Τ΅ή΅α Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998, από 22-9-1997 έως 16-2-1998 και από 23-2-1998 έως 3-7-1998, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί εννέα διδακτικές ώρες και του εαρινού, επί δέκα διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το θεωρητικό και εργαστηριακό μάθημα Γεωργικές Βιομηχανίες και το θεωρητικό μάθημα Αγροτική Κοινωνιολογία, στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999, από 22-9-1998 έως 19-2-1999 και από 23-2-1999 έως 2-7-1999, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί έξι διδακτικές ώρες και του εαρινού, επί τρεις διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το θεωρητικό και εργαστηριακό μάθημα Γεωργικές Βιομηχανίες, στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000, από 22-9-1999 έως 1-3-2000 και από 1-3-2000 έως 3-7-2000, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί τρεις διδακτικές ώρες και του εαρινού, επί έξι διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το εργαστηριακό μάθημα Γεωργικές Βιομηχανίες, στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001, από 25-9-2000 έως 16-2-2001 και από 27-2-2001 έως 29-6-2001, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, αλλά και του εαρινού, επί έξι διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το εργαστηριακό και θεωρητικό μάθημα Γεωργικές Βιομηχανίες, στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, από 24-9-2001 έως 22-2-2002 και από 25-2-2002 έως 2-7-2002, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί έξι διδακτικές ώρες και του εαρινού, επί εννέα διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το εργαστηριακό και θεωρητικό μάθημα Γεωργικές Βιο΅ηχανίες στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, από 23-9-2002 έως 27-6-2003, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, αλλά και του εαρινού, επί πέντε διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το εργαστηριακό μάθημα Γεωργικές Βιομηχανίες, στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, από 16-9-2003 έως 2-7-2004, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί εννέα διδακτικές ώρες και του εαρινού επί ένδεκα διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το εργαστηριακό μάθημα Γεωργικές Βιομηχανίες, στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, από 11-10-2004 έως 4-7-2005, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί δύο διδακτικές ώρες και του εαρινού, επί τέσσερις διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το εργαστηριακό μάθημα Γεωργικές Βιομηχανίες, στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. 11) Ο ενάγων Ν. Χ. προσελήφθη ως έκτακτο μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών για τα ακαδημαϊκά έτη 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 και 1995-1996 και του Επιστημονικού και Εργαστηριακού Συνεργάτη για τα ακαδημαϊκά έτη 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 και 2003-2004, των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΑΤΕΙ Καλαμάτας, με ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, ως ακολούθως: Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1992-1993, από 21-9-1992 έως 17-2-1993 και από 22-2-1993 έως 28-6-1993, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επτά διδακτικές ώρες και του εαρινού επί δώδεκα διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για τα εργαστηριακά μαθήματα Βελτίωση Φυτών, Σποροπαραγωγή. Ειδική Γεωργία
ΙΙΙ, Φυλλοδιαγνωστική και Αρδεύσεις - Στραγγίσεις και το εργαστηριακό και θεωρητικό μάθημα Ειδική Δενδροκομία, στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994, από 20-9-1993 έως 18-2-1994 και από 28-2-1994 έως 1-7-1994, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, αλλά και του εαρινού, επί ένδεκα διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για τα εργαστηριακά μαθήματα Βελτίωση Φυτών, Αρδεύσεις - Στραγγίσεις, Γεωργικές Κατασκευές και Θερμοκηπιακές Κατασκευές, στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995, από 19-9-1994 έως 17-2-1995 και από 27-2-1995 έως 30-6-1995, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί δέκα επτά διδακτικές ώρες και του εαρινού, επί ένδεκα διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για τα εργαστηριακά μαθήματα Ειδική Γεωργία Ι,
ΙΙΙ, IV, Αρδεύσεις - Στραγγίσεις και Λαχανοκομία II, το εργαστηριακό και θεωρητικό μάθημα Λαχανοκομία III και τα θεωρητικά μαθήματα Λιπασ΅ατολογία και Γεωργικές Κατασκευές, στα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996, από 25-9-1995 έως 23-2-1996 και από 4-3-1996 έως 5-7-1996, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί δέκα τρεις διδακτικές ώρες και του εαρινού, επί ένδεκα διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για τα εργαστηριακά μαθήματα Ειδική Γεωργία Ι και II και τα θεωρητικά μαθήματα Λιπασ΅ατολογία και Γεωργικές Κατασκευές, στα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997, από 4-10-1996 έως 23-2-1997 και από 24-2-1997 έως 1-7-1997, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, αλλά και του εαρινού, επί οκτώ διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το εργαστηριακό και θεωρητικό μάθημα Ανθοκομία και το θεωρητικό μάθημα Λαχανοκομία
ΙΙ, στα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998, από 22-9-1997 έως 16-2-1998 και από 23-2-1998 έως 3-7-1998, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, αλλά και του εαρινού, επί δώδεκα διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα Λιπασ΅ατολογία, Θερμοκηπιακές Κατασκευές και Λαχανοκομία
ΙΙ και IV και τα εργαστηριακά μαθήματα Λιπασ΅ατολογία και Ανθοκομία, στα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999, από 22-9-1998 έως 19-2-1999 και από 23-2-1999 έως 2-7-1999, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, αλλά και του εαρινού, επί δώδεκα διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το εργαστηριακό και θεωρητικό μάθημα Λαχανοκομία
ΙΙ και τα εργαστηριακά μαθήματα Λιπασ΅ατολογία και Ανθοκομία, στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000, από 20-9-1999 έως 1-3-2000 και από 2-3-2000 έως 3-7-2000, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, επί δέκα τρεις διδακτικές ώρες και του εαρινού, επί ένδεκα διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το εργαστηριακό και θεωρητικό μάθημα Λαχανοκομία
ΙΙ και το εργαστηριακό μάθημα Ειδική Δενδροκομία, στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001, από 25-9-2000 έως 16~2-2001 και από 27-2-2001 έως 29-6-2001, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, αλλά και του εαρινού, επί δέκα διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το εργαστηριακό και θεωρητικό μάθημα Λαχανοκομία
ΙΙ και τα εργαστηριακά μαθήματα Ανθοκομία και Ειδική Δενδροκομία, στα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, από 24-9-2001 έως 22-2-2002 και από 25-2-2002 έως 2-7-2002, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, αλλά και του εαρινού, επί δώδεκα διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για τα εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα Ειδική Γεωργία V και Γενική Γεωργία και το θεωρητικό μάθημα Λαχανοκομία II, στα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, από 23-9-2002 έως 14-2-2003 και από 24-2-2003 έως 30-6-2003, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου επί δέκα πέντε διδακτικές ώρες και του εαρινού, επί δώδεκα διδακτικές ώρες την εβδομάδα, για το εργαστηριακό και θεωρητικό μάθημα Ειδική Γεωργία Ι και τα εργαστηριακά μαθήματα Γενική Γεωργία, Ειδική Δενδροκομία IV, Ανθοκομία
ΙΙ και Αειθαλή Καρποφόρα Δένδρα, στα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, από 22-9-2003 έως 16-2-2004 και από 1-3-2004 έως 2-7-2004, απασχολήθηκε δε καθόλη τη διάρκεια εαρινού εξαμήνου, επί δέκα τέσσερις ώρες την εβδομάδα, για τα εργαστηριακά μαθήματα Ειδική Γεωργία Ι, Φυλλοβόλα Καρποφόρα και Αειθαλή Καρποφόρα, στα τμήματα Φυτικής Παραγωγής και ΤΕΓΕΠ της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του εναγομένου. Οι ενάγοντες εξακολούθησαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006, δυνάμει προφορικών συμβάσεων. Επίσης, η εκπαιδευτική δραστηριότητά των περιελάμβανε, εκτός από τη διδασκαλία και τη συμμετοχή τους σε όλες τις εξεταστικές περιόδους, την εποπτεία των πτυχιακών εργασιών των σπουδαστών, και επίσης συνεισέφεραν στην κατάρτιση του προγράμματος σπουδών. Το εναγόμενο ισχυρίζεται ότι οι ανάγκες του είναι μεταβλητές και καθορίζονται από τον αριθμό των σπουδαστών, που δηλώνουν κάθε διδακτικό εξάμηνο τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, αλλά και από τον αριθμό των εισαγομένων - εγγραφόμενων σπουδαστών, ο οποίος είναι κυμαινόμενος ανά έτος, καθώς και τον αριθμό των μονίμων εκπαιδευτικών που διορίζονται. Όμως, όπως προκύπτει από τις σχετικές συμβάσεις εργασίας, τα προγράμματα σπουδών κάθε έτος επαναλήφθηκαν με τον ίδιο τρόπο και δεν προέκυψε λόγος να μην ανανεωθεί σύμβαση λόγω έλλειψης σπουδαστών. Οι παραπάνω δε ανάγκες δεν είναι ούτε απρόβλεπτες, ούτε προσωρινές, αλλά μόνιμες και διαρκείς, η δε εργασία που πρόσφεραν οι ενάγοντες σκόπευε στην ικανοποίηση συνεχών αναγκών του εναγομένου, στον τομέα όπου απασχολούνταν ο καθένας, οι οποίες, εξάλλου, δεν μπορούσαν να αντιμετωπισθούν από διδάσκοντες τακτικούς εκπαιδευτικούς, διότι αυτοί δεν επαρκούσαν. Εξάλλου, δεν μπορεί να γίνει λόγος για κάλυψη παροδικών και έκτακτων αναγκών του εναγομένου, δεδομένου ότι οι συμβάσεις των ανανεώνονται σταθερά με τέτοια συχνότητα και διάρκεια, από την οποία προκύπτει ότι πρόκειται για ανάγκες που συνδέονται με την ομαλή και κανονική λειτουργία του, η δε εργασία τους ήταν πλήρως ενταγμένη στην εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού του εναγομένου και εξυπηρετούσαν πάγιες, διαρκείς, τακτικές και προβλέψιμες ανάγκες του. Επίσης η ορισμένη διάρκεια των συμβάσεων δεν δικαιολογείται από τη φύση, ή το είδος, ή το σκοπό της εργασίας που παρείχαν, ούτε από τις συνθήκες λειτουργίας του εναγομένου, αλλά ούτε και από κάποιο άλλο αντικειμενικό λόγο. Αντιθέτως, προκύπτει ότι η ορισμένη χρονική διάρκεια των αλλεπάλληλων συμβάσεων έγινε με πρόθεση καταστρατήγησης των διατάξεων του ν. 2112/1920, με συνέπεια να καθίσταται άκυρος ο όρος αυτών, ως προς το χρονικό περιορισμό της διάρκειάς των και το σύνολο των διαδοχικών συμβάσεών τους με το εναγόμενο να συνιστά μία ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, για κάθε ενάγοντα, με έναρξη την ημερομηνία της αρχικής πρόσληψής του. Το εναγόμενο ισχυρίσθηκε ότι το ασκούμενο με την κρινόμενη αγωγή δικαίωμα των εναγόντων ασκείται καταχρηστικά, κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ για το λόγο κυρίως ότι γνωρίζουν αυτοί ότι οι ως άνω συμβάσεις εργασίας τους, δεν υπάγονται στις επικαλούμενες από αυτούς διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2112/1920, της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, των διατάξεων των Π.Δ. 81/2003 και 164/2004, ότι καλύπτουν τις εκάστοτε ανάγκες του εναγομένου και όχι πάγιες και διαρκείς ανάγκες αυτού, καθώς και ότι μετά την ισχύ του Ν. 3404/2005 με τον οποίο θεσπίσθηκε ως κατώτερος βαθμός πρόσβασης των υποψηφίων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα το 10, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των επιτυχόντων σπουδαστών και μάλιστα κινδυνεύει καθ' ολοκληρία η ύπαρξη του εναγομένου. Όμως, οι παραπάνω ενάγοντες εξυπηρετούσαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του, ενώ η ορισμένη χρονική διάρκεια των συμβάσεων, έγινε με πρόθεση καταστρατήγησης των διατάξεων του Ν. 2112/1920, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση έχουν εφαρμογή και δεν προέκυψε λόγος να μην ανανεωθεί σύμβαση λόγω έλλειψης σπουδαστών. Με τις παραδοχές αυτές, δέχθηκε ότι η αγωγή των αναιρεσίβλητων είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 648 επ., 671 και 281 Α.Κ. και αυτές του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 2112/1920, 25 παρ. 1 και 3 του Συντάγματος και ακολούθως, αφού εξαφάνισε την εκκαλούμενη απόφαση, δέχθηκε κατά ένα μέρος την αγωγή, και αναγνώρισε ότι καθένας από αυτούς συνδέεται με το αναιρεσείον, με ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, από την πρόσληψή του. Κρίνοντας, έτσι το Εφετείο, Α) δεν παραβίασε 1) με τη μη εφαρμογή τους, τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 4, 22, 103 παρ. 2 του Συντάγματος, 21 ν. 2190/1994, 19 παρ. 1 α', 1 β' και 11 β' του Ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 3 του ν. 2916/2001, 1 και 2 του π.δ. 163/2002, αφού δεν ήταν εφαρμοστέες και 2) με την εφαρμογή τους, τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 3 του Ν. 2112/1920 και 281, 671 του Α.Κ. και 25 παρ. 1 και 3 του Συντάγματος, οι οποίες ήταν εφαρμοστέες και Β) Διέλαβε στην απόφασή του σαφείς, πλήρεις και δίχως αντιφάσεις αιτιολογίες, οι οποίες στηρίζουν επαρκώς το αποδεικτικό πόρισμά του και καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχό της, ως προς την ορθή εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων που εφαρμόστηκαν, διότι οι επίμαχες διαδοχικές σχέσεις εργασίας των αναιρεσίβλητων αυτών, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, καταρτίστηκαν πριν την 18-4-2001, και μπορούσαν να προσλάβουν, ενιαία, κατά το χρόνο που εκτείνεται η ένδικη έννομη σχέση και το αντικείμενό της, το χαρακτήρα της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, κατ' ορθό νομικό χαρακτηρισμό, εφόσον, σύμφωνα με τις παραδοχές της απόφασης, από τη φύση τους κάλυπταν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες του αναιρεσείοντος, ο δε καθορισμός του είδους των, ως συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εξακολουθητικά, δεν δικαιολογείται από τη φύση τους, αλλά τέθηκε προς καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των αναιρεσίβλητων μισθωτών από τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και κατά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος του αναιρεσείοντος, να ρυθμίζει τη διάρκεια εργασίας τους, και ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις της 1999/70 Οδηγίας και των παρ. 7 και 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος, οι οποίες δεν έχουν στην προκειμένη περίπτωση εφαρμογή. Επο΅ένως, ο, περί του αντιθέτου, από τον αριθ. 1 και 19 του άρθρου 559 KΠολΔ, δεύτερος, λόγος αναίρεσης, κατά το τμήμα του, ΅ε τα στοιχεία Α, Β, Ε και Ζ, με το οποίο αποδίδονται στο Εφετείο οι σχετικές πλημμέλειες, είναι αβάσιμος. Περαιτέρω, ο ίδιος λόγος, κατά το 1) από τον αρ. 8, μέρος του, με το οποίο προβάλλεται ότι το Εφετείο δεν έλαβε υπόψη του τους ουσιώδεις ισχυρισμούς του αναιρεσείοντος, ότι α) δεν είναι δυνατή η μετατροπή των επίδικων συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, β) οι ενάγοντες δεν κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, γ) η άσκηση της αγωγής ήταν καταχρηστική, δ) τα όργανά του εφάρμοζαν αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, ε) υπάρχει αδυναμία υλοποίησης της απόφασης για μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και στ) δεν υπάρχει κατηγορία εκτάκτων μελών του Ε.Π. των ΤΕΙ, κατά μεν τα με στοιχ. α, β, δ, ε, στ, είναι απαράδεκτος, διότι τα πραγματικά περιστατικά που αυτό επικαλείται δεν θεμελιώνουν αυτοτελείς ουσιώδεις ισχυρισμούς, αλλά αρνητικούς της αγωγής, κατά δε το με στοιχ. γ, είναι αβάσιμος, διότι το Εφετείο έλαβε υπόψη του αυτόν και τον απέρριψε. 2) Κατά το, από τον αρ. 11, μέρος του, ότι το Εφετείο δεν έλαβε υπόψη του τις προσκομισθείσες αποφάσεις του Αρείου Πάγου, του ΣΤΕ, του Ελ. Συν. και του ΑΣΕΠ, με τις οποίες κρίθηκε, σε άλλες περιπτώσεις, ότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 2112/1920 στην κατηγορία των συνεργατών του, είναι απαράδεκτος, διότι οι αποφάσεις αυτές δεν αποτελούν έγγραφα με αποδεικτικό περιεχόμενο. 3) Κατά το από τον αρ. 10 μέρος του είναι απαράδεκτος, διότι γίνεται επίκληση μόνο της διάταξης αυτής, δίχως να προσδιορίζεται ειδικότερα η σχετική πλημμέλεια. 4) Κατά το με στοιχ. Δ τμήμα του, με το οποίο προβάλλεται η πλημμέλεια από τον αρ. 17 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, είναι αβάσιμος διότι, όπως προκύπτει από το περιεχόμενό της, η απόφαση δεν περιέχει αντιφατικές διατάξεις. 5) Κατά το, από τον αρ. 19, με στοιχείο ΣΤ μέρος του, είναι απαράδεκτος, διότι, με την επίκληση, ότι εσφαλμένως το Εφετείο δέχθηκε ότι, εκτός από την απασχόλησή τους σε διδακτικό έργο, οι αναιρεσείοντες παρείχαν και άλλες υπηρεσίες, πλήττεται, απαραδέκτως, η επί της ουσίας ανέλεγκτη κρίση του. Τέλος, κατά το με στοιχ. Γ τμήμα του, από τον αριθμό 4 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, για υπέρβαση της δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων εκ μέρους του δικάσαντος Εφετείου, είναι αβάσιμος, διότι η δικαζόμενη διαφορά είναι ιδιωτικού δικαίου, υπαγόμενη στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, μη αποκλειόμενη από την προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία διαπίστωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων, που τίθενται από το άρθρο 11 του Π.Δ. 164/2004, για τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθούν 1) η αίτηση αναίρεσης, να καταδικαστεί δε το αναιρεσείον, ως ηττώμενο, στα δικαστικά έξοδα των αναιρεσίβλητων, σύμφωνα με τα άρθρα 176, 183 ΚΠολΔ, όπως ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό και 2) η πρόσθετη υπέρ του αναιρεσείοντος παρέμβαση. Δικαστικά έξοδα, υπέρ των καθών η παρέμβαση δεν επιδικάζονται, διότι δεν υποβλήθηκε σχετικό αίτημα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει 1) την, από 2-11-2012, αίτηση του αναιρεσείοντος ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Τ.Ε.Ι.) Καλαμάτας", για την αναίρεση της 54/2012 απόφασης του Εφετείου Καλαμάτας και 2) την από 27-3-2013 πρόσθετη παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου. Και
Καταδικάζει το αναιρεσείον στα δικαστικά έξοδα των αναιρεσίβλητων, τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1800) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2013. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 14 Μαΐου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή