Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2447 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 2447/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο - Εισηγητή και Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 13 Νοεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Τσάγγα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, κρατούμενου στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κωνσταντίνο Γκέκοβιτς, περί αναιρέσεως της 913/2006 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
Με συγκατηγορούμενο τον ....

Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 1 Ιουνίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 887/2009.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη, άλλως, εάν κριθεί παραδεκτή να γίνει δεκτή εν μέρει.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 465 παρ. 1, 473, 474, 504, 505 και 510 του ΚΠΔ προκύπτει ότι αναίρεση κατά της καταδικαστικής αποφάσεως μπορεί να ασκήσει ο κατηγορούμενος είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης, αν ήταν παρών στη δίκη. Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ το ένδικο μέσο κηρύσσεται απαράδεκτο, πλην άλλων και όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη γενική αρχή του δικαίου κατά την οποία κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί στα αδύνατα, είναι επιτρεπτή η εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου συνεπώς και της αναίρεσης όταν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Στην εξαιρετική αυτή περίπτωση, όπως συνάγεται από τα άρθρα 473 παρ. 2 και 474 παρ. 2 ΚΠΔ, εκείνος που ασκεί το ένδικο μέσο οφείλει να αναφέρει στη δήλωση ασκήσεώς του το δικαιολογητικό λόγο της εκπρόθεσμης άσκησής του, δηλαδή τα περιστατικά της ανώτερης βίας ή του ανυπέρβλητου κωλύματος από τα οποία εμποδίστηκε στην εμπρόθεσμη άσκησή του καθώς και τα αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν τη βασιμότητά τους, άλλως το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Ως ανώτερη βία, η οποία δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και εξαιρετικό, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί με μέτρα εξαιρετικής επιμέλειας και συνέσεως και ως ανυπέρβλητο κώλυμα θεωρείται εκείνο, το οποίο, οπωσδήποτε δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ασκούντος το ένδικο μέσο διαδίκου και δεν μπορεί αν υπερνικηθεί από αυτόν με κανένα τρόπο (Ολ. ΑΠ 15 και 763/1987). Στην προκειμένη περίπτωση η προσβαλλόμενη 913/2006 καταδικαστική για τον αναιρεσείοντα απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, που απαγγέλθηκε παρουσία του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο κατά το άρθρο 473 παρ. 3 του ΚΠΔ στις 16-5-2006, όπως προκύπτει από την από 1-06-2009 σχετική υπηρεσιακή βεβαίωση της αρμοδίας γραμματέως του Εφετείου Αθηνών. Η κρινόμενη με αριθ. έκθ. 48/2009 αίτησης αναίρεσης κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος Κωνσταντίνο Γκέκοβιτς με δήλωση ενώπιον του γραμματέως του Εφετείου Αθηνών σύμφωνα με τα άρθρα 465 παρ. 1 και 473 ΚΠΔ την 01-06-2009 ήτοι μετά την παρέλευση της νόμιμης δεκαήμερης προθεσμίας από την καταχώρηση στο βιβλίο τούτο, ήτοι η αναίρεση αυτή ασκήθηκε εκπροθέσμως. Ο αναιρεσείων για να δικαιολογήσει το εκπρόθεσμο αναφέρει στο δικόγραφο της αιτήσεως αναίρεσης ότι από ανώτερη βία, άλλως από ανυπέρβλητο κώλυμα που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, άσκησε την αίτηση εκπρόθεσμα και συγκεκριμένα από παράνομη συμπεριφορά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Παναγιώτη Αλεξανδρόπουλου, δικηγόρου Πειραιώς, που είχε παρασταθεί στο άνω Δικαστήριο ουσίας ως υπερασπιστής του και συγκεκριμένα ενώ τον διαβεβαίωνε ότι θα ασκήσει σχετική αίτηση αναίρεσης, ο δικηγόρος αυτός δεν άσκησε τέτοια αίτηση, αλλά αντιθέτως του απέσπασε το αναφερόμενο χρηματικό ποσό με αποτέλεσμα να παρέλθει άπρακτη η νόμιμη προθεσμία ότι έτσι ο δικηγόρος αυτός διέπραξε εις βάρος του (αναιρεσείοντος) το αδίκημα της απιστίας δικηγόρου για την οποία υπέβαλε εναντίον του δικηγόρου αυτού την από 25-05-2009 μήνυσή του ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Πειραιώς. Μάλιστα αναφέρει στην αναίρεσή του ότι ο άνω δικηγόρος του απέστειλε στη φυλακή όπου εκρατείτο δικόγραφο αίτησης αναίρεσης με ημερομηνία 20-5-2006 προκειμένου να ψηφίσει στις εκλογές του 2007 πλην την αίτησή του αυτή δεν κατέθεσε ενώπιον των αρμοδίων οργάνων. Τα άνω όμως περιστατικά μόνα τους αυτά καθεαυτά δεν συγκροτούν αναγκαίως την ύπαρξη στο πρόσωπο του αναιρεσείοντος γεγονότων, που θεμελιώνουν ανώτερη βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα καθόσον ο ίδιος ο αναιρεσείων είχε την ευχέρεια και δυνατότητα να ασκήσει εμπρόθεσμη αναίρεση ενώπιον του Διευθυντή της φυλακής (άρθρ. 474 παρ. 1 ΚΠΔ), ή ευχερώς να πληροφορηθεί αν εμπροθέσμως είχε ασκηθεί υπέρ του αίτηση αναίρεσης, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται ότι πληροφορήθηκε την μη άσκησή της επικοινωνώντας με τον αρμόδιο γραμματέα του δικαστηρίου. Επομένως η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης δεν ευρίσκει κάποιο δικαιολογητικό έρεισμα για την εκπρόθεσμη άσκησή της, όπως αβάσιμα υποστηρίζει ο αναιρεσείων, και σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και καταδικαστεί αυτός στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την με αριθ. έκθ. 48/01-06-2009 αίτηση του Χ1 , κρατουμένου στο Ψυχιατρείο κρατουμένων φυλακών ...για αναίρεση της 913/2006 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Δεκεμβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή