Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 3 / 2016    (Νόμου 3068)


Αριθμός απόφασης 3/2016

ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3068/2002
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Συγκροτήθηκε από τους: Ευφημία Λαμπροπούλου, αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (αναπληρώτρια της Προέδρου του Αρείου Πάγου, Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου σύμφωνα με την 207/2015 πράξη της), Βασίλειο Καπελούζο αναπληρωματικό μέλος (λόγω κωλύματος του πρώτου τακτικού μέλους Κωνσταντίνου Τσόλα) και Χρήστο Βρυνιώτη, εισηγητή-τακτικό μέλος, αρεοπαγίτες.
Συνήλθε με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τσιουρή στις 9 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30, στο μέγαρο του Αρείου Πάγου και στο γραφείο της προέδρου του, για να αποφασίσει επί της από 2-11-2015 αιτήσεως των: 1) Α. Κ. του Ε., κατοίκου ..., 2) Κ. Β.-Μ. του Ν., κατοίκου ... και 3) Α. Φ. του Δ., κατοίκου ..., κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών" που εδρεύει στην… και εκπροσωπείται νόμιμα.
Αφού έλαβε υπόψη του
την ανωτέρω αίτηση που κατατέθηκε νόμιμα στη Γραμματεία του Αρείου Πάγου, με την οποία οι αιτούσες παραπονούνται για τη μη συμμόρφωση του καθ' ου προς τη 2577/2006 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 1 εδ. α-δ του ν. 3068/2002, όπως τα εδάφια γ και δ προστέθηκαν με τα άρθρα 20 του ν. 3301/2004 και 4Ε παρ.3 του ν. 3388/2005 αντίστοιχα: "Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει. Δεν είναι δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του παρόντος και δεν εκτελούνται οι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις των εδαφίων γ-ζ της παρ. 2 του άρθρου 904 Κ.Πολ.Δ. πλην των κηρυχθεισών εκτελεστών αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο". Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών ως δικαστική απόφαση που υπόκειται στη διαδικασία του ν. 3068/2002 νοείται η οριστική καταψηφιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατά την τακτική ή κάποια ειδική διαδικασία και επιλύει οριστικά τη διαφορά, κατέστη δε τελεσίδικη, παρέχουσα κατά το άρθρο 904 παρ. 1 και 2α Κ.Πολ.Δ. δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης και παράγουσα αντίστοιχη υποχρέωση συμμόρφωσης. Τέτοια απόφαση δεν είναι εκείνη που έχει απλώς αναγνωριστικό χαρακτήρα και δίδει τη βάση για ικανοποίηση άλλων αξιώσεων του αιτούντος, διότι στο διατακτικό της δεν περιέχει καταψηφιστική διάταξη και δεν μπορεί να αποτελέσει κατά το νόμο τίτλο εκτελεστό, παρά μόνο ως προς τη δικαστική δαπάνη. Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 3 του ίδιου πιο πάνω ν. 3068/2002 και 3 του π.δ. 61/2004, με τις οποίες προβλέπεται η διαδικασία διαπίστωσης της μη συμμόρφωσης της διοίκησης σε δικαστική απόφαση και κύρωσης για τη μη συμμόρφωση, προκύπτει ότι, αν η υπόχρεη αρχή δεν συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση, μετά τη διαπίστωση από το αρμόδιο τριμελές συμβούλιο ότι η μη συμμόρφωση είναι αδικαιολόγητη, την κλήση αυτού για συμμόρφωση της υπόχρεης αρχής και την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που τάχθηκε σχετικά, το τριμελές συμβούλιο εκδίδει απόφαση με την οποία βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση και προσδιορίζει ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση της διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση. Από τις παραπάνω διατάξεις του ν. 3068/2002 και του π.δ. 61/2004, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 8 αυτού, προκύπτει ότι η προβλεπόμενη από αυτές διαδικασία ελέγχου συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις προαναφερόμενες αποφάσεις, αποτελούσα στην πραγματικότητα μορφή εξαναγκασμού αυτής (διοίκησης) προς συμμόρφωσή της προς το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης, πρέπει να αποτελεί το έσχατο μέσο προς τούτο. Κατά συνέπεια σε περίπτωση κατά την οποία παρέχεται με τη μη εκτελούμενη από τη διοίκηση δικαστική απόφαση η δυνατότητα έμμεσης εκτέλεσης αυτής είτε κατά το άρθρο 946 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. (περίπτωση εκτέλεσης επί ενέργειας πράξης που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο) είτε κατά το άρθρο 947 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. (περίπτωση εκτέλεσης επί υποχρέωσης του οφειλέτη σε παράλειψη ή ανοχή πράξης), ο αιτών πρέπει να εκθέτει αν επιχειρήθηκε ή όχι τέτοια εκτέλεση και ποιο το αποτέλεσμά της.
Στην προκειμένη περίπτωση με την από 2-11-2015 αίτησή τους οι αιτούσες εκθέτουν τα εξής: Ότι με τη 2577/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία ήδη έχει καταστεί αμετάκλητη, έγινε δεκτή η από 16-7-2004 αγωγή τους κατά του εναγομένου και ήδη καθ' ου η αίτηση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και αναγνωρίσθηκε ότι τις συνδέει με το καθ' ου σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, αναγνωρίσθηκε δε επίσης η υποχρέωση του καθ' ου να τις απασχολεί στη θέση, με την ειδικότητα και τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου σε αυτή την υπηρεσιακή τους ένταξη με απειλή χρηματικής ποινής 150 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσής του προς την απόφαση αυτή. Ζητούν δε να διαπιστωθεί από το παρόν συμβούλιο η μη συμμόρφωση του καθ' ου προς την ανωτέρω απόφαση και να επιβληθούν κατ' αυτού οι νόμιμες κυρώσεις. Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη διότι, όπως ήδη έχει εκτεθεί προηγουμένως, ως δικαστική απόφαση που υπόκειται στη διαδικασία του ν. 3068/2002 δεν νοείται η αναγνωριστική. Αλλά και αν θεωρηθεί (ενόψει της αναφοράς της απειλής χρηματικής ποινής) ότι η απόφαση αυτή δεν είναι απλώς αναγνωριστική και ότι περιέχει καταψηφιστική διάταξη, και πάλι η αίτηση είναι απορριπτέα ως αόριστη, διότι οι αιτούσες δεν εκθέτουν σ' αυτήν αν επιχειρήθηκε ή όχι έμμεση εκτέλεση και ποιο το αποτέλεσμά της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 2-11-2015 αίτηση των: 1) Α. Κ. του Ε., κατοίκου ..., 2) Κ. Β.-Μ. του Ν., κατοίκου ... και 3) Α. Φ. του Δ., κατοίκου ....
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 2016 και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 19 Απριλίου 2016.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή