Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 231 / 2010    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία, Πρόσθετοι λόγοι.
Περίληψη:
Εκπρόθεσμη αίτηση αναιρέσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη και επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτοι και οι επ' αυτής πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως, αφού προϋπόθεση του παραδεκτού τους είναι η άσκηση παραδεκτής αιτήσεως αναιρέσεως.
Αριθμός 231/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 13 Ιανουαρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Τσάγγα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ... και ήδη κρατουμένου στις Φυλακές ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χρήστο Παπασωτηρίου, περί αναιρέσεως της 2925/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.

Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 22 Οκτωβρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως όπως αυτή διαμορφώθηκε με τους από 7 Δεκεμβρίου 2009 πρόσθετους λόγους, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 532/2009.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης και οι επ' αυτής πρόσθετοι λόγοι.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. α του ΚΠΔ, αν υπάρχει περίπτωση απαραδέκτου κατά το άρθρο 476, τέτοια δε περίπτωση υπάρχει και όταν η αίτηση αναιρέσεως ασκηθεί εκπρόθεσμα, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη. Στην προκειμένη περίπτωση, με την από 22-10-2008 αίτηση αναιρέσεως, για την οποία συντάχθηκε η υπ' αριθ. 84/22-10-2008 έκθεση του Γραμματέα του Εφετείου Αθηνών, προσβάλλεται η υπ' αριθ. 2925/2007 καταδικαστική απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία καθαρογράφηκε και καταχωρίστηκε στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 του ΚΠΔ την 1-4-2008, οπότε και άρχισε η δεκαήμερη προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως, αφού η απόφαση απαγγέλθηκε με παρόντα τον ήδη αναιρεσείοντα. Επομένως η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως που ασκήθηκε εκπρόθεσμα και πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, συνακόλουθα δε πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτοι και οι επ' αυτής από 15-12-2009 πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως αφού προϋπόθεση του παραδεκτού του είναι η άσκηση παραδεκτής αιτήσεως αναιρέσεως. Τέλος πρέπει ο αναιρεσείων να καταδικαστεί στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθ. 476 παρ. 1, 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 22-10-2008 αίτηση και τους από 7-12-2009 πρόσθετους λόγους του ..., για αναίρεση της υπ' αριθ. 2925/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) Ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 27 Ιανουαρίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 4 Φεβρουαρίου 2010.

H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ