Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 12 / 2016    (Νόμου 3068)


Αριθμός απόφασης 12/2016

ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3068/2002
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Συγκροτήθηκε από τους: Ευφημία Λαμπροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (αναπληρώτρια της Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου σύμφωνα με τη 207/2015 πράξη της), Βασίλειο Πέππα εισηγητή-αναπληρωματικό μέλος (λόγω κωλύματος του πρώτου τακτικού μέλους Κωνσταντίνου Τσόλα) και Χρήστο Βρυνιώτη, τακτικό μέλος, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τσιουρή στις 9 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30', στο μέγαρο του Αρείου Πάγου και στο γραφείο της προέδρου του για να αποφασίσει επί της από 6-10-2014 αίτησης της Ε. Μ. του Ν., συζύγου Λ. Β., κατοίκου ..., κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης) με την επωνυμία "Δήμος Τοπείρου", που εδρεύει στο … και εκπροσωπείται νόμιμα.
Αφού έλαβε υπόψη: 1) την πιο πάνω αίτηση που κατατέθηκε νόμιμα στη γραμματεία του Αρείου Πάγου, με την οποία η αιτούσα επικαλείται τη μη συμμόρφωση του καθ' ου προς την 64/2013 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, 2) Τα 31/2014 και 9/2015 πρακτικά του συμβουλίου τούτου, 3) το …/1-2-2016 έγγραφο του καθ' ου και 4) το …/2-2-2015 πρωτόκολλο εγκατάστασης.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
O ν. 3068/2002 ορίζει στο άρθρο 1 εδ. α' και β' αυτού ότι: "Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει". Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 3 του ν. 3068/2002 και 3 του π.δ. 61/2004 προβλέπεται διαδικασία προσκλήσεως του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση και κύρωσης για τη μη συμμόρφωση.
Στην προκείμενη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την υπό κρίση αίτησή της η αιτούσα ζήτησε να συμμορφωθεί το το καθ' ου νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης) με την επωνυμία "Δήμος Τοπείρου" προς την 64/2013 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι αυτή συνδέεται με το καθ' ου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και υποχρεώθηκε το τελευταίο να αποδέχεται τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή. Το συμβούλιο τούτο με το 31/2014 πρακτικό του κάλεσε το καθ' ου να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας ενός μηνός από την επίδοση του πρακτικού και με το 9/2015 πρακτικό του χορήγησε στο καθ' ου νέα προθεσμία τριών μηνών από την επίδοση του τελευταίου πρακτικού για να εκθέσει τις απόψεις του. Από τα έγγραφα του φακέλου προκύπτει επίσης ότι με την ...26-1-2015 απόφαση του Δημάρχου του καθ' ου αποφασίσθηκε η αποδοχή της εργασίας της αιτούσας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ενώ με την ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.Κ./2/4958/19-3-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 544/6-4-2015 τ. Β', κατατάχτηκε η αιτούσα σε θέση ΔΕ βοηθού νοσηλευτριών του καθ' ου, ήδη δε από τις 27-1-2015 ανέλαβε τα καθήκοντά της σύμφωνα με το 960/2-2-2015 πρωτόκολλο εγκατάστασης.
Συνεπώς προκύπτει η πλήρης συμμόρφωση του καθ' ου προς την ανωτέρω δικαστική απόφαση και πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 6-10-2014 αίτηση της Ε. Μ. του Ν., συζύγου Λ. Β..
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 2016 και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 2016.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή