Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 418 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο.
Περίληψη:
Αναίρεση κατά διάταξης Εισαγγελέα. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΙΘΜΟΣ 418/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 27 Ιανουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ...., ο οποίος δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 55/2007 διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, με την ως άνω διάταξή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της διάταξης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 28 Φεβρουαρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 718/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού με αριθμό 346/27.6.08, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω την με ημερομηνία κατάθεσης 28-2-2008 αίτηση - αναίρεσης του ..., χωρίς να έχει ειδική εντολή την οποία όμως προσυπογράφει και ο αναιρεσείων κατά της με αριθμ. 55/2007 διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή του αναιρεσείοντα κατά της με αριθμ. Γ 05/4099-Γ 80/2006 διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και εκθέτω τα παρακάτω: Από τις διατάξεις των άρθρων 462, 482 και 476&1 ΚΠΔ κατά τις οποίες κατά μεν το πρώτο ορίζει ότι ''τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στην ποινική διαδικασία κατά βουλευμάτων και αποφάσεων, εκτός από όσα ορίζονται με ειδικές διατάξεις του κώδικα είναι α) έφεση και β) αναίρεση, κατά δε το δεύτερο '' ότι ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος όταν α) .... Και κατά την τρίτη '' Όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε δικαίωμα ή ....... το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο(ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης του βουλεύματος που έχει προσβληθεί.. και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο.....'' προκύπτει ότι στον ΚΠΔ προβλέπονται περιοριστικά τα ένδικα μέσα τα βουλεύματα και αποφάσεις τα οποία ο διάδικος μπορεί ν' ασκήσει αποκλειομένης έτσι της δυνατότητας του ν' ασκεί ένδικα μέσα είτε έφεσης είτε αναίρεσης εναντίον αποφάσεων που δεν υπόκεινται σ'αυτά. 'Ετσι αποκλείεται η άσκηση αναίρεσης κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών που εκδίδεται με την διαδικασία του άρθρου 48 ΚΠΔ με την οποία απέρριψε προσφυγή του αναιρεσείοντα κατά διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών η οποία εκδόθηκε με την διαδικασία του άρθρου 47 ΚΠΔ. Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων άσκησε αναίρεση κατά της με αριθμ. 55/2007 διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών με την οποία απέρριψε προσφυγή του κατά της με αριθμ. Γ 05/4099-Γ 80/2006 διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών που απέρριψε έγκληση του και επειδή η αναίρεση αυτή ανεξάρτητα των άλλων πλημμελειών της στρέφεται κατά διάταξης μη υποκειμένης σε αναίρεση για τον λόγο αυτό η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης πρέπει ν' απορριφθεί σαν απαράδεκτη και να επιβληθούν σ' αυτόν τα δικαστικά έξοδα.
Δια ταύταΠροτείνω όπως.
Α. Να απορριφθεί σαν απαράδεκτη η με ημερομηνία κατάθεσης 28-2-2008 αίτηση - αναίρεσης του ... αίτηση αναίρεσης κατά της με αριθμ 55/2007 διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή του αναιρεσείοντα κατά της με αριθμ. Γ 05/4099-Γ 80/2006 διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Β. Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα της άσκησης της αναίρεσης στην παραπάνω. Αθήνα την 15-6-2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου ΠάγουΙωάννης Χρυσός
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 462, 463, 482, 484, 504 και 510 του ΚΠΔ, τα οποία αναφέρονται στην άσκηση του ένδικου μέσου της αναίρεσης, προκύπτει ότι το ένδικο αυτό μέσο συγχωρείται μόνο κατά των βουλευμάτων των δικαστικών συμβουλίων και των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων στις περιπτώσεις όπου ρητώς παρέχεται τούτο από το νόμο. Η διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, που απορρίπτει κατά το άρθρο 47 του ΚΠΔ την έγκληση, καθώς και εκείνη του Εισαγγελέα Εφετών, που απορρίπτει την προσφυγή του εγκαλούντος, κατά το άρθρο 48 του ίδιου κώδικα, εναντίον της Διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, δεν φέρουν σε καμία περίπτωση το χαρακτήρα βουλεύματος ή δικαστικής απόφασης και ως εκ τούτου κατ' αυτών δεν επιτρέπεται το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Επομένως η κρινόμενη αναίρεση, η οποία στρέφεται κατά της 55/2007 διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε κατ' ουσίαν η από 28-12-2006 προσφυγή του .... κατά της υπ' αριθμ. Γ. 05/4099-Γ80/2006 Διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που απέρριψε την από 22-9-2005 έγκληση του ήδη αναιρεσείοντος, είναι απαράδεκτη. Μετά από αυτά, την ειδοποίηση του αναιρεσείοντος (κατά την επί του φακέλου επισημείωση του αρμόδιου γραμματέα) και τη μη εμφάνιση του, πρέπει, σύμφωνα με τα άρθρα 476 παρ. 1 και 513 παρ. 1 ΚΠΔ, να απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 28-2-2008 αίτηση του ..., για αναίρεση της 55/2007 διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα από διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 3 Φεβρουαρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 17 Φεβρουαρίου 2009.-
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή