Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 952 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Ανωτέρα βία.
Περίληψη:
Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως εκπρόθεσμης λόγω μη επίκλησης περιστατικών ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος που να δικαιολογούν το εμπρόθεσμο της άσκησής της.
ΑΡΙΘΜΟΣ 952/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή-Εισηγητή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου-Πρίαμου Λεκκού, (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 4 Μαρτίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ......, που δεν παρέστη στο συμβούλιο, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 5437/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 21 Ιουλίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1329/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη, με αριθμό 526/18-11-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω στο Δικαστήριό σας (σε Συμβούλιο) την από 21-7-2008 αίτηση αναίρεσης του Χ, κατοίκου ......, οδ. ...... αριθμ. ..., που ασκήθηκε με δήλωση, κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 474 παρ. 1 ΚΠοινΔ, στη γραμματέα του Εφετείου Αθηνών, από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Παναγιώτη Αθανασόπουλο, ο οποίος είχε την προς τούτο εντολή, όπως προκύπτει από την από 16-7-2008 εξουσιοδότηση που έχει προσαρτηθεί στην αριθμ. 267/21-7-2008 έκθεση αναίρεσης, κατά της αριθμ. 5437/2007 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που εκδόθηκε κατ'έφεση, με την οποία καταδικάσθηκε για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ποινή φυλάκισης δέκα πέντε (15) μηνών με τριετή αναστολή και εκθέτω τα εξής: Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 507 παρ. 1α, 473 παρ. 1 και 476 παρ. 1 του ΚΠοινΔ συνάγεται ότι το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις και όταν ασκηθεί μετά την πάροδο της οριζόμενης για την άσκησή του προθεσμίας. Η προθεσμία γενικώς για την άσκηση των ενδίκων μέσων, εφόσον διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, είναι δέκα ημέρες, όταν ο δικαιούμενος διαμένει στην ημεδαπή και ήταν παρών κατά τη δημοσίευση της αποφάσεως. Αν ο δικαιούμενος δεν ήταν παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως, η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δέκα ημέρες και αρχίζει από την επίδοση της αποφάσεως. Κατά την εξαιρετική δε διάταξη της παραγ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου 473, η προθεσμία για την άσκηση της αναιρέσεως αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου, στην περίπτωση δε που η απόφαση απαγγελθεί χωρίς να είναι παρών ο κατηγορούμενος η δεκαήμερη προθεσμία αρχίζει από την επίδοση της απόφασης στον κατηγορούμενο εφόσον η επίδοση αυτής είναι μεταγενέστερη από την καταχώρισή της στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 ΚΠοινΔ (ΑΠ 113/2004 - σε Συμβούλιο - ΠΧ, ΝΔ, 981). Εξάλλου, από τη γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία κανένας δεν υποχρεώνεται στα αδύνατα, προκύπτει ότι είναι επιτρεπτή η άσκηση ενδίκου μέσου και μετά την πάροδο της προθεσμίας ασκήσεώς του, αν συνέτρεξε λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, αλλά στην περίπτωση αυτή, όπως συνάγεται από το άρθρο 474 παρ. 2 ΚΠοινΔ, ο ασκών το ένδικο μέσο πρέπει στη δήλωση ασκήσεώς του να αναφέρει το λόγο ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή του και τα αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν τον επικαλούμενο αυτό λόγο. Αν δεν το πράξει, το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο, ως εκπρόθεσμο και απορρίπτεται (ΑΠ 429/2005, Ποιν.Δικ. 2005 σελ. 922 κ.ά.). Στην προκειμένη περίπτωση η προσβληθείσα απόφαση, που εκδόθηκε παρόντος του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου, καταχωρίστηκε στο ειδικό βιβλίο την 5-2-2008 (βλ. απόφαση και σχετική υπηρεσιακή βεβαίωση), η δε αναίρεση κατ' αυτής ασκήθηκε την 21-7-2008, δηλαδή μετά την πάροδο της τασσομένης δεκαήμερης προθεσμίας ασκήσεώς της. Στη σχετική έκθεση κανένας λόγος ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος δεν αναφέρεται που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή της.
Συνεπώς η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως είναι εκπρόθεσμη και επομένως απαράδεκτη. Εν όψει όλων αυτών πρέπει, κατά τα άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ, να απορριφθεί ως απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.
Για τους λόγους αυτούς
Π ρ ο τ ε ί ν ω: 1) Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η από 21-7-2008 αίτηση αναίρεσης του Χ, κατοίκου ......, οδ. ...... αριθμ. ... κατά της αριθμ. 5437/2007 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών. Και
2) Να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.
Αθήνα 6 Νοεμβρίου 2008
Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ευτέρπη Κουτζαμάνη
Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 465 παρ. 1, 473 παρ. 1 και 3, 474 και 476 παρ. 1 του ΚΠΔ προκύπτει ότι για να είναι παραδεκτή η με δήλωση ενώπιον του αρμόδιου γραμματέα από τον κατηγορούμενο ή από τον ειδικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ασκούμενη αναίρεση, πρέπει αυτή να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης αν ο κατηγορούμενος ήταν παρών κατά την απαγγελία (δημοσίευση) της, ή από την επίδοσή της αν αυτός ήταν απών κατά την απαγγελία της και σε κάθε περίπτωση από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωρισθεί καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Η παραπάνω δεκαήμερη προθεσμία δεν παρατείνεται, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος που να δικαιολογούν την εκπρόθεσμη άσκηση, οι οποίοι πρέπει να εκτίθενται στην έκθεση αναίρεσης και να συνοδεύονται από τα υποστηρίζοντα την ύπαρξη της ανωτέρας βίας ή του ανυπέρβλητου κωλύματος αποδεικτικά μέσα, προκειμένου εξ αυτών να είναι δυνατή η εκτίμηση περί του αν συντρέχει ή όχι η επικαλούμενη κατάσταση ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, αλλιώς η ασκηθείσα αναίρεση είναι απαράδεκτη σαν εκπρόθεσμη και το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο απορρίπτει την αναίρεση σα απαράδεκτη, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα, αφού ακούσει τους διαδίκους που θα εμφανιστούν, διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης και επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα σ' αυτόν που άσκησε το ένδικο μέσο. Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων Χ άσκησε την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως με δήλωση του πληρεξουσίου του δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτη Αθανασόπουλου, που είχε εξουσιοδοτήσει με την από 16-7-2008 ειδική εξουσιοδότησή του προς τη γραμματέα του δικαστηρίου το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 5437/2007 απόφασή του (Τριμελούς Εφετείου Αθηνών) και συντάχθηκε προς τούτο η υπ' αριθμ. 267/21-7-2008 έκθεση αναίρεσης. Η αναίρεση όμως αυτή ασκήθηκε εκπρόθεσμα, καθόσον η προσβαλλόμενη απόφαση δημοσιεύθηκε με την παρουσία του κατηγορουμένου και ήδη αναιρεσείοντος στις 22-6-2007 (βλ. τα ταυτάριθμα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης), καθαρογράφτηκε και καταχωρίσθηκε στο ειδικό βιβλίο τελεσιδίκων αποφάσεων στις 5-2-2008 (βλ. την από 21-7-2008 σχετική υπηρεσιακή βεβαίωση του Τμήματος Δημοσίευσης - Εκκαθάρισης - Ποινικών Ενδίκων Μέσων του Εφετείου Αθηνών), ενώ η κατά τα ανωτέρω άσκηση της έγινε στις 21-7-2008, ήτοι αρκετά μετά τη συμπλήρωση της νόμιμης δεκαήμερης προθεσμίας, Εξάλλου στη σχετική έκθεση αναιρέσεως κανένας λόγος ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος δεν αναφέρεται που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση της. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί σαν απαράδεκτη (άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ). Πρέπει να αναφερθεί ότι, όπως προκύπτει από την επί του φακέλου της δικογραφίας σχετική σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ειδοποιήθηκε νόμιμα ο νομίμως διορισμένος αντίκλητος του αναιρεσείοντος για να προσέλθει στο Συμβούλιο τούτο και να εκθέσει τις απόψεις του σχετικά με το παραδεκτό ή μη της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης. Τέλος, λόγω της κατά τα άνω απόρριψης της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης, πρέπει να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 21 Ιουλίου 2008, αίτηση του Χ, κατοίκου ......, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 5437/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Μαρτίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 2 Απριλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ