Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 778 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Ποινική δικονομία. Εκπρόθεσμη αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αριθμός 778/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Z' Ποινικό Τμήμα


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Δέτση, Αντιπρόεδρο, Γρηγόριο Μάμαλη, Θεοδώρα Γκοΐνη, Βασίλειο Κουρκάκη και Ελευθέριο Μάλλιο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 16 Ιανουαρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Εμμανουήλ - Ρούσσου Παπαδάκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Χ1, η οποία παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Νικόλαο Σιμόπουλο, περί αναιρέσεως της 653/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ναυπλίου. Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Ναυπλίου, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - κατηγορούμενη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 14 Μαΐου 2007 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 990/2007.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσείουσας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί ως απαράδεκτη η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 507 παρ. 1 και 473 παρ. 1 και 3 ΚΠΔ, όπως η παράγραφος 1 του τελευταίου αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 1653/1986 και η παράγραφος 3 αυτού προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 969/1979, προκύπτει ότι η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης αν έγινε παρόντος του κατηγορουμένου και αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Δεν απαιτείται επίδοση της απόφασης. Όταν δε το ένδικο μέσο ασκηθεί εκπρόθεσμα απορρίπτεται ως απαράδεκτο (άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ).
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τη σχετική υπηρεσιακή επισημείωση του γραμματέα του Ποινικού Τμήματος του Εφετείου Ναυπλίου, στην προσβαλλόμενη με την υπό κρίση αίτηση αναίρεσης 653/2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου, που δίκασε ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο, η τελευταία καταχωρίστηκε καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου, στις 27.4.2007. Η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε από την κατηγορουμένη, ενώπιον του γραμματέα του Ειρηνοδικείου Αθηνών, στις 14-5-2007, από τον οποίο και συντάχθηκε η με την αυτή ημερομηνία έκθεση με αριθμό 82/2007. Έτσι όμως η άσκησή της έγινε μετά την παρέλευση της δεκαήμερης προθεσμίας από την καταχώρηση. Κατ' ακολουθία τούτων και δοθέντος ότι η αναιρεσείουσα δεν επικαλείται στην έκθεση αναιρέσεως λόγους ανυπερβλήτου κωλύματος ή ανώτερης βίας για τη δικαιολόγηση της εκπρόθεσμης άσκησής της, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη και να επιβληθούν τα έξοδα στην αναιρεσείουσα (αρθρ. 476 παρ. 1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 14-5-2007 αίτηση της Χ1 για αναίρεση της 653/2006 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου. Και
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Μαρτίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 24 Μαρτίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ