Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1582 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 1582/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ανδρέα Δουλγεράκη και Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 28 Απριλίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, που δεν παρέστη στο συμβούλιο περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 1008/2007 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χαλκίδας με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτήν, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 8 Δεκεμβρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 34/2009.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή με αριθμό 31/22.01.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 476 παρ. 1 και 485 παρ. 1 Κ.Π.Δ., την από 10-11-2004 αναίρεση του Χ1, κατά της 1008/28-2-2007 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας, με την οποία απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη η από 29-12-2006 έφεση του κατά της 1098/2001 καταδικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικών Χαλκίδας και εκθέτω τα εξής: Ι. Από τις διατάξεις των άρθρων 507 παρ. 1 και 473 παρ. 1 και 3 Κ.Π.Δ., όπως η παρ. 1 του τελευταίου αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν.1653/1986 και η παρ. 3 αυτού προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.968/1979, προκύπτει ότι η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης είναι δέκα ημέρες και, αν η δημοσίευση της απόφασης έγινε με παρόντα τον κατηγορούμενο, αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται για σκοπό αυτό από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Από την ίδια αυτή καταχώρηση αρχίζει η προθεσμία και σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος κατά την εκδίκαση της υπόθεσης είχε εκπροσωπηθεί από συνήγορο, χωρίς να απαιτείται επίδοση της απόφασης (βλ. ΑΠ 1757/2006).
ΙΙ. Στη προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας γραμματέως, επί του σώματος της απόφασης η προσβαλλομένη με την υπό κρίση αίτηση αναίρεσης με αριθμό 1008/28-2-2007 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας, που δίκασε κατ'έφεση και η οποία απαγγέλθηκε παρουσία των εκπροσώπων του κατηγορουμένου δικηγόρων Μιχαήλ Πίγκου και Ιωάννη Πέππα, καταχωρίστηκε καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο του Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας στις 13-9-2007. Η κρινομένη αναίρεση ασκήθηκε δια πληρεξουσίου, με δήλωση ενώπιον του αρμόδιου γραμματέα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας και γι'αυτή έχει συνταχθεί η 1/8-12-2008 έκθεση. 'Ετσι όμως η άσκησή της έγινε μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας των δέκα ημερών από της καταχωρίσεως της απόφασης στο ειδικό βιβλίο και για τον λόγο αυτό είναι εκπρόθεσμη. Μετά ταύτα και δεδομένου ότι ο αναιρεσείων δεν επικαλείται οποιοδήποτε λόγο για την δικαιολόγηση της εκπρόθεσμης άσκησής της, πρέπει η αναίρεση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 476 παρ. 1, 485 παρ. 1 και 583 Κ.Π.Δ., να κηρυχθεί απαράδεκτη, να διαταχθεί η εκτέλεση της απόφασης κατά της οποίας ασκήθηκε και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.

Για τους λόγους αυτούς
Π ρ ο τ ε ί ν ω
Ι. Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η 1/8-12-2008 αίτηση του κατηγορουμένου Χ1 για αναίρεση της με αριθμό 1008/2007 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας..
ΙΙ. Να διαταχθεί η εκτέλεση της παραπάνω απόφασης και
ΙΙΙ. Να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε 210 Ευρώ.

Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2009

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Βασίλειος Μαρκής" .

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέως της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 507 παρ. 1 και 473 παρ. 1 και 3 του ΚΠΔ προκύπτει ότι η προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης, αν ο δικαιούμενος είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης ή εκπροσωπήθηκε από συνήγορο, αρχίζει δε η ως άνω προθεσμία από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Περαιτέρω κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε μεταξύ άλλων περιπτώσεων και εκπρόθεσμα, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση από μέρους του αρμόδιου γραμματέα, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του Βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Τέλος κατά το άρθρο 515 παρ. 1 του ΚΠΔ, με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή του εισαγγελέα μπορεί το δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε ιδιαιτέρως εξαιρετικώς περιπτώσεις να αναβάλει για μία μόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο. Στην προκειμένη περίπτωση η προσβαλλόμενη υπ' αριθ. 1008/28-2-2007 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας, η οποία απαγγέλθηκε με παρόντα τον συνήγορο του αναιρεσείοντος που τον εκπροσωπούσε, καταχωρίστηκε καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο την 13-9-2007 και η κατ' αυτής αναίρεση ασκήθηκε την 8-12-2008 ενώπιον του Γραμματέα Πρωτοδικών Χαλκίδας και συντάχθηκε γι'αυτήν η υπ' αριθ. 1/8.12.2008 έκθεση. Επομένως η κρινόμενη αναίρεση ασκήθηκε εκπροθέσμως και είναι απαράδεκτη. Εξάλλου ο ασκήσας την αναίρεση συνήγορος του αναιρεσείοντος με το από 27-4-2009 τηλεομοιότυπο (FAX) ζήτησε την αναβολή της συζητήσεως της αιτήσεως αναιρέσεως επειδή υπερασπίζει άλλον πελάτη του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας και αδυνατεί να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της αιτήσεως και να την υποστηρίξει. Ενόψει όμως κυρίως της εκπρόθεσμης άσκησης της αιτήσεως αναιρέσεως, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν συντρέχει περίπτωση και μάλιστα ιδιαιτέρως εξαιρετική, που να δικαιολογεί την αναβολή της συζητήσεως της αιτήσεως. Μετά από αυτά το αίτημα για αναβολή της συζητήσεως πρέπει να απορριφθεί και περαιτέρω να απορριφθεί και η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθ. 476 § 1, 583 § 1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει το αίτημα του αναιρεσείοντος για αναβολή της συζητήσεως της υποθέσεως.
Απορρίπτει την από 8-12-2008 αίτηση του Χ1, για αναίρεση της υπ' αριθ. 1008/28-2-2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) Ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 12 Μαΐου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα την 1η Ιουλίου 2009.-

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή