Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 883 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία, Ανωτέρα βία.
Περίληψη:
Η εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως μπορεί να δικαιολογηθεί όταν στην έκθεση που συντάσσεται για την άσκησή της γίνεται επίκληση περιστατικών που συνιστούν ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα εμπρόθεσμης άσκησης, καθώς και των αποδεικτικών μέσων προς απόδειξή τους. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η εκπρόθεσμη αίτηση αναιρέσεως, γιατί τα επικαλούμενα περιστατικά ανώτερης βίας δεν συνιστούν λόγο ανώτερης βίας ούτε αναφέρονται τα προς απόδειξή της μέσα.
Αριθμός 883/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Στ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 17 Φεβρουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου .., κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο Συμβούλιο, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 49664/2007 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 21 Ιουλίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1463/2008.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή με αριθμό 546/25.11.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 513 § 1α Κ.Π.Δ., την με αριθμό 91/21-7-2008 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου ..., κατοίκου ... (ασκηθείσα δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου κατόπιν της από 17-7-2008 σχετικής εξουσιοδότησης), κατά της με αριθμό 49664/07 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και εκθέτω τα ακόλουθα:
Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 476 Κ.Π.Δ., όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, εκτός των άλλων περιπτώσεων, εκπρόθεσμα, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (σε συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα εμφανισθούν, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του αναιρεσείοντος από τον γραμματέα της Εισαγγελίας πριν από την εισαγωγή της υπόθεσης, απορρίπτει ως απαράδεκτο το ένδικο μέσο και καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα.
Εξάλλου, από τον συνδυασμό του άρθρου 462 και 473 §1 Κ.Π.Δ., προκύπτει ότι η προθεσμία ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης και αποφάσεως είναι 10ήμερη, αρχόμενη από της εκδόσεως της αποφάσεως παρόντος του διαδίκου, άλλως από της νομίμου επίδοσής της στον δικαιούμενο σε αναίρεση, χωρίς να αρχίζει η προθεσμία, σε κάθε περίπτωση, πριν την καταχώρησή της, στο βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 473 Κ.Π.Δ., ενώ τυχόν εκπρόθεσμη άσκησή του τότε μόνο συγχωρείται, όταν στην κατά το άρθρο 474 Κ.Π.Δ. συντασσομένη έκθεση άσκησης του ενδίκου μέσου, γίνεται επίκληση των περιστατικών, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα που κατέστησε αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση, καθώς και των αποδεικνυόντων τα περιστατικά αυτά αποδεικτικών μέσων, άλλως η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων άσκησε την κρινόμενη αίτηση αναίρεσης ενώπιον του γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 21-7-2008, ενώ η προσβαλλομένη απόφαση, η οποία απέρριψε την με αριθμό 1768/7-2-2007 έφεσή του κατά της με αριθμό 143837/05 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ως ανυποστήρικτη, δημοσιεύθηκε απόντος αυτού, καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο στις 23-10-2007 και επιδόθηκε στον αναιρεσείοντα με θυροκόλληση στις 31/3/2008 και στην ορισθείσα με την έφεση αντίκλητο δικηγόρο του Μαρία Χατζή στις 13-5-2008. Κατά συνέπεια η αίτηση αυτή αναίρεσης είναι εκπρόθεσμη και ως τέτοια, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 § 1, 513 § 1α και 583 Κ.Π.Δ.). Ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος ότι η προσβαλλομένη απόφαση στερείται νόμιμης αιτιολογίας, γιατί δεν αναφέρει σε ποια διεύθυνση έγινε η επίδοση της κλήσης του για εμφάνιση και δεν εξειδικεύονται τα λοιπά στοιχεία του αποδεικτικού επίδοσης είναι αβάσιμος, δεδομένου ότι στην απόφαση εξειδικεύεται το αποδεικτικό, το επιδόσαν όργανο καθώς και η ημερομηνία επίδοσης του, στον ίδιο και στην αντίκλητο δικηγόρο του. Περαιτέρω αβάσιμος και δεν μπορεί να στηρίξει λόγο ανωτέρας βίας, ο ισχυρισμός του, ότι απουσίαζε από την κατοικία του μέχρι την 17/7/2008, δεδομένου ότι δεν εξηγεί τον λόγο της απουσίας του και δεν μνημονεύει τα αποδεικτικά μέσα προς απόδειξή του.

Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω: Να απορριφθεί η με αριθμό 91/21-7-2008 αίτηση αναίρεσης του ... κατά της με αριθμό 49664/07 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ως εκπρόθεσμη και να καταδικασθεί αυτός στα δικαστικά έξοδα. Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Γεώργιος Π. Παντελής"

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 476 § 1 του ΚΠΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και εκπρόθεσμα, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα εμφανιστούν (μετά από προηγούμενη ειδοποίηση πριν από 24 ώρες από το γραμματέα της εισαγγελίας), κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 507 § 1 και 473 §§1 και 3 του ΚΠΔ προκύπτει ότι η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης κατά τελεσίδικης απόφασης είναι δέκα ημέρες και αρχίζει από τότε που η απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου, αν δε ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, η προθεσμία αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της απόφασης.
Στην προκειμένη περίπτωση με την υπ' αριθ. 49664/2007 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών που απαγγέλθηκε απόντος του ήδη αναιρεσείοντος, απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η έφεσή του κατά της υπ' αριθ. 143837/2005 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Η απορριπτική απόφαση καταχωρίστηκε καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο την 23-10-2007 και επιδόθηκε στον ίδιο με θυροκόλληση την ... και στην ορισθείσα με την έφεση αντίκλητο δικηγόρο του Μαρία Χατζή την 13-5-2008 (βλ. τα από ... και ... αποδεικτικό επιδόσεως των αστυνομικών ... και ... αντίστοιχα). Η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε την 21-7-2008 και συντάχθηκε γι'αυτήν η υπ' αριθ. 91/2008 έκθεση του γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, στην αίτηση δε αυτή εκθέτει ο αναιρεσείων και τα εξής: "Την παρούσα ασκώ εκπροθέσμως από λόγους ανωτέρας βίας, καθόσον απουσίαζε από την κατοικία του μέχρι τις 17-7-2008". Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε εκπρόθεσμα, τα δε περιστατικά που επικαλείται ως άνω ο αναιρεσείων για τη δικαιολόγηση της εκπρόθεσμης άσκησης, δεν αποτελούν από μόνα τους λόγο ανώτερης βίας, γιατί δεν αναφέρεται ούτε ο λόγος της απουσίας από την κατοικία του ούτε το διάστημα της απουσίας ούτε ότι δεν υπήρχε άλλο πρόσωπο στην κατοικία του, ούτε τέλος αναφέρει τα προς απόδειξη του ισχυρισμού του αυτού μέσα. Επομένως η αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθ. 476 § 1 του ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 21-7-2008 αίτηση του ... για αναίρεση της υπ' αριθ. 49664/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) Ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 10 Μαρτίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 31 Μαρτίου 2009.-

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή