Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 866 / 2010    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Έγκληση, Καταδολίευση δανειστών.
Περίληψη:
Καταδολίευση δανειστών. Τελείται με τέσσερις τρόπους: α) με βλάβη, καταστροφή ή εκμηδένιση της αξίας οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, β) με απόκρυψη τέτοιου στοιχείου, γ) με απαλλοτρίωση χωρίς ισάξιο και αξιόχρεο αντάλλαγμα, και δ) με δημιουργία ψευδών χρεών ή δικαιοπραξιών, όπως η εικονική. Επί των κατ' έγκληση διωκομένων εγκλημάτων, εφόσον η έγκληση υποβλήθηκε μετά την παρέλευση τριμήνου από την τέλεση αυτών, πρέπει η καταδικαστική απόφαση να διαλαμβάνει αιτιολογία ως προς το χρόνο κατά τον οποίο ο δικαιούμενος έλαβε γνώση για την πράξη από το πρόσωπο που την τέλεσε. Αναιρεί και παραπέμπει.
Αριθμός 866/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο-Εισηγητή και Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Φεβρουαρίου 2010, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση
των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1)Χ, συζύγου Ψ και 2)Ψ, κατοίκων ..., που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Κωνσταντίνο Ντάλτα, περί αναιρέσεως της 6983/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών.
Με πολιτικώς ενάγουσα την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που εδρεύει στην ... και εκπροσωπείται νόμιμα, της οποίας ο εκπρόσωπος ... παρέστη στο ακροατήριο και διόρισε πληρεξούσιο δικηγόρο τον Ευάγγελο Μάλλιο. Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 30 Οκτωβρίου 2009 δύο αυτοτελείς αιτήσεις τους αναιρέσεως, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1583/09.

Αφού άκουσε Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά, καθώς και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνουν δεκτές οι προκείμενες αιτήσεις αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Εισάγονται ενώπιον του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου οι από 30-10-2009 αιτήσεις των Χ και Ψ, κατοίκων ... αντίστοιχα για αναίρεση της 6983/ 2009 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών, οι οποίες πρέπει να συνεκδικαστούν ως συναφείς.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 397 παρ. 1 και 3 του ΠΚ, ο οφειλέτης που με πρόθεση ματαιώνει ολικά ή εν μέρει την ικανοποίηση του δανειστή του βλάπτοντας, καταστρέφοντας η καθιστώντας χωρίς αξία, αποκρύπτοντας ή απαλλοτριώνοντας χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο, κατασκευάζοντας ψεύτικα χρέη ή ψεύτικες δικαιοπραξίες τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή αν η πράξη δεν υπόκειται σε βαρύτερη μορφή σύμφωνα με άλλη διάταξη. Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι το έγκλημα της καταδολίευσης δανειστών μπορεί να τελεστεί με τέσσερις τρόπους ήτοι α) με βλάβη, καταστροφή ή εκμηδένιση της αξίας οπουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, β) με απόκρυψη τέτοιου στοιχείου, γ) με απαλλοτρίωση χωρίς ισάξιο και αξιόχρεο αντάλλαγμα και δ) με δημιουργία ψευδών χρεών ή ψευδών δικαιοπραξιών από τον οφειλέτη. Ψευδής δικαιοπραξία είναι και η εικονική, δηλαδή αυτή που δεν γίνεται στα σοβαρά αλλά μόνο φαινομενικά (άρθρο 138 παρ. 1 ΑΚ). Οι πιο πάνω τρόποι τελέσεως δεν πρέπει να αντιφάσκουν μεταξύ τους. Αντιφάσκουν δε μεταξύ τους η απαλλοτρίωση χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα ή οποία είναι αληθής δικαιοπραξία και η δημιουργία ψευδών δικαιοπραξιών, όπως είναι η εικονική. Έλλειψη της απαιτούμενης από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της δικαστικής αποφάσεως, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως υπάρχει όταν δεν αναφέρονται σε αυτή με πληρότητα και σαφήνεια τα πραγματικά περιστατικά που λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο για το σχηματισμό της κρίσης του περί της συνδρομής των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις με τις οποίες έγινε η υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφαρμόστηκαν. Ειδικότερα, για τα εγκλήματα που διώκονται κατ' έγκληση, όπως είναι και η καταδολίευση δανειστών, εφ' όσον η έγκληση υποβλήθηκε μετά την παρέλευση τριμήνου από την τέλεση του πρέπει η καταδικαστική απόφαση να διαλαμβάνει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και ως προς το χρόνο κατά τον οποίο ο δικαιούμενος εις έγκληση έλαβε γνώση για την πράξη που τελέστηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε. Αν λείπει τέτοια αιτιολογία, αν δηλαδή στην απόφαση δεν εκτίθεται ο χρόνος γνώσεως της πράξεως που τελέστηκε και του προσώπου του δράστη από το πρόσωπο που δικαιούται εις έγκληση δημιουργείται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ λόγος αναίρεσης (ΑΠ 1304/ 2006). Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως υπάρχει όχι μόνο όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ως αποδεδειγμένα στη διάταξη που εφαρμόστηκε αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου, όταν δηλαδή στο πόρισμα της απόφασης που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού με το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης 6983/2009 απόφασης, το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, από τα αποδεικτικά μέσα που κατ' είδος προσδιορίζονται σε αυτήν δέχθηκε ανελέγκτως ότι "H κατηγορούμενη Χ, η οποία ήταν οφειλέτις, με πρόθεση ματαίωσε ολικά την ικανοποίηση του δανειστή της, απαλλοτριώνοντας χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα, οποιοδήποτε , περιουσιακό της στοιχείο και ειδικότερα η ως άνω κατηγορούμενη έχοντας την ιδιότητα του οφειλέτη της Τράπεζας "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ" εκ της αριθμ.... σύμβασης πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, που καταρτίστηκε, αφενός με την μηνύτρια εταιρία ως πιστώτρια, και την "Α.Ε Διαδρομή Ανώνυμη Διαφημιστική Εμπορική Τεχνική Εταιρία", ως υπερ ής η πίστωση (οφειλέτης)συνολικού ύψους 100.000.000 δρχ., με πρόσθετες πράξεις αύξησης της πίστωσης αυτής, την δε εκπλήρωση των όρων της ως άνω σύμβασης εγγυήθηκε η κατηγορούμενη, ενώ ο ως άνω λογαριασμός έκλεισε την 18-1-2003 με λογιστικό υπόλοιπο 110.000 ευρώ και με τους τόκους εκ 4.333 ευρώ, έχουσα η μηνύτρια συνολική απαίτηση 114.332,30 ευρώ και πρώτοφειλετις εταιρία αδυνατούσε να εκπληρώσει τις εκ της συμβάσεως νόμιμες υποχρεώσεις της προς την πιστώτρια και μετά ταύτα έγινε η ως άνω κατηγορούμενη, ως εγγυητής, υπόχρεη προς καταβολή των ως άνω ποσών στην μηνύτρια πιστώτρια (δανείστρια) τράπεζα αυτή (κατηγορούμενη), όχι μόνον δεν κατέβαλε το προαναφερόμενο οφειλόμενο ποσόν, αλλά με σκοπό να ματαιώσει την ικανοποίηση της απαίτησης της τράπεζας με το αριθμ.... συμβόλαιο γονικών παροχής του συμβολαιογράφου Βόλου Ιωάννου Γαλλέα νομίμως μεταγραφέντος μεταβίβασε όλα ανεξαιρέτως τα περιουσιακά της στοιχεία και δη: α)οικία με τα παραρτήματα και παρακολουθημάτα αυτής στο συνοικισμό... β)το 1/2 εξ αδιαιρέτου ποτιστικού αγρού στη θέση ... 1/2 στρέμματος γ)1/2 εξ αδιαιρέτου αγρού στη θέση ... έκτασης 1 στρέμματος δ01/2 εξ αδιαιρέτου ποτιστικού αγρού 1/2 στρέμματος, 1/2 εξ'αδιαιρέτου αγρού 1 στρέμματος 1/2 εξ αδιαιρέτου ελαιοπεριβολού 7 στρεμμάτων, κειμενών απάντων στην θέση ..., ε)την 3/8 εξ'αδιαιρέτου ελαιοπεριβολού στη θέση ... 11,5 στρεμμάτων, στ)ελαιοπεριβολον 3,5 στρεμμάτων στη θέση ... ζ)1/2 εξ' αδιαιρέτου ισόγειας οικίας μετά του οικοπέδου της εκ 250 τ.μ. στη θέση ... εικονικά, χωρίς αντάλλαγμα αξιόχρεο, στα τέκνα της Ξ1 και Ξ2, κατά ποσοστό 1/2 εξ'αδιαιρέτου στο καθένα βλάπτοντας έτσι την δανείστρια τράπεζα κατασκευάζοντας ψεύτικη δικαιοπραξία (ως προς τη μεταβίβαση και το τίμημα) και καθιστώντας αδύνατη την σε βάρος της αναγκαστική εκτέλεση εκ μέρους της δανείστριας τράπεζας καθόσον κανένα περιουσιακό στοιχείο δεν παρέμεινε σ'αυτήν για την ικανοποίηση της εις όρον απαιτήσεως της τελευταίας. Από τα αυτά ως άνω αποδεικτικά μέσα αποδείχτηκε ότι ο κατηγορούμενος Ψ με πρόθεση παρέσχε άμεση συνδρομή στο δράστη κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης και στην εκτέλεση των κυρίας πράξης, και συγκεκριμένα ο ως άνω κατηγορούμενος, με την ιδιότητα του συζύγου της πρώτης κατηγορουμένης και πατέρα των ως άνω ανηλίκων τέκνων Ξ1 και Ξ2 των οποίων ασκούσε τη γονική μέριμνα, αποδέχθηκε υπό την προεκτεθείσα ιδιότητά του τη μεταβίβαση, λόγω γονικής παροχής, την ως άνω μοναδικών περιουσιακών στοιχείων της πρώτης κατηγορουμένης προς τα ανήλικά τέκνα τους, τελώντας εν γνώσει του όλου σχεδίου της (ματαίωση με πρόθεση ολικώς την ικανοποίηση της απαίτησης της δανείστριας της τράπεζας δια της απαλλοτριώσεως χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα όλα τα περιουσιακά της στοιχεία προς βλάβη των συμφερόντων της οφειλέτιδος μηνύτριας τράπεζας. Κατ'ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι οι κατηγορούμενοι των αποδιδομένων σ'αυτούς πράξεων της καταδολίευσης δανειστών η πρώτη και της άμεσης συνέργειας στην πράξη αυτή ο δεύτερος". Ακολούθως, το άνω Δικαστήριο κήρυξε ενόχους τους αναιρεσείοντες, την πρώτη για την πράξη της καταδολίευσης δανειστών και το δεύτερο για άμεση συνέργια στην πράξη της. "ΚΗΡΥΣΣΕΙ τους κατηγορούμενος ΕΝΟΧΟΥΣ του ότι: Στο ... την 20-5-2003 τέλεσαν τις παρακάτω αξόποινες πράξεις: Α)Η Χ τυγχάνουσα οφειλέτρια με πρόθεση ματαίωσε ολικά την ικανοποίηση του δανειστή της απαλλοτριώνοντας χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα οποιοδήποτε περιουσιακό της στοιχείο και συγκεκριμένα οφειλέτρια τυγχάνουσα απέναντι στην "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε" βάσει της υπ'αριθμ....σύμβασης πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό που καταρτίσθηκε αφενός με την μηνύτρια εταιρεία ως πιστώτρια και την "Α.Σ.Διαδρομή Ανώνυμη Διαφημιστική Εμπορική Τεχνική Εταιρία" ως υπέρ της η πίστωση, συνολικού ύψους 100.000.000 δρχ., με πρόσθετες πράξεις αύξηση της πίστωσης αυτής, την δε εκπλήρωση των όρων της άνω σύμβασης εγγυήθηκε η κατηγορουμένη, ενώ ο άνω αλληλόχρεος λογαριασμός έκλεισε την 18-1-2003 με λογιστικό υπόλοιπο 110.000 ευρώ και με τους τόκους εκ 4.333 ευρώ, έχουσα η μηνύτρια συνολικά απαίτηση 114.332,30 ευρώ και η πρωτοφειλέτρια εταιρία αδυνατούσε να εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις της προς την πιστώτρια και έγινε η κατηγορούμενη υπόχρεη προς καταβολή των άνω ποσών στην μηνύτρια τράπεζα, αυτή όχι μόνο δεν κατέβαλε το οφειλόμενο ποσό, αλλά και ματαίωσε την ικανοποίηση της απαίτησης της τράπεζας αφού με το υπ'αρ.... συμβόλαιο γονικής παροχής του Συμβολαιογράφου Βόλου Ιωάννη Γαλλέα νομίμως μεταγραφέντος μετεβίβασε όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και δη :α)οικία, με αυλή, περιοχή και παρακείμενη αχυρώνα με παραρτήματα και παρακολουθήματα αυτής, που βρίσκεται στο συνοικισμό ... έκτασης του υπ' αυτή και μη οικοπέδου 150 τμ., βεβαρυμένης της οικίας με το δικαίωμα ισοβίου συνοικήσεως του Χ και της συζύγου του Χ. β)
του 1/2 εξ αδιαιρέτου ποτιστικού αγρού στη θέση ... έκτασης 1/2 περίπου στρέμματος ή όσης είναι γ)
του 1/2 εξ αδιαιρέτου αγρού στη θέση ... έκτασης 1 περίπου στρέμματος ή όσης είναι, συνορευόμενου ολόγυρα με κληρ. ... και δρόμο. δ)του 1/2 εξ αδιαιρέτου ποτιστικού αγρού στη θέση ... έκτασης 1/2 περίπου στρέμματος ή όσης είναι συνορευόμενου ολόγυρα με αγρό ... και δρόμο. ε)του 1/2 εξ αδιαιρέτου αγρού στη θέση ... έκτασης 1 περίπου στρέμματος ή όσης είναι συνορευόμενου ολόγυρα με κληρον. ... και .... στ) του 1/2 εξ αδιαιρέτου ελαιοπερίβολου στη θέση ..." έκτασης 7 περίπου στρεμμάτων ή όσης είναι και διασχίζεται από δημόσιο δρόμο ... .ζ)των 3/8 εξ αδιαιρέτου ελαιοπερίβολου στη θέση ... έκτασης 11,5 περίπου στρεμμάτων ή όσης είναι συνορευόμενου με ιδιοκτησίες ..., δημόσιο δρόμο και.Χ. η)πλήρους κυριότητας ελαιοπερίβολου στη θέση ...έκτασης 3.5 στρεμμάτων, ή όσης είναι συνορευόμενου ολόγυρα με δρόμο, κληρ. .... θ)του 1/2 εξ αδιαιρέτου ελαιοπερίβολου στη θέση ... έκτασης 3 περίπου στρεμμάτων ή όσης κι αν είναι και ι) του 1/2 εξ αδιαιρέτου ισόγειας οικίας ερειπωμένης στο ... έκτασης του υπ' αυτή και μη οικοπέδου 250 τμ ή όσης είναι που συνορεύει ολόγυρα με δρόμο, ιδιοκτησίες ..., κληρονόμων ..., Κοινότητα ... και Θάλασσα, περιελθόντων όλων των ως άνω ακινήτων στην πρώτη των εγκαλουμένων κατά τα ποσοστά που προαναφέρθηκαν, δυνάμει του ... συμβολαίου γονικής παροχής του συμβολαιογράφου Αργαλαστής Γεωργίου Κωτσόβολου, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Αργαλαστής στον τόμο 119 και αριθμό 26 εικονικά, χωρίς αντάλλαγμα αξιόχρεο στα παιδιά της Ξ1 και Ξ2 κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, βλάπτοντας έτσι την δανείστρια τράπεζα κατασκευάζοντας ψεύτικη δικαιοπραξία και καθιστώντας αδύνατη την σε βάρος της αναγκαστική εκτέλεση εκ μέρους της δανείστριας. Β)Ο Ψ με πρόθεση παρέσχε άμεση συνδρομή στο δράση κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης και στην εκτέλεση της κύριας πράξης και συγκεκριμένα με την ιδιότητα του συζύγου της συγκατηγορούμενης του και τον ασκούντος την γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων τους Ξ1 και Ξ2 αποδέχθηκε την μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής των άνω περιουσιακών στοιχείων της ο κατηγορούμενος προς τα ανήλικα τέκνα τους, εν γνώσει τελών του όλου σχεδίου της προς βλάβη των συμφερόντων της μηνύτριας τράπεζας". Με τις παραδοχές αυτές το Δικαστήριο της ουσίας δεν διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφαση του την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ειδικότερα, ενώ δέχεται ότι ο χρόνος τέλεσης των άνω εγκλημάτων είναι η 20-05-2003, η δε έγκληση της παθούσας ΑLΡΗΑ Τράπεζα ΑΕ υποβλήθηκε την 01-09-2003 όπως προκύπτει από την παραδεκτώς επισκοπούμενη έκθεση εγχειρίσεως αυτής, ήτοι υποβλήθηκε μετά το νόμιμο τρίμηνο, δεν εκτίθεται στην απόφαση αυτή ο χρόνος κατά τον οποίο η παθούσα τράπεζα έλαβε γνώση των εγκλημάτων τούτων και των δραστών αυτών. Περαιτέρω, κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό και το διατακτικό της προσβαλλομένης απόφασης υπάρχει αντίφαση περί της ορθής εφαρμογής του νόμου. Ειδικότερα, υπάρχει αντίφαση ως προς τον τρόπο τέλεσης των εγκλημάτων τούτων αφού, τόσο στο σκεπτικό όσο και στο διατακτικό ενώ δέχεται ότι η πρώτη αναιρεσείουσα με άμεση συνέργια του δεύτερου μεταβίβασε όλα ανεξαιρέτως τα περιουσιακά της στοιχεία με το αναφερόμενο συμβόλαιο γονικής παροχής απαλλοτριώνοντας χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα τα περιουσιακά της στοιχεία, δηλαδή με αληθινή δικαιοπραξία, συγχρόνως δέχεται ότι κατασκεύασε ψεύτικη δικαιοπραξία με περιεχόμενο τη μεταβίβαση των ακινήτων λόγω γονικής παροχής ήτοι δέχεται ότι η μεταβίβαση αυτή είναι εικονική. Έτσι όμως εσφαλμένως ερμήνευσε και εφάρμοσε την άνω διάταξη του άρθρου 397 παρ. 1 ΠΚ.
Συνεπώς, οι προβαλλόμενοι λόγοι των αιτήσεων αναίρεσης περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε') είναι βάσιμοι. Επομένως, παρελκούσης της ερεύνης των λοιπών λόγων των αιτήσεων αναίρεσης, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς αμφότερους τους αναιρεσείοντες και παραπεμφθεί η υπόθεση σε νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές (άρθρο 519 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την 6983/ 2009 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών.

Παραπέμπει την υπόθεση σε νέα συζήτηση ενώπιον του ιδίου Δικαστηρίου το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 30 Απριλίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ