Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2479 / 2009    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Παραίτηση.
Περίληψη:
Ερήμην. Παραίτηση από δικόγραφο αναίρεσης. Κηρύσσεται απαράδεκτη.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2479/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Γεώργιο Μπατζαλέξη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 8 Δεκεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., ο οποίος δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της 18983/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κείου Θεσ/κης.

Το Τριμελές Πλημ/κείο Θεσ/κης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 26 Φεβρουαρίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 466/2009.
Αφού άκουσε
Tον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί ως απαράδεκτη η από 26 Φεβρουαρίου 2009 αίτηση αναίρεσης του ανωτέρω κατηγορούμενου μετά την 51/9.11.09 έκθεση παραίτησης από την πιο πάνω αναίρεση του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 474 παρ.1, 475 παρ.1, 476μπαρ.1 και 513 παρ.1 ΚΠΔ, ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο το οποίο έχει ασκήσει, με δήλωση στον γραμματέα του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την προσβαλλομένη απόφαση, για την οποία συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλλει ή τον αντιπρόσωπό του και από εκείνον που την δέχεται, είτε στο ακροατήριο πριν αρχίσει η συζήτηση με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδριάσεως. Όταν γίνει νομότυπη το Δικαστικό Συμβούλιο ή το Δικαστήριο κηρύσσει το ένδικο απαράδεκτο και καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα. Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων Χ με την από 9-11-2009 δήλωση του, που έγινε στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Παύλου Γώγου, στον οποίο είχε δοθεί σχετική εντολή με την από 20-10-2009 εξουσιοδότηση, που έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής και για την οποία συντάχθηκε η από 9-11-2009 σχετική έκθεση, παραιτήθηκε από την από 26-2-2009 αίτηση του αναιρέσεως, που ασκήθηκε με δήλωση ενώπιον του του γραμματέα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία ζήτησε την αναίρεση της 18983.2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κειου Θεσσαλονίκης. Επομένως, κατά τα προεκτεθέντα, αυτό το το ένδικο μέσο πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτο και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κηρύσσει απαράδεκτη την από 26-2-2009 αίτηση του Χ για αναίρεση της 18983/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κειου Θεσσαλονίκης. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) Ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 18 Δεκεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ