Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 699 / 2012    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης της νόμιμα κλητευθείσας αναιρεσείουσας. Η ερήμην αναιρεσείουσα κατηγορουμένη, παρά την ερημοδικία της, κατά το άρθρο 511 εδ. τελ. και 514 ΚΠΔ, αφού η αίτηση αναιρέσεως αυτής είναι παραδεκτή, εισαγόμενη μετ' αναίρεση της αποφάσεως, λόγω αυτεπάγγελτης εφαρμογής νεότερου επιεικέστερου νόμου, κατ' άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ, θα απαλειφθεί η διάταξη περί απέλασής της από τη χώρα, διότι κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 4055/12-3-2012, τροπ. η διάταξη του εφαρμοσθέντος άρθρου 74 παρ. 1 του Π Κ, και η απέλαση αλλοδαπών από τη χώρα στο εξής διατάσσεται πλέον, μόνον όταν ο αλλοδαπός καταδικάζεται σε κάθειρξη, ενώ η αναιρεσείουσα, καταδικάστηκε μεν για κακουργηματική πράξη παράβασης του Νόμου περί ναρκωτικών, πλην λόγω αποδοχής συνδρομής ελαφρυντικής περίστασης, της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και όχι κάθειρξη.
ΑΡΙΘΜΟΣ 699/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές:, Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ανδρέα Τσόλια, Κωνσταντίνο Φράγκο- Εισηγητή, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 3 Απριλίου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης C. N. N. ή M. του S., κατοίκου ..., που δεν παρέστη περί αναιρέσεως της με αριθμό 2388/2010 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Με συγκατηγορούμενο τον U. E.- K. του J..

Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα-κατηγορούμενη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 22 Οκτωβρίου 2010 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 745/2011.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' Κ.Π.Δ., ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Εξάλλου, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το άρθρο 515 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, αν αναβληθεί η συζήτηση της υποθέσεως σε ρητή δικάσιμο, όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εμφανισθούν σ' αυτή χωρίς νέα κλήτευση και αν ακόμη δεν ήταν παρόντες, όταν δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αναβολή. Τέλος, κατά το άρθρο 514 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το από 4-7-2011 αποδεικτικό επιδόσεως της Γραμματέως του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θηβών ..., η αναιρεσείουσα αλλοδαπή κρατούμενη Mbugua ή N. C. του S., κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα, για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση της 15/11/2011, που είχε προσδιορισθεί η κρινόμενη με αρ. εκθ.77/22-10-2010 αίτησή της, στρεφόμενη κατά της με αρ. 2388/2010 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, που την καταδίκασε για την κακουργηματική πράξη αγοράς και κατοχής ναρκωτικών ουσιών, με συνδρομή ελαφρυντικής περίστασης, σε ποινή φυλακίσεως τριών ετών και Χ.Π 1.000 ευρώ και διέταξε την απέλαση της από τη χώρα μετά την έκτιση της ποινής. Κατά την παραπάνω συνεδρίαση, με την 1612/2011 απόφαση του δικαστηρίου τούτου, αναβλήθηκε με αίτηση της αναιρεσείουσας η συζήτηση της αίτησης αναιρέσεως για τη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας αποφάσεως. Η αναιρεσείουσα όμως δεν εμφανίστηκε κατ' αυτή κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το οικείο πινάκιο στη σειρά της ενώπιον του δικαστηρίου τούτου, ούτε την εκπροσώπησε εξουσιοδοτημένος δικηγόρος. Κατά συνέπεια, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη.
Όμως , από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 514 και 511 εδ. τελ. του ΚΠΔ, προκύπτει ότι στην περίπτωση που μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως που προσβάλλεται, μεταβλήθηκε το νομοθετικό καθεστώς, όσον αφορά την αξιόποινη πράξη ή και την επιβληθείσα ποινή κύρια ή παρεπόμενη, όπως απέλαση αλλοδαπού από τη χώρα, το δικαστήριο, εφαρμόζει αυτεπάγγελτα, κατ' άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ, τον επιεικέστερο νόμο, παρά την ερημοδικία του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, αν η αναίρεση είναι παραδεκτή και αφού προχωρήσει στην εκδίκαση της υποθέσεως, εφαρμόζει τον επιεικέστερο νόμο.
Στην προκειμένη περίπτωση, με τη με αρ. 2388/2010 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, η αναιρεσείουσα αλλοδαπή κατηγορουμένη Μ. ή Ν. C. του S., καταδικάστηκε για την κακουργηματική πράξη της αγοράς και κατοχής ναρκωτικών ουσιών, από κοινού με άλλον, με συνδρομή στο πρόσωπο της ελαφρυντικής περίστασης, σε ποινή φυλακίσεως τριών ετών και Χ.Π 1.000 ευρώ και διατάχθηκε η ισόβια απέλαση της από τη χώρα μετά την έκτιση της ποινής.
Σύμφωνα όμως με όσα προεκτέθηκαν, εφόσον κατά το χρόνο που δημοσιεύθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση στις 1-10-2010 ίσχυαν και εφαρμόστηκαν επί απέλασης, α) το άρθρο 35 παρ.2 του ν. 3459/2006 (ΚΝΝ), που προέβλεπε την υποχρεωτική ισόβια απέλαση αλλοδαπών που καταδικάζονται σε ποινή κάθειρξης, για παραβάσεις του νόμου αυτού περί ναρκωτικών ουσιών και β) το άρθρο 74 παρ.1 του ΠΚ που προέβλεπε δυνητική απέλαση αλλοδαπών, που καταδικάστηκαν σε κάθειρξη ή φυλάκιση κλπ, αλλά ήδη από 2-4-2012, και πριν συζητηθεί ενώπιον του Αρείου Πάγου η κρινομένη αίτηση αναίρεσης, άρχισε να ισχύει ο μεταγενέστερος και επιεικέστερος για την αναιρεσείουσα αλλοδαπή ως παραπάνω νόμος 4055/12-3-2012, όσον αφορά την απέλαση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του οποίου, τροποποιείται η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 74 παρ. 1 του ΠΚ και ορίζεται πλέον, ότι "το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απέλαση αλλοδαπού που καταδικάστηκε σε κάθειρξη, εάν κρίνει ότι η παραμονή του αλλοδαπού στη χώρα δεν συμβιβάζεται προς τους όρους της κοινωνικής συμβίωσης κλπ", άρα δεν προβλέπεται ούτε ως δυνητική πλέον η απέλαση αλλοδαπού, αν καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης, παρά μόνον αν καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης. Έτσι παρά την ερημοδικία της αναιρεσείουσας κατηγορουμένης κατά το προαναφερθέν άρθρο 511 εδ. τελ. και 514 ΚΠΔ, αφού αυτή καταδικάστηκε μόνο σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και αφού η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως αυτής είναι παραδεκτή, περιέχουσα παραδεκτούς λόγους αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ, που δεν ερευνήθηκαν παραπάνω, λόγω της ερημοδικίας της: πρέπει να εφαρμοσθεί αυτεπάγγελτα η ως άνω επιεικέστερη διάταξη του άρθρου 74 παρ.1 του ΠΚ, όπως διαμορφώθηκε, να αναιρεθεί εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση μόνο κατά τη διάταξη της περί απέλασης της αναιρεσείουσας από τη χώρα και να απαλειφθεί απλώς η εν λόγω διάταξη της προσβαλλόμενης αποφάσεως, διότι κατά τη νεότερη ως άνω επιεικέστερη ρύθμιση, η απέλαση αλλοδαπού από τη χώρα στο εξής διατάσσεται πλέον, μόνον όταν ο αλλοδαπός καταδικάζεται σε κάθειρξη, ενώ η αναιρεσείουσα, καταδικάστηκε μεν για κακουργηματική πράξη, αλλά, λόγω αποδοχής ελαφρυντικής περίστασης, της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και όχι κάθειρξη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί εν μέρει την με αρ. 2388/1 -10-2010 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, κατά τη διάταξη της περί ισόβιας απέλασης της αναιρεσείουσας αλλοδαπής Μ. ή Ν. C. N. του S. από τη χώρα και
Απαλείφει την παραπάνω διάταξη της προσβαλλόμενης με αρ. 2388/1-10-2010 ο αποφάσεως, που διατάσσει την ισόβια απέλαση της άνω αναιρεσείουσας αλλοδαπής- από τη χώρα.
Απορρίπτει κατά τα λοιπά την με αρ. εκθ. 77/22-10-2010 αίτηση αναίρεσης της Μ. ή Ν. C. N. του S. κατά της άνω 2388/1-10-2010 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, ως ανυποστήρικτη.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 24 Απριλίου 2012. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 26 Απριλίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή