Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1560 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 1560/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ανδρέα Δουλγεράκη και Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 12 Μαΐου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 27/2008 απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Καλαμάτας.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Καλαμάτας, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτήν, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 29 Ιανουαρίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 260/2009.
Έπειτα η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή με αριθμό 126/06.04.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Ι) Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Καλαμάτας με την υπ'αριθμ. 27/9-10-2008 απόφασή του καταδίκασε -κατ'έφεση- τον Χ σε συνολική ποινή καθείρξεως 11 ετών για διακεκριμένη κλοπή, βαριά σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, εισόδου στη Χώρα. Η απόφαση καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 ΚΠοινΔ στις 28-1-2009, εκδόθηκε δε αντιμωλία αυτού.
Κατ'αυτής άσκησε ο ίδιος στις 29-1-2009 ενώπιον του Διευθυντού του καταστήματος της κλειστής φυλακής Τρικάλων, όπου και κρατείται, την υπ'αριθμ. 5/29-11-2009 έκθεση αναίρεσης προβάλλων ως λόγους "1. Διότι η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση δεν έχει την προσήκουσα κατά το Σύνταγμα αιτιολογία, άρθρο 510 παρ. Δ ΚΠΔ και
2. Για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής διατάξεως των προβλεπομένων ποινικών παραβάσεων του Νόμου περί των οποίων καταδικάστηκε (άρθρο 510 παρ. Ε' ΚΠΔ)".
ΙΙ) Επειδή κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 474 παρ. 2 ΚΠΔ στην έκθεση - ασκήσεως του ενδίκου μέσου - πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι για τους οποίους ασκείται το ένδικο μέσο, άλλως τούτο είναι απαράδεκτο κατά το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠοινΔ - αφού ασκείται χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις του νόμου.
Οι λόγοι για τους οποίους ασκείται το ένδικο μέσο και δη της αναίρεσης πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι και μάλιστα να γίνεται ειδικότερος προσδιορισμός της επικαλούμενης έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και της επικαλούμενης εσφαλμένης εφαρμογής-ερμηνείας της ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
-βλ. ΑΠ 19/2001 Ολ, ΑΠ 2/2002 Ολ., ΑΠ 606/2007, ΑΠ 354/2006, ΑΠ 567/2006, ΑΠ 1842/2007 κ.ά.-
Ενόψει των ανωτέρω η υπό κρίση αναίρεση είναι απαράδεκτη αφού δεν περιέχει σαφή και ορισμένο λόγο αναίρεσης, οι δε αναφερόμενοι ως λόγοι είναι αόριστοι.
Να σημειωθεί εδώ ότι ναι μεν η υπό κρίση αναίρεση δεν φέρει την υπογραφή του άνω διευθυντή πλην όμως δεν είναι εκ του λόγου τούτου απαράδεκτη αφού η έλλειψη αυτή δεν οφείλεται στον αναιρεσείοντα πρβλ ΑΠ 665/2005, ΑΠ 680/2005, ΑΠ 887/2005, ΑΠ 1183/2005 κ.ά.-
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Π ρ ο τ ε ί νω να κηρυχθεί απαράδεκτη η από 29-1-2009 έκθεση αναίρεσης του Χ κατά της υπ'αριθμ. 27/9-10-2008 απόφασης του ΜΟΕ Καλαμάτας και να καταδικαστεί αυτός στα δικαστικά έξοδα.
Αθήνα 3 Μαρτίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Αθανάσιος Κ. Κονταξής"

Αφού άκουσε την Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 148 έως 153, 473 παρ. 2, 474 παρ. 2, 476 παρ. 1, 509 παρ. 1 και 510 του ΚΠΔ προκύπτει ότι, για το κύρος και κατ' ακολουθία το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως, πρέπει στη δήλωση ασκήσεώς της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Αν δεν περιέχεται σ' αυτήν ένας τουλάχιστον λόγος από τους αναφερομένους περιοριστικά στο άρθρο 510 ΚΠΔ λόγους αναίρεσης, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη χωρίς άλλη έρευνα, συμφωνά με το άρθρο 513 του ίδιου κώδικα. Απλή παράθεση του κειμένου της σχετικής διάταξης που προβλέπει το λόγο αναίρεσης, χωρίς αναφορά των περιστατικών που θεμελιώνουν την επικαλούμενη πλημμέλεια, δεν αρκεί. Ειδικότερα, για την πληρότητα των από το άρθρο 510 παρ. 1 δ' και Ε' ΚΠοινΔ λόγων αναίρεσης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, αντιστοίχως, πρέπει: 1) στην πρώτη περίπτωση, αν ελλείπει παντελώς η αιτιολογία, να προτείνεται με την αίτηση αναίρεσης η ανυπαρξία αυτής, σε σχέση με συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα κεφάλαια της απόφασης στα οποία αναφέρεται η εν λόγω αιτίαση, ενώ, αν υπάρχει αιτιολογία, αλλά προβάλλεται ότι αυτή δεν είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, να προσδιορίζεται με την αναίρεση επί πλέον, σε τι ακριβώς συνίσταται η έλλειψη αυτή, ποιες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες στην αιτιολογία της απόφασης ή οι αντιφατικές αιτιολογίες της σε σχέση με τις παραδοχές της, ή ποια αποδεικτικά μέσα δεν λήφθηκαν υπόψη ή δεν εκτιμήθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας (Ολ. ΑΠ 2/2002, Ολ. ΑΠ 19/2001) και 2) στη δεύτερη περίπτωση, να αναφέρεται η διάταξη που παραβιάστηκε και να προσδιορίζεται σε τι ακριβώς συνίσταται η παραβίαση της, σε σχέση με τις παραδοχές της απόφασης.
Στην προκειμένη περίπτωση με την κρινόμενη από 29-1-2009 αίτηση αναιρέσεως προσβάλλεται η υπ' αριθ. 27/9-10-2008 απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Καλαμάτας με την οποία ο αναιρεσείων καταδικάστηκε σε συνολική ποινή καθείρξεως έντεκα (11) ετών για διακεκριμένη κλοπή, βαριά σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και είσοδο στη χώρα. Στην ανωτέρω αίτηση περιέχονται ως λόγοι αναιρέσεως τα εξής: "1) Διότι η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση δεν έχει την προσήκουσα κατά το Σύνταγμα αιτιολογία, άρθρο 510 παρ. Δ' ΚΠΔ και 2) Για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής διατάξεως των προβλεπομένων ποινικών παραβάσεων του Νόμου περί των οποίων καταδικάστηκε (άρθρο 510 παρ. Ε' ΚΠΔ)". Έτσι που διατυπώνονται οι ανωτέρω λόγοι, είναι αόριστοι και καθιστούν απαράδεκτη την αίτηση αναιρέσεως, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Επομένως πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθ. 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 29-1-2009 αίτηση του Χ για αναίρεση της υπ' αριθ. 27/2008 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Καλαμάτας.

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) Ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουνίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή