Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 738 / 2010    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος, Πληρεξουσιότητα.
Περίληψη:
Ο αναιρεσείων πρέπει απαραιτήτως στον ’ρειο Πάγο να παρίσταται μετά ή δια συνηγόρου (άρθρο 513 §§1,3 ΚΠΔ). Η αυτοπρόσωπη εμφάνισή του θεωρείται ως μη παράσταση. Τούτο δεν αντίκειται στο άρθρο 20 του Συντάγματος και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Απορρίπτει ως ανυποστήρικτη.
Αριθμός 738/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα-Εισηγήτρια, Γεώργιο Αδαμόπουλο και Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Μαρτίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση

του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που παρέστη αυτοπροσώπως, χωρίς δικηγόρο, περί αναιρέσεως της 43/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου. Με συγκατηγορούμενο τον Γαβριήλ Γιακουμάκη του Ιακώβου.
Με πολιτικώς ενάγοντες τους 1) Ψ1, κάτοικο..., 2) Ψ2, κάτοικο ..., που εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξουσία δικηγόρο τους Αικατερίνη Μαυροειδή και 3) Ψ3, κάτοικο ..., που δεν παρέστη.
Το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 4 Φεβρουαρίου 2010 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 225/10.
Αφού άκουσε Την πληρεξουσία δικηγόρο των παραστάντων πολιτικώς εναγόντων, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκειμένη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατ' άρθρο 513 § 1 εδ. γ' ΚΠΔ. "Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους υπόλοιπους διαδίκους, με κλήση που επιδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166, στο ακροατήριο του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου", κατά δε την § 3 ιδίου άρθρου "οι διάδικοι παρίστανται στη συζήτηση με συνήγορο". Ούτως ο αναιρεσείων πρέπει απαραιτήτως να παρίσταται μετά η διά συνηγόρου, λόγω τις εξετάσεως νομικών και μόνο ζητημάτων, δι' ο και η αυτοπροσώπως, άνευ συνηγόρου εμφάνιση του αναιρεσείοντος θεωρείται ως μη παράσταση και η αναίρεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη, κατ' άρθρο 514 στοιχ. α' Κ.Π.Δ., χωρίς αυτό να αντίκειται εις το άρθρο 20 του Συντάγματος και εις το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ εφ' όσον διατηρείται το δικαίωμα του κατηγορουμένου να ζητήσει διορισμό συνηγόρου εάν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα έξοδα πληρωμής της αμοιβής. Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων ενεφανίσθη ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως εις την αρχή της παρούσης αναφερομένη συνεδρίαση, αυτοπροσώπως, χωρίς συνήγορο και συνεπώς η κρινομένη αίτηση αναιρέσεώς του πρέπει να απορριφθεί, επιβληθούν δε εις αυτόν τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 § 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την υπ' αριθμ. 3/ 4 Φεβρουαρίου 2010 αίτηση του Χ, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 43/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, εξ ευρώ διακοσίων είκοσι (220) και την δαπάνη των παραστάντων πολιτικώς εναγόντων εξ ευρώ πεντακοσίων (500).

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 15 Απριλίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 16 Απριλίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή