Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1833 / 2009    (Β, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία, Ανωτέρα βία.
Περίληψη:
Όταν ο κατηγορούμενος διαμένει στην ημεδαπή και είναι παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως, η προθεσμία για την άσκηση από αυτόν αναιρέσεως, με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είναι εικοσαήμερος και αρχίζει από τότε που η απόφαση θα καταχωρισθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στην γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως θεωρείται και ο κατηγορούμενος που εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος διορίσθηκε με έγγραφη δήλωση αυτού κατά το άρθρ. 42 ΚΠΔ. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται επίδοση της αποφάσεως. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως επιτρέπεται όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος. Πότε υπάρχει ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα. Απορρίπτει αίτηση.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1833/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

B' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Μουστάκα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Σαράντη Δρινέα, Νικόλαο Πάσσο, Σοφία Καραχάλιου - Εισηγήτρια και Ιωάννη Παπαδόπουλο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 4 Σεπτεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ηλία Χαλιακόπουλο, περί αναιρέσεως της 7219/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγοντα τον Ψ, κάτοικο ..., που παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Ελευθερία Ρίζου.

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 26 Ιουνίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 983/2009.
Αφού άκουσε
Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των ως άνω διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 473 παρ. 1, 2 και 3 και 507 παρ. 1 του Κ.Π.Δ., συνάγεται ότι, αν ο αναιρεσείων κατηγορούμενος διαμένει στην ημεδαπή και ήταν παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, η προθεσμία για την άσκηση από αυτόν αναιρέσεως, με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είναι εικοσαήμερος και αρχίζει από τότε που η απόφαση αυτή θα καταχωρισθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο, το οποίο τηρείται από την γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Παρών, κατά την απαγγελία της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, θεωρείται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 501 παρ. 1 και 340 παρ. 2 Κ.Π.Δ., και ο εκκαλών - κατηγορούμενος, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο αυτό από δικηγόρο, διορισθέντα με έγγραφη δήλωση αυτού, κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 του αυτού κώδικα. Η αναίρεση, που ασκήθηκε μετά την πάροδο της, ως άνω, προθεσμίας, απορρίπτεται, κατά την διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 Κ.Π.Δ., ως απαράδεκτη. Σύμφωνα δε με την γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί στα αδύνατα, είναι επιτρεπτή η εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου, συνεπώς και της αναιρέσεως, όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος. Ως ανωτέρα βία, η οποία δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και εξαιρετικό είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του δικαιούχου, το οποίο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορούσε να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμελείας και συνέσεως, ανυπέρβλητο δε κώλυμα θεωρείται εκείνο το οποίο οπωσδήποτε δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του διαδίκου, που ασκεί το ένδικο μέσο, και δεν μπορούσε να υπερνικηθεί από αυτόν με κανένα τρόπο. Στην παρούσα περίπτωση, όπως προκύπτει από την παραδεκτή επισκόπηση της δικογραφίας, ο αναιρεσείων, με την προσβαλλομένη υπ' αριθμ. 7219/29-10-2008 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (πλημμελημάτων) Αθηνών, καταδικάσθηκε σε ποινή φυλακίσεως δύο (2) ετών, η οποία μετετράπη σε χρηματική προς πέντε ευρώ ημερησίως, για την αξιόποινη πράξη της απάτης ιδιαιτέρως μεγάλης ζημίας. Ενώπιον του Εφετείου ο ήδη αναιρεσείων εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό του, δικηγόρο Αθηνών Θ. Παγκιογιάννη, διορισθέντα με την από 28-10-2008 εξουσιοδότηση αυτού, κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ. 2 Κ.Π.Δ., η προσβαλλομένη δε απόφαση απαγγέλθηκε, την 29-10-2008, με την παρουσία τούτου. Η απόφαση αυτή καταχωρίσθηκε στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 του Κ.Π.Δ., όπως τούτο προκύπτει από την από 1-7-2009 βεβαίωση του αρμοδίου γραμματέως, την 18-5-09. Η υπό κρίση, όμως, αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε από τον αναιρεσείοντα - κατηγορούμενο, με δήλωσή του που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την 29-6-2009. Επομένως, ασκήθηκε εκπροθέσμως, εφ' όσον η προαναφερομένη εικοσαήμερη προθεσμία, για την άσκησή της, συμπληρώνετο την 8-6-2009. Ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος, που περιέχεται στη δήλωση αναιρέσεως, ότι δεν του επιδόθηκε ακόμη η ανωτέρω απόφαση, είναι χωρίς έννομη επιρροή, εφ' όσον, όπως προελέχθη, η απόφαση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου απαγγέλθηκε με την παρουσία του δικηγόρου που τον εκπροσώπησε και δεν απαιτείτο επίδοση αυτής, ως προϋπόθεση, για την έναρξη της προθεσμίας της αναιρέσεως. Η αορίστως δε επικαλουμένη από αυτόν ασθένεια και η ανάκτηση της εντολής του προς τον προαναφερόμενο δικηγόρο που τον εκπροσώπησε και μάλιστα "την επομένη" της δημοσιεύσεως της αποφάσεως, δεν συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, υπό την εκτεθείσα στη μείζονα πρόταση έννοιας για την περίπτωση κατά την οποία ήθελε θεωρηθεί όταν προτείνεται τέτοιος ισχυρισμός, για το επιτρεπτό ασκήσεως της εκπροθέσμου αναιρέσεως. Κατ' ακολουθίαν τούτων, η αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί, ως απαράδεκτος, να καταδικασθεί δε ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα, κατ' άρθ. 583 παρ. 1 Κ.Π.Δ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 26-6-2009 αίτηση του Χ, κατοίκου ..., περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 7219/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών.

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα από διακόσια είκοσι (220) ευρώ και στη δικαστική δαπάνη του πολιτικώς ενάγοντος από πεντακόσια (500) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 17 Σεπτεμβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 17 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ