Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1568 / 2019    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 1568/2019

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-(ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Διονυσία Μπιτζούνη, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη (σύμφωνα με την υπ'αριθ.194/2019 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Γεώργιο Παπαηλιάδη, Ναυσικά Φράγκου, Βασιλική Ηλιοπούλου και Μαρία Βασδέκη - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε ως συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 20 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου 2019, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Βασιλείου Χαλντούπη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος - εκζητουμένου (επ.) A. (ον.) Y. του M. και της N. γεν. στις 27.9.1983 στα ..., κατοίκου ..., προσωρινά ... (οδός ...), κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης ..., ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο με τους συνηγόρους υπερασπίσεώς του, Λάμπρο Μαργαρίτη και Νικόλαο Βασιλειάδη, κατά της υπ'αριθμ. 494/25.7.2019 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης. Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης με την ως άνω απόφασή του γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως του ανωτέρω στις Δικαστικές Αρχές της Τουρκίας.
Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε την με αριθμό και ημερομηνία 11/29 Ιουλίου 2019 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, η οποία συντάχθηκε ενώπιον της Γραμματέως Σταματίας Λιβανού του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Θεσσαλονίκης και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1146/2019. Προκειμένης συζητήσεως

Αφού άκουσε τον εκζητούμενο και τους συνήγορους υπερασπίσεώς του, που με προφορική ανάπτυξη ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να γίνει τυπικά δεκτή και να απορριφθεί στην ουσία η από 29 Ιουλίου 2019 και με αριθμό 11 έφεση του ανωτέρω εκζητουμένου κατά της υπ'αριθ.494/25.7.2019 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με τη διάταξη του άρθρου 451 παρ. 1 του ΚΠΔ (Ν. 4620/2019) ορίζεται ότι κατά της οριστικής απόφασης του συμβουλίου εφετών επιτρέπεται στον εκζητούμενο και στον εισαγγελέα εφετών να ασκήσει έφεση στον Άρειο Πάγο μέσα σε πέντε ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης στο ακροατήριο. Η έφεση ασκείται, σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 474, ήτοι με δήλωση στο γραμματέα εφετών και συντάσσεται έκθεση στην οποία πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι για τους οποίους ασκείται το ένδικο μέσο.
Επομένως, η υπό κρίση από 29/7/2019 έφεση του A. (επ.) Y. (ον.) του Μ. και της N., που γεννήθηκε στις 27-9-1983 στα ..., κατοίκου ... και προσωρινά ... (οδός ...), ήδη κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης ..., που ασκήθηκε ενώπιον του Γραμματέα Εφετών Θεσσαλονίκης κατά της υπ' αριθ. 494/25-7-2019 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με την οποία τούτο γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσής του στην Τουρκία προκειμένου να εκτίσει υπόλοιπο ποινής φυλάκισης δύο (2) ετών, έξι (6) μηνών και μιας (1) ημέρας επί της συνολικής ποινής φυλάκισης τριών (3) ετών και τεσσάρων (4) μηνών που του επιβλήθηκε με την υπ' αριθ. 2017/83 από 7/3/2017 απόφαση του Ε' Κακουργιοδικείου Istanbul της Τουρκίας για το αδίκημα της "σύστασης - οργάνωσης για τη διάπραξη εγκλήματος", σύμφωνα με τα άρθρα 220/1, 62, 53 και -f 63 του υπ'αριθ. 5237 Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, πράξη επίσης αξιόποινη και κατά την ελληνική ποινική νομοθεσία (εγκληματική οργάνωση - άρθρο 187 ΠΚ), ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, οπότε πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.
Κατά το άρθρο 436 του ΚΠΔ, αν δεν υπάρχει σύμβαση οι όροι και η διαδικασία της εκδόσεως αλλοδαπών εγκληματιών ρυθμίζονται από τις διατάξεις των επόμενων άρθρων, (ήτοι των άρθρων 437-456 ΚΠΔ), οι οποίες εφαρμόζονται ακόμη και αν υπάρχει σύμβαση, αν δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτή, καθώς και στα σημεία που δεν προβλέπει η σύμβαση. Τέτοια σύμβαση, την οποία έχουν κυρώσει η Ελλάδα στις 6-5-1961 με το Ν.4165/1961 και η Τουρκία στις 7-1-1960, είναι η από 13- 12-1957 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως, που υπογράφηκε στο Παρίσι και διέπει το δίκαιο της εκδόσεως μεταξύ των παραπάνω κρατών. Κατά τα άρθρα 2 παρ. 1 και 12 της Συμβάσεως αυτής, η έκδοση ενεργείται για πράξεις που τιμωρούνται από τους νόμους τόσο του κράτους που ζητεί την έκδοση, όσο και του κράτους από το οποίο ζητείται αυτή, με ποινή στερητική της ελευθερίας ή με μέτρο ασφαλείας ανώτατου ορίου ενός τουλάχιστον έτους ή με αυστηρότερη ποινή, ενώ στην περίπτωση που έλαβε χώρα καταδίκη σε ποινή ή έχει επιβληθεί μέτρο ασφαλείας στο έδαφος του αιτούντος κράτους, η απαγγελθείσα κύρωση πρέπει να είναι διαρκείας τεσσάρων μηνών κατ' ελάχιστο όριο (άρθρο 2 παρ. 1). Η αίτηση με την οποία ζητείται η έκδοση πρέπει, αν δεν έχει συμφωνηθεί με απευθείας συνεννόηση μεταξύ των μερών άλλο μέσο, να διατυπωθεί εγγράφως και να υποβληθεί δια της διπλωματικής οδού και προς υποστήριξή της να προσαχθούν: α) το πρωτότυπο ή επίσημο αντίγραφο είτε εκτελεστής καταδικαστικής αποφάσεως είτε εντάλματος συλλήψεως ή άλλης πράξεως, που έχει την ίδια ισχύ και που έχει εκδοθεί κατά τους τύπους που καθορίζονται από τη νομοθεσία του αιτούντος κράτους, β) έκθεση των αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες ζητείται η έκδοση, του τόπου και χρόνου διαπράξεώς τους, του κατά νόμο χαρακτηρισμού τους και της παραπομπής στις νομοθετικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή, οι οποίες πρέπει να εμφανίζονται κατά το δυνατόν ακριβέστερα και γ) αντίγραφο των διατάξεων, που προβλέπουν την πράξη ή εφόσον τούτο δεν καθίσταται εφικτό, δήλωση περί του εφαρμοστέου δικαίου, καθώς και ο κατά το δυνατόν ακριβέστερος καθορισμός του προσώπου που καταζητείται και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να καθορίσει την ταυτότητα και την εθνικότητά του (άρθρο 12). Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασμό και προς το άρθρο 2 του κυρώσαντος την ανωτέρω από 13-12- 1957 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως, Ν. 4165/1961, δια του οποίου διατυπώνονται ρητά επιφυλάξεις εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του ημεδαπού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και προς τις λοιπές εν γένει διατάξεις της από 13-12-1957 Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως και προς τις διατάξεις των άρθρων 436-456 ΚΠΔ περί εκδόσεως σαφώς συνάγονται τα εξής ισχύοντα, εφόσον η έκδοση ζητείται προκειμένου να εκτίσει ο εκζητούμενος εν όλω ή εν μέρει ποινή επιβληθείσα με καταδικαστική απόφαση του εκζητούντος Κράτους και δη: α) αρκεί η απόφαση αυτή να είναι εκτελεστή όχι όμως και αμετάκλητη, όπως ορίζει το άρθρο 443 παρ. 1 του ΚΠΔ, διότι δια του άρθρου 2 του Ν. 4165/1961 δεν διατυπώθηκε επιφύλαξη εφαρμογής και της διατάξεως αυτής του άρθρου 443 παρ. 1 του ΚΠΔ, όπως διατυπώθηκε για άλλες διατάξεις, αλλά και διότι κατά το άρθρο 436 παρ. 1 οι διατάξεις του ΚΠΔ ρυθμίζουν τα ζητήματα εκδόσεως, όταν ελλείπει σύμβαση, η οποία όμως στην προκείμενη περίπτωση υπάρχει, β) δεν ερευνάται η βασιμότητα της καταδίκης, διότι μεταξύ των συνοδευόντων την αίτηση εγγράφων δεν απαιτείται, κατά την άνω διάταξη του άρθρου 12 παρ. 2 της από 13-12-1957 Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως ή κατ' άλλη διάταξη αυτής, η επισύναψη και εγγράφων, από τα οποία μπορεί, ύστερα από έλεγχο, να προκύψει η βασιμότητα της καταδίκης του εκζητουμένου ή η ύπαρξη ενδείξεων για την αποδιδόμενη σ' αυτόν κατηγορία, αλλά και διότι, κατά το άρθρο 443 παρ. 1 ιδίου ως άνω κώδικα, η βεβαίωση υπάρξεως ενδείξεων ενοχής απαιτείται μόνο επί εκδόσεως προς παραπομπή σε δίκη και όχι επί εκδόσεως προς εκτέλεση αποφάσεως, γ) Δεν ερευνάται το μέγεθος του υπολοίπου της προς έκτιση ποινής. Τέτοια έρευνα ούτε υπό της από 13-12-1957 Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως ούτε υπό του ΚΠΔ προβλέπεται και μόνον εάν τίθεται θέμα ολοσχερούς αποτίσεως πρέπει να ερευνηθεί αν πράγματι υφίσταται προς έκτιση υπόλοιπο ποινής, διότι σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι αν η ποινή αποτίθηκε ολοσχερώς, η απόφαση δεν είναι πλέον εκτελεστή.
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 της από 13-12-1957 Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως δεν χωρεί έκδοση, αν η αξιόποινη πράξη για την οποία ζητείται η έκδοση, θεωρείται από το άλλο Μέρος ως πολιτική εγκληματική πράξη ή ως συναφής με τέτοια πράξη ή αν το Μέρος από το οποίο ζητείται η έκδοση έχει σοβαρούς λόγους να πιστεύει ότι η αίτηση έκδοσης, που αιτιολογείται για κάποια παράβαση του κοινού δικαίου, έχει υποβληθεί με σκοπό τη δίωξη ή την τιμωρία ατόμου για τα φυλετικά, θρησκευτικά, πολιτικά ή εθνικά του φρονήματα ή ότι η θέση του διατρέχει κίνδυνο να επιδεινωθεί από τον ένα ή τον άλλο από τους λόγους αυτούς. Ανάλογες είναι και οι παράλληλα ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 438 περ. γ', ε' και στ' ΚΠΔ, σύμφωνα με τις οποίες, "Η έκδοση απαγορεύεται α)... β) ... γ) αν πρόκειται για έγκλημα που κατά τους ελληνικούς νόμους χαρακτηρίζεται πολιτικό ... ή όταν από τις περιστάσεις προκύπτει ότι η έκδοση ζητείται για λόγους πολιτικούς, δ)... ε) αν πιθανολογείται ότι εκείνος για τον οποίο ζητείται η έκδοση θα καταδιωχθεί από το κράτος στο οποίο παραδίδεται για πράξη διαφορετική από εκείνη για την οποία ζητείται η έκδοση στ) αν πιθανολογείται ότι θα υποβληθεί σε διακρίνουσα μεταχείριση για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, πολιτικούς ή εξαιτίας της εθνικότητάς του ή ότι θα υποβληθεί σε μεταχείριση αντίθετη προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ότι θα διακυβευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματά του ". Κατά την έννοια της παραπάνω διατάξεως πολιτικοί είναι οι λόγοι, όταν με την έκδοση η Κυβέρνηση του εκζητούντος Κράτους επιδιώκει να εκδικηθεί ή να καταστείλει την αντίδραση πολιτικού της αντιπάλου εξαιτίας της αντίθεσής του προς αυτήν (ΑΠ 912/2018). Συμπληρωματική των πιο πάνω ρυθμίσεων είναι και η προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 14 της ως άνω Σύμβασης ρύθμιση, που καθιερώνει την αρχή της ειδικότητας, η οποία αποκλείει τη δίωξη, καταδίκη ή κράτηση του εκζητούμενου από το κράτος στο οποίο εκδόθηκε για άλλη πράξη προγενέστερη της παράβασης, ετέρας από εκείνη για την οποία επιτράπηκε η έκδοση με ορισμένες περιορισμένου χαρακτήρα εξαιρέσεις. Αντίστοιχη με ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις των εξαιρέσεων είναι και η διάταξη του άρθρου 440 του ΚΠΔ. Η αρχή της ειδικότητας που θεωρείται γενικά καθορισμένος κανόνας του διεθνούς δικαίου και καθιερώνει σχετική υποχρέωση των κρατών που έχουν κυρώσει την πιο πάνω Σύμβαση, αποσκοπεί και στο να αποκλείσει το ενδεχόμενο να τιμωρηθεί ο εκζητούμενος και για πολιτικά εγκλήματα, αφού χωρίς αυτήν η καταστρατήγηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως θα ήταν ευχερής (ΑΠ 1324/2017).
Εξάλλου, κατά το άρθρο 10 της ιδίας συμβάσεως δεν παρέχεται έκδοση, εφόσον κατά τη νομοθεσία του αιτούντος μέρους ή του μέρους από το οποίο ζητείται αυτή, έλαβε χώρα παραγραφή της ποινικής διώξεως ή της ποινής που έχει επιβληθεί, κατά δε το άρθρο 438 περ. δ' του Κ.Π.Δ η έκδοση απαγορεύεται αν κατά τους νόμους είτε του ελληνικού κράτους, είτε του κράτους που ζητεί την έκδοση ή του κράτους όπου τελέστηκε το έγκλημα, έχει ανακύψει ήδη πριν από την απόφαση για την έκδοση νόμιμος λόγος που εμποδίζει τη δίωξη ή την εκτέλεση της ποινής ή αποκλείει ή εξαλείφει το αξιόποινο (Α.Π. 1184/2016, ΑΠ 638/2017).
Τέλος, κατά το άρθρο 450 παρ. 1 ΚΠΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 438 περ. δ' του ίδιου κώδικα, το συμβούλιο γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για την αίτηση εκδόσεως και αποφαίνεται για το αν εκείνος που έχει συλληφθεί είναι το ίδιο πρόσωπο με εκείνο που εκζητείται, αν υπάρχουν τα απαιτούμενα για την έκδοση δικαιολογητικά έγγραφα, αν το έγκλημα που αποδίδεται στον εκζητούμενο ή για το οποίο αυτός έχει καταδικασθεί είναι από εκείνα για τα οποία επιτρέπεται η έκδοση και αν έχει προκύψει λόγος που εμποδίζει τη δίωξη ή την εκτέλεση της ποινής ή αποκλείει ή εξαλείφει το αξιόποινο (ΑΠ 752/2017).
Στην προκείμενη περίπτωση από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα που εξετάστηκε στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και από τα όσα εξέθεσαν ενώπιον του ο ίδιος ο εκζητούμενος και οι συνήγοροι του, τα πρακτικά της εκκαλούμενης απόφασης και από όλα τα έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία, από τα οποία τα αλλοδαπά προσκομίζονται σε επίσημη μετάφραση, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Με το υπ' αριθ. 2018/1- 10990 από 8.03.2019 αίτημα έκδοσης της Γενικής Εισαγγελίας Istanbul της Τουρκίας, που υποβλήθηκε σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, με την υπ' αριθ. 2019/...980 από 03/04/2019 ρηματική διακοίνωση της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα, ζητήθηκε η σύλληψη, έκδοση και παράδοση στις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Τουρκίας, του υπηκόου Τουρκίας A. (επ.) Y. (όν.) του Μ. και της N., που γεννήθηκε στις 27-09-1983 στα ..., κατοίκου ... και προσωρινά ... (οδός ...) και ήδη κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης .... Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο ως άνω αίτημα έκδοσης, ο ως άνω εκζητούμενος διώκεται με το από 13.07.2018 ένταλμα σύλληψης της Γενικής Εισαγγελίας Istanbul της Τουρκίας, καθόσον με την υπ' αριθ.2017/83 από 07.03.2017 απόφαση του Ε' Κακουργιοδικείου Istanbul Τουρκίας, η οποία κατέστη τελεσίδικη στις 29.09.2017, αποφασίστηκε η τιμωρία του εκζητούμενου σε ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών και τεσσάρων (4) μηνών για το αδίκημα της "σύστασης οργάνωσης για τη διάπραξη εγκλήματος", σύμφωνα με τα άρθρα 220/1, 62, 53 και 63 του υπ' αριθ. 5237 Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, κατά δε το άρθρο 107/4 του υπ' αριθ.5275 Τουρκικού Νόμου περί εκτέλεσης η ως άνω ποινή εκτελείται ως δύο (2) έτη, έξι (6) μήνες και μία (1) ημέρα. Ο εκζητούμενος κρατήθηκε από 23-1-2009 έως 8-7-2009, ήτοι επί εκατόν εβδομήντα (170) ημέρες και μπορεί να αποφυλακισθεί υφ' όρον, αν επιδείξει καλή συμπεριφορά, μετά από δύο (2) έτη και έντεκα (11) ημέρες.
Με την αίτηση εκδόσεως συνυποβάλλονται και τα κατά νόμο (άρθρο 12 της ΕΣΕ) απαιτούμενα έγγραφα σε αντίγραφα στην τουρκική γλώσσα, η μετάφραση των οποίων στην ελληνική έγινε επισήμως από το τουρκικό κείμενο και συγκεκριμένα: 1) το από 13.07.2018 ένταλμα σύλληψης της Γενικής Εισαγγελίας Istanbul Τουρκίας, προς εκτέλεση της ως άνω καταδικαστικής ποινικής απόφασης, 2) το κείμενο των ως άνω ποινικών διατάξεων, που προβλέπουν και τιμωρούν τις πράξεις, για τις οποίες καταδικάσθηκε ο εκζητούμενος και το κείμενο της ποινικής διάταξης (άρθρο 68) που προβλέπει την παραγραφή της εκτέλεσης της ποινής. Ακολούθως, σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 319/2019 αναβλητικής απόφασης του Συμβουλίου Εφετών συνυποβλήθηκαν, όπως διαβιβάσθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 4850/10/68264-56826/2019 έγγραφο Δ.Δ.Α.Σ. INTERPOL: 1) η υπ' αριθ. 2017/83 από 07/03/2017 απόφαση του Ε' Κακουργιοδικείου ΙΣΤΑΝ ΜΠΟΥΑ της Δημοκρατίας της Τουρκίας, σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία κατέστη τελεσίδικη στις 29.09.2017, με την οποία ο εκζητούμενος τιμωρήθηκε σε ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών και τεσσάρων (4) μηνών, για το αδίκημα της "σύστασης οργάνωσης για τη διάπραξη εγκλήματος", σύμφωνα με τα άρθρα 220/1,62,53 και 63 του υπ' αριθμ. 5237 Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, 2) η υπ' αριθ. 2017/938 D.IS. από 22/12/2017 απόφαση του ΣΤ' Κακουργιοδικείου ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛ της Δημοκρατίας της Τουρκίας, σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, 3) το με αριθμό δικογραφίας 2009/202 D.IS. από 26/12/2017 έγγραφο του Ε' Κακουργιοδικείου ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛ της Δημοκρατίας της Τουρκίας, σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, 4) η υπ' αριθ. 2018/1575 από 18/05/2018 απόφαση του ΙΣΤ' Ποινικού Γραφείου του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή προσκομίζονται όλα τα έγγραφα που προβλέπονται από τις ως άνω διατάξεις. Ειδικότερα, από την ως άνω υπ' αριθμ. 2017/83 από 07.03.2017 απόφαση του Ε' Κακουργιοδικείου Istanbul της Τουρκίας, η οποία κατέστη τελεσίδικη στις 29.09.2017, προκύπτει ότι ο εκζητούμενος υπήκοος Τουρκίας A. (επ.) Y. (όν.) του Μ. και της N., που γεννήθηκε στις 27- 09-1983 στα ..., (ήδη κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης ...), κηρύχθηκε ένοχος για το αδίκημα της "σύστασης οργάνωσης για τη διάπραξη εγκλήματος" και συγκεκριμένα του εγκλήματος της απάτης περί τα παίγνια μέσω ιστοσελίδων και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών και τεσσάρων (4) μηνών. Η πράξη αυτή προβλέπεται και τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα 220/1 ( σε συνδυασμό με το άρθρο 37/1) 62, 53 και 63 του υπ' αριθμ. 5237 Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, πράξη επίσης αξιόποινη και κατά την Ελληνική Ποινική Νομοθεσία (εγκληματική οργάνωση - άρθρο 187 παρ. 3 εδ. β' του Π.Κ.).
Συνεπώς, η πράξη για την οποία καταδικάσθηκε ο εκζητούμενος από το ως άνω τουρκικό δικαστήριο και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών και τεσσάρων (4) μηνών και για την εκτέλεση της οποίας ζητείται η έκδοσή του, προκειμένου να εκτίσει υπόλοιπο ποινής φυλάκισης δύο (2) ετών, έξι (6) μηνών και μία (1) ημέρας, είναι από εκείνες που επιτρέπεται η έκδοση κατά το άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Εκδόσεως. Σημειώνεται ότι με την υπ' αριθ. 2017/938 D.IS. από 22/12/2017 απόφαση του ΣΤ' Κακουργιοδικείου ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΑ της Δημοκρατίας της Τουρκίας αποφασίσθηκε να σταματήσει η εκτέλεση της ως άνω απόφασης (2017/83 από 7/3/2017 του Ε1 Κακουργιοδικείου ) σχετικά με την επιβληθείσα στον εκζητούμενο ποινή των τριών (3 ) ετών και τεσσάρων (4) μηνών. Όμως, εν συνεχεία με το με αριθμό δικογραφίας 2009/202 D.IS. από 26/12/2017 έγγραφο του Ε' Κακουργιοδικείου ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛ της Δημοκρατίας της Τουρκίας, υποβλήθηκε αίτημα να αποφασιστεί να ακυρωθεί η προαναφερόμενη απόφαση (2017/938 D.IS. από 22/12/2017 απόφαση του ΣΤ' Κακουργιοδικείου). Κατόπιν δε με την υπ' αριθ. 2018/1575 από 18/05/2018 απόφαση του ΙΣΤ' Ποινικού Γραφείου του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, αποφασίσθηκε η ακύρωση υπέρ του νόμου της υπ' αριθ. 2017/938 D.IS. από 22/12/2017 απόφασης του ΣΤ' Κακουργιοδικείου ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛ της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Επομένως, η υπ' αριθμ. 2017/83 από 07.03.2017 απόφαση του Ε' Κακουργιοδικείου Istanbul της Τουρκίας, η οποία κατέστη τελεσίδικη στις 29-9-2017, εξακολουθεί να ισχύει και είναι εκτελεστή.
Η εκτέλεση της απόφασης αυτής δεν έχει παραγραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις περί παραγραφής του Ποινικού Κώδικα της Δημοκρατίας της Τουρκίας (άρθρο 68 του υπ' αριθ. 5237 Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, κατά το οποίο η απόφαση της ποινής δεν εκτελείται εάν από την ημέρα της τελεσιδικίας έχουν περάσει δέκα έτη), αλλά και κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα (άρθρα 118 περ. γ' και 120 Π Κ), ενώ δεν υπάρχει λόγος αναστολής για την εκτέλεσή της.
Εξάλλου, ο εν λόγω συλληφθείς A. (επ.) Y. (όν.) του Μ. και της N., που γεννήθηκε στις 27-09-1983 στα ..., είναι το αυτό πρόσωπο με τον εκζητούμενο από τις τουρκικές δικαστικές αρχές, για τον οποίο έχει χωρήσει η πιο πάνω καταδίκη, γεγονός το οποίο δεν αμφισβητεί και ο ίδιος.
Με την υπό κρίση έφεση προβάλλονται ως λόγοι έφεσης οι και πρωτοδίκως προβληθέντες ισχυρισμοί και ειδικότερα ότι α) δεν προκύπτει ότι η αλλοδαπή απόφαση για την εκτέλεση της οποίας ζητείται η έκδοση είναι αμετάκλητη β) δεν υπάρχει ακριβής περιγραφή της πράξης γ) ο εκζητούμενος καταδικάστηκε ερήμην και δεν προκύπτει κλήτευσή του δ) ο εκζητούμενος δικάστηκε για έγκλημα, το ήδη παραγεγραμμένο, ε) δεν υφίσταται υπόλοιπο ποινής.
Οι λόγοι αυτοί είναι αβάσιμοι και πρέπει να απορριφθούν διότι: α) από τις διατάξεις της από 13-12-1957 Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως και τις διατάξεις των άρθρων 436- 457 ΚΠΔ, που ρυθμίζουν την έκδοση, σαφώς συνάγεται ότι εφόσον η έκδοση ζητείται προκειμένου να εκτίσει ο εκζητούμενος, εν όλω ή εν μέρει, ποινή επιβληθείσα με καταδικαστική απόφαση του εκζητούντος Κράτους, αρκεί η απόφαση αυτή να είναι εκτελεστή όχι όμως και αμετάκλητη, όπως ορίζεται στα άρθρα 437 στοιχ. β' και 443 παρ. 1 εδ. β' ΚΠΔ, αφού κατά το άρθρο 436 παρ.1 οι διατάξεις του ΚΠΔ ρυθμίζουν τα ζητήματα της έκδοσης όταν ελλείπει η σύμβαση, η οποία στην προκείμενη περίπτωση υπάρχει και δεν απαιτεί ως προϋπόθεση η καταδικαστική απόφαση του εκζητούντος κράτους να είναι και αμετάκλητη, β) η αξιόποινη πράξη περιγράφεται λεπτομερώς στην καταδικαστική απόφαση, ήτοι πρόκειται για σύσταση οργάνωσης για τη διάπραξη του εγκλήματος της απάτης περί τα παίγνια μέσω ιστοσελίδων, αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος τέλεσης του αδικήματος (ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛ κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2008 και Ιανουαρίου 2009) και η μορφή συμμετοχής του εκζητούμενου, συνίσταται δε ειδικότερα στο ότι "Ο κατηγορούμενος Γ. Α. ήταν ο υπεύθυνος διευθυντής στα τεχνικά θέματα όπως η δόμηση εγκληματικής οργάνωσης, ο σχεδιασμός και η εγγραφή ιστοσελίδας, ανάπτυξη παιχνιδιού και επίσης ήταν συνεταίρος στις ιστοσελίδες παιχνιδιών που είναι το δέμα του εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος Γ. Α. και οι συγκατηγορούμενοί του ίδρυσαν μερικές ιστοσελίδες ως κουμαριού και παρουσίασαν αυτές ως ιστοσελίδες που μπορεί κανείς να παίξει κουμάρι, και βρήκαν παίχτες με το σύστημα μέλους. Έβαλαν σχεδόν σ' όλα τα παιχνίδια τα μέλη τους ως παίχτης, εξασφάλισαν στα μέλη τους με τα προγράμματα "δείξε χέρι" και "ματίκ" να δουν τα μέλη τους τα χέρια των άλλων παιχτών και να πάρουν στο παιχνίδι δέση σύμφωνα με την κατάσταση και να χάσουν οι παίχτες που είναι σε δέση αδικημένου. Εξασφάλισαν κατά καιρούς να κερδίσουν οι παίχτες που έχαναν πολύ ή υποπτεύονταν από την κατάσταση και προσπάθησαν να εμποδίσουν να βγουν έξω από το σύστημα. Οι κατηγορούμενοι, μετά την εξασφάλιση ένταξης των ατόμων που έχουν τάση να παίξουν στοίχημα ως μέλος στην ιστοσελίδα και μέσα σε μια οργανωτική δομή και με συμμόρφωση σε μια ορισμένη πειθαρχία, εξασφάλισαν με το σύστημα να δουν το χέρι των παιχτών και τα χαρτιά που θα χρησιμοποιηθούν με τη χρήση του προγράμματος "δείξε χέρι" που προγραμμάτισαν, κατεύθυναν όπως ήθελαν το παιχνίδι, κέρδισαν όταν ήθελαν το παιχνίδι και με τον τρόπο αυτό αποκόμισαν άδικη ωφέλεια", ενώ σαφής έκθεση της αξιόποινης πράξης, του κατά νόμο νομικού χαρακτηρισμού της και παραπομπή στις εφαρμοζόμενες ποινικές διατάξεις γίνεται και στην υπ' αριθ.2018/1-10990/8-3-2019 αίτηση εκδόσεως γ) από την επισκόπηση της υπ' αριθ. 2017/83 από 7-3-2017 καταδικαστικής απόφασης και τα λοιπά έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας προκύπτει ότι ο εκζητούμενος εκπροσωπήθηκε στη δίκη, αλλά και σε όλα τα μετέπειτα στάδια της ποινικής διαδικασίας από το συνήγορο του Ο. Τ. Γ. και επομένως η απόφαση δεν εκδόθηκε ερήμην του. Σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις του ΚΠΔ, οι οποίες προβλέπουν απαγόρευση εκδόσεως αν ο εκζητούμενος καταδικάστηκε ερήμην χωρίς να κλητευθεί (άρθρο 438 περ. η') υποχωρούν έναντι της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως, η οποία εφαρμόζεται στην προκείμενη περίπτωση και δεν θέτει τέτοια απαγορευτική προϋπόθεση για την έκδοση δ) από τις διατάξεις των άρθρων 10 της Ε.Σ.Ε και 438 περ. δ 'του ΚΠΔ προκύπτει ότι όταν η έκδοση ζητείται για την έκτιση ποινής που επιβλήθηκε στον εκζητούμενο, δεν δύναται να ερευνηθεί η τυχόν παραγραφή του αξιοποίνου του αδικήματος, για το οποίο αυτός καταδικάστηκε, όπως θα συνέβαινε αν ζητείτο η έκδοση του για την άσκηση ποινικής διώξεως για την πράξη αυτή ( ΑΠ 638/2017, ΑΠ 1173/2009) και ε) από την υπ' αριθ. 2017/83 από 7-3- 2017 απόφαση του Ε' Κακουργιοδικείου Ιστανμπούλ της Τουρκίας προκύπτει ότι ο εκζητούμενος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών (3 ) ετών και τεσσάρων (4) μηνών και κρατήθηκε από 19-1-2009 έως 8-7-2009, από δε το υπ' αριθ. 2018/1- 10990 από 8-3-2019 αίτημα έκδοσης της Γενικής Εισαγγελίας Ιστανμπούλ της Τουρκίας προκύπτει ότι κατά το άρθρο 107/4 του υπ' αριθ. 5275 Τουρκικού Νόμου περί εκτέλεσης η άνω ποινή εκτελείται ως δύο (2) έτη, έξι (6) μήνες και μία (1) ημέρα, ο δε εκζητούμενος ότι κρατήθηκε από 23-1-2009 έως 8-7-2009,όταν δε αφαιρεθούν οι εκατόν εβδομήντα (170) ημέρες που κρατήθηκε ως κατάδικος και ως προσωρινά κρατούμενος μπορεί να αποφυλακιστεί υφ' όρον, αν επιδείξει καλή συμπεριφορά, μετά από δύο (2) έτη και έντεκα (11) ημέρες.
Συνεπώς, ακόμη και αν υπολογιστεί ο χρόνος κράτησής του στην Ελλάδα, ήτοι από 28-2-2019, δεν τίθεται θέμα ολοσχερούς απότισης της ως άνω ποινής του, ενώ δεν υφίσταται λόγος αναστολής για την εκτέλεσή της.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο εκζητούμενος είναι χριστιανός στο θρήσκευμα και μέλος ομάδας αντιφρονούντων προς το πολιτικό καθεστώς της Τουρκίας, εξαιτίας δε της αντιπολιτευτικής δράσης του έχει δεχθεί τρομοκρατικές επιθέσεις στο σπίτι του στο … με συνέπεια η οικογένειά του και οι γονείς του φοβούμενοι για τη ζωή τους να έχουν καταφύγει και να ζουν στην …. Ο ίδιος επίσης έχει στοχοποιηθεί από άτομο με το όνομα Σ. Π., φιλικά προσκείμενο στην Τουρκική Κυβέρνηση και με διασυνδέσεις και επιρροή κατά τους ισχυρισμούς του στον Πρόεδρο της. Ο ανωτέρω γνωρίζοντας την αντίθεση του εκζητούμενού προς την κυβερνητική πολιτική της Τουρκίας ασκεί σε βάρος του πιέσεις και απειλές προκειμένου να του αποσπά χρήματα για να μην κινδυνεύσει η ζωή του και χάσει την περιουσία του και μέχρι σήμερα με το πρόσχημα του διάθεσης των χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς του έχει αποσπάσει τουλάχιστον 105.000 δολάρια, γεγονός το οποίο ο εκζητούμενος έχει καταγγείλει στις δικαστικές αρχές της Τουρκίας.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι αν επιτραπεί η έκδοση του εκζητούμενου στην Τουρκία είναι πιθανό να διωχθεί για τα πολιτικά του φρονήματα και να υποβληθεί σε μεταχείριση αντίθετη προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια με κίνδυνο να διακυβευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματά του εξαιτίας των θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεών του, τα οποία είναι αντίθετα προς το υπάρχον πολιτικό και θρησκευτικό καθεστώς της Τουρκίας. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, χορηγήθηκε στον εκζητούμενο πολιτικό άσυλο και αναγνωρίστηκε ως πρόσφυγας με την υπ' αριθ. πρωτ. 30209/22-8-2019 απόφαση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου .... η οποία δέχθηκε ότι υπάρχει βάσιμος φόβος δίωξης στην Τουρκία λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων.? Υπό τα δεδομένα αυτά συντρέχει νόμιμη περίπτωση που καθιστά μη επιτρεπτή την έκδοση του εκζητουμένου στην Τουρκία, τόσο κατά το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως, όσο και της παραλλήλως ισχύουσας διάταξης του άρθρου 438 περ. γ'και στ'του ΚΠΔ και το Συμβούλιο Εφετών, που απέρριψε τον ισχυρισμό του ότι αν επιστρέψει στην Τουρκία υπάρχει κίνδυνος να διωχθεί για πολιτικούς λόγους και γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεώς του, έσφαλε περί την εκτίμηση των αποδείξεων και πρέπει κατά παραδοχή ως βάσιμου του σχετικού έκτου λόγου έφεσης να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση και να γνωμοδοτήσει το Δικαστήριο τούτο κατά της έκδοσης, να διαταχθεί η άρση της κράτησης του εκζητουμένου και η απόλυσή του από τις φυλακές, αν δεν κρατείται για άλλη αιτία.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται τυπικά και κατ' ουσίαν την υπό κρίση έφεση.
Εξαφανίζει την υπ' αριθ. 494/2019 απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.
Γνωμοδοτεί ότι δεν πρέπει να εκδοθεί στις δικαστικές αρχές της Τουρκίας ο A. (επ.) Y. (ον.) του Μ. και της N., που γεννήθηκε στις 27.9.1983 στα ..., κατοίκου ... και προσωρινά ... (οδός ...) και ήδη κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης .....
Αίρει την κράτηση αυτού και διατάσσει την απόλυσή του από τις φυλακές, εφόσον δεν κρατείται για άλλη αιτία.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Σεπτεμβρίου 2019.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 4 Οκτωβρίου 2019.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή