Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 966 / 2008    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Μάρτυρες.
Περίληψη:
Το Δικαστήριο στην κατ’ έφεση δίκη μπορεί, εκτός από τους μάρτυρες που κλητεύθηκαν, να εξετάσει και άλλους μάρτυρες, αν είναι παρόντες στο ακροατήριο, ακόμη και αν τα ονόματά τους δεν γνωστοποιήθηκαν. Αναιτιολόγητη απόρριψη του αιτήματος της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης για εξέταση μάρτυρα υπεράσπισης που ήταν παρών στο ακροατήριο. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.

Αριθμός 966/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Δέτση, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Θεοδώρα Γκοΐνη, Βασίλειο Κουρκάκη-Εισηγητή, Βιολέτα Κυτέα και Ελευθέριο Μάλλιο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 24 Οκτωβρίου 2007, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης ........, που παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ευτύχιο Νικόπουλο, για αναίρεση της 717-718/2006 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, με πολιτικώς ενάγοντα τον Ψ1, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Πανούση.
Το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα-κατηγορουμένη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 18 Δεκεμβρίου 2006 αίτησή της, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 56/2007.

Αφού άκουσε Τους πληρεξουσίους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 502 παρ.1 εδ. δεύτερο του ΚΠοινΔ το Δικαστήριο στην κατ'έφεση δίκη μπορεί, ύστερα από αίτηση του εισαγγελέα ή κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως, εκτός από τους μάρτυρες που κλητεύθηκαν, να εξετάσει και άλλους μάρτυρες, αν είναι παρόντες στο ακροατήριο, και αν ακόμη τα ονόματά τους δεν γνωστοποιήθηκαν. Εξάλλου, η απαιτούμενη κατά το άρθρο 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Δ' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, εκτείνεται σε όλες, χωρίς εξαίρεση, τις αποφάσεις, ανεξάρτητα αν αυτές είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες, ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου που τις εξέδωσε. 'Ετσι, η παρεμπίπτουσα απόφαση με την οποία το δικαστήριο απέρριψε αίτημα του κατηγορουμένου για την εξέταση μάρτυρα που ήταν παρών στο ακροατήριο πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα, έστω και αν η παραδοχή ή η απόρριψη τέτοιου αιτήματος έχει αφεθεί στην ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου. Συνίσταται δε η κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογίας της παρεμπίπτουσας αυτής απόφασης στην αναφορά των πραγματικών περιστατικών που αποδείχθηκαν κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, των αποδείξεων που τα θεμελιώνουν, καθώς και των συλλογισμών με τους οποίους κατέληξε το δικαστήριο στην απορριπτική του αιτήματος κρίση του. Στην προκείμενη περίπτωση με την προσβαλλόμενη υπ'αριθμ. 717-718/2006 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (που δίκασε ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο), η αναιρεσείουσα-κατηγορούμενη καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δέκα (10) μηνών, ανασταλείσα επί τριετία, για την πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης που διέπραξε την 21-9-2000 σε βάρος του εγκαλούντος πολιτικώς ενάγοντος Ψ1 με τους ψευδείς ισχυρισμούς που διέλαβε στην από 21-9-2000 αγωγή της κατά του πρώην συζύγου της ........, την οποία άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 'Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσείουσα-κατηγορουμένη υπέβαλε προς το Δικαστήριο αίτημα "να εξεταστεί ως μάρτυρας υπεράσπισης η κόρη της ....., η οποία και θα επιβεβαιώσει τα αναφερόμενα στην αγωγή γεγονότα". Ο Εισαγγελέας και οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής πρότειναν να απορριφθεί το αίτημα της κατηγορουμένης, οι δε συνήγοροι της υπεράσπισης "είπαν ότι επαφίεται στην κρίση του Δικαστηρίου". Ακολούθως το πιο πάνω Δικαστήριο με την προσβαλλόμενη απόφαση του απέρριψε το αίτημα της αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης περί εξετάσεως της ως άνω μάρτυρα υπεράσπισης, η οποία προδήλως ήταν παρούσα (διαφορετικά σε περίπτωση απουσίας της θα ζητούνταν αναβολής της δίκης για την προσέλευσή της) με την εξής αιτιολογίας "Δεν κρίνεται λυσιτελής η εξέταση της δωδεκαετούς θυγατέρας της κατηγορουμένης περί του αποδεικτέου θέματος, προεχόντως, διότι βάση της κατηγορίας δεν είναι η εκ μέρους της κατηγορουμένης αναφορά (στην κατά του πρώην συζύγου της αγωγή) των οποίων αφηγήσεων των παιδιών για την διαμονή τους στην κατοικία του πατέρα τους, αλλά αν η κατηγορουμένη- με τα γραφόμενά της στην αγωγή-προσέδωσε στις αφηγήσεις αυτές την έννοια, ότι ο πρώην σύζυγός της και ο εγκαλών φίλος του είχαν μεταξύ τους ομοφυλοφιλικές σχέσεις, πράγμα που δεν φαίνεται- από την ημέρα τώρα διαδικασία- να υποστηρίζει ούτε η ίδια κατηγορουμένη. Επομένως το σχετικό αίτημα πρέπει να απορριφθεί". Η παρεμπίπτουσα αυτή απόφαση δεν είναι ειδικά και εμπεριστατωμένη αιτιολογημένη, διότι δεν μνημονεύει τα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπόψη και αξιολόγησε για να καταλήξει στη σχετική απορριπτική κρίση ούτε αναφέρονται σ'αυτήν τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο στα οποία το δικαστήριο θεμελίωσε την ανωτέρω απορριπτική του αιτήματος κρίση του για την εξέταση της άνω μάρτυρα, περαιτέρω δε, από τη μη αιτιολογημένη αυτή απόρριψη του παραπάνω αιτήματος της κατηγορουμένης, υπήρξε έλλειψη ακρόασης αυτής και, συνακόλουθα επήλθε ακυρότητα από την αιτία αυτή. Παράλληλα από την απόρριψη του παραπάνω αιτήματος της κατηγορουμένης παραβιάστηκε το δικαίωμα αυτής από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.3 εδ.δ'της "Ε.Σ.Δ.Α." (νδ.53/1974) και το άρθρο 14 παρ.3 στοιχ.ε' του "Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα" (ν.2462/1997) να εξετάσει ή να ζητήσει να εξεταστούν οι μάρτυρες κατηγορίας και να επιτύχει την πρόσκληση και εξέταση των μαρτύρων υπερασπίσεως, εντεύθεν δε δημιουργήθηκε ακυρότητα από το άρθρο 171 παρ.1 περ.δ' του ΚΠοινΔ. Επομένως, ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Β' του ΚΠοινΔ μοναδικός λόγος αναιρέσεως της κρινόμενης αίτησης, με τον οποίο αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια της παραβίασης του δικαιώματος ακροάσεως, πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος και να αναιρεθεί αυτή (προσβαλλομένη) ως προς την απόρριψη του ανωτέρω αιτήματος της κατηγορουμένης περί εξετάσεως ως μάρτυρα υπεράσπισης της αναφερόμενης θυγατέρας της. Μετά την αναίρεση κατά τούτο της προσβαλλόμενης απόφασης, πρέπει να αναιρεθεί αυτή και κατά τις περαιτέρω διατάξεις της, με τις οποίες καταδικάστηκε η αναιρεσείουσα και της επιβλήθηκε ποινή δέκα (10) μηνών, αφού με την απόφασή του αυτή, το δικαστήριο, ενώ δεν είχε απορρίψει αιτιολογημένα το αίτημα εξετάσεως μάρτυρα και εντεύθεν υπήρξε αφενός μεν έλλειψη ακρόασης της κατηγορουμένης και αφετέρου παραβίαση του προαναφερομένου δικαιώματος αυτής από την ΕΣΔΑ και το Δ.Σ.Α.Π.Δ., υπερέβη την εξουσία του και υπέπεσε στον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Η' του ΚΠοινΔ λόγο αναιρέσεως, ο οποίος κατά το άρθρο 511 του ίδιου Κώδικα εξετάζεται αυτεπαγγέλτως. Ακολούθως, πρέπει, αναιρουμένης της προσβαλλόμενης απόφασης, να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, αφού η συγκρότησή του από άλλους δικαστές, πλην εκείνων που δίκασαν προηγουμένως, είναι δυνατή.

Για τους λόγους αυτούς

Αναιρεί την υπ'αριθμ. 717-718/2006 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Απριλίου 2008.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 9 Απριλίου 2008.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή