Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 708 / 2012    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Η απουσία του αιτούντος την επανεξέταση λόγων αναιρέσεως επάγεται, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, ως και επί αιτήσεως αναιρέσεως, την απόρριψη της αιτήσεως ως ανυποστήρικτης.
ΑΡΙΘΜΟΣ 708/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ανδρέα Τσόλια, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο- Εισηγητή και Ειρήνη Κιουρκτσόγλου -Πετρουλάκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 3 Απριλίου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αιτούντος Σ. Μ. του Α., κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας, που δεν παρέστη, για επανεξέταση λόγων αναιρέσεώς του της 93496/2010 αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αιτών-αναιρεσείων, ζητεί την επανεξέταση των λόγων που αναφέρονται στην από 4 Οκτωβρίου 2011 αίτησή του για αναίρεση της 93496/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κειου Αθηνών, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1154/11.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' του ΚΠοινΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Εξάλλου, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το άρθρο 515 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, αν αναβληθεί η συζήτηση της υποθέσεως σε ρητή δικάσιμο, όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εμφανισθούν σ' αυτή χωρίς νέα κλήτευση και αν ακόμη δεν ήταν παρόντες, όταν δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αναβολή. Τέλος, κατά το άρθρο 514 εδ. α' ΚΠοινΔ., εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται. Αυτό συμβαίνει, γιατί ο αναιρεσείων που δεν εμφανίζεται ή δεν παρίσταται προσηκόντως στην ουσία δηλώνει ότι δεν επιθυμεί την εξέταση του ενδίκου μέσου του. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, την ίδια έννομη συνέπεια επάγεται και η απουσία του αιτούντος την επανεξέταση λόγων αναιρέσεως (που, κατά τους ισχυρισμούς του, δεν εξέτασε ο ’ρειος Πάγος κατά την έρευνα της αιτήσεως για αναίρεση της προσβαλλόμενης αποφάσεως), κατά τη συζήτηση της αιτήσεώς του, αφού, και στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι αυτός δεν επιθυμεί την επανεξέταση των λόγων της αιτήσεως αναιρέσεώς του, αρκούμενος στην επί της τελευταίας απόφαση.
Στην περίπτωση που κρίνεται, όπως προκύπτει από το υπό χρονολογία 25 Νοεμβρίου 2011 αποδεικτικό επιδόσεως του υπαλλήλου του Κ.Κ. Χαλκίδας ..., ο κρατούμενος στο Κ.Κ. Χαλκίδας, αιτών την επανεξέταση λόγων της αιτήσεώς του για αναίρεση της υπ' αριθ. 93496/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθ. 956/2011 απορριπτική απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, κλητεύθηκε, με παράδοση της κλήσεως στα χέρια του, από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα, για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση της 6 Μαρτίου 2012. Τότε, με την υπ' αριθ. 482/2012 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, αναβλήθηκε η συζήτηση της αιτήσεως για τη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας αποφάσεως. Ο αιτών, όμως, δεν εμφανίσθηκε κατ' αυτήν και την εκφώνηση της υποθέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου. Κατά συνέπειαν, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αιτών στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 4 Οκτωβρίου 2011 (με αριθ. πρωτ. 7455/2011) αίτηση του Σ. Μ. του Α., για επανεξέταση λόγων της αιτήσεώς του για αναίρεση της υπ' αριθ. 93496/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αιτούντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 24 Απριλίου 2012.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 26 Απριλίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή