Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 397 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 397/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 6 Φεβρουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος- κατηγορουμένου ....., που δεν παρέστη στο συμβούλιο, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 2408/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 20 Οκτωβρίου 2008, αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 94/2009.
Έπειτα η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο α)την με αριθμό και ημερομηνία 1/5 Ιανουαρίου 2009 έκθεση παραιτήσεως του ως άνω αναιρεσείοντος, β)τη σχετική δικογραφία, και γ) την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου, με αριθμό 36/27-1-2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Eισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου σας, σύμφωνα με το άρθρο 513 § ια Κ.Π.Δ. την υπ'αριθ. 81/20-10-2008 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου ....., κατά της υπ'αριθμ. 2408/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών και εκθέτω τα ακόλουθα: 'Ηδη ο αναιρεσείων, όπως προκύπτει από την υπ'αριθ. 1/2009 έκθεση παραίτησης από αναίρεση που συντάχθηκε ενώπιον του γραμματέα του Εφετείου Αθηνών, παραιτήθηκε από την πιο πάνω αναίρεσή του κατά της υπ'αριθμ. 2408/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία αυτός καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και χρηματική ποινή χιλίων (1000) ευρώ, για τις αξιόποινες πράξεις α) της αγοράς και β) της κατοχής ακατέργαστης κάνναβης (άρθρα 4 § 3 Π.ν.Α αρ. 6, 5 § ιβ, ζ', 5 § 2 και 22 Ν.1729/87 όπως τα δύο τελευταία άρθρα αντικ. και τροπ. με άρθρα 10 και 17, αντίστοιχα, Ν.2161/93 και κωδικοποιήθηκαν με το Ν.3459/2006). Πρέπει συνεπώς κατ'εφαρμογή των άρθρων 474 § 1, 475, 476 § 1 και 513 § 1 Κ.Π.Δ. να κηρύξει το δικαστήριό σας απαράδεκτη την πιο πάνω αίτηση αναίρεσης και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 476 § 1 και 583 § 1 Κ.Π.Δ.).
Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω: Να κηρυχθεί απαράδεκτη η υπ αριθ. 81/20-10-2008 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου ....., κατά της υπ'αριθμ. 2408/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών και να καταδικασθεί αυτός στα δικαστικά έξοδα. Αθήνα 23 Ιανουαρίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τα άρθρα 474 § 1 και 475 § 1 ΚΠΔ ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο το οποίο έχει ασκήσει είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο που έχει σχετική ειδική εντολή, άρα και από την αναίρεσή του. Η παραίτηση γίνεται με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (ή το βούλευμα) ή στο γραμματέα του ειρηνοδικείου ή στον προϊστάμενο της προξενικής αρχής που βρίσκεται στο εξωτερικό και στην περιφέρεια των οποίων κατοικεί ή διαμένει προσωρινά ο δικαιούμενος και αν αυτός κρατείται στη φυλακή σ' εκείνον που τη διευθύνει. Εξάλλου, κατά το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 18 του Ν. 2408/1996, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο για την άσκησή του, καθώς και όταν έγινε νόμιμα παραίτηση από το ένδικο μέσο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει, ότι όλες οι προαναφερόμενες περιπτώσεις, που αυτή προβλέπει, όπως είναι και η άσκηση του ενδίκου μέσου χωρίς να τηρηθούν οι οριζόμενες από το νόμο διατυπώσεις για την άσκησή του, καθώς και η νόμιμη παραίτηση από το ένδικο μέσο, ισοτίμως επάγονται την ίδια έννομη συνέπεια, την απόρριψη δηλαδή του ένδικου μέσου ως απαραδέκτου, δηλαδή χωρίς να είναι ανάγκη να ερευνηθεί προηγουμένως εάν συντρέχει άλλη περίπτωση απαραδέκτου από τις αναφερόμενες στη διάταξη αυτή (Ολ. ΑΠ 6/2005 Συμβ.). Τέλος κατ' άρθρον 513 § 1. "Αν υπάρχει περίπτωση απαραδέκτου κατά το άρθρο 476 το δικαστήριο του Αρείου Πάγου απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη...".
Στην προκειμένη περίπτωση δια της υπ' αριθμ. 2408/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, ο κατηγορούμενος .... κατεδικάσθη εις ποινή φυλακίσεως δύο (2) ετών και χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ, για αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Κατά της αποφάσεως αυτής ησκήθη η υπ' αριθμ. 81/20 Οκτωβρίου 2008 αίτηση αναιρέσεως, δια λογαριασμόν του υπό του δικηγόρου Αθηνών Ξενοφώντος Κουτουμάνου, έχοντος ειδική προς τούτο εντολή συνταχθείσης της σχετικής εκθέσεως υπό του αρμοδίου γραμματέως. Εν συνεχεία όμως ο αυτός ως άνω δικηγόρος του αναιρεσείοντος έχων ειδική εντολή παρητήθη της άνω αιτήσεως αναιρέσεως νομοτύπως δια δηλώσεώς του ενώπιον του (αρμοδίου) γραμματέως του Εφετείου Αθηνών, συνταχθείσης της υπ' αριθμ. 1/5 Ιανουαρίου 2009 εκθέσεως παραιτήσεως.
Συνεπώς, σύμφωνα με τα άνω εκτεθέντα, η ένδικη αίτηση αναιρέσεως είναι απαράδεκτος και ως τοιαύτη πρέπει να απορριφθεί, καταδικασθεί δε ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 583 § 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 20 Οκτωβρίου 2008 αίτηση του ...., για αναίρεση της υπ' αριθμ. 2408/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εξ ευρώ διακοσίων είκοσι (220).
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή