Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2454 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 2454/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη-Εισηγητή, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο και Αικατερίνη Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Τσάγγα, (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 13 Νοεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος- κατηγορουμένου Χ1 και ήδη κρατούμενου στο Νοσοκομείο Κρατουμένων ..., που δεν παρέστη στο συμβούλιο, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 453, 454, 455/2008 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγουσα την ... χήρα ..., κάτοικο .....

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 6 Νοεμβρίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 560/2009.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Τσάγγας, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη, με αριθμό 170/6-5-2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ, την υπ'αριθ. 43/6-11-2008 αίτηση του κατηγορουμένου Χ1, κατοίκου ... και ήδη κρατουμένου στο Νοσοκομείο Κρατουμένων ...., για αναίρεση της υπ'αριθ. 453, 454, 455/22-9-2008 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών, με την οποία καταδικάσθηκε σε ποινή ισόβιας κάθειρξης και συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών, και χρηματική ποινή 600 ευρώ, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και εκθέτω τα ακόλουθα: Κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 2 παρ. 18 Ν. 2408/1996, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, εκτός των άλλων περιπτώσεων, εκπροθέσμως, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (σε συμβούλιο), που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανισθούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση του βουλεύματος ή της αποφάσεως που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Εξάλλου από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 462 και 473 παρ. 1 ΚΠΔ προκύπτει ότι η προθεσμία ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατά αποφάσεως είναι δεκαήμερη, αρχόμενη από την έκδοση της αποφάσεως, παρόντος του διαδίκου, άλλως από τη νόμιμη επίδοσή της στον δικαιούμενο σε αναίρεση και έχοντα γνωστή διαμονή στην ημεδαπή, χωρίς να αρχίζει η εν λόγω προθεσμία, σε κάθε περίπτωση, πριν από την καταχώρηση της καθαρογραμμένης αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων τελεσιδίκων αποφάσεων της τρίτης παραγράφου του άρθρου 473 ΚΠΔ, ενώ τυχόν εκπρόθεσμη άσκησή του τότε μόνο συγχωρείται, όταν στην κατά το άρθρο 474 ΚΠΔ συντασσόμενη έκθεση ασκήσεώς του γίνεται επίκληση των περιστατικών, τα οποία συνιστούν την ανωτέρω βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα, που κατέστησε αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση, καθώς και των αποδεικτικών μέσων που επιβεβαιώνουν τα περιστατικά αυτά, διαφορετικά η αναίρεση κηρύσσεται απαράδεκτη (ΑΠ 1052/2007, ΑΠ 2078/2006). Στην προκειμένη περίπτωση η προσβαλλόμενη ως άνω υπ'αριθ. 453, 454, 455/2008 απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών, η οποία εξεδόθη παρόντος του αναιρεσείοντα κατηγορουμένου, καταχωρήθηκε στο βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεων του άρθρου 473 παρ. 3 ΚΠΔ την 21-10-2008, όπως αυτό προκύπτει από την με ημερομηνία 7-4-2009 βεβαίωση της αρμόδιας Γραμματέως Εφετών, στο σώμα της εν λόγω αποφάσεως. Παρά ταύτα όμως ο αναιρεσείων άσκησε την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως εκπροθέσμως και συγκεκριμένα την 6-11-2008, δηλαδή μετά την πάροδο της οριζόμενης στο άρθρο 473 ΚΠΔ δεκαήμερης προθεσμίας, χωρίς μάλιστα να επικαλείται συγκεκριμένους λόγους ανώτερης βίας ή άλλου ανυπερβλήτου κωλύματος, που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή της. Με τα δεδομένα αυτά πρέπει, σύμφωνα με τις προεκτεθείσες διατάξεις, να απορριφθεί ως απαράδεκτη, αφενός μεν λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεώς της, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και αφετέρου λόγω του ότι δεν εκτίθενται στην υπό κρίση αίτηση σαφείς και συγκεκριμένοι λόγοι αναίρεσης (ΑΠ 2122/05, ΑΠ 88/05, ΑΠ 1527/05) και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (αρ. 476 παρ. 1 - 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Π ρ ο τ ε ί ν ω: (Α) Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η υπ'αριθ. 43/6-11-2008 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Χ1 και ήδη κρατουμένου στο Νοσοκομείο Κρατουμένων ....κατά της υπ'αριθ. 453, 454, 455/2008 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Και (Β) Να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.
Αθήνα 10 Μαΐου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή, στο άρθρο 473 παρ. 1 και 3 του ΚΠΔ ορίζονται τα εξής: Παρ. 1 "Όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση ένδικων μέσων είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δεκαήμερη, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του, οπότε η προθεσμία είναι τριάντα ημερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της απόφασης...", παρ. 3 "Η προθεσμία για την άσκηση της αναίρεσης αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου...". Από τις παρατεθείσες διατάξεις σε συνδυασμό και προς εκείνες του άρθρου 507 παρ. 1 και 474 του ΚΠΔ συνάγεται ότι η προθεσμία διά την άσκηση του ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως υπό του κατηγορουμένου κατά τελεσιδίκου καταδικαστικής αποφάσεως, διά δηλώσεως στον γραμματέα του δικαστηρίου που την εξέδωσε, προκειμένου περί αποφάσεως δημοσιευθείσης παρόντος του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου είναι δεκαήμερη με αφετήριο χρονικό σημείο την καταχώριση της στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεων, τηρούμενο από την γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Περαιτέρω, από την γενική αρχή του δικαίου, σύμφωνα με την οποία κανένας δεν υποχρεούται στα αδύνατα, προκύπτει ότι είναι δυνατή η άσκηση ενδίκου μέσου και μετά την πάροδο της προθεσμίας ασκήσεώς του, αν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, αλλά στην περίπτωση αυτή, όπως συνάγεται από το άρθρο 470 παρ. 2 του ΚΠΔ, ο ασκών το ένδικο μέσο πρέπει στην δήλωση ασκήσεώς του να αναφέρει τον λόγο της ανωτέρας βίας ή του ανυπερβλήτου κωλύματος, που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση του, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν τον επικαλούμενο ως άνω λόγο. Αν δεν το πράξει το ασκηθέν ένδικο μέσο είναι, ως εκπρόθεσμο, απαράδεκτο και απορριπτέο (άρθρο 476 παρ.1 ΚΠΔ). Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ.1 ΚΠΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 2 παρ. 18 Ν. 2408/1996, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, εκτός των άλλων περιπτώσεων, εκπροθέσμως, το Δικαστικό Συμβούλιο ή το Δικαστήριο (σε Συμβούλιο), που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανισθούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και κατά το άρθρο 513 § 1 εδ. α' ιδίου κώδικος "Αν υπάρχει περίπτωση απαραδέκτου κατά το άρθρο 476, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης, ως απαράδεκτη.
Στην προκειμένη περίπτωση, ως προκύπτει από τα επισκοπούμενα παραδεκτώς έγγραφα της δικογραφίας, η ως άνω προσβαλλομένη απόφαση εδημοσιεύθη την 22-9-2008, με τον εκκαλούντα κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα παρόντα. Κατεχωρήθη δε καθαρογραμμένη στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο την 21-10-2008 (βλ. την σχετική από 7-4-2009 βεβαίωση της γραμματέως του Τμήματος Δημοσιεύσεως Ποινικών Ενδίκων Μέσων του Εφετείου Αθηνών). Όμως, η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε, δια δηλώσεως στον αρμόδιο γραμματέα του Εφετείου Αθηνών, την 6-11-2008 (βλ. έκθεση αναιρέσεως). Δηλαδή ασκήθηκε μετά την παρέλευση της ως άνω δεκαημέρου προθεσμίας, ο δε αναιρεσείων ουδέν περιστατικό ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, που κατέστησε αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση της, επεκαλέσθη. Επομένως, η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως, ως εκπροθέσμως ασκηθείσα, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα, συμφώνως προς το άρθρο 513§ 1 Κ.Π.Δ. Σημειωτέον, ότι, για την απόρριψη της ένδικης αίτησης αναιρέσεως, ως απαράδεκτης, κλήθηκε να προσέλθει και εκθέσει τις απόψεις του, στο Συμβούλιο τούτο, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος (άρθρο 476 παρ.1 εδ. τελευταίο του Κ.Π.Δ), όπως προκύπτει από τη σχετική επισημείωση του αρμόδιου γραμματέα επί του φακέλου της δικογραφίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ' αριθμ. 43/6-11-2008 αίτηση αναιρέσεως του Χ1, κατά της υπ' αριθμ. 453, 454, 455/22-9-2008 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 18 Νοεμβρίου 2009 και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή